Valiokunnan mietintö
LaVM
7
2018 vp
Lakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta (HE 176/2018 vp): Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Outi
Kemppainen
oikeusministeriö
erityisasiantuntija
Johanna
Hossa
oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos
Maarit
Huotari
valtiovarainministeriö
lakimies
Aila
Heusala
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Väestörekisterikeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta. Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset keskusviranomaisesta sekä monikielisistä vakiolomakkeista. Lisäksi ehdotetaan asetukseen viittaavan säännöksen lisäämistä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 16 päivänä helmikuuta 2019, jolloin asetus tulee täysimääräisesti sovellettavaksi. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä on kyse kansallisesta lainsäädännöstä, joka täydentää tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Asetusta sovelletaan jäsenvaltion viranomaisten antamiin asiakirjoihin, jotka on esitettävä toisen jäsenvaltion viranomaiselle ja joiden tarkoituksena on vahvistaa jokin seikka, kuten syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, vanhemmuus tai kansalaisuus. Sääntelyn tavoitteena on vähentää tällaisten asiakirjojen hyväksymiseen liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia ja yksinkertaistaa menettelyä rajat ylittävissä tapauksissa.  
Asetusluonnoksen neuvotteluvaiheessa lakivaliokunta on pitänyt ehdotusta ja sen tavoitteita kannatettavina (LaVL 17/2013 vp ja LaVL 20/2014 vp). Ehdotetut kansalliset täydentävät säännökset ovat vähäisiä ja koskevat lähinnä asetuksessa tarkoitettua keskusviranomaista ja monikielisiä vakiolomakkeita. Edellä esitetyn perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sekä puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Lakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 176/2018 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kari
Tolvanen
kok
varapuheenjohtaja
Eva
Biaudet
r
jäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Ari
Jalonen
sin
jäsen
Johanna
Karimäki
vihr
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ville
Tavio
ps
varajäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marja
Tuokila
Viimeksi julkaistu 27.11.2018 10:39