Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.34

Valiokunnan mietintö HaVM 9/2018 vp HE 110/2018 vp Hallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 110/2018 vp): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Heidi Aliranta 
    sisäministeriö
  • asehallintopäällikkö Mika Lehtonen 
    Poliisihallitus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Reserviläisliitto ry
  • Suomen Ampumaurheiluliitto ry
  • Suomen Metsästäjäliitto
  • Suomen Reserviupseeriliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että ampuma-aselain säännökset ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta ilmoittaa asetta koskevat yksilöintitiedot tulisivat voimaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen. Lisäksi ehdotetaan, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1 päivästä maaliskuuta 2020 lukien ja että asekeräilijöiden tulisi hakea aselupa ennen 1 päivänä joulukuuta 2017 hankkimilleen ampuma-aseille ja aseen osille viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ehdotetulla lailla muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) voimaantulosäännöstä. Ampuma-aselain sisältöä ei muutettaisi. Muutos on siten teknisluonteinen. 

Lailla 623/2017 lisättiin ampuma-aselakiin muun muassa sähköistä asiointia koskevat säännökset. Voimaantulosäännöksen mukaan osa uusista säännöksistä olisi tulossa voimaan ja niitä alettaisiin soveltaa 1.12.2018. Tämän taustalla on ollut se, että sähköisen asioinnin käyttöönottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmään tehtävien muutosten valmistumista. Asetietojärjestelmän kehittämishanke on kuitenkin myöhästynyt suunnitellusta. Selvityksen mukaan uusi tietojärjestelmä voitaisiin ottaa tuotantokäyttöön maaliskuussa 2020. 

Hallintovaliokunta pitää asetietojärjestelmän uudistushankkeen viivästymistä valitettavana. Sähköisen asioinnin mahdollistaminen on pitkään odotettu uudistus, jolla sujuvoitetaan aselupien käsittelyprosessia ja asiointia lupaviranomaisessa. Valiokunta toteaa aikataulumuutoksen olevan kuitenkin tarpeellinen. Valiokunnan mielestä nyt on tärkeää varmistua siitä, että tietojärjestelmän uudistamiseen on käytettävissä riittävä resursointi ja hankinta- sekä tietotekninen osaaminen, ettei uudistus viivästyisi enempää. Valiokunta pitää tärkeänä, että järjestelmä on huolellisesti testattu ja toimintavarma, kun se otetaan tuotantokäyttöön. 

Valiokunta toteaa, että aselupien hakemiseksi on nykyisin olemassa toimiva asetietojärjestelmä, joten sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton viivästyminen ei aiheuta katkoksia aselupien hakemiseen tai lupien voimassaoloon. 

Lakiehdotukseen sisältyvän asekeräilijöitä koskevan siirtymäsäännöksen voimassaoloajan pidentäminen mahdollistaa lupahakemusten ja ilmoitusten tekemisen viranomaisavusteisesti ja koordinoidusti. Tällä menettelyllä on tarkoitus varmistaa keräilijöiden sujuva asiointi viranomaisessa sekä esineiden luvittaminen ja tietojen syöttäminen asetietojärjestelmään virheettömästi. 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 110/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.10.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juho Eerola ps 
 
varapuheenjohtaja 
Timo V. Korhonen kesk 
 
jäsen 
Pertti Hakanen kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala sin 
 
jäsen 
Sirpa Paatero sd 
 
jäsen 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
jäsen 
Juha Pylväs kesk 
 
jäsen 
Veera Ruoho kok 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Joona Räsänen sd 
 
jäsen 
Matti Semi vas 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa Rinne