Viimeksi julkaistu 7.5.2021 9.43

Valiokunnan mietintö HaVM 4/2021 vp HE 41/2021 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2021 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari 
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Tapio Puurunen 
  sisäministeriö
 • yksikön johtaja Antti Korkala 
  puolustusministeriö
 • johtaja Kirsi Henriksson 
  Kriisinhallintakeskus
 • pääjohtaja Timo Laitinen 
  Valtiokonttori

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • ulkoministeriö

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annettua lakia osin väliaikaisesti ja osin toistaiseksi. Esityksen mukaan lain mukaisena vahinkona voitaisiin korvata valtion virkamiehelle sekä hänen mukanaan seuraavalle perheenjäsenelleen sekä eräille virkamieheen rinnastettaville henkilöille covid-19-pandemian vuoksi ulkomailla annetusta rokotteesta aiheutuneet haittavaikutukset samoin edellytyksin kuin Suomessa annetusta rokotteesta korvattaisiin lääkevahinkona.  

Lisäksi tarkennettaisiin lain soveltamisalaa koskevaa säännöstä siten, että lakia sovellettaisiin myös siviili- ja sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä oleviin henkilöihin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sen covid-19-rokotevahinkoa koskevat säännökset olisivat voimassa 31.12.2022 saakka. Niiden voimassaoloaikana haettuja korvauksia voitaisiin maksaa niiden voimassaolon päättymisen jälkeenkin. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Laki valtion virkamatkalla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta (530/2017) on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain säätämisen yhteydessä on luovuttu valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaanmatkoilla yksityisten vakuutusyhtiöiden vakuutusten käyttämisestä ja siirretty vahingonkorvausvastuu osaksi Valtiokonttorin korvaustoimintaa. Valtion virkamiehelle ja hänen mukanaan seuraavalle perheenjäsenelleen ulkomaan virkamatkan aikana tai lähetettynä ulkomailla oleskellessa aiheutunut vahinko korvataan mainitun lain mukaisesti. Laissa säädetty koskee myös tasavallan presidenttiä ja valtioneuvoston jäsentä, valtioon työsopimussuhteessa olevaa, valtion viranomaisessa harjoittelua suorittavaa sekä valtion viranomaisen toimeksiannolla ulkomaanmatkalle lähtevää muuta henkilöä. 

Lakiehdotuksen 1 §:ään ehdotetaan hallituksen esityksessä lisättäväksi lain soveltamisalaan kuuluviksi siviilikriisinhallintatehtävissä ja sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä ulkomailla olevat henkilöt. Lakiehdotuksen perusteluista ilmenee, että lakia on jo tähän mennessä sovellettu myös mainituissa kriisinhallintatehtävissä tapahtuneisiin matkavahinkoihin. Perustelujen mukaan on kuitenkin havaittu tarpeelliseksi säätää selvyyden vuoksi asiasta nimenomaisesti. 

Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että säädettävän lain mukaisena rokotevahinkona korvataan valtion virkamiehelle ja hänen mukanaan seuraavalle perheenjäsenelle sekä muulle lain soveltamisalaan kuuluvalle henkilöille covid-19-pandemian vuoksi ulkomailla annetusta rokotteesta aiheutuneet vahingot vastaavasti kuin rokotevahinko korvataan Suomessa annetusta rokotteesta Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön myöntämän lääkevahinkovakuutuksen perusteella. Valiokunta korostaa, että rokotevahinkona sairauden tai vamman perusteella maksettavan korvauksen saamisen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma on aiheutunut todennäköisesti sellaisesta rokotteesta, jonka Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt covid-19-pandemian torjumiseksi annettavaksi rokotteeksi ja jolle Euroopan komissio on antanut myyntiluvan (4 a §:n 1 momentti, covid-19-rokotevahinko). Minkään muun covid-19-pandemian torjumiseksi annettavan rokotteen aiheuttamaa rokotevahinkoa ei korvata säädettävän lain nojalla. Tämä tieto on saatettava tehokkaasti ulkomailla rokotettavien lain soveltamisalaan kuuluvien tietoon ja lisäksi on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, ettei heille anneta muuta kuin 4 a §:ssä tarkoitettua hyväksyttyä rokotetta. Tarjolla olevan rokotteen ottamisesta päättää kuitenkin jokainen viime kädessä itse. Korvauksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta. 

Lakiehdotuksen 4 a §:n 2 momentista ilmenee, ettei oikeutta korvaukseen säädettävän lain nojalla kuitenkaan ole, jos vahingoittuneella on oikeus saada korvausta Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön myöntämän lääkevahinkovakuutuksen perusteella. Valiokunta toteaa tältä osin, että rokotteesta mahdollisesti seuraavat haittavaikutukset ovat lääkevahinkovakuutuksen piirissä, jos saatu rokote on myyty tai luovutettu kulutukseen Suomessa. Tällaisesta tilanteesta on hallituksen esityksen mukaan kysymys, mikäli rokotteet annetaan ennen matkalle lähtöä, rokotteet otetaan kotimaahan suuntautuvan lomamatkan aikana tai tarvittavat rokotteet lähetetään Suomesta ulkomaan edustustoihin taikka kriisinhallintajoukkoihin. Rokotevahingon korvaamisen lisäedellytyksenä on lisäksi, että muut haittavaikutusten korvattavuuden edellytykset täyttyvät (kyseessä lievää vakavampi rokotehaitta ym.). 

Korvauksesta covid-19-rokotevahingosta ehdotetaan säädettäväksi lakiehdotuksen 4 b §:ssä. Lakiehdotuksen covid-19-rokotevahinkoa koskevat 4 a ja 4 b §:n säännökset on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Näiden pykälien voimassaolon aikana haettuja korvauksia voidaan maksaa myös niiden voimassaoloajan jälkeen. Valiokunta kiinnittää tässä kohden huomiota myös siihen tarpeelliseen voimaantulosäännökseen sisältyvään seikkaan, että 4 a ja b §:ää sovelletaan taannehtivasti myös niihin rokotevahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2021 annetusta rokotteesta. 

Hallituksen esityksen mukaan Suomen ulkomaanedustuksessa sekä muissa tehtävissä ulkomailla on yhteensä yli 2 000 valtioon palvelussuhteessa olevaa henkilöä ja heidän mukanaan seuraavaa perheenjäsentä. Heistä yhteensä noin 1 300 on ulkomaanedustuksen lähetettyjä virkamiehiä ja heidän mukanaan seuraavia perheenjäseniä. Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuu vajaat 400 sotilasta ja siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita on noin 110. Lisäksi pitkällä ulkomaan virkamatkalla on muun muassa poliisin, Rajavartiolaitoksen, Ilmatieteen laitoksen ja puolustusvoimien palveluksessa olevaa henkilöstöä. 

Valiokunta toteaa, että valtio on työnantajana velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä myös silloin, kun työtä tehdään ulkomailla. Näin ollen ulkomailla oleskelevilla esillä olevan lain soveltamisalaan kuuluvilla on oltava asianmukainen mahdollisuus osallistua covid-19-rokotuksiin. Tämä merkitsee sitä, että ulkomailla työskenteleville ja heidän mukanaan seuraaville perheenjäsenille tarjotaan mahdollisuus ottaa rokote kohdemaassa tai tulla rokotettaviksi Suomeen. Hallituksen esityksen ja saadun muun selvityksen perusteella käytännössä toteuttamiskelpoiseksi keinoksi näyttää tässä vaiheessa pääsääntöisesti jäävän rokotteen antaminen ulkomailla sijoituspaikalla tai mahdollisimman lähellä sitä. Valiokunnan mielestä rokottamisesta tulisi vastaisuudessa huolehtia ulkomailla vallitsevat olosuhteet ja muut eri seikat huomioon ottaen mahdollisuuksien mukaan etukäteen jo ennen ulkomaan tehtäviin siirtymistä. 

Säädettävän lain kiireellisyys johtuu erityisesti siitä, että kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa tarvitaan niihin osallistuvien covid-19-rokottamista sekä kriisinhallintahenkilöstön terveys- ja työturvallisuuden vuoksi että toiminnan jatkamiseksi kriisinhallintaoperaatioissa. Saadun selvityksen mukaan esimerkiksi UNIFIL-operaatiossa Libanonissa YK on ilmoittanut toimittavansa covid-19-rokotteet operaatioon osallistuville lähiaikoina. Operaation komentaja on ilmoittanut, että koko henkilöstön rokottaminen on edellytyksenä osallistumiselle operaatioon vastaisuudessa. Vastaava tilanne on saadun selvityksen perusteella myös muissa kriisinhallintaoperaatioissa, joissa operaatioon osallistuvalle henkilöstölle tarjotaan covid-19-rokotus kulloisenkin operaation tai operaation johtovaltion järjestämänä. Asiantuntijakuulemisessa on ilmennyt, ettei puolustusvoimat voi antaa lupaa rokotteiden ottamiseen ulkomaisilta toimijoilta ilman vakuutusturvaa. Mikäli Suomi ei pysty takaamaan riittävää vakuutusturvaa rokotteiden mahdollisten haittavaikutusten varalta, saatetaan joutua Suomen toiminta operaatiossa lopettamaan. Asian valiokuntakäsittelyn yhteydessä ilmenneen perusteella tämä koskee etenkin sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioita. Vaikka riskit rokotteiden haittavaikutuksista ovat pienet, vakaviakaan covid-19-rokotevahinkoja ei käytettävissä olevien tietojen perusteella voida sulkea pois. Henkilöstön työ- ja terveysturvallisuuden kannalta valiokunta korostaa, että Suomi toimii sotilaallisissa kriisinhallinnan operaatioissa korkean riskitason alueilla. Siviilikriisinhallinnan asiantuntijoista on tällä hetkellä 94 toimialueellaa ja heistä lähes puolet työskentelee korkean turvallisuusriskin toimialueilla. 

Hallituksen esityksen ja saadun muun selvityksen perusteella säädettävän lain ei arvioida aiheuttavan suuria lisämenoja Valtiokonttorille, jolla on asianmukaiset edellytykset covid-19-rokotevahinkoja koskevien korvausasioiden asianmukaiseen käsittelemiseen ja covid-19-rokotevahinkojen korvaamiseen. Mikäli menot kasvavat ennakoitua suuremmiksi, korvauskustannusten nousuun on varauduttava riittävällä määrärahalla. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin kannanotoin muuttamattomana lukuun ottamatta voimaantulosäännöstä, johon valiokunta ehdottaa teknisluoteista tarkennusta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 41/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/2017) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa (959/2020), ja  
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Valtion virkamiehelle sekä hänen mukana seuraavalle perheenjäsenelleen ulkomaan virkamatkan aikana tai lähetettynä ulkomailla oleskellessa aiheutunut vahinko korvataan tämän lain mukaisesti. Mitä tässä laissa säädetään virkamiehestä, koskee myös tasavallan presidenttiä ja valtioneuvoston jäsentä, valtioon työsopimussuhteessa olevaa, siviili- ja sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä olevaa, valtion viranomaisessa harjoittelua suorittavaa sekä valtion viranomaisen toimeksiannolla ulkomaan matkalle lähtevää muuta henkilöä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a § 
Oikeus korvaukseen covid-19-rokotevahingosta 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus saada korvaus sairaudesta tai vammasta, jonka sellainen Euroopan lääkeviraston hyväksymä covid-19-pandemian torjumiseksi annettu rokote, jolle Euroopan komissio on antanut myyntiluvan, on todennäköisesti aiheuttanut (covid-19-rokotevahinko). Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta. 
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos vahingoittuneella on oikeus saada korvausta Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön myöntämän lääkevahinkovakuutuksen perusteella. 
4 b § 
Korvaus covid-19-rokotevahingosta 
Covid-19-rokotevahinko korvataan, jos vahingonkärsinyt on vahingon seurauksena: 
1) ollut työkyvyttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää tai jos hänen ruumiintoimintonsa ovat muutoin olleet yhtäjaksoisesti heikentyneinä vähintään 14 päivää; 
2) saanut pysyvän haitan tai sairauden; taikka 
3) kuollut. 
Korvauksen maksamiseen sovelletaan, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2 a - 2 d, 3, 4, 7 ja 8 §:ssä, 6 luvun 1 §:ssä sekä 7 luvun 3 §:ssä säädetään. Korvauksesta vähennetään korvaus, jonka hakija on saman vahingon johdosta saanut tai ilmeisesti on oikeutettu saamaan tämän lain 4, 5 - 15 §:n, muun lain tai vakuutuksen perusteella. 
Covid-19-rokotevahingon korvaamiseen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sovelletaan, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään. 
Korvausta on haettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 
Enimmäiskorvaus covid-19-rokotevahingosta on neljä miljoonaa euroa kunkin vahingonkärsineen osalta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  20 Muutosehdotus päättyy . Sen 4 a ja 4 b § ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.  
Lain 4 a ja 4 b §:ää sovelletaan niihin covid-19-rokotevahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2021 annetusta rokotteesta ja joista on haettu korvausta tämän lain 4 a ja 4 b §:n voimassa ollessa.  
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Riikka Purra ps 
 
jäsen 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Jussi Halla-aho ps 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Hanna Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Ben Zyskowicz kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto