Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.23

Valiokunnan mietintö HaVM 13/2015 vp HE 90/2015 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 90/2015 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • maksatusjohtaja Pauliina Smolander 
  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • valtiovarainministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Siviilipalveluskeskus
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksista annettua lakia siten, että elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis‑ ja hallintokeskus päättäisi ELY-keskusten myöntämän valtionavustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevista asioista ja valvoisi ELY-keskusten lisäksi valtionavustuksen käyttöä. Lisäksi kehittämis‑ ja hallintokeskukselle ehdotetaan erityissäädöksissä siirrettäviksi eräiden maa‑ ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja liikenne‑ ja viestintäministeriön hallinnonalan valtionavustusten maksamista ja takaisinperintää koskevia tehtäviä.  

Ehdotuksen tarkoituksena on tehtäviä keskittämällä tehostaa kehittämis‑ ja hallintokeskuksen tuottavuutta ja kohdentaa ELY-keskusten voimavarat entistä tehokkaammin niiden ydintehtäviin.  

Lisäksi ehdotetaan, että siviilipalveluslaissa tarkoitetun siviilipalveluskeskuksen valtakunnalliset tehtävät siirretään hallinnollisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta kehittämis- ja hallintokeskuksen hoidettaviksi. Siirrolla ei olisi käytännön vaikutusta siviilipalveluksen suorittamiselle tai siviilipalvelusvelvollisten asemaan.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskusten sekä työ‑ ja elinkeinotoimistojen kehittämis‑ ja hallintokeskus (KEHA-keskus) perustettiin 1.1.2015 voimaan tulleella elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksista annetun lain muutoksella (1131/2014). KEHA-keskus toimii ELY-keskusten ja TE-toimistojen virastoverkostoon ja niiden kanssa samaan kirjanpitoyksikköön kuuluvana palvelukeskustyyppisenä virastona. Ensi vaiheessa KEHA-keskukselle siirrettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen talous‑ ja henkilöstöhallintotehtävät, työ‑ ja elinkeinoministeriön koulutuskeskus Salmian tehtävät, työ‑ ja elinkeinohallinnon tukien ja avustusten maksamista koskevia tehtäviä sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen työnantajatehtävät ja eräitä muita tehtäviä työ‑ ja elinkeinoministeriöltä. 

Saadun selvityksen mukaan KEHA-keskuksen toiminta on lähtenyt käyntiin varsin hyvin ja saanut aikaan jo tähän mennessä tehokkuushyötyjä. Nyt ehdotetulla lainmuutoksella on tarkoitus jatkaa hallinnollisten tehtävien kokoamista KEHA-keskukseen. Tavoitteena on tehostaa KEHA-keskuksen tuottavuutta keskittämällä sen hoidettaviksi liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalojen valtionavustusten maksatustehtäviä. Lisäksi siviilipalveluskeskuksen tehtävät siirretään hallinnollisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta KEHA-keskukseen. Tehtäväsiirtojen myötä ELY-keskusten voimavarat on mahdollista suunnata entistä tehokkaammin ydintehtäviin. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

6. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

16 §. Avustuksen myöntäminen ja maksaminen.

Ehdotuksen mukaan elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskus voi myöntää suojeltavaksi määrätyn rakennuksen omistajalle valtion talousarvion rajoissa avustusta rakennuksen hoitoa ja kunnossapitoa varten. Voimassa olevassa laissa ei ole mainintaa avustuksen myöntävästä viranomaisesta. Pykälässä tarkoitettuja rakennusperinnön suojeluavustuksia voivat kuitenkin myöntää sekä ELY-keskukset että Museovirasto, eikä oikeustilaa ole tältä osin tarkoitus muuttaa. Valiokunta katsoo, että pykälästä tulee yksiselitteisesti ilmetä kyseisiä avustuksia myöntävät viranomaiset, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa, että pykälän ensimmäiseen virkkeeseen lisätään maininta Museovirastosta. 

Samalla tulee olla yksiselitteistä, että KEHA-keskus hoitaa valtionavustuslain (688/2001) 12, 19, 21 ja 22 §:n mukaiset maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät vain siinä tapauksessa, että avustuksen on myöntänyt ELY-keskus. KEHA-keskus valvoo ELY-keskuksen lisäksi valtion-avustuksen käyttöä valtionavustuslain 15 §:n mukaisesti vain, jos avustuksen on myöntänyt ELY-keskus. Valiokunta pitää tarpeellisena, että pykälän viimeiseen virkkeeseen lisätään tätä koskeva selvennys. 

Lisäksi valiokunta on lisännyt pykälän toiseen virkkeeseen KEHA-keskusta koskevan määritelmän. 

7. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

3 §. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät. (Uusi)

Voimassa olevan lain 3 §:n 2 momentissa säädetään maa‑ ja metsätalousministeriön ohjaus‑ ja valvontatehtävästä suhteessa Euroopan meri‑ ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaa toimeenpaneviin tahoihin. Tarkoituksena on ollut, että kun KEHA-keskukselle osoitetaan hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti ohjelman toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, maa‑ ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo KEHA-keskuksen toimintaa samalla tapaa kuin 2 momentissa jo mainittuja ELY-keskuksia ja kalatalouden toimintaryhmiä. 

Elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksista annetun lain 7 a §:n 2 momentissa (1131/2014) säädetään siitä, että KEHA-keskuksen yleishallinnolliset tulostavoitteet määrää työ‑ ja elinkeinoministeriö ja että keskuksen toimintaa ohjaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus‑ ja kulttuuriministeriö, liikenne‑ ja viestintäministeriö, maa‑ ja metsätalousministeriö, työ‑ ja elinkei-noministeriö ja ympäristöministeriö tai keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty. Valiokunta pitää lainsäädännön selkeyden kannalta perusteltuna, että tässä yhteydessä muutetaan myös hallituksen esitykseen sisältymätöntä, Euroopan meri‑ ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n 2 momenttia lisäämällä siihen maininta KEHA-keskuksesta. 

8 §. Välittävä toimielin.

Valiokunta on siirtänyt pykälän 1 momenttiin sisältyvän KEHA-keskuksen määritelmän edellä mainittuun 3 §:n 2 momenttiin, jossa KEHA-keskus mainitaan laissa ensimmäisen kerran. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 90/2015 vp sisältyvät 1.—5., 8. ja 9. lakiehdotukset. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 90/2015 vp sisältyvät 6. ja 7. lakiehdotukset. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1131/2014, ja 
lisätään lakiin uusi 3 b § seuraavasti: 
3 a § 
Kehittämis- ja hallintokeskuksen tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suoraan valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntämän valtionavustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevat valtionavustuslain 12, 19, 21 ja 22 §:n mukaiset tehtävät. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi myös valtionavustuslain 15 §:n mukaisia valvontatehtäviä. Lisäksi kehittämis- ja hallintokeskus voi hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen erityislainsäädännön nojalla myöntämien avustusten maksamista, niiden käytön valvontaa ja takaisinperintää sekä valtion korvauksia koskevia tehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3 b § 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen päätösten allekirjoittaminen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen päätökset voidaan allekirjoittaa koneellisesti. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki yksityisistä teistä annetun lain 97 ja 98 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 97 ja 98 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1290/2009, seuraavasti:  
97 §  
Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tie tai suurin osa siitä on. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tehtävän hoitamisesta myös useamman kuin yhden keskuksen alueella. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntämän ja lakkauttaman valtionavustuksen maksamista ja takaisinperintää koskevat valtionavustuslain 12, 19, 21 ja 22 §:n mukaiset tehtävät. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi myös valtionavustuslain 15 §:n mukaisia valvontatehtäviä.  
98 a § 
Valitus toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen valtionapua koskevaan päätökseen tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä tie tai suurin osa siitä sijaitsee. Tässä laissa tarkoitettuihin valtionapuihin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki maantielain 79 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maantielain (503/2005) 79 § seuraavasti:  
79 § 
Korvausten maksaminen ja korko 
Tienpitoviranomaisen suoritettavaksi määrätyt ennakko- ja lopulliset korvaukset niille maksettavine kuuden prosentin vuotuisine korkoineen tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille maksetaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvollinen maksamaan saamastaan alueesta korvauksen tienpitoviranomaiselle siltä osin kuin korvausta ei voida vähentää tienpitoviranomaisen maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja alueen luovuttaja saa tienpitoviranomaiselta korvauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä momentissa tarkoitettuihin korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momentissa koron laskemisesta ja korvausten maksamisesta säädetään. 
Edellä 1 momentin mukainen kuuden prosentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 56 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien, jollei 56 §:n 3 momentin mukaisen haltuunoton osalta ole toisin sovittu, sekä 74 ja 75 §:ssä mainituissa tapauksissa kyseisen maantietoimituksen loppukokouksen ajankohdasta lukien. Tilusjärjestelyn johdosta määrätylle korvaukselle korko lasketaan toimituksessa määrätystä alueiden haltuunottoajankohdasta lukien. 
Maantietoimituksessa tienpitoviranomaisen maksettavaksi määrätyt korvaukset ja edellä 2 momentissa tarkoitetut tilusjärjestelykorvaukset alueen luovuttajalle suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki ratalain 69 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ratalain (110/2007) 69 § seuraavasti: 
69 § 
Korvausten maksaminen ja korko 
Radanpitäjän suoritettavaksi määrätyt ennakko- ja lopulliset korvaukset niille maksettavine kuuden prosentin vuotuisine korkoineen tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille maksetaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvollinen maksamaan saamastaan alueesta korvauksen radanpitäjälle siltä osin kuin korvausta ei voida vähentää radanpitäjän maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja alueen luovuttaja saa radanpitäjältä korvauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä momentissa tarkoitettuihin korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momentissa koron laskemisesta ja korvausten maksamisesta säädetään. 
Edellä 1 momentin mukainen kuuden prosentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 46 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien, jollei 46 §:n 3 momentin mukaisen haltuunoton osalta ole toisin sovittu, sekä 65 §:ssä mainituissa tapauksissa kyseisen ratatoimituksen loppukokouksen ajankohdasta lukien. Tilusjärjestelyn johdosta määrätylle korvaukselle korko lasketaan toimituksessa määrätystä alueiden haltuunottoajankohdasta lukien. 
Ratatoimituksessa ja 43 §:n 3 momentin mukaisessa yksityistietoimituksessa radanpitäjän maksettavaksi määrätyt korvaukset sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut tilusjärjestelykorvaukset alueen luovuttajalle suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Yksityisraidetta koskevat korvaukset maksaa rautatien omistaja tai haltija.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 973/1988 ja 1576/2009, seuraavasti: 
12 § 
Ympäristönhoitoavustus 
Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa voidaan 9 §:ssä tarkoitetulle kunnalle tai kuntalaissa (365/1995) tarkoitetulle tällaisen kunnan jäsenelle myöntää avustusta toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voidaan myöntää mainitunlaisiin toimenpiteisiin myös yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen. 
Avustuksen myöntää hakemuksesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristöministeriö vahvistaa saaristoasiain neuvottelukuntaa kuultuaan käyttöperusteet sekä alueelliset avustuskiintiöt sen jälkeen, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat toimittaneet ministeriölle yhteenvedot hakemuksista.  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa avustuksen maksamista, valvontaa ja takaisinperintää koskevat valtionavustuslain (688/2001) 12, 19, 21 ja 22 §:n mukaiset tehtävät. Lisäksi kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi valtionavustuslain 15 §:n mukaisia valvontatehtäviä.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 16 § seuraavasti: 
16 § 
Avustuksen myöntäminen ja maksaminen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä Museovirasto voivat Muutosehdotus päättyy myöntää suojeltavaksi määrätyn rakennuksen omistajalle valtion talousarvion rajoissa avustusta rakennuksen hoitoa ja kunnossapitoa varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämän avustuksen maksamista, maksatuksen keskeytystä ja takaisinperintää koskevat valtionavustuslain (688/2001) 12, 19, 21 ja 22 §:ssä mainitut tehtävät hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi (kehittämis- ja hallintokeskus) Muutosehdotus päättyy. Kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa elinkeino‑, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi myös valtionavustuslain 15 §:n mukaisia valvontatehtäviäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , jos avustuksen on myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy
Avustusta voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen omistajalle silloinkin, kun rakennusta ei ole määrätty suojeltavaksi tämän lain nojalla. Avustuksen saajan tulee noudattaa avustuspäätöksessä mainittuja ehtoja. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3 §:n 2 momentti,  Muutosehdotus päättyy8 ja 24 §, 25 §:n 1 ja 4 momentti, 29 ja 30 §, 31 §:n 1 momentti, 34 §:n 1 ja 2 momentti, 35 §:n 1 momentti ja 39 §:n 2 momentti seuraavasti: 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3 § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Ohjelman yhdenmukaisen ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskusta  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi (kehittämis- ja hallintokeskus)  Muutosehdotus päättyysekä kalatalouden toimintaryhmiä niiden hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. 
8  § 
Välittävä toimielin 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä kehittämis- ja hallintokeskus  Muutosehdotus päättyytoimivat yleisasetuksen 123 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuina välittävinä toimieliminä. 
Välittävä toimielin vastaa tässä laissa säädetyistä sekä valtioneuvoston asetuksella sille säädetyistä tehtävistä toimialueellaan. 
24 § 
Maksuhakemus 
Maksuhakemus tehdään kehittämis- ja hallintokeskukselle käyttäen 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua verkkopalvelua. Mitä 19 §:n 1 momentissa säädetään sähköisestä tukihakemuksesta ja sen käsittelystä, sovelletaan myös tuen maksamista koskevaan hakemukseen. 
Maksuhakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten vahvistamalla lomakkeella. Hakemus on allekirjoitettava. Kirjallinen hakemus on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle. 
Hakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät tilinpitoasiakirjat ja selvitykset. 
25 §  
Maksujen hyväksyminen 
Tuen maksamisesta päättää kehittämis- ja hallintokeskus, jos tuen maksamista haetaan erillisellä maksuhakemuksella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuen maksamisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jos toimenpiteelle maksetaan tukea ilman erillistä maksuhakemusta ja menettelystä on ilmoitettu 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimenpidettä koskevan määräaikaisen hakumenettelyn aloittamisen yhteydessä.  
29 § 
Takaisinperinnän menettelyt 
Tuen takaisinperinnästä päättää kehittämis- ja hallintokeskus. Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä kehittämis- ja hallintokeskuksen ryhtymään takaisinperintään, jos se katsoo 27 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyvän. 
Takaisinperintää koskevassa päätöksessä on vahvistettava takaisinperittävä määrä, 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu korko sekä niiden suorittamiselle asetettava eräpäivä. Päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kehittämis- ja hallintokeskus tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on saanut tiedon takaisinperinnän perusteesta ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua tuen maksamisesta. 
Kehittämis- ja hallintokeskus vastaa takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanosta. Takaisinperintäpäätös on suoraan ulosottokelpoinen sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). 
30 § 
Takaisinperinnän kohtuullistaminen 
Kehittämis- ja hallintokeskus voi jättää virheellisesti tai perusteetta maksetun määrän tai sille suoritettavan koron kokonaan tai osaksi perimättä, jos perinnän suorittaminen täysimääräisenä olisi tuen saajan olosuhteet ja toiminta huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta. Takaisinperintä ja korkojen periminen on kuitenkin suoritettava täysimääräisenä, jos Euroopan unionin lainsäädäntö sitä edellyttää. 
31 § 
Tietojärjestelmän tarkoitus 
Maa- ja metsätalousministeriö ottaa käyttöön yleisasetuksen 125 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tietojärjestelmän. Tietojärjestelmää käytetään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä sekä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kehittämis- ja hallintokeskus sekä kalatalouden toimintaryhmät vastaavat niille säädettyjen tehtävien mukaisesti siitä, että tietojärjestelmään tallennetaan oikeat ja riittävät tiedot. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
34 § 
Tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttaminen 
Maa- ja metsätalousministeriöllä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, kehittämis- ja hallintokeskuksella ja 35 §:ssä tarkoitetulla tarkastuksia tekevällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muulta viranomaiselta, julkista tehtävää hoitavalta taholta ja kalatalouden toimintaryhmältä hakijaa ja tuen saajaa, tämän taloudellista asemaa ja liike- tai ammattitoimintaa, julkisista varoista myönnettyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta merkityksellistä olosuhdetta koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä tukea koskevan asian käsittelemiseksi. 
Maa- ja metsätalousministeriöllä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kehittämis- ja hallintokeskuksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle taikka Euroopan unionin toimielimelle tässä laissa säädettyä tehtävää hoidettaessa saatuja, tuen saajaa koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä viranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle tai toimielimelle säädetyn tarkastustehtävän suorittamiseksi tai sen valvomiseksi, että Euroopan unionin lainsäädäntöä on noudatettu. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
35 § 
Tarkastusoikeus 
Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus tehdä tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvomiseksi tuen myöntäjiin ja saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Vastaava oikeus on tuen saajien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla ja kehittämis- ja hallintokeskuksella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
39 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kehittämis- ja hallintokeskuksen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki kalastuslain 60 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kalastuslain (379/2015) 60 § seuraavasti: 
60 § 
Sopimukset saimaannorpan suojelemiseksi 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vesialueen omistaja tai erityisen oikeuden haltija voivat tehdä saimaannorppakannan elinvoimaisena säilymiseksi ja saimaannorpan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi sopimuksen kalastuksen rajoittamisesta ja kieltämisestä tietyllä vesialueella. Sopimus voidaan tehdä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki siviilipalveluslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan siviilipalveluslain (1446/2007) 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 940/2013, seuraavasti: 
7 §  
Siviilipalveluskeskus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Siviilipalveluskeskuksena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Pirkko Mattila ps 
 
varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Thomas Blomqvist 
 
jäsen 
Mika Kari sd 
 
jäsen 
Elsi Katainen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala ps 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
varajäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
varajäsen 
Ilkka Kantola sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa Rinne