Valiokunnan mietintö
HaVM
6
2019 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 51/2019 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Tarja
Reivonen-Kavonius
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos
Tuula
Manelius
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Hanna-Maria
Urjankangas
työ- ja elinkeinoministeriö
kehittämispäällikkö
Annukka
Mäkinen
Suomen Kuntaliitto
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Lapin liitto
Varsinais-Suomen liitto
Uudenmaan liitto
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia siten, että lakiin lisätään uutta kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun määrärahan hallinnointia koskevat säännökset. Määräraha korvaisi aikaisemmin käytössä olleen alueellisen innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahan. Esitys perustuu pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman Elinvoimainen Suomi –kokonaisuuteen. Ohjelman mukaan maakuntien liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta. Lisäksi esitetään eräitä teknisluonteisia muutoksia. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ehdotetulla lailla lisätään alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettuun lakiin (8/2014) säännökset valtion talousarvioesitykseen sisältyvästä uudesta kansallisesta alueiden kehittämisen määrärahasta (32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Lakiehdotus täydentää aluekehittämisen rahoitusvälineitä ja tukee maakuntien liittojen tehtävää aluekehitysviranomaisena. Esitys toteuttaa hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi -kokonaisuutta, jonka mukaan maakuntien liitoille kohdennetaan nopeasti ja joustavasti hyödynnettävää aluekehitysrahoitusta. 
Vuoden 2020 talousarvioesityksessä momentille 32.30.40 esitetään myönnettäväksi yhteensä 21 miljoonaa euroa käytettäväksi alueiden ja kaupunkien kestävää kasvua ja elinvoimaa edistäviin hankkeisiin sekä sopimusperusteiseen yhteistyöhön, useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin hankkeisiin sekä maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen, jolla tuetaan alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä. Momentin selvitysosan mukaan määrärahasta 5 miljoonaa euroa kohdennetaan maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja 15 miljoonaa euroa sopimusperusteiseen yhteistyöhön. Lisäksi 1 miljoona euroa kohdennetaan Talent Hub -toimintamallin sopimusperusteiseen yhteistyöhön. 
Uudella määrärahalla edistetään erilaisten alueiden, kaupunkien ja kuntien kestävää kasvua. Maakuntien liittojen mahdollisuudet tukea maakuntien omaehtoista kehittämistä vahvistuvat määrärahaan sisältyvällä maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitetulla osuudella. Valiokunta pitää tärkeänä, että omaehtoinen kehittäminen tulee kirjatuksi myös lain tasolle, kuten se oli entisen maakunnan kehittämisrahankin yhteydessä. Maakuntien toimintaympäristöt ovat erilaisia, ja on tärkeää, että rahoitus on mahdollista suunnata joustavasti erilaisiin kehittämistoimiin, jotka perustuvat maakunnan omiin lähtökohtiin, vahvuuksiin ja erikoistumiseen. Keskeinen asiakirja on maakunnan eri toimijoiden kesken yhteistyössä valmisteltu, maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma, jossa määritellään maakunnan kehittämisen tavoitteet. 
Määrärahalla tuetaan myös hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä. Aluekehittämisen alue- ja/tai teemalähtöinen sopimusperustaisuuteen ja kumppanuuteen perustuva toimintamalli valmistellaan hallituksen aluekehittämispäätöksen yhteydessä. Selvityksen mukaan sopimuksellisen yhteistyön osuutta on tarkoitus kohdentaa positiivisen rakennemuutoksen sopimuksiin, kaupunkipoliittisiin toimiin, kuten seutukaupunkiohjelma ja kaupunkistrategia, rakennemuutoksen ennakointiin ja hallintaan sekä muuhun kumppanuuteen perustuvaan kehittämiseen. Rahoituksella tuetaan myös alueiden välistä yhteistyötä ja verkottumista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yliopistokaupunkien globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien kehittämiseen tähtäävät sopimukset tullaan kuitenkin rahoittamaan vuosina 2021—2027 EU:n rakennerahastovaroin (kestävä kaupunkikehitys). 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa voidaan käyttää myös valtakunnallisiin alueiden kehittämistä koskeviin hankkeisiin. Esityksen perustelujen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö voi käyttää enintään 2 % vuosittaisesta määrärahasta sellaisiin laajoihin alueiden kehittämistä tukeviin selvityksiin ja hankkeisiin, joiden toteuttaminen edellyttää valtakunnallista päätöksentekoa. Valiokunta korostaa, että myös valtakunnallisia hankkeita on tarpeen valmistella yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa, jotta yhteys maakunnissa toteutettavaan kehittämistyöhön saadaan toimivaksi. 
Määrärahan hakemiseen, maksatukseen ja raportointiin liittyvien hallinnollisten menettelyjen tulee olla mahdollisimman kevyitä. Valiokunta pitää tärkeänä, että määrärahan kohdentumista ja käyttöä seurataan ja tuloksia arvioidaan. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 51/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 8.1.2020 12.03