Valiokunnan mietintö
HaVM
16
2017 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 92/2017 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen
valtiovarainministeriö
toimitusjohtaja
Heikki
Niemeläinen
Kuntien takauskeskus
johtaja
Mari
Tyster
Kuntarahoitus Oyj
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Finanssivalvonta
Suomen Kuntaliitto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua lakia. Takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohta muutettaisiin ja laissa mainittaisiin nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia. 
Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ehdotetussa Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) muutoksessa on yhtäältä kyse siitä, että takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohtaa muutetaan ottaen huomioon uuden kuntalain (410/2015) voimaantulo sekä kuntavaalien ajankohdan muuttuminen. Ehdotuksen mukaan Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun 1. päivänä. Lisäksi voimaantulosäännöksessä jatkettaisiin lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuskunnan toimikautta vuoden 2017 loppuun. 
Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös mahdollisuudesta käyttää sopimusvakuuksia Kuntien takauskeskuksen aseman turvaamiseksi sen taatessa Kuntarahoitus Oyj:n varainhankintaa. Kuntarahoitus Oyj on luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) mukainen luottoyhteisö, jonka luotonanto rajoittuu Kuntien takauskeskuksesta annetun lain mukaisiin kohteisiin ja jonka tulee täyttää EU-tason pankkisääntelyn vaatimukset pääomien määrästä, laadusta ja likviditeetistä. 
Ehdotuksen mukaan Kuntien takauskeskus voi jatkossakin myöntää takauksia vain riittävää vakuutta vastaan. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta siitä, että tällainen vakuus voi olla myös sopimusvakuus (kovenantti), jolla tarkoitetaan luottolaitoksen toimintaan sopimuksella kohdistettavia erityisiä, takauskeskuksen aseman turvaavia ehtoja. Tällaisia ehtoja ovat muun muassa luottolaitokselta tiettyä toimintaa edellyttävät tai luottolaitoksen talouteen liittyvät ehdot. Sopimusvakuuksien on tulkittu sisältyvän laissa edellytettyyn riittävän vakuuden määritelmään, mutta asiasta on tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi asianmukaista säätää laissa. Lainmuutoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa sitä perusperiaatetta, että riittävän vakuuden on perusteltua muodostua ensisijaisesti saamisiin perustuvista vakuuksista ja sopimusvakuuksia käytettäisiin siinä määrin kuin se on toiminnan tarkoituksen kannalta perusteltua. 
Laissa säilyisi voimassa olevaan lakiin sisältyvä säännös, jonka nojalla valtiovarainministeriö voi erityisestä syystä antaa takauskeskukselle luvan myöntää takaus ilman vakuutta. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 92/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Juho
Eerola
ps
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Elsi
Katainen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
si
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 6.10.2017 13:32