Siirry sisältöön

LiVM 11/2017 vp

Viimeksi julkaistu 15.6.2017 10.54

Valiokunnan mietintö LiVM 11/2017 vp HE 13/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta (HE 13/2017 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesTanjaMüller
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • erikoistutkijaJaanaBoëlius
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • toimitusjohtajaLauriKivinen
  Yleisradio
 • puheenjohtajaKimmoKivelä
  Yleisradion hallintoneuvosto
 • varatoimitusjohtajaSannaTuominen
  Digita Oy
 • yhteiskuntasuhdejohtajaPetra Wikström
  MTV Oy
 • johtajaMarcusWiklund
  Sanoma Media Finland Oy
 • johtajaSatuKangas
  Medialiitto ry
 • toimitusjohtajaStefanMöller
  RadioMedia
 • pääsihteeriEsaYlikoski
  Vapaa-ajattelijain liitto ry
 • professoriMikaelHidén
 • elokuvatutkimuksen professoriAnuKoivunen
 • professoriOlliMäenpää
 • professoriHannuNieminen

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • saamelaiskäräjät
 • Kuuloliitto ry
 • Medialiitto ry
 • Näkövammaisten liitto ry
 • Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL ry
 • Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat - SATU ry
 • Suomen Journalistiliitto ry
 • Ylen ohjelmatyöntekijät ry
 • elokuvatutkimuksen professoriAnuKoivunen

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Viestintävirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:stä annettua lakia. 

Esityksellä tarkennettaisiin Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävänantoa siten, että Yleisradion tulee tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Ehdotettu muotoilu korvaisi nykyisen muotoilun, jonka mukaan Yleisradio voi tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Julkisen palvelun tehtävänantoa ehdotetaan tarkennettavaksi myös siten, että Yleisradion tehtävänä olisi tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Kyseinen tehtävä korvaisi nykyisen tehtävän, jonka mukaan Yleisradion tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. 

Esityksellä täydennettäisiin Yleisradion tehtäviä siten, että niihin kuuluisi myös sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista. 

Esityksellä vahvistettaisiin Yleisradion hallintoneuvoston asemaa siten, että hallintoneuvosto päättäisi jatkossa yhtiön strategiasta. Lisäksi säädettäisiin pysyvästä asiantuntijakuulemismenettelystä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta on aikaisemmin käsitellyt Yleisradio Oy:tä muun muassa antamassaan mietinnössä, joka koskee Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomusta eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2014 (LiVM 5/2015 vpK 8/2015 vp). Siinä yhteydessä valiokunta on korostanut Yleisradio Oy:n riippumattomuutta eduskunnan alaisena mediatoimijana sekä tasapuolista tiedonvälitystä ja demokratian toteutumista. Mietinnössään Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015 (LiVM 19/2016 vpK 7/2016 vp) valiokunta on edelleen korostanut, että Yleisradio Oy on eduskunnan alainen mediatoimija, jonka tiedonvälityksen ja muun toiminnan riippumattomuutta ja luotettavuutta pidetään tärkeänä tasapuolisen tiedonvälityksen, sananvapauden ja kansanvallan tukemisen kannalta. Valiokunta pitää Yleisradio Oy:n merkitystä tasapuoliselle tiedonvälitykselle, sananvapaudelle ja kansanvallan tukemiselle keskeisenä ja toistaa aikaisemmin mainituissa mietinnöissään lausumansa. 

Valiokunta pitää hyvänä parlamentaarisen työryhmän esittämää työnjakoa, jossa Yleisradio Oy:n strategisesta ohjauksesta vastaa hallintoneuvosto ja teknisestä valvonnasta Viestintävirasto. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan muutoksen tarkoituksena on vahvistaa hallintoneuvoston omistajaohjausta Yleisradiossa siten, että se päättäisi yhtiön toiminnan yleisistä strategisista linjauksista. Muutoksen tarkoituksena ei ole ulottaa hallintoneuvoston ohjausta Yleisradio Oy:n julkaisemiin yksittäisiin sisältöihin tai journalistisiin linjauksiin. Asiantuntijakuulemisen mukaan tämä on ollut vahva oletus parlamentaarisessa työryhmässä, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti kirjattu työryhmän muistioon. Valiokunta korostaa, että hallintoneuvoston strateginen päätöksentekovalta ei ulotu Yleisradion julkaisemiin sisältöihin eikä journalistisiin linjauksiin.  

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että mediapoliittinen todellisuus on muuttunut, ja tämän vuoksi on syytä seurata tarkoin nyt tehtyjä muutoksia. Yleisradio Oy on eduskunnan alainen mediatoimija, ja tämän vuoksi parlamentaarisen työryhmän linjaus siitä, että hallintoneuvosto päättää Yleisradio Oy:n strategiasta, on asianmukainen yhtiön toiminnan kehittämisen kannalta. On kuitenkin tärkeää, että Yleisradio Oy:n toiminta ja asema tasapuolisena ja luotettavana tiedonvälittäjänä säilyy poliittisista toimijoista koostuvan hallintoneuvoston tulevien strategisten linjausten myötä yhä muuttuvassa kansallisessa ja kansainvälisessä mediapoliittisessa ympäristössä. 

Parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti Yleisradio Oy:n tulee lisätä ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuottajilta sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 30—35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Tavoitetta ei kirjata lakiin, vaan hallintoneuvoston tulee vuosittain päättää näiden ostojen painotuksesta ja aikataulusta.  

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että nämä hankintapäätökset ovat merkittäviä Yleisradio Oy:n imagolle ja brändille. Tämän vuoksi Yleisradio Oy:n tulee tarkoin harkita ostettaville ohjelmille asetettavia kriteereitä. Laadullisten kriteerien osalta on otettava huomioon luotettavuus ja muut yleispalvelulle asetettavat kriteerit. Sisällöllisten kriteerien osalta tärkeää on linjanveto muihin toimijoihin ja kilpailijoihin erityisesti yleispalveluvelvoitteen valossa. Yleisradio Oy:lla on tilaajavastuu hankkimistaan ohjelmista, ja sen tulee siten myös kiinnittää huomiota mahdollisiin alihankintoihin. 

Alueellisten toimitusten osalta valiokunta korostaa, että alueelliselle ohjelmatuotannolle ja alueellisesti päätettävälle ohjelmasisällölle on olemassa selkeä tarve, ja toistaa muutoin aikaisemmin mainituissa mietinnöissä lausumansa. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 13/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AriJalonenps
varapuheenjohtaja
MirjaVehkaperäkesk
jäsen
MikkoAlatalokesk
jäsen
KatjaHänninenvas
jäsen
JyrkiKasvivihr
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
SusannaKoskikok
jäsen
SunaKymäläinensd
jäsen
MatsLöfströmr
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
JaniMäkeläps
jäsen
MarkkuPakkanenkesk
jäsen
JariRonkainenps
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk
jäsen
SofiaVikmankok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MikaBoedeker