Valiokunnan mietintö
HaVM
8
2015 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta (HE 56/2015 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Tiina
Sinkkanen
sisäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Helsingin hallinto-oikeus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään valituksesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Kyseessä on pykälään aikaisemman lainmuutoksen yhteydessä jääneen puutteellisen viittaussäännöksen korjaus.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakiehdotuksella korjataan ulkomaalaislain (301/2004) 193 §:ään sisältyvä, aikaisemman lainmuutoksen (194/2015) yhteydessä muuttamatta jäänyt viittaussäännös. Ehdotuksen mukaan Helsingin hallinto-oikeus voi käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa myös sellaisen valituksen, joka koskee nopeutetussa menettelyssä ratkaistua kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta. Menettelytapa on ollut Helsingin hallinto-oikeuden käytössä näissä asioissa jo ennen edellä mainittua lainmuutosta. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 56/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Thomas
Blomqvist
r
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Elsi
Katainen
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
ps
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
ps
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 2.12.2015 11:36