Valiokunnan mietintö
LaVM
1
2015 vp
Lakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 71/2015 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hankejohtaja
Petri
Saukko
oikeusministeriö
presidentti
Pekka
Vihervuori
korkein hallinto-oikeus
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Helsingin hallinto-oikeus
Maahanmuuttovirasto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun lakiin lisättäväksi uusi säännös päätösvaltaisesta kokoonpanosta turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevassa sekä niihin liittyvässä oleskelulupaa tai maasta poistamista ja maahantulokieltoa koskevassa valituslupa-asiassa. Esityksen mukaan korkein hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen myös kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä, jollei ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon käyttämistä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia olisi siirrettävä laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi vuonna 2015. Hakijoiden määrän kasvu aiheuttaa haasteita viranomaisille, mukaan lukien asioita ylimpänä muutoksenhakuasteena käsittelevälle korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Esityksessä on kyse nykyistä suppeamman kokoonpanon käytön mahdollistamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Uusi säännös koskee turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua sekä niihin liittyvää oleskelulupaa tai maasta poistamista ja maahantulokieltoa koskevia valituslupa-asioita. 
Esitys perustuu korkeimman hallinto-oikeuden tekemään aloitteeseen. Lakivaliokunta pitää tätä myönteisenä. Käytännön toimijoiden tarpeiden ja ehdotusten huomioiminen on hyvä perusta toimiville uudistuksille. Lakivaliokunta katsoo, että uudistus ei vaaranna oikeusturvaa turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Säännöksen mukaan kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä. Uudistus lisää korkeimman hallinto-oikeuden tehokkuutta turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyssä. Tämä osaltaan lisää turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaa nopeuttamalla asioiden käsittelyä. Samalla uudistus tukee korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuuksia antaa jatkossakin riittävän joutuisaa oikeusturvaa muissakin sen käsiteltäväksi tulevissa asiaryhmissä. Lakivaliokunta kiinnittää huomiota myös siiihen, että valiokunta on lausunnossaan (LaVL 6/2015 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019 nostanut turvapaikka-asioiden osalta esille tarpeen joustavoittaa tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä, jotta turvapaikka-asioita voidaan käsitellä mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Lakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 71/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 12.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r
jäsen
Laura
Huhtasaari
ps
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Antero
Laukkanen
kd
jäsen
Sanna
Marin
sd
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mikko
Monto
Viimeksi julkaistu 16.11.2015 11:36