Viimeksi julkaistu 11.2.2021 8.52

Valiokunnan mietintö LiVM 1/2021 vp HE 257/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (HE 257/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesEleonooraEilittä
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • päällikköTuoviValtonen
  Liikenne- ja viestintävirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Suomen Autokierrätys Oy
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Autotuojat ja -teollisuus ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettua lakia. 

Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä tarkennettaisiin lisäämällä lain 2 §:ään momentti, jonka mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi siirtymäsäännös, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.3.2022 asti.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä esille tuoduilla perusteilla ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 

Valiokunta pitää erittäin valitettavana, että romutuspalkkiota koskevan sääntelyn viranomaistulkinnoista on syntynyt epäselviä ja ikäviä tilanteita, erityisesti romutuspalkkion hakijoiden mutta myös automyyjien kannalta. Valiokunnan esittelevältä ministeriöltä saaman selvityksen mukaan nyt voimassa oleva laki on sanamuodoiltaan riittävän yksiselitteinen ja siihen ei sisälly sääntelykokonaisuus ja lain tarkoitus huomioon ottaen tulkinnanvaraisuutta. Valiokunta pitää kuitenkin kokonaistilanne huomioon ottaen perusteltuna, että sääntelyä täsmennetään esityksessä ehdotetulla tavalla. 

Valiokunta korostaa, että toimivaltaisen viranomaisen laintulkintojen ja kansalaisille annettavien ohjeistusten tulee olla johdonmukaisia ja kaikilta osin sellaisia, että vilpittömässä mielessä toimivalle kansalaiselle tai yritykselle ei aiheudu tulkinnoista ja päätöksistä kohtuuttomia seurauksia. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että romutuspalkkion hakijoiden ja autoalan yritysten oikeusturva toteutuu asianmukaisesti. 

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että ajoneuvoja koskevien rekisterimerkintöjen ja niitä koskevien ilmoitusvelvollisuuksien osalta arvioidaan, onko niitä koskevassa sääntelyssä muutostarpeita. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 257/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.2.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
SunaKymäläinensd
varapuheenjohtaja
AriTorniainenkesk
jäsen
PekkaAittakumpukesk
jäsen
SeppoEskelinensd
jäsen
JuhoKauttovas
jäsen
JouniKotiahops
jäsen
JohanKvarnströmsd
jäsen
JoonasKönttäkesk
jäsen
SheikkiLaaksops
jäsen
MatiasMarttinenkok
jäsen
JenniPitkovihr
jäsen
MirkaSoinikoskivihr
jäsen
KariTolvanenkok
jäsen
PaulaWerningsd
varajäsen
MikkoOllikainenr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JuhaPerttula