Valiokunnan mietintö
HaVM
28
2018 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
vanhempi hallitussihteeri
Rami
Sampalahti
opetus- ja kulttuuriministeriö
hallintopäällikkö
Asta
Virtaniemi
Kirkkohallitus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
oikeusministeriö
tietosuojavaltuutetun toimisto
HALLITUKSEN ESITYS
Euroopan parlamentin ja neuvoston yleinen tietosuoja-asetus tuli jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25 päivänä toukokuuta 2018. Kansallisella lailla tietosuojasta täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalailla kumottaisiin voimassa oleva henkilötietolaki. Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäväksi henkilötietojen suojaa koskevasta uudesta lainsäädännöstä johtuvat muutokset. 
Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Laissa ehdotetaan myös säädettäväksi viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta järjestää digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille sekä tähän liittyvistä velvollisuuksista. Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäväksi julkisen sektorin digitaalisia palveluja koskevan lainsäädännön omaksumisesta johtuvat muutokset. Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevaa lakia sovellettaisiin kirkon viranomaisten tarjoamiin digitaalisiin palveluihin kirkkolakiin otettavan viittaussäännöksen perustella. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin tietosuojalaki ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä ehdotetulla kirkkolain (1054/1993) muutoksella pannaan evankelis-luterilaisen kirkon osalta kansallisesti täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 (saavutettavuusdirektiivi). Direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta on annettu hallituksen esitys laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HE 60/2018 vp), josta hallintovaliokunta on antanut mietinnön HaVM 27/2018 vp. Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevaa lakia sovellettaisiin kirkon viranomaisten tarjoamiin digitaalisiin palveluihin kirkkolain 25 lukuun ehdotetun 5 b §:n viittaussäännöksen perusteella. Laki koskisi kirkkoa kokonaisuudessaan, sekä keskushallintoa että seurakuntia. 
Direktiiviin sisältyvän kansallisen liikkumavaran perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle ehdotetaan rajattavaksi ne verkkosivustot ja mobiilisovellukset, jotka toteutetaan seurakuntien varhaiskasvatuksen tai rippikouluopetuksen yhteydessä ja joiden käyttö tapahtuu rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. Jos tällaisia palveluita ryhdytään käyttämään pysyvästi, lakia ryhdytään soveltamaan myös niihin. Säännös vastaisi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ehdotetun lain 3 §:n 3 momentin 2 kohtaa. 
Lisäksi kirkkolakiin ehdotetaan tehtäväksi henkilötietojen suojaa koskevasta uudesta lainsäädännöstä johtuvat muutokset. Euroopan parlamentin ja neuvoston yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) on alettu soveltaa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta kansallisesti täydentävä ja täsmentävä tietosuojalaki (1050/2018) on tullut voimaan 1.1.2019. Esityksen mukaan kirkkolain 16 luvun 14 §:n 1 momentin ja 25 luvun 8 a §:n 4 momentin viittaukset henkilötietolakiin (523/1999) korvataan viittauksella tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin. Lisäksi kirkkolain 24 luvun 3 §:n 4 momentista poistetaan säännös, jonka mukaan seurakunnan jäsenrekisterissä olevien muiden kuin väestötietojen oikaisuun sovelletaan, mitä henkilötietolaissa säädetään. Rekisteröidyn oikeudet saada virheelliset tietonsa korjatuksi määräytyvät tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain perusteella. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 113/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.2.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Juho
Eerola
ps
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Tapani
Tölli
kesk
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 10.4.2019 11.57