Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.19

Valiokunnan mietintö HaVM 18/2020 vp HE 147/2020 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 147/2020 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta 
  valtiovarainministeriö
 • henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka 
  ulkoministeriö
 • lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen 
  Valtiokonttori
 • puheenjohtaja Juha Parikka 
  Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Ammattiliitto Pro ry
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia. Ehdotetuilla muutoksilla tarkennettaisiin lain soveltamisalaa ja ensisijaisuutta, jotta se kattaisi myös ulkoministeriön tietyt terveydenhuollon kustannukset. 

Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain säännökset virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten terveydenhuoltokorvauksesta ja terveydenhuoltomatkakorvauksesta.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleella valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetulla lailla (530/2017) on muutettu valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkojen vakuutuskäytäntöä niin, että yksityisten vakuutusyhtiöiden vakuutusten käytöstä on luovuttu. Vahingonkorvausvastuu on siirretty valtion kannettavaksi osana Valtiokonttorin toimintaa. 

Ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevia virkamiehiä ja heidän perheenjäseniään on mainitun lain voimaantulon jälkeen koskenut kaksi osin päällekkäistä korvausjärjestelmää, kun myös ulkomaan edustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) säädetään nykyisin terveydenhuoltokorvauksesta. Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla tämä ajoittaista epäselvyyttä aiheuttanut päällekkäisyys poistetaan. Korvaustoiminta keskitetään myös tältä osin Valtiokonttoriin. Valiokunta pitää tärkeänä, että ulkomaan edustustojen virkamiehet ja heidän mukana seuraavat perheenjäsenensä ovat jatkossa samassa asemassa kuin muutkin valtion virkamatkalla olevat ja ulkomaille lähetetyt virkamiehet.  

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös muita soveltamisalaan ja vakuutusturvan laajuuteen liittyviä tarkennuksia. Esimerkiksi valtion viranomaisessa ulkomailla harjoitteluaan suorittavat kuuluvat jatkossa lain soveltamisalaan. Korvausturvaan eräiltä osin tehtävät rajaukset vastaavat saadun selvityksen mukaan yleistä vakuutuskäytäntöä. Valiokunta pitää ehdotettuja rajauksia perusteltuina eikä pidä lain soveltamisalan laajentamista esimerkiksi ns. paikallisesti palkattujen virkamatkaa vastaaviin matkoihin tässä yhteydessä tarpeellisena. Valiokunta toteaa, että lain soveltamisalaan tehtävien muutosten vaikutukset esimerkiksi maksettavaksi tulevien korvausten kokonaismäärään tulee jatkossakin kyetä riittävällä tavalla arvioimaan.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 147/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo