Viimeksi julkaistu 8.11.2021 11.27

Valiokunnan mietintö HaVM 13/2021 vp HE 124/2021 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta (HE 124/2021 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Sanna Leinonen 
  sisäministeriö
 • ympäristöneuvos Outi Honkatukia 
  ympäristöministeriö
 • ylitarkastaja Jouni Kitunen 
  Poliisihallitus
 • ryhmäpäällikkö Pauliina Päivinen 
  Poliisihallitus
 • kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • professori Mikael Hildén 
  Suomen ympäristökeskus
 • vastuullisuusjohtaja Niklas Kaskeala 
  Compensate Operations Oy
 • hallituksen puheenjohtaja Risto Sulkava 
  Hiilipörssi Oy
 • johtava asiantuntija Maija Saijonmaa 
  Nordic Offset Oy
 • vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman-Katainen 
  S-ryhmä
 • ilmastoasiantuntija Noora Simola 
  Fingo ry
 • pääsihteeri Pia Tornikoski 
  Vastuullinen lahjoittaminen ry
 • vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sisäministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • markkinaoikeus
 • Verohallinto
 • Finnair Oyj
 • Green Carbon Finland Oy
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Finnwatch ry
 • WWF Suomi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia siten, että lain soveltamisalasäännökseen lisättäisiin uusi kohta, jolla niin sanotut vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisalarajoituksen mukainen toiminta olisi mahdollista rahankeräyslain sääntelyn ulkopuolisena toimintana erilaisille toimijoille riippumatta palveluntarjoajan oikeudellisesta muodosta. Ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutuksia kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksiin tehdä muuta yleishyödyllistä ilmastoa hyödyttävää työtä rahankeräyslain sääntelyn piirissä. Esityksellä toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalin Suomen saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia (863/2019) siten, että lain soveltamisalaa koskevaan 1 §:ään lisätään uusi 8 kohta, jolla niin sanotut vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajataan kokonaan rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Ehdotuksen mukaan lain soveltamisalaan ei kuulu palvelu, jolla kasvihuonekaasupäästöjä kompensoidaan siten, että todennetulla ja lasketulla tavalla vähennetään tai poistetaan kasvihuonekaasuja ilmakehästä tai vältetään niiden pääsemistä ilmakehään. Määritelmä sisältää kuvauksen siitä, minkälainen tapahtuma vapaaehtoinen päästökompensaatio on. Ehdotettu säännös on teknologianeutraali, jotta se mahdollistaisi uusien innovaatioiden syntymisen toimialalla. 

Nykyinen oikeustila vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan ja rahankeräyslain välisen suhteen osalta on näyttäytynyt epäselvänä alan toimijoille, mikä on aiheuttanut epävarmuutta päästökompensaatiota tarjoavien toimijoiden näkökulmasta. Vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa sekä oikeushenkilöille niiden aiheuttamien päästöjen että yksityishenkilöille heidän hankkimistaan palveluista ja tuotteista aiheutuvien päästöjen hyvittäminen maksua vastaan, on lisääntynyt Suomessa viimeisten vuosien aikana. Vapaaehtoisia päästökompensaatiopalveluja tarjotaan kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille. Hallintovaliokunta pitää ehdotettua lainmuutosta oikeustilan selkeyttämiseksi välttämättömänä. 

Ehdotettu lainmuutos tarkoittaa sitä, että säännöksen voimaan tultua vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden tarjoaminen on mahdollista niin yrityksille kuin kansalaisjärjestöillekin rahankeräyslain ulkopuolisena toimintana ilman rahankeräyslupaa. Toimijan oikeudellisella muodolla ei ole tässä suhteessa merkitystä. Valiokunta toteaa, että ehdotettu muutos ei vaikuta kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksiin tehdä muuta yleistä ilmastoa hyödyttävää työtä rahankeräyslain sääntelyn piirissä. Rahankeräyslain muutos ei myöskään määritä toiminnan verokohtelua, vaan Verohallinto arvioi toiminnan verokohtelun aina tapauskohtaisesti. 

Vapaaehtoisten päästökompensaatioiden rajaaminen pois rahankeräyslain soveltamisalasta merkitsee myös sitä, että Poliisihallitus ei jatkossa valvo soveltamisalarajauksen määritelmän täyttävää vapaaehtoista päästökompensaatiotoimintaa rahankeräyslain säännösten perusteella. Käytännössä kysymys siitä, onko kyse soveltamisalarajauksen mukaisesta toiminnasta, voi kuitenkin tulla Poliisihallituksen arvioitavaksi esimerkiksi silloin, kun siltä haetaan rahankeräyslupaa, sille ilmoitetaan mahdollisesti lainvastaisesta rahankeräyksestä tai pyydetään ohjeistusta siitä, tarvitseeko tiettyyn toimintaan rahankeräysluvan vai ei. Valiokunta korostaa, että ehdotetussa säännöksessä ei oteta kantaa toiminnan vastikkeellisuuteen tai vastikkeettomuuteen, vaan säännöksen tarkoituksena on määritellä vapaaehtoinen päästökompensaatio ilmiönä ja mahdollistaa se kaikissa muodoissaan rahankeräyslain ulkopuolisena toimintana. Säännöksessä ei myöskään oteta kantaa siihen, minkälainen toiminta on laadukasta tai luotettavaa vapaaehtoista päästökompensaatiotoimintaa. 

Mikäli toimintaan liittyisi epäilyksiä väärinkäytöksistä ja toiminnan epäiltäisiin täyttävän jonkin rikoksen tunnusmerkistön, toiminnasta on aina mahdollista tehdä rikosilmoitus poliisille. Saadun selvityksen mukaan ehdotuksella ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia rikostorjunnan näkökulmasta. 

Kuluttajansuojaviranomaisen toimivaltaan tai tehtäviin ei ehdoteta muutoksia. Kuluttaja-asiamiehellä on laaja yleistoimivalta, jonka nojalla se valvoo elinkeinotoimintaa suhteessa kuluttajiin. Kuluttajansuojaviranomainen toteuttaa valvontaa kuluttajansuojalainsäädännön nojalla ja arvioi toimintaa kyseisten säännösten kannalta. Ehdotetulla rahankeräyslain säännöksellä ei oteta kantaa siihen, miten kuluttajansuojaviranomaisen tulisi arvioida päästökompensaatiopalveluita esimerkiksi kuluttajansuojalain näkökulmasta. 

Valiokunta pitää vallitsevan oikeustilan selkeyttämiseksi ensiarvoisen tärkeänä, että ehdotettu laki voisi tulla voimaan mahdollisimman pian. Rahankeräyslaki ei ole oikea paikka säännellä vapaaehtoisen päästökompensaation reunaehtoja ja pelisääntöjä. Tarve keskustelulle vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden laadusta ja luotettavuudesta sekä toiminnan reunaehdoista on kuitenkin tunnistettu ja niihin liittyvää selvitystyötä on jo tehty ympäristöministeriön selvityshankkeessa. Tätä työtä tulee määrätietoisesti jatkaa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 124/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
varajäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne