Valiokunnan mietintö
HaVM
9
2018 vp
Hallintovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 110/2018 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Heidi
Aliranta
sisäministeriö
asehallintopäällikkö
Mika
Lehtonen
Poliisihallitus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Reserviläisliitto ry
Suomen Ampumaurheiluliitto ry
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Reserviupseeriliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että ampuma-aselain säännökset ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta ilmoittaa asetta koskevat yksilöintitiedot tulisivat voimaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen. Lisäksi ehdotetaan, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1 päivästä maaliskuuta 2020 lukien ja että asekeräilijöiden tulisi hakea aselupa ennen 1 päivänä joulukuuta 2017 hankkimilleen ampuma-aseille ja aseen osille viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Ehdotetulla lailla muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) voimaantulosäännöstä. Ampuma-aselain sisältöä ei muutettaisi. Muutos on siten teknisluonteinen. 
Lailla 623/2017 lisättiin ampuma-aselakiin muun muassa sähköistä asiointia koskevat säännökset. Voimaantulosäännöksen mukaan osa uusista säännöksistä olisi tulossa voimaan ja niitä alettaisiin soveltaa 1.12.2018. Tämän taustalla on ollut se, että sähköisen asioinnin käyttöönottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmään tehtävien muutosten valmistumista. Asetietojärjestelmän kehittämishanke on kuitenkin myöhästynyt suunnitellusta. Selvityksen mukaan uusi tietojärjestelmä voitaisiin ottaa tuotantokäyttöön maaliskuussa 2020. 
Hallintovaliokunta pitää asetietojärjestelmän uudistushankkeen viivästymistä valitettavana. Sähköisen asioinnin mahdollistaminen on pitkään odotettu uudistus, jolla sujuvoitetaan aselupien käsittelyprosessia ja asiointia lupaviranomaisessa. Valiokunta toteaa aikataulumuutoksen olevan kuitenkin tarpeellinen. Valiokunnan mielestä nyt on tärkeää varmistua siitä, että tietojärjestelmän uudistamiseen on käytettävissä riittävä resursointi ja hankinta- sekä tietotekninen osaaminen, ettei uudistus viivästyisi enempää. Valiokunta pitää tärkeänä, että järjestelmä on huolellisesti testattu ja toimintavarma, kun se otetaan tuotantokäyttöön. 
Valiokunta toteaa, että aselupien hakemiseksi on nykyisin olemassa toimiva asetietojärjestelmä, joten sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton viivästyminen ei aiheuta katkoksia aselupien hakemiseen tai lupien voimassaoloon. 
Lakiehdotukseen sisältyvän asekeräilijöitä koskevan siirtymäsäännöksen voimassaoloajan pidentäminen mahdollistaa lupahakemusten ja ilmoitusten tekemisen viranomaisavusteisesti ja koordinoidusti. Tällä menettelyllä on tarkoitus varmistaa keräilijöiden sujuva asiointi viranomaisessa sekä esineiden luvittaminen ja tietojen syöttäminen asetietojärjestelmään virheettömästi. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Hallintovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 110/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Juho
Eerola
ps
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 13:48