Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.30

Valiokunnan mietintö LaVM 2/2019 vp HE 55/2019 vp Lakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 55/2019 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Henri Isoahde 
  valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Eeva Attila 
  oikeusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen 
  oikeusministeriö
 • presidentti Kari Kuusiniemi 
  korkein hallinto-oikeus
 • hallinto-oikeustuomari Virpi Ikkelä 
  Helsingin hallinto-oikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kiinteistörahastolaissa, Suomen Pankista annetussa laissa, Suomen Pankin virkamiehistä annetussa laissa, talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa, Finanssivalvonnasta annetussa laissa, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa laissa, maksulaitoslaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoituspalvelulaissa, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetussa laissa, rahoitusvakausviranomaisesta annetussa laissa, Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetussa laissa, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa, aluehallintovirastoista annetussa laissa ja valtion virkamieslaissa olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Myös erilliset muutoksenhakua koskevat tarkemmat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää päällekkäisinä ja tarpeettomina uuden yleislain voimaantultua. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä on kyse eräisiin valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislakeihin sisältyvien kumottavaan hallintolainkäyttölakiin (586/1996) kohdistuvien viittausten muuttamisesta viittauksiksi 1.1.2020 voimaan tulevaan lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). Esityksessä ehdotetaan lisäksi erillisten tarkempien muutoksenhakua koskevien säännösten poistamista erityislaeista siltä osin kuin niitä voidaan pitää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaatultua päällekkäisinä ja tarpeettomina. 

Nykyisin valitusluvasta muutoksenhaussa säädetään erityislaeissa. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sisältää tätä koskevan yleisäännöksen, ja hallinto-oikeuden antamaan päätökseen saa vastaisuudessa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Myös hallintopäätöksen tehneen viranomaisen oikeus valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä perustuu nykyisin erityissäännöksiin tai siihen, että valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaan tultua viranomaisella on ilman eri säännöstä oikeus valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä, mikäli tuomioistuin on muuttanut viranomaisen tekemää alkuperäistä hallintopäätöstä tai kumonnut sen (ks. HE, s. 4). 

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta pitää tärkeänä, että eri hallinnonalojen erityislainsäädäntöön tehdään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säätämisestä johtuvat tarkistukset. Valiokunta puoltaa esityksessä ehdotettuja lakiehdotuksia seuraavin huomioin ja muutosehdotuksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

8. Laki arvopaperimarkkinalain 18 luvun 1 §:n muuttamisesta

18 luku. Muutoksenhaku ja rangaistukset

1 §. Muutoksenhaku.

Pykälä sisältää säännökset muutoksenhausta. Pykälän ensimmäisen virkkeen mukaan muutoksenhausta Finanssivalvonnan tämän lain nojalla tekemään päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) ja Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä. Lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että muotoilusta ei selkeästi käy ilmi yleis- ja erityislakien välinen suhde. Valiokunnan käsityksen mukaan selkeintä on muotoilla Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n soveltaminen poikkeukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain soveltamiseen nähden. Edellä selostetun vuoksi lakivaliokunta ehdottaa 1 §:n ensimmäisen virkkeen täsmentämistä siten, että sen mukaan muutoksenhakuun Finanssivalvonnan tämän lain nojalla tekemään päätökseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019), jollei Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä toisin säädetä. 

14. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

8 luku. Erinäiset säännökset

8 §. Muutoksenhaku valtiovarainministeriön päätökseen.

Pykälän 1 momentissa säädetään muutoksenhausta valtiovarainministeriön antamaan päätökseen. Pykälän 2 momentissa puolestaan säädetään valitusoikeudesta tilanteessa, jossa päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa. 

Pykälän 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Lakivaliokunta pitää 2 momentin viimeistä virkettä perusteltuna. Momentin viimeisessä virkkeessä oleva säädöksen numero (808/2019) on kuitenkin syytä poistaa, sillä se on mainittu jo pykälän 1 momentissa. Lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 2 momenttia tarkistetaan edellä selostetuin tavoin. 

9 §. Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen.

Pykälän mukaan muutoksenhausta Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ja Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä. Lakivaliokunta kiinnittää 8. lakiehdotusta vastaavalla tavalla huomiota siihen, että muotoilusta ei selkeästi käy ilmi yleis- ja erityislakien välinen suhde. Valiokunnan käsityksen mukaan selkeintä on muotoilla Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n soveltaminen poikkeukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain soveltamiseen nähden. Edellä selostetun vuoksi lakivaliokunta ehdottaa 9 §:n täsmentämistä siten, että sen mukaan muutoksenhakuun Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä toisin säädetä. 

15. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

9 luku. Erinäiset säännökset

4 §. Muutoksenhaku.

Pykälän 1 ja 2 momentti sisältävät muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan valvontaviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muuhun lainsäädäntöön liittyvän kielellisen yhdenmukaisuuden vuoksi lakivaliokunta pitää perusteltuna, että ehdotetun muotoilun sijasta momentissa viitataan valvontaviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen. Lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 1 momenttia tarkistetaan edellä selostetuin tavoin. 

16. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 11 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

11 luku. Muutoksenhaku

1 §. Muutoksenhaku valtiovarainministeriön päätökseen.

Pykälän 1 momentissa säädetään muutoksenhausta valtiovarainministeriön antamaan päätökseen. Muutosta haetaan valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Pykälän 2 momentissa puolestaan säädetään valitusoikeudesta tilanteessa, jossa päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa.  

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettu 2 momentti ei sisällä 14. lakiehdotuksen 8 luvun 8 §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä siitä, että muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Edellä selostetun vuoksi valiokunta ehdottaa, että 2 momenttiin lisätään virke, jonka mukaan muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Lisäksi valiokunta ehdottaa selkeyssyistä, että momenttia tarkistetaan siten, että myös siinä tarkoitetuissa tilanteissa, joissa päätöstä ei vielä ole, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen. 

2 §. Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen.

Pykälän ensimmäisen virkkeen mukaan muutoksenhausta Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ja Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä. Lakivaliokunta kiinnittää 8. ja 14. lakiehdotusta vastaavalla tavalla huomiota siihen, että muotoilusta ei selkeästi käy ilmi yleis- ja erityislakien välinen suhde. Valiokunnan käsityksen mukaan selkeintä on muotoilla Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n soveltaminen poikkeukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain soveltamiseen nähden. Edellä selostetun vuoksi lakivaliokunta ehdottaa 2 §:n ensimmäisen virkkeen täsmentämistä siten, että sen mukaan muutoksenhakuun Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, jollei Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä toisin säädetä. 

18. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

14 luku. Muutoksenhaku

57 §.

Pykälä sisältää muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Pykälän 1 momentin viimeisessä virkkeessä säädetään päätöksen noudattamisesta valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. Valiokunnan käsityksen mukaan kyseisestä määräyksestä säädetään jatkossa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 123 §:ssä. Valiokunta katsoo, että lainsäädännön selkeyden ja terminologisen yhdenmukaisuuden vuoksi lakiehdotuksen 57 §:n 1 momentin viimeisessä virkkeessä on ehdotetusta poiketen perusteltua käyttää sanan päättää sijasta sanaa määrää. Lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 1 momenttia tarkistetaan edellä selostetuin tavoin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Lakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvät 1.—7., 9.—13. ja 17. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvät 8., 14.—16. ja 18. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 e §, sellaisena kuin se on laeissa 164/2014 ja 648/2014, seuraavasti: 
18 e § 
Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteistönarviointilautakunnan päätökseen 
Kiinteistönarvioitsijakoetta koskevaan kiinteistönarviointilautakunnan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti sekä 28 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 28 §:n 3 momentti laissa 947/2015, seuraavasti: 
16 § 
Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheenjohtaja valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Johtokunnan puheenjohtajan valitusoikeudesta määrätään perussäännössä. 
28 § 
Oikeus saada tietoja maksutasetilastointia varten 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen ja hallinto-oikeuden uhkasakon tuomitsemista koskevassa asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Päätös voidaan valituksesta huolimatta panna täytäntöön, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 33 ja 33 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 33 §:n 1 momentti ja 33 c §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 891/2018, seuraavasti: 
33 § 
Päätökseen, jolla Suomen Pankki on antanut varoituksen, lomauttanut tai irtisanonut virkamiehen, purkanut virkasuhteen tai pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta taikka ratkaissut työntekijän eläkemaksua tai sivutointa koskevan asian, samoin kuin 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettuun ja 33 d §:n 1 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
33 c § 
Viranhakija saa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa, jos: 
1) nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille tai pankkivaltuustolle; 
2) päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi; 
3) virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1207/2014, seuraavasti: 
4 § 
Keskeytyspäätös 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rahoitusvakausviraston tekemään keskeytyspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 73 §, sellaisena kuin se on laissa 1071/2017, seuraavasti: 
73 § 
Muutoksenhaku 
Finanssivalvonnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Finanssivalvonnan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Jos päätöksestä valitetaan, päätöstä noudatetaan toistaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä tai asiasta muualla laissa toisin säädetä. 
Muutoksenhausta päätökseen, joka koskee Finanssivalvonnan johtokunnan jäsentä tai varajäsentä taikka virkamiehen virkasuhdetta, säädetään erikseen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 9 § seuraavasti: 
9 § 
Muutoksenhaku 
Finanssivalvonnan tässä laissa tarkoitettuun päätökseen määrätä valvontamaksu saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Finanssivalvonnan päätökseen määrätä valvontamaksu ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Finanssivalvonnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki maksulaitoslain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 12 §:n 3 momentti seuraavasti: 
12 § 
Toimilupapäätös 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos toimilupaa koskevaa päätöstä ei ole annettu 1 momentissa säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus tehdään ja käsitellään kuten hakemuksen hylkäämistä koskeva valitus. Valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös annetaan valituksen jälkeen. Valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki arvopaperimarkkinalain 18 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 18 luvun 1 § seuraavasti: 
18 luku 
Muutoksenhaku ja rangaistukset 
1 § 
Muutoksenhaku 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muutoksenhakuun Muutosehdotus päättyy Finanssivalvonnan tämän lain nojalla tekemään päätökseen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sovelletaan Muutosehdotus päättyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annettua lakia Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  (808/2019), jollei Muutosehdotus päättyy Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi toisin säädetä Muutosehdotus päättyy. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä tämän lain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu asia kiireellisenä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki sijoituspalvelulain 3 luvun 2 §:n ja 11 luvun 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoituspalvelulain (747/2012) 3 luvun 2 §:n 1 momentti ja 11 luvun 24 §, sellaisena kuin niistä on 11 luvun 24 § laeissa 166/2014 ja 623/2014, seuraavasti: 
3 luku 
Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen sekä merkittävien omistajien luotettavuus  
2 § 
Toimilupapäätös 
Toimilupaa koskeva hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 luku 
Sijoittajien korvausrahasto 
24 § 
Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 
Sijoituspalveluyritys ja ulkomainen sijoituspalveluyritys saa vaatia oikaisua korvausrahaston tämän lain nojalla tekemään päätökseen Finanssivalvonnalta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

10. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 luvun 2 §:n ja 17 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 4 luvun 2 §:n 3 momentti ja 17 luvun 3 §:n 4 momentti seuraavasti: 
4 luku  
Toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen sekä liiketoiminnan rajoittaminen 
2 § 
Toimilupaa koskeva päätösehdotus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos toimilupaa koskevaa päätösehdotusta ei ole annettu 1 momentissa säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus tehdään ja käsitellään, kuten hakemuksen hylkäämistä koskeva valitus tehdään ja käsitellään. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätösehdotus tai kielteinen päätös on annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätösehdotuksen tai kielteisen päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätösehdotus tai kielteinen päätös on annettu valituksen jälkeen. Valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
17 luku 
Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen perustaminen ja edustuston avaaminen Suomeen 
3 § 
Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos toimilupaa koskevaa päätöstä ei ole annettu 2 momentissa säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus tehdään ja käsitellään, kuten hakemuksen hylkäämistä koskeva valitus tehdään ja käsitellään. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen jälkeen. Valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

11. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 17 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) 17 luvun 3 §:n 1 momentti seuraavasti: 
17 luku 
Salassapito ja muutoksenhaku 
3 § 
Muutoksenhaku 
Viraston tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

12. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 7 luvun 6 § seuraavasti:  
7 luku 
Erinäiset säännökset 
6 § 
Muutoksenhaku 
Viraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Viraston päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää tai asiasta muualla laissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

13. Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain (1197/2014) 8 § seuraavasti: 
8 § 
Muutoksenhaku 
Viraston tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Viraston oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

14. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 8 luvun 8 ja 9 § seuraavasti: 
8 luku  
Erinäiset säännökset 
8 § 
Muutoksenhaku valtiovarainministeriön päätökseen 
Muutoksenhausta valtiovarainministeriön tämän lain perusteella antamaan päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Jos 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä arvopaperikeskuksen toimiluvan myöntämisestä, mainitun luvun 15 §:ssä tarkoitettua päätöstä arvopaperikeskuksen sääntöjen vahvistamisesta taikka mainitun luvun 23 §:ssä tarkoitettua päätöstä keskusvastapuolen toimiluvan myöntämisestä ei ole annettu niiden antamiselle säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministeriön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi (808/2019) Poistoehdotus päättyy
9 § 
Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muutoksenhakuun Muutosehdotus päättyy Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sovelletaan Muutosehdotus päättyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annettua  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi l Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi akia, jollei Muutosehdotus päättyy Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi toisin säädetä Muutosehdotus päättyy
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

15. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 9 luvun 4 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
9 luku 
Erinäiset säännökset 
4 § 
Muutoksenhaku 
Valvontaviranomaisen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tämän lain nojalla antamaan Muutosehdotus päättyy päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Hallinto-oikeuden on valitusasiaa käsiteltäessä varattava asianajajayhdistykselle tilaisuus tulla kuulluksi valituksen johdosta ja tarvittaessa esittää todistelua ja muuta selvitystä, jos asia koskee ilmoitusvelvollista, jonka toimintaa asianajajayhdistys 7 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan valvoo. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

16. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 11 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 11 luvun 1 § ja 2 §:n 1 momentti seuraavasti: 
11 luku 
Muutoksenhaku 
1 § 
Muutoksenhaku valtiovarainministeriön päätökseen 
Valtiovarainministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Jos 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettua päätöstä pörssin toiminnan harjoittamiseen oikeuttavan toimiluvan myöntämisestä tai 3 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä pörssin sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta ei ole annettu niiden antamiselle säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Helsingin hallinto-oikeuteen Muutosehdotus päättyy. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Valtiovarainministeriön on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Muutosehdotus päättyy 
2 § 
Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Muutoksenhakuun Muutosehdotus päättyy Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sovelletaan Muutosehdotus päättyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annettua  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lakia, jollei Muutosehdotus päättyy Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi toisin säädetä Muutosehdotus päättyy. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä tämän lain 3 luvun 8, 9 ja 11—15 §:ssä, 5 luvun 11 ja 19 §:ssä sekä 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia kiireellisenä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

17. Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 23 §, sellaisena kuin se on laissa 949/2015, seuraavasti: 
23 § 
Muutoksenhaku 
Jollei muualla laissa toisin säädetä, aluehallintoviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

18. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion virkamieslain (750/1994) 53 §:n 1 momentti, 57 § ja 59 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 53 §:n 1 momentti ja 59 §:n 1 momentti laissa 883/2018 sekä 57 § laeissa 1059/2016, 1470/2016 ja 883/2018, seuraavasti:  
53 § 
Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen, jolla valtioneuvosto on irtisanonut virkamiehen, purkanut virkasuhteen, pidättänyt virkamiehen virantoimituksesta tai päättänyt pitää virantoimituksesta pidättämisen edelleen voimassa, virkamies saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
57 § 
Valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan tai 59 §:n 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen virkamies tai vastaavasti viranhakija saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Muutoksenhausta tuomioistuimen tekemään tuomarin tai esittelijän sivutointa koskevaan päätökseen säädetään tuomioistuinlain 23 luvun 1 §:ssä. Valitusaika tämän lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä. Päätös tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi määrää Muutosehdotus päättyy.  
Myös viranomainen saa, siten kuin 1 momentissa säädetään, hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä tai jolla on ratkaistu 27 b tai 56 §:ssä tarkoitettu hallintoriita-asia. 
Seuraaviin virkamiestä koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei laissa toisin säädetä: 
1) viraston yhteisen viran sijoittaminen viraston sisällä; 
2) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen tai epääminen; 
3) tehtävään määrääminen, jos virkamies on antanut suostumuksensa tehtävään määräämiseen. 
Jos 3 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan muuttumista, päätökseen saa hakea muutosta, siten kuin 1 momentissa säädetään. Päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.  
59 § 
Viranhakija saa hakea virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen muutosta valittamalla, jollei tässä laissa toisin säädetä. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.12.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Leena Meri ps 
 
varapuheenjohtaja 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Hanna Huttunen kesk 
 
jäsen 
Saara Hyrkkö vihr 
 
jäsen 
Pihla Keto-Huovinen kok 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Antero Laukkanen kd 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Jouni Ovaska kesk 
 
jäsen 
Mari Rantanen ps 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Veikko Vallin ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mikko Monto