Viimeksi julkaistu 13.1.2023 14.00

Valiokunnan mietintö HaVM 33/2022 vp HE 253/2022 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 253/2022 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu 
    oikeusministeriö
  • poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen 
    sisäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Syyttäjälaitos
  • Tietosuojavaltuutetun toimisto
  • Poliisihallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi yhteisistä tutkintaryhmistä annettua lakia. Ehdotetulla lainmuutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jolla muutetaan yhteisistä tutkintaryhmistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen säännöksiä niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin unionin sääntöihin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain (1313/2002) 6 §:ää. Ehdotetulla muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/211, jolla muutetaan yhteisistä tutkintaryhmistä tehtyä neuvoston puitepäätöstä (2002/465/YOS, ns. JIT-puitepäätös). Direktiivillä mukautetaan puitepäätöksen säännökset unionin henkilötietojen suojaa koskeviin sääntöihin, erityisesti rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680) säännöksiin. Hallintovaliokunta on antanut direktiiviehdotuksesta lausunnon (HaVL 8/2021 vp). 

JIT-puitepäätös koskee kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten muodostamia yhteisiä tutkintaryhmiä rikostutkinnan suorittamiseksi yhdessä tai useammassa ryhmän perustaneista jäsenvaltioista. Suomi osallistuu saadun selvityksen mukaan muutamaan yhteiseen tutkintaryhmään vuosittain. Yhteiset tutkintaryhmät ovat merkittävä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten kansainvälisen yhteistyön muoto, vaikka esimerkiksi eurooppalaista tutkintamääräystä käytetään määrällisesti enemmän. Yhteisiin tutkintaryhmiin osallistuvia toimivaltaisia viranomaisia koskevat jo nykyisin täysimääräisesti rikosasioiden tietosuojalain (1054/2018) säännökset, jolla rikosasioiden tietosuojadirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön. Ehdotetusta lainmuutoksesta ei seuraa viranomaisille uusia velvoitteita, ja muutoksen vaikutukset viranomaisten toimintaan arvioidaan muutoinkin vähäisiksi.  

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 253/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.1.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
varajäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Henri Helo