Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö HaVM 23/2020 vp HE 193/2020 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2020 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Päivi  Lanttola 
  valtiovarainministeriö
 • yksikönpäällikkö Saija Nurminen 
  ulkoministeriö
 • erityisasiantuntija Lauri Kitunen 
  Keva
 • puheenjohtaja Juha Parikka 
  Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry
 • puheenjohtaja Kimmo Mäkilä 
  Ulkoministeriön puolisoyhdistys Ulpu ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • puolustusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • vakuutusoikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annettua lakia. Erityiskorvauksen määrää korotettaisiin ja muutoksenhakumenettelyä päivitettäisiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia. Erityiskorvausjärjestelmä täydentää ulkomaanedustukseen siirtyneen ja edustustehtävään osallistuneen puolison eläketurvaa, kun hänen oman ammattinsa harjoittamismahdollisuudet ovat heikentyneet hänen seurattuaan virkamiespuolisoaan ulkomaanedustukseen.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vuonna 1989 voimaan tulleella erityiskorvausjärjestelmällä täydennetään ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoiden eläketurvaa. Tämä erityiskorvaus ei ole varsinaista työeläkettä, vaikka se sisältääkin eräitä työeläkejärjestelmän piirteitä. 

Vuonna 2019 erityiskorvausta on maksettu 559 henkilölle ja korvausmeno on ollut yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Erityiskorvauksen määrää korotetaan nykyisestä 33 eurosta 50 euroon kuukaudessa jokaiselta korvaukseen oikeuttavalta vuodelta. Vuotuiset korvausmenot nousevat yhteensä noin 700 000 eurolla, mikä on otettu huomioon vuoden 2021 talousarvioesityksessä. 

Kevan päätöksistä haetaan muutosta ensimmäisenä asteena työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, jonka päätöksistä haetaan pääsääntöisesti muutosta vakuutusoikeudelta. Valiokunta pitää perusteltuna, että muutoksenhakumenettelyä muutetaan myös erityiskorvausjärjestelmän osalta niin, että ylimpänä muutoksenhakuasteena on vakuutusoikeus. Tällä muutoksella selkeytetään ja yhdenmukaistetaan muutoksenhakumenettelyä. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä johtolauseeseen tehtävin teknisin muutoksin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 193/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/1989) Muutosehdotus päättyy 4 §:n 2 momentti, 8 — 10 § ja 13 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 925/2010Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy seuraavasti: 
4 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kuukausikorvauksen määrä on 50 euroa vuodelta. 
8 § 
Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa Keva. Korvaushakemus on tehtävä kirjallisesti Kevan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä 1 §:ssä tarkoitetusta asumisesta ulkoministeriön antama selvitys ja muu Kevan määräämä selvitys. Keva maksaa erityiskorvauksen kuukausittain määrääminään maksupäivinä. 
9 § 
Kevan päätökseen erityiskorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siten kuin haetaan muutosta Kevan eläkehakemukseen antamasta päätöksestä. Muutoksenhakuun annetusta päätöksestä saa edelleen valittaa vakuutusoikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. 
10 § 
Jos Keva on tehnyt esityksen erityiskorvausta koskevan lainvoimaisen päätöksen poistamisesta, se voi, kunnes asia on ratkaistu, keskeyttää erityiskorvauksen maksamisen tai maksaa erityiskorvauksen sen suuruisena kuin poistoesityksen mukaan on pidettävä oikeana. 
13 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty rahamäärä vastaa työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa 1,446 vuonna 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lain 4 §:n 2 momentin mukaista korotettua erityiskorvauksen määrää sovelletaan tämän lain voimaantulohetkellä maksussa oleviin erityiskorvauksiin lain voimaantulosta alkaen. Korotus maksussa oleviin erityiskorvauksiin tehdään siten, että 1 päivänä tammikuuta 2021 maksussa olevia erityiskorvauksia korotetaan prosenttiluvulla 29.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo