Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö HaVM 25/2020 vp HE 166/2020 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta (HE 166/2020 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • hallitusneuvos Johanna  Hakala 
  sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Joni Korpinen 
  oikeusministeriö
 • ylitarkastaja Heli Heikkola 
  suojelupoliisi
 • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman 
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • valtionsyyttäjä Mikko Männikkö 
  Syyttäjälaitos
 • käräjätuomari Jukka Jaakkola 
  Helsingin käräjäoikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia. 

Poliisilakiin lisättäisiin suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä koskeva maininta eräisiin lainkohtiin, joihin se oli jäänyt lisäämättä siviilitiedustelua koskevan lainsäädäntökokonaisuuden yhteydessä. Suojelupoliisin päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle mahdollistettaisiin poliisin toimivaltuuksiin liittyvien virkatehtävien suorittaminen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan 1.6.2019 (HaVM 30/2018 vpHE 202/2017 vp). Osana mainittua lainsäädäntöä suojelupoliisilta on poistettu esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuudet. Rikoksen estämistä ja paljastamista koskevien toimivaltuuksien on ollut kuitenkin tarkoitus säilyä muuttumattomina suojelupoliisin käytössä.  

Rikosten estämiseen ja paljastamiseen käytettävistä salaisista tiedonhankintakeinoista säädetään poliisilain (872/2011) 5 luvussa, jossa niistä päättäminen, niiden vaatiminen käyttöön ja eräät muut toimenpiteet on tietyiltä osin säädetty pidättämiseen oikeutetun poliisimiehen tehtäväksi. Näitä säännöksiä sovelletaan myös suojelupoliisin toimintaan. Suojelupoliisissa ei ole siviilitiedustelulainsäädännön voimaantulon jälkeen ollut pidättämiseen oikeutettuja poliisimiehiä, koska suojelupoliisilla ei ole edellä todetuin tavoin enää esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuuksia. Tätä vastaavan suojelupoliisin päätöksentekotason osoittamiseksi viitataan voimassa olevassa lainsäädännössä suojelupoliisin päällystöön kuuluvaan poliisimieheen, jolla tarkoitetaan suojelupoliisin päällikköä, apulaispäällikköä, osastopäällikköä, ylitarkastajaa tai tarkastajaa. Siviilitiedustelulainsäädännön voimaantulon jälkeen on käynyt ilmi, että maininta suojelupoliisin päällystöön kuuluvasta poliisimiehestä on ilmeisesti epähuomiossa jäänyt puuttumaan eräistä poliisilain 5 luvun säännöksistä, joihin se on ollut alun perin tarkoitus lisätä. Poliisilain säännökset ovatkin saadun selvityksen mukaan tältä osin epäjohdonmukaisia, mikä on aiheuttanut epäselvyyksiä käytännön tilanteissa muun muassa tuomioistuimissa.  

Valiokunta toteaa selvyyden vuoksi, että lakiehdotuksen säännöksissä ei säädetä poliisille uusia toimivaltuuksia eikä osoiteta suojelupoliisin päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle ratkaisuvaltaa. Poliisilain 5 luvun 18 §:n mukaan teknisestä kuuntelusta päättää tuomioistuin. Lisäksi luvun 26 §:n mukaan tekniseen tarkkailuun käytettävän laitteen, menetelmän tai ohjelmiston saa asentaa vakituiseen asumiseen käytettävään tilaan vain, jos tuomioistuin on antanut siihen luvan. 

Valiokunta pitää salaisten tiedonhankintakeinojen käyttämisestä päättävän tahon selkiyttämistä sekä erityisesti tallenteiden ja asiakirjojen tarkastamisvelvoitteen määrittämistä ehdotetulla tavalla myös henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuuden ja tietojen oikeellisuuden näkökulmasta tärkeänä. 

Valiokunta pitää poliisilain 5 lukuun ehdotettuja muutoksia välttämättöminä sen varmistamiseksi, että suojelupoliisin päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua salaiseen tiedonhankintaan liittyvistä virkatehtävistään. Hallintovaliokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 166/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Henri Helo