Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.44

Valiokunnan lausunto VaVL 3/2020 vp HE 19/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta (HE 19/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava perustuslakivaliokunnalle. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on etäkuulemisessa kuullut: 

  • budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö 
  • neuvotteleva virkamies Filip Kjellberg, valtiovarainministeriö 
  • maaneuvos Veronica Thörnroos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
  • hallintopäällikkö John Eriksson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
  • rahoituspäällikkö Conny Nyholm, Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
  • vanhempi oikeusasiantuntija Niclas Slotte, Ahvenanmaan maakunnan hallitus 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Taustaa

Ahvenanmaan maakunnan talousjärjestelmä, eli tasoitusjärjestelmä, on rakennettu niin, että verovelvolliset maksavat veroa valtiolle samoin perustein kuin maan muiden osien verovelvolliset. Valtion budjetista siirretään varoja maakuntaan itsehallintoon liittyvien menojen rahoittamista varten. Tämä tehdään itsehallintolain mukaan pääasiassa tasoituksen, verotasoituksen ja ylimääräisten määrärahojen kautta. Maakunnalla on vapaa budjetointioikeus, eli verovarat voidaan käyttää Ahvenanmaan maakuntapäivien päättämällä tavalla. 

Eduskunta hyväksyi edellisellä vaalikaudella lepäämään yli vaalien hallituksen esityksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (LJL 2/2019 vp). Kyseisessä esityksessä ehdotettiin muutettavaksi itsehallintolain Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskeva luku. Ahvenanmaan maakuntapäivät on antanut suostumuksensa hallituksen esityksen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (LJL 2/2019 vp) hyväksymiselle 14.2.2020. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain (98/2020) 28.2.2020. Laki tulee voimaan 1.1.2021. 

Ehdotus ja sen vaikutukset

Vahvistetun lain (98/2020) voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan tasoitusperustetta tulee muuttaa, jos valtion tilinpäätöksen perusteet muuttuvat lain voimaan tullessa voimassa olleen 47 §:n 2—4 momentissa säädetyllä tavalla tai jos on muita painavia syitä muutokseen ennen lain voimaantuloa. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan kyseessä on voimaantulosäännöksessä mainittu painava syy. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan vahvistetun lain mukainen tasoitusperuste korotettavaksi 0,47 prosenttiin toistaiseksi koskemaan vuodesta 2021 alkaen toimitettavia tasoituksia.  

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja tasoitusperusteen korotusta tarpeellisena. Ahvenanmaan maakunnan hallitus pitää uuden tasoitusjärjestelmän mukaisen tasoitusperusteen korotusta kannatettavana.  

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen euromääräiset arviot Ahvenanmaalle tehtävistä siirroista ovat muuttuneet lähinnä koronapandemian aiheuttaman valtion tuloarvioiden alenemisen vuoksi. Hallituksen esityksen taulukossa (s. 5) on esitetty yhteenveto ja arvio vuosittain Ahvenanmaan maakunnalle suoritettavista siirroista, mitä on päivitetty valiokunnan asiantuntijakuulemisessa. Päivitetty arvio vuonna 2020 suoritettavista siirroista on yhteensä 239 milj. euroa aiemman 268,7 milj. euron sijaan. Vastaavasti päivitetty arvio vuonna 2021 suoritettavista siirroista on yhteensä 291,6 milj. euroa. Vuonna 2022 siirrot ovat yhteensä 292,8 milj. euroa ja vuonna 2023 yhteensä 285,8 milj. euroa.  

Vuonna 2021 Ahvenanmaan maakunnalle maksettaisiin lisäksi jälkikäteen nykyisen tasoitusjärjestelmän mukaisesti vuoden 2020 tasoituksen lopullinen maksu ja vuoden 2019 verohyvitys sekä vuoden 2020 arpajaisvero. Maksujen yhteismääräksi arvioidaan päivitetyissä vaikutusarvioissa noin 22 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 Ahvenanmaalle maksettaisiin uuden tasoituksen ja verotasoituksen ennakoiden lisäksi myös vuoden 2020 jälkikäteinen verohyvitys. Maksujen yhteismäärän arvioidaan olevan päivitetyn ennusteen perusteella noin 12,1 miljoonaa euroa.  

Päivitetyissä vaikutusarvioissa on otettu huomioon valtion vuoden 2019 tilinpäätös, vuoden 2020 I—V lisätalousarvio ja valtiovarainministeriön talousennusteet. Vuoden 2020 arviossa on otettu huomioon arvio vuoden 2019 lopullisesta tasoituksesta, jonka mukaan Ahvenanmaan maakunta joutuu palauttamaan valtiolle noin 2,9 milj. euroa liikaa maksettua ennakkoa. Laskelmissa on myös huomioitu, että arpajaisveron verokantaa alennettaisiin vuodelle 2021 siten, että Ahvenanmaalle palautettavan veron määrä alenisi noin 5 milj. eurolla. Ålands Penningautomatföreningin eli PAF:n tuloutusmahdollisuus Ahvenanmaan maakunnalle kasvaisi samalla määrällä. 

Esityksen riippuvuus muista valmisteilla olevista esityksistä

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on lähetetty lausunnoille luonnos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Valiokunnan asiantuntijakuulemisen mukaan luonnoksen perusteella ei ole tarvetta muuttaa Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitettua tasoitusperustetta. Valiokunta yhtyy tähän asiantuntija-arvioon.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Valtiovarainvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 24.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jussi Saramo vas 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
varajäsen 
Anne Kalmari kesk 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti