Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.22

Valiokunnan mietintö LiVM 10/2015 vp HE 110/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta (HE 110/2015 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Iida Huhtanen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • korkeakouluharjoittelija Joel Karjalainen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • tekninen johtaja Hannele Tolonen 
  Kotkan kaupunki
 • toimitusjohtaja Mika Mäkilä 
  Linja-autoliitto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Tornion kaupunki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Kotkan seudulla linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimisi Kotkan kaupunki ja Meri-Lapin alueella Meri-Lapin seudullinen kunnallinen joukkoliikenneviranomainen. Kotkan kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluisivat sen oman alueen ohella Haminan ja Pyhtään kuntien alueet. Meri-Lapin seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluisivat Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kuntien alueet Tornion kaupungin toimiessa keskuskuntana. Muutoksen tarkoituksena on tukea seudullista kehittymistä ja luoda edellytyksiä henkilökuljetusten tehokkaammalle järjestämiselle.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Joukkoliikennelaissa (869/2009) tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat tällä hetkellä Suomessa yhdeksän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä 26 kunnallista viranomaista, joista 10 on seudullisia viranomaisia. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kahden uuden seudullisen toimivaltaisen viranomaisen perustamista, toinen Kotkan, Haminan ja Pyhtään kuntien alueelle ja toinen Meri-Lapin seudulle. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan näillä alueilla esimerkiksi työssäkäynti ja opiskelu sekä erilaisten palvelujen tarjonta tapahtuu pitkälti kuntarajoista riippumattomasti. Näin ollen myös joukkoliikenteen suunnittelu ja järjestäminen yhtenä kokonaisuutena ja yhden viranomaisen toimesta on joukkoliikenteen palvelutason ja muutoinkin alueiden kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaista.  

Valiokunta pitää joukkoliikenteen kehittämistä koko maassa erittäin tärkeänä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että suunniteltu Sote-uudistus saattaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteen muuttuessa luoda paineita myös joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvän hallinnon kehittämiseen ja samalla myös joukkoliikenteen järjestämistapoja koskeviin muutoksiin. Valiokunta korostaa, että mahdolliset joukkoliikenteeseen liittyvät hallinnolliset, liikenteen järjestämisvastuita koskevat tai esimerkiksi viranomaisten toimivalta-alueiden kokoon liittyvät ratkaisut tulee arvioida ja valmistella aikanaan perusteellisesti ja asianmukaisin vaikutusarvioinnein. Valiokunta korostaa myös edelleen mahdollisten uudistusten kohdalla riittävän pitkien siirtymäaikojen merkitystä, jotta joukkoliikennepalvelujen toimivuus koko maassa voidaan turvata myös ilman tarpeettomia katkoksia.  

Valiokunta pitää todennäköisenä, että markkinaehtoista liikennettä tulee syntymään ja säilymään monilla seuduilla, mutta osalle harvaan asutummista alueista joudutaan myös jatkossa arvioimaan julkisen tuen tarvetta ja erilaisia julkisen tuen käyttötapoja. Asiantuntijakuulemisessa yhtenä julkisen tuen toteutustapana on tuotu esille jonkinlaisen palvelusetelin käyttö. Valiokunta toistaa jo aiemman kantansa, jonka mukaan yhtenäinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä on yksi keskeinen tekijä, jolla voitaisiin lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä edistää markkinaehtoisen joukkoliikenteen kehittymistä ja parantaa sen toimintaedellytyksiä.  

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 110/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula