Valiokunnan mietintö
LiVM
1
2020 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylitarkastaja
Sofia
Johansson
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Liikenne- ja viestintävirasto
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Finavia Oyj
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy 16. ja 21.6.2011 allekirjoitetun Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen (liittymissopimus) sekä 16. ja 21.6.2011 allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta (lisäsopimus). Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy lait liittymissopimuksen ja lisäsopimuksen voimaansaattamisesta. 
Sopimukset ovat luonteeltaan sekasopimuksia, joiden osapuolina ovat sekä EU että sen jäsenvaltiot. Sopimusten määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimukset siltä osin kuin sopimusten määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan. 
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus (EU:n ja Yhdysvaltojen välinen lentoliikennesopimus) allekirjoitettiin 25. ja 30.4.2007. Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti 30.3.2008 alkaen. Sopimusta on muutettu 24.6.2010 allekirjoitetulla pöytäkirjalla. Pöytäkirjaa on sovellettu väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä lähtien. Sopimuksessa määrätään kolmansien maiden liittymisestä sopimukseen. Norjan ja Islannin liittyminen sopimukseen on toteutettu liittymissopimuksella ja lisäsopimuksella. 
Liittymissopimuksen ja lisäsopimuksen tarkoituksena on luoda yhä kattavammat lentoliikenne-suhteet EU:n, Yhdysvaltojen, Islannin ja Norjan välille. Sopimusten tarkoituksena on varmistaa, että ilmailualan yhteiset markkinat Euroopassa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä lentoliikennesopimuksessa vahvistettu Atlantin ylittävien lentojen sääntelykehys ovat johdonmukaiset keskenään. Sopimuksilla tavoitellaan taloudellista etua lentoyhtiöille ja kuluttajille EU:ssa. 
Esitykseen sisältyy lakiehdotukset sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-maansaattamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksilla säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimusten kanssa. Liittymissopimuksen ja lisäsopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että kaikki sopimusten osapuolet ratifioivat sopimukset. Sopimukset eivät ole vielä tulleet kansainvälisesti voimaan. Hallituksen esityksen tavoitteena on saada sopimuksille eduskunnan hyväksyntä ja voimaansaattaa sopimukset Suomen osalta. Kyseinen kansallinen hyväksyminen on edellytys sopimusten kansainväliselle voimaantulolle. Eduskunta on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta helmikuussa 2008. Eduskunta on lisäksi hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta toukokuussa 2013. 
Liittymissopimus tulee voimaan myöhäisimpänä seuraavista ajankohdista: 1) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen voimaantulopäivänä, 2) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivänä tai 3) kuukauden kuluttua viimeisimmän sellaisen diplomaattisen nootin päiväyksestä, jolla osapuolet vahvistavat, että kaikki liittymissopimuksen voimaantulon edellyttämät tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Lisäsopimus tulee voimaan joko kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona osapuolten välisen noottienvaihdon, jolla on vahvistettu, että kaikki sopimuksen voimaantulon edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen, viimeisin nootti on päivätty, tai liittymissopimuksen voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. 
EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan mukaan neuvosto voi komission ehdotuksesta päättää unionin tekemän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa. Liittymissopimusta ja lisäsopimusta sovelletaan neuvoston päätöksen mukaisesti väliaikaisesti ja täysimääräisesti allekirjoituspäivästä 21.6.2011 lähtien, kunnes sopimusten tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen. Sopimuspuolet soveltavat sopimuksia väliaikaisesti niiden voimaantuloon saakka siinä määrin kuin se on kansallisen lainsäädännön nojalla mahdollista. Valtioneuvoston asetuksilla voitaisiin säätää, että lakeja sopimusten voimaansaattamisesta sovelletaan ennen sopimusten kansainvälistä voimaantuloa. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksessä tarkoitetun liittymissopimuksen ja lisäsopimuksen hyväksymistä sekä lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 106/2019 vp tarkoitetut sopimukset siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomina hallituksen esitykseen HE 106/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 13.2.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Jouni
Kotiaho
ps
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 17.2.2020 12.57