Viimeksi julkaistu 17.2.2022 10.03

Valiokunnan mietintö LiVM 1/2022 vp HE 237/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 237/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Eeva Ovaska 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Ville Rinkineva 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • yksikönpäällikkö Katja Koskelainen 
  Väylävirasto
 • tieinsinööri Tapani Jaakkola 
  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Lauttaliikenne Oy
 • Wärtsilä Oyj Abp
 • Suomen Konepäällystöliitto ry
 • Suomen Laivanpäällystöliitto ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi Liikenne- ja viestintävirastolle valtuus antaa teknisiä määräyksiä lossia koskevasta ohjauslaitteistosta ja sen hyväksynnästä. Esityksen tavoitteena on erityisesti lossiliikenteen turvallisuuden parantaminen mahdollistamalla lossin fyysisen ohjausköyden korvaavien virtuaalisten ohjausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.2.2022.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena. Valiokunta esittää lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

(2) Valiokunta pitää hyvänä, että saadun selvityksen mukaan vaijeria korvaava järjestelmä lisää merkittävästi lossiliikenteen turvallisuutta ja auttaa kuljettajaa pysymään lauttaväylällä jopa perinteistä vaijeria paremmin. Vaijerittoman ajon on myös todettu säästävän energiaa ja olevan ympäristöystävällistä. Se ei vaijerin tavoin aiheuta lauttaväylän pohjaan eroosiota ja veden samentumista eikä nosta pohjasta ravinteita. 

(3) Valiokunnan huomiota on kiinnitetty sekä lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksiin että lossin ja lautta-aluksen määritelmien rajanvetoon. Liikenne- ja viestintäministeriöltä saadun selvityksen mukaan ministeriössä on päätetty käynnistää myös toinen lossisääntelyn uudistamista koskeva hanke, jossa tarkastellaan mm. lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksia ja lossin ja lautta-aluksen määritelmiä. Valiokunta pitää mainittua hanketta tarpeellisena ja verrattain kiireellisenä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 237/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.2.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker