Viimeksi julkaistu 23.11.2022 16.21

Valiokunnan mietintö HaVM 27/2022 vp HE 252/2022 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 252/2022 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • johtava asiantuntija Kukka Krüger 
  sisäministeriö
 • aluevastaava, tulosalueen johtaja  Minna Serradj 
  Maahanmuuttovirasto
 • johtava asiantuntija Heli Sibelius 
  Maahanmuuttovirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Poliisihallitus
 • suojelupoliisi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti. Lakiin lisättäisiin säännös siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnettävät oleskeluluvat olisivat voimassa koko sen ajan, kuin tilapäinen suojelu Euroopan unionissa jatkuu. Myös jo myönnettyjen oleskelulupien ja niiden osoitukseksi annettujen oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuisi koko tämän ajan.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi voimassa 4.3.2025 asti. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ehdotetulla ulkomaalaislain (301/2004) muutoksella lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 110 a §, jonka mukaan tilapäisen suojelun perusteella Ukrainasta paenneille Suomessa myönnettävät oleskeluluvat ovat voimassa koko sen ajan, kuin tilapäinen suojelu Euroopan unionissa jatkuu. Ehdotettu lainmuutos koskee sekä ensimmäisten lupien pituutta että jo myönnettyjen oleskelulupien ja niiden osoitukseksi annettujen oleskelulupakorttien voimassaolon jatkumista. 

Tilapäisen suojelun käyttöönotosta on päätetty oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 4.3.2022. Tilapäinen suojelu on ensimmäisessä vaiheessa voimassa vuoden ajan neuvoston päätöksen voimaantulosta eli 4.3.2023 saakka. Suojelu jatkuu tämän jälkeen automaattisesti vielä vuodella, 4.3.2024 asti, ellei neuvosto erikseen päätä sen lakkaamisesta. Neuvosto voi tämänhetkisen täytäntöönpanopäätöksen voimassaolon päättymisen jälkeen vielä päättää pidentää tilapäisen suojelun voimassaoloa enintään yhdellä vuodella eli enintään 4.3.2025 asti. Euroopan unionin tilapäisen suojelun direktiivin mukaan suojelun enimmäiskesto voi siten olla yhteensä enintään kolme vuotta eli enintään 4.3.2025 asti. Tästä syystä ehdotetaan lain olevan voimassa 4.3.2025 asti. 

Ehdotetulla lainmuutoksella vältetään se, että tilapäistä suojelua saavat henkilöt joutuisivat hakemaan jatkolupaa ensimmäisen luvan päättyessä. Ensimmäiset oleskeluluvat umpeutuvat maaliskuussa 2023. Selvityksen mukaan lokakuun puoliväliin mennessä tilapäistä suojelua saavia oli Suomessa noin 40 500, ja maaliskuussa 2023 heitä on arvioitu olevan merkittävästi enemmän. Ottaen huomioon uusittavien oleskelulupien määrä, lupien umpeutumisen samanaikaisuus sekä tilapäisen suojelun poikkeuksellinen luonne hallintovaliokunta pitää ehdotettua lainmuutosta tarkoituksenmukaisena sekä viranomaisprosessien sujuvuuden, hallinnon byrokratian ja resurssien käytön näkökulmasta että myös tilapäistä suojelua saavien henkilöiden itsensä kannalta. 

Oleskelulupa osoitetaan oleskelulupakortilla. Ehdotuksen mukaan myös jo myönnettyjen oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuu suoraan lain nojalla koko sen ajan, kun oleskelulupa on voimassa, vaikka kortissa olisi edelleen merkitty luvan päättymispäiväksi 4.3.2023. Henkilö voi kuitenkin halutessaan hakea uutta oleskelulupakorttia Maahanmuuttovirastolta. Uusi kortti voi olla tarpeen esimerkiksi matkustamista varten. Valiokunta pitää tärkeänä, että oleskeluluvan jatkumisesta ja mahdollisuudesta hakea uutta korttia tiedotetaan tilapäistä suojelua saaville mahdollisimman tehokkaasti. Poliisilla ja rajavartiolaitoksella on ulkomaalaislain mukaista ulkomaalaisvalvontaa suorittaessaan mahdollisuus tarkistaa henkilön oleskeluluvan ja oleskelulupakortin voimassaolo suoraan UMA-järjestelmästä. Ulkomaalaisvalvontaa kuitenkin sujuvoittaa, jos oleskelulupakorttiin on merkitty ajantasainen luvan voimassaoloaika. 

Osana Euroopan unionin laajuista toimenpidepakettia on julkaistu toukokuussa 2022 tilapäisen suojelun rekisteri (engl. Temporary protection platform), jonka tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa Ukrainan sotaa pakenevien tehokkaan suojelun mahdollistamiseksi ja jotta jäsenvaltiot voivat tunnistaa mahdollisia päällekkäisiä rekisteröintejä ja vähentää väärinkäytöksien riskiä. Lähtökohta on, että tilapäisen suojelun lupa on myönnetty henkilölle vain yhdessä jäsenvaltiossa. Rekisteriä käyttöön otettaessa keväällä 2022 on 23 jäsenmaata ilmoittanut ottaneensa tai aikovansa ottaa rekisterin käyttöön. Rekisteri mahdollistaa jäsenmaiden hakemustiedon ristiin vertailun, jonka avulla esimerkiksi Suomen on mahdollista saada tietoa hakijoista, jotka ovat hakeneet ja mahdollisesti saaneet tilapäistä suojelua toisessa jäsenmaassa. 

Lisäksi Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut internet-sivuillaan tilapäisen suojelun hakijoita ja saajia ilmoittamaan virastolle, mikäli he ovat poistumassa pysyvästi Suomesta. Ilmoituksen saaminen on merkityksellistä vastaanottokapasiteetin kannalta, minkä ohessa sen on tarkoitus toimia keinona kontrolloida tilapäisen suojelun hakijoiden ja saajien pysyvää Suomesta poistumista ehkäisten aiheettomien hakemusten käsittelyä ja tarpeettomien oleskelulupien olemassaoloa. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 252/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.11.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd (osittain) 
 
varajäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne 
 

Vastalause

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista siten, että lakiin lisättäisiin säännös siitä, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnettävät oleskeluluvat olisivat voimassa koko sen ajan, kuin tilapäinen suojelu Euroopan unionissa jatkuu. Myös jo myönnettyjen oleskelulupien ja niiden osoitukseksi annettujen oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuisi koko tämän ajan. 

Tilapäistä suojelua ukrainalaisille

Hallintovaliokunta on tilapäisen suojelun direktiivin aktivointia koskevassa lausunnossaan pitänyt tärkeänä, että henkilöryhmät, joihin tilapäistä suojelua sovelletaan, kuvataan direktiivin aktivoimiseksi tehtävässä neuvoston päätöksessä riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti rajaten tilapäinen suojelu Ukrainan sotaa pakeneviin. Valtioneuvosto on kuitenkin ilman varsinaista velvoitetta päättänyt laajentaa tilapäisen suojelun direktiivin soveltamisalaa Ukrainassa muutenkin kuin pysyvästi oleskelleisiin muiden kolmansien maiden kansalaisiin sillä edellytyksellä, että nämä eivät voi turvallisesti ja pysyvästi palata kotimaihinsa. Tämä mahdollistaa järjestelmän laajamittaisen hyväksikäytön. Tilastojen perusteella Ukrainan kansalaisten lisäksi suurimpia hakijaryhmiä ovat muun muassa Venäjän, Nigerian ja Irakin kansalaiset. Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mielestä tilapäistä suojelua Ukrainan sodan perusteella tulisi myöntää lähtökohtaisesti ainoastaan sotaa pakeneville ukrainalaisille. Lisäksi muiden kolmansien maiden kansalaisille tilapäisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien voimassaoloajan päättyessä tulisi jatkoluvan hakuprosessissa kiinnittää erityistä huomiota hakijan mahdollisuuteen palata kotimaahansa. 

Ongelmia tiedonvaihdossa

Asiantuntijalausunnosta ilmenevin perustein nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä olisi tarpeellista huomioida myös se, että jäsenvaltioiden tulisi edelleen kehittää tiedonvaihtoa siihen liittyen, onko henkilö hakenut tai saanut tilapäistä suojelua myös toisessa jäsenvaltiossa. Oleskeluluvan ja oleskelulupakortin jatkaminen kaikille tilapäistä suojelua saaville mahdollistaa erilaisten tukien ja etuisuuksien hakemisen useammasta jäsenvaltiosta, jollei viranomainen saa tietoa toisen jäsenvaltion myöntämästä tilapäisen suojelun luvasta. Asiantuntijalausunnosta ilmenee myös se, että Ukrainan sotaa pakenevilta henkilöiltä ei tällä hetkellä kerätä sormenjälkiä biometriseen Eurodac-sormenjälkitietokantaan, joka on tällä hetkellä käytössä kansainvälisten suojelua hakevien hakemusten käsittelyssä. 

Asiantuntijalausuntojen mukaan tilapäisen suojelun saajien hakemusten manuaalinen käsittely jatkolupavaiheessa olisi käytännössä täysin muodollista. Samaan aikaan tämä kuitenkin muodostuisi hyvin haastavaksi ja työlääksi käsiteltävien asioiden määrä huomioiden. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää näin hallituksen esitystä sinänsä perusteltuna Ukrainan sodan jatkuessa sillä erotuksella, että muiden kolmansien maiden kuin Ukrainan kansalaisille tilapäisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien voimassaoloaikaa ei automaattisesti tule jatkaa.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 110 a § hyväksytään muutettuna ja että valiokunnan mietinnön perusteluja muutetaan (Vastalauseen muutosehdotukset) ja että hyväksytään yksi lausuma. (Vastalauseen lausumaehdotus) 

Vastalauseen muutosehdotukset

110 a § 
Väliaikainen poikkeus oleskeluluvan myöntämiseen tilapäisen suojelun perusteella Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi  
Poiketen siitä, mitä 110 §:n 1 momentissa säädetään, tilapäisen suojelun tarpeessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään tilapäinen oleskelulupa, joka on voimassa siihen asti, kuin kulloinkin sovellettava Ukrainasta siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteen toteamisesta ja sen seurauksena tilapäisen suojelun antamisesta annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös on voimassa. 
Edellä 110 §:n perusteella myönnetty tilapäinen oleskelulupa on voimassa niin kauan, kuin kulloinkin sovellettava 1 momentissa mainittu neuvoston täytäntöönpanopäätös on voimassa. Oleskeluluvan osoitukseksi annettu oleskelulupakortti on voimassa sen ajan, kuin oleskelulupa on voimassa. Voimassa olevan oleskeluluvan osoitukseksi annetaan hakemuksesta uusi oleskelulupakortti. Oleskelulupakorttia haetaan Maahanmuuttovirastolta. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tätä pykälää ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan 2 tai 3 kohdassa viitattuihin kansalaisuudettomiin henkilöihin ja kolmannen valtion kansalaisiin. Muutosehdotus päättyy (Uusi 3 mom.) 

Muutetaan valiokunnan mietinnön kappale 3 kuulumaan seuraavasti:

(3) Ehdotetulla lainmuutoksella vältetään se, että tilapäistä suojelua saavat henkilöt joutuisivat hakemaan jatkolupaa ensimmäisen luvan päättyessä. Ensimmäiset oleskeluluvat umpeutuvat maaliskuussa 2023. Selvityksen mukaan lokakuun puoliväliin mennessä tilapäistä suojelua saavia oli Suomessa noin 40 500, ja maaliskuussa 2023 heitä on arvioitu olevan merkittävästi enemmän. Ottaen huomioon uusittavien oleskelulupien määrä, lupien umpeutumisen samanaikaisuus sekä tilapäisen suojelun poikkeuksellinen luonne hallintovaliokunta pitää ehdotettua lainmuutosta tarkoituksenmukaisena sekä viranomaisprosessien sujuvuuden, hallinnon byrokratian ja resurssien käytön näkökulmasta että myös tilapäistä suojelua saavien henkilöiden itsensä kannalta. Valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että muiden kolmansien maiden kuin Ukrainan kansalaisille tilapäisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien voimassaoloajan jatkamisen yhteydessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota hakijan mahdollisuuteen palata kotimaahansa. Näiden muiden kolmansien maiden kansalaisten tarve tilapäiselle suojelulle on siten tosiasiallisesti saattanut muuttua. 

Vastalauseen lausumaehdotus

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon edistämiseksi siihen liittyen, onko henkilö hakenut tai saanut tilapäistä suojelua myös toisessa jäsenvaltiossa. 
Helsingissä 23.11.2022
Mari Rantanen ps 
 
Jenna Simula ps