Viimeksi julkaistu 8.5.2021 15.58

Valiokunnan mietintö HaVM 11/2015 vp HE 86/2015 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 86/2015 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitusneuvos Tuula Manelius 
    työ- ja elinkeinoministeriö
  • ylitarkastaja Laura North 
    maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Suomen Kuntaliitto
  • Varsinais-Suomen liitto
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annettua lakia sisällyttämällä lakiin myös saariston tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä säätämällä yhteistyöryhmistä. Saariston kehityksen edistämisestä annettu laki ehdotetaan muutettavaksi siten, että saaristoasiain neuvottelukunta toimii maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia poistamalla siitä valtakunnallista maaseudun kehittämisrahaa ja maakunnan kehittämisrahaa koskevat säännökset sekä lisäämällä uuden kansallisen alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämistä koskevan määrärahan hallinnointia koskevat säännökset. 

Esityksellä siirrettäisiin eräitä maaseudun ja saariston kehittämiseen liittyviä tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämisestä vastaavana ministeriönä kuuluisi edelleen saariston ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueiden kehittämisen kanssa. Siirrettäviin tehtäviin kuuluisivat kansallisin varoin tapahtuva maaseudun kehittämistä koskevien valtakunnallisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus sekä Suomen kylätoiminta ry:n valtionavustuksen hallinnointi.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi saaristoasiain neuvottelukunta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä sekä valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitus ja kylätoiminnan valtionapu työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia esityksessä mainituista syistä tarkoituksenmukaisina. Työ- ja elinkeinoministeriöllä säilyy saariston ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueiden kehittämisen kanssa, mikä on perusteltua ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön tehtävä alueiden kehittämisestä vastaavana ministeriönä. Valiokunta tähdentää, että siirtymävaiheessa muutoksista on tärkeää tiedottaa tuen saajille ja yhteistyöverkostoille riittävällä tavalla. 

Lisäksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettuun lakiin (8/2014) ehdotetaan lisättäväksi säännökset uudesta kansallisesta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitetusta määrärahasta valtion talousarviosta poistuneen maakunnan kehittämisrahan sijaan. Valiokunta pitää uutta määrärahaa tarpeellisena alueiden kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen omaehtoisen uudistamisen kannalta. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha tukee laaja-alaisten kilpailukykyavausten käynnistämistä. Määrärahan merkitys on erityisesti sen vipuvaikutuksessa, jolloin suhteellisen pienellä panostuksella on mahdollista saada liikkeelle uusia suurempia hankkeita ja investointeja ja vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen HE 86/2015 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 20.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Thomas Blomqvist 
 
jäsen 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Mika Kari sd 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Reijo Hongisto ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa Rinne