Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.29

Valiokunnan mietintö HaVM 10/2019 vp HE 75/2019 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 75/2019 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Anna Kivimäki 
    sisäministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen 
    oikeusministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • korkein hallinto-oikeus
  • Helsingin hallinto-oikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viittätoista poliisin hallinnonalan lakia siten, että niissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin muutetaan viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin ja viittausten kirjoitustapaa päivitetään. Lisäksi uuden yleislain kanssa päällekkäinen sääntely samoin kuin yleissäännöksestä poikkeava valituslupasääntely poistettaisiin.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Rahankeräyslain muuttamista koskeva laki tulisi kuitenkin voimaan 1.3.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Uusi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (808/2019) tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Mainittu laki sisältää hallintoasioiden muutoksenhakua koskevat yleissäännökset, minkä vuoksi käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat muutokset poliisin hallinnonalan lainsäädäntöön. 

Hallintovaliokunnan käsiteltävänä ovat samanaikaisesti Rajavartiolaitoksen (HE 58/2019 vp), pelastustoimen (HE 59/2019 vp) ja poliisin (HE 75/2019 vp) hallinnonalan muutoksenhakusäännösten päivittämiseen liittyvät hallituksen esitykset. Valiokunta pitää tärkeänä, että erityislainsäädännössä olevat viittaussäännökset yleislainsäädäntöön ovat mahdollisimman yhdenmukaisia. 

Valiokunta ehdottaa 2. lakiehdotuksen 46 §:n 2 momentin viittaussäännöksen sanamuodon muuttamista niin, että se vastaa ehdotettua paremmin muissa esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa ja edellä mainituissa hallituksen esityksissä ehdotettuja informatiivisia viittauksia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Samalla valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin sanamuotoa muutettavaksi. 

Valiokunta ehdottaa lakiteknisiä muutoksia 4., 6., 8. ja 10. lakiehdotukseen siten, että lakiehdotuksissa muutetaan yksittäisten momenttien sijaan koko pykälää. Lisäksi valiokunta on tehnyt tekniset korjaukset 12. ja 14. lakiehdotuksen johtolauseisiin. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä edellä mainituin lakiteknisin muutoksin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvät 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. ja 15. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvät 2., 4., 6., 8., 10., 12. ja 14. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n ja 8 luvun 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisilain (872/2011) 5 luvun 62 §:n 1 ja 2 momentti sekä 8 luvun 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 62 §:n 1 ja 2 momentti laissa 931/2015, seuraavasti: 
5 luku 
Salaiset tiedonhankintakeinot 
62 § 
Korvaus teleyritykselle 
Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta viranomaisten avustamisesta ja tietojen antamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Korvauksesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (68/2018) 299 §:ssä. Korvauksen maksamisesta päättää toimenpiteen suorittaneen poliisiviranomaisen yksikkö. 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 luku 
Vahingonkorvaus ja palkkio 
7 § 
Korvauksen ja palkkion suorittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Poliisiyksikön korvausta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 46 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) 46 §:n Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 ja Muutosehdotus päättyy 2 momentti seuraavasti: 
46 § 
Muutoksenhaku 
Poliisiammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden palauttamista, opiskelun keskeyttämistä, opiskeluoikeuden peruuttamista, määräaikaista erottamista tai kirjallista varoitusta saa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi vaatia Muutosehdotus päättyy oikaisua Poliisiammattikorkeakoulun hallitukselta Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään Poistoehdotus päättyy. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutosehdotus päättyy (Uusi 1 mom.) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään Muutosehdotus päättyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 17 luvun 6 §:n 3 momentti seuraavasti: 
17 luku 
Muutoksenhaku 
6 §  
Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Asian käsittelystä on muutoin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki passilain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kumotaan Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  passilain (671/2006) 37 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 922/2015, sekä Poistoehdotus päättyy 
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  passilain (671/2006) Muutosehdotus päättyy 37 §Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi :n 1 momentti Poistoehdotus päättyy sellaisena kuin se on laissa 922/2015, seuraavasti: 
37 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Muutosehdotus päättyy (2 mom. kuten lain 922/2015 3 mom.) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki henkilökorttilain 37 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilökorttilain (663/2016) 37 §:n 2 momentti sekä  
muutetaan 37 §:n 1 momentti seuraavasti: 
37 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kumotaan Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  arpajaislain (1047/2001) 66 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 925/2015, sekä Poistoehdotus päättyy 
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  arpajaislain (1047/2001) Muutosehdotus päättyy 66 §Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi :n 1 momentti, Poistoehdotus päättyy sellaisena kuin se on laissa 925/2015, seuraavasti: 
66 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämän lain nojalla tehtyä luvan peruuttamista tai lupaehtojen muuttamista koskevaa päätöstä ja 62 a §:ssä tarkoitettua rahapelin toimeenpanon kieltoa on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.  Muutosehdotus päättyy(2 mom. kuten lain 925/2015 3 mom.) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahankeräyslain (863/2019) 35 §:n 1 momentti seuraavasti: 
35 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kumotaan  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi viihdelaitelain (164/1995) 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 926/2015, ja Poistoehdotus päättyy 
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  viihdelaitelain (164/1995) Muutosehdotus päättyy 16 §Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi :n 1 momentti, Poistoehdotus päättyy sellaisena kuin se on laissa 926/2015, seuraavasti: 
16 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämän lain nojalla tehtyä kieltopäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Muutosehdotus päättyy (2 mom. kuten lain 926/2015 3 mom.) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 118 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on laissa 508/2009 sekä 
muutetaan 118 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 689/2013, seuraavasti: 
118 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

10. Laki ampumaratalain 15 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kumotaan  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ampumaratalain (763/2015) 15 §:n 2 ja 3 momentti sekä Poistoehdotus päättyy 
muutetaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ampumaratalain (763/2015) Muutosehdotus päättyy 15 §Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi :n 1 momentti Poistoehdotus päättyy seuraavasti: 
15 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Luvan peruuttamista tai toiminnan kieltämistä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Muutosehdotus päättyy (2 mom. kuten lain 763/2015 4 mom.) 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

11. Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 23 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain (582/2019) 23 §:n 2 momentti seuraavasti: 
23 § 
Korvaus tiedonsiirtäjälle 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

12. Laki järjestyslain 24 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan järjestyslain (612/2003) 24 §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi :n Muutosehdotus päättyy 1 momentti seuraavasti: 
24 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

13. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 110 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 110 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 110 §:n 1 momentti seuraavasti: 
110 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

14. Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi muuttamisesta annetun lain Poistoehdotus päättyy (657/2019) 17 §:n 3 momentti seuraavasti: 
17 § 
Seuraamusmaksun täytäntöönpano ja muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Seuraamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen päätöksen tekemisestä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

15. Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain (653/2014) 11 § seuraavasti:  
11 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 22.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo