Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.19

Valiokunnan mietintö HaVM 22/2018 vp HE 250/2018 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta (HE 250/2018 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 
  oikeusministeriö
 • poliisitarkastaja Jari Pajunen 
  sisäministeriö
 • liikenneneuvos Risto Saari 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • johtaja Veli-Pekka Nurmi 
  Onnettomuustutkintakeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • puolustusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Poliisihallitus
 • Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
 • Professoriliitto ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvallisuustutkintalakia. Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n neljänteen rautatiepakettiin sisältyvä rautatieturvallisuusdirektiivi siltä osin kuin se koskee turvallisuustutkintaa. Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita vähäisiä muutoksia. 

Poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaryhmä asetettaisiin vastaisuudessa oikeusministeriön sijasta Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen. Poikkeuksellisen tapahtuman johdosta annettujen suositusten toimeenpanon seuranta siirrettäisiin Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi. Lisäksi tarkistettaisiin muun muassa esteellisyyttä, ilmoitusvelvollisuutta ja viranomaisten yhteistyötä koskevia säännöksiä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Turvallisuustutkintalaissa (525/2011) säädetään turvallisuustutkinnasta, jonka tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. Turvallisuustutkintaa voidaan lain mukaan tehdä onnettomuuden ja vaaratilanteen lisäksi poikkeuksellisesta tapahtumasta.  

Valiokunta toteaa, että vuonna 2011 voimaan tullut laki on saadun selvityksen mukaan osoittautunut käytännössä hyvin toimivaksi. Turvallisuustutkinnassa on keskeistä, että lain toimivaltasäännökset ovat selkeitä. Turvallisuustutkintaan liittyy myös ilmailun, raideliikenteen ja merenkulun kansainvälistä sääntelyä. Valiokunta pitää tärkeänä, että kansallinen sääntely on tämän kanssa sopusoinnussa.  

Turvallisuustutkintalakiin ehdotetuilla muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n neljänteen rautatiepakettiin sisältyvä rautatieturvallisuusdirektiivi ((EU) 2016/798) siltä osin kuin se koskee turvallisuustutkintaa. Samalla lakiin tehdään muita vähäisiä muutoksia, jotka edistävät ja sujuvoittavat turvallisuustutkinnan tekemistä sekä vaikuttavat myönteisesti yleiseen turvallisuuteen. Valiokunta pitää muun muassa poikkeuksellisen tapahtuman johdosta annettujen suositusten toimeenpanon seurannan siirtämistä Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi ja lain esteellisyyssäännösten tarkistamista perusteltuina.  

Valiokunta tähdentää toimivan viranomaisyhteistyön merkitystä poliisin suorittamassa oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi tehtävässä tutkinnassa ja Onnettomuustutkintakeskuksen turvallisuustutkinnassa. Onnettomuustutkintakeskuksen ja esitutkintaviranomaisen välinen sujuva yhteistyö heti onnettomuuden jälkeen on tärkeää molemmille, jotta ne tunnistavat toistensa tarpeet tutkinnassa. 

Valiokunta toteaa, että eduskunta on jo aiemmin hyväksynyt muut EU:n neljänteen rautatiepakettiin sisältyvät lainsäädännön muutokset (EV 169/2018 vpHE 105/2018 vp). Nyt ehdotettujen säännösten voimaantulo on tarkoitus sovittaa yhteen näiden muutosten kanssa. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin tavoin. Valiokunta on tehnyt kielellisen korjauksen lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohtaan. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 250/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki turvallisuustutkintalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan turvallisuustutkintalain (525/2011) 8 §:n 3 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 36 §, 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 3 momentti, 14 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 16 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 2 kohta, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentin 3 kohta, 29 §, 30 §:n 1 momentti, 32 §:n 2 momentti ja 42 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 2 kohta laissa 584/2018, sekä 
lisätään 23 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 
2 §  
Tutkittavat onnettomuudet ja vaaratilanteet 
Onnettomuustutkintakeskuksen on tutkittava: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) rautatieliikenteessä tapahtunut vakava onnettomuus, joka on määritelty rautateiden turvallisuudesta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annetun Muutosehdotus päättyy Euroopan parlamentin ja neuvoston Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi direktiivin Muutosehdotus päättyy (EU) 2016/798 3 artiklassa, sekä vastaava onnettomuus muussa yksityisessä tai julkisessa raideliikenteessä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 § 
Erityiset kelpoisuusvaatimukset 
Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys keskuksen toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Tohtorin tutkinnon suorittaneella johtajalla on professorin arvonimi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Tutkintaryhmä 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Onnettomuustutkintakeskus voi muuttaa tutkintaryhmän kokoonpanoa, jos se on tarpeellista asiantuntevan, riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan toimittamiseksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 § 
Esteellisyys 
Onnettomuustutkintakeskuksen virkamiehen, tutkintaryhmän jäsenen ja muun tutkintaan osallistuvan esteellisyyteen tutkinnassa sovelletaan, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 4-7 kohdassa säädetään virkamiehen esteellisyydestä asian käsittelyssä. Lisäksi edellä  
tarkoitettu henkilö on esteellinen: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) jos hänen tai hänen läheisensä toiminta voi tulla tutkittavaksi onnettomuuden johdosta tehtävässä turvallisuustutkinnassa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16 § 
Ilmoitusvelvollisuus 
Onnettomuuspaikalla pelastustoimiin osallistuvan viranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa Onnettomuustutkintakeskukselle tapahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan voi tulla tutkittavaksi tämän lain mukaan. Jos ilmoituksesta puuttuu tutkinnantarpeen arvioinnissa tarvittavia tietoja, edellä tarkoitetun viranomaisen on saatettava ilmoitus ajan tasalle heti, kun puuttuvat tiedot ovat saatavilla. 
Ilmoitusvelvollisuus on myös: 
1) Liikenne-ja viestintävirastolla; 
2) Väylävirastolla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
19 § 
Tutkintaedellytysten turvaaminen 
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa tekevällä virkamiehellä ja tutkintaryhmän jäsenellä (tutkintaa tekevällä) on oikeus välittömästi päästä onnettomuuspaikalle sekä tutkia siellä onnettomuuteen liittyviä esineitä, laitteita ja rakenteita. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
20 § 
Tiedonsaantioikeus 
Tutkintaa tekevällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta tutkinnan toimittamiseksi: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) tarpeelliset tiedot onnettomuuteen liittyvän kulkuneuvon, laitteen ja opastin- ja liikenteenohjausjärjestelmän toimintaa, onnettomuuden olosuhteita sekä puhe- ja viestiliikennettä rekisteröivistä laitteista ja muista vastaavista tallentimista; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
23 § 
Kuuleminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tutkintaa tekevällä on oikeus alustavasti puhutella 1 momentissa tarkoitettua henkilöä. 
29 § 
Tutkinnan päättyminen 
Tutkinta päättyy, kun tutkintaselostus julkaistaan. Tutkinnan päättyminen ei estä uutta tutkintaa asiassa, jos se on tarpeen tutkinnan päättymisen jälkeen tietoon tulleen uuden ja merkittävän seikan vuoksi. 
30 § 
Turvallisuussuositusten seuranta 
Onnettomuustutkintakeskus seuraa tutkintaselostuksessa annettujen turvallisuussuositusten toteutumista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § 
Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtioneuvosto voi asettaa tapahtuman tutkintaa varten Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen tutkintaryhmän. Tutkintaryhmä suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti. 
42 § 
Yhteistyö ja virka-apu 
Tutkintatoimia tehdään yhteistoiminnassa samassa asiassa esitutkintaa tai kuolemansyyn tutkintaa tekevän viranomaisen kanssa siinä laajuudessa kuin Onnettomuustutkintakeskus katsoo yhteistoiminnan olevan tarkoituksenmukaista turvallisuustutkinnan kannalta.  
Onnettomuustutkintakeskuksella on oikeus saada pyynnöstä poliisilta, Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta virka-apua turvallisuustutkinnassa ja sen turvaamisessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 11.1.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juho Eerola ps 
 
varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala sin 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Veera Ruoho kok 
 
jäsen 
Vesa-Matti Saarakkala sin 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
varajäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo