Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö HaVM 24/2020 vp HE 160/2020 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 160/2020 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Päivi  Lanttola 
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Elli Nieminen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • julkisen sektorin johtaja Niko Simola 
  Ammattiliitto Pro ry
 • vastaava sopimustoimitsija Jorma Viiala 
  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sisäministeriö
 • puolustusministeriö
 • Työllisyysrahasto

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koulutuksen korvaamisesta annettua ja taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettua lakia. 

Esityksen mukaan laeista kumottaisiin tai muutettaisiin säännökset, jotka koskevat koulutuskorvauksen maksamista valtion virastoille ja laitoksille. Käytännössä tämä tarkoittaisi valtion virastojen ja laitosten irtautumista niin sanotusta koulutuskorvausjärjestelmästä. Lisäksi lakiin koulutuksen korvaamisesta ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan vuonna 2014 voimaan tulleisiin koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) ja taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) annettuihin lakeihin muutoksia, joilla valtion virastot ja laitokset irrotetaan mainittujen lakien mukaisesta koulutuskorvausjärjestelmästä. Valiokunta pitää perusteltuna, että vapautuva määräraha kohdennetaan valtion henkilöstön muutosturvan kehittämiseen. Samalla valiokunta toteaa, että muutosturvan rahoituksen riittävyydestä on huolehdittava myös pidemmällä aikavälillä. Valiokunta pitää tärkeänä, että muutosturvan rahoituksen toteutusta ja määrärahan riittävyyttä seurataan ja että asiasta laaditaan selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Valtion virastoille ja laitoksille on maksettu koulutuskorvauksia vuosittain noin kolme miljoonaa euroa. Ehdotettu muutos lisää valtion menoja määräaikaisesti vuonna 2021 arviolta 2,5 miljoonaa euroa. Tämä summa varataan talousarviossa valtion henkilöstön muutosturvan kehittämiseen. Ensi vuodelle kohdentuva menojen lisäys johtuu siitä, että tuolloin maksetaan valtion virastoille ja laitoksille vielä koulutuskorvausta vuoden 2020 aikana järjestetystä koulutuksesta.  

Koulutuskorvausjärjestelmää pidetään hallituksen esityksen perustelujen mukaan nykyaikaisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta vanhanaikaisena. Lisäksi koulutuskorvauksen hakemisesta on aiheutunut virastoille ja laitoksille hallinnollista taakkaa. Koulutuskorvauksella on kuitenkin saadun selvityksen mukaan ollut erityistä merkitystä ainakin Puolustusvoimille, Rajavartiolaitokselle ja poliisille. Valiokunta pitää tärkeänä, että rahoitusta suunnataan jatkossa henkilöstön osaamisen kehittämiseen muutosturvatilanteessa. Osaamisen kehittämisellä voidaan tukea myös työkykyä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallintovaliokunta puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 160/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Anna-Kaisa Ikonen kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo