Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.35

Valiokunnan mietintö LiVM 11/2018 vp HE 44/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 44/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Johanna Tuohino 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Tanja Jaatinen 
  oikeusministeriö
 • ylitarkastaja Saara Leino 
  tietosuojavaltuutetun toimisto
 • lakimies Miina Ojajärvi 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • lakimies Rami Peltosaari 
  Elisa Oyj
 • Senior Advisor Tapio Haapanen 
  Telia Finland Oyj
 • lakimies Timo Niemi 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • DNA Oy
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tietoyhteiskuntakaarta. Lakiin lisättäisiin säännökset teleyritysten oikeudesta käsitellä tiettyihin rikoksiin liittyviä henkilötietoja vahinkojen ehkäisemiseksi teleyritykselle, sen asiakkaille tai toisille teleyrityksille. Esityksen tarkoituksena on sisällyttää teleyrityksen käsittelyoikeudet sektorilainsäädäntöön siltä osin kuin tällaisten tietojen käsittely edellyttää käsittelystä säätämistä kansallisessa lainsäädännössä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan.  

Lisäksi esityksen mukaan jatkettaisiin matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa nykyisen sääntelyn voimassaolon päätyttyä kolmen vuoden määräajaksi eli 1 päivään heinäkuuta 2021 asti olosuhteiden pysyessä merkittäviltä osin muuttumattomana verrattuna sääntelyn aikaisempaan arviointiin. 

Esitys toteuttaa osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2018. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluissa esille tuoduista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä eräin selkeyttävin muutoksin. 

Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä on myös hallituksen esitys EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp) eli tietosuojalaiksi. Ehdotetussa tietoyhteiskuntakaaren 145 a §:ssä viitataan ehdotetun tietosuojalain 6 §:n 2 momenttiin. Näin ollen valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettu laki on syytä saattaa voimaan samanaikaisesti tietosuojalain kanssa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lain nimike.

Lain nimike on muutettu lailla 68/2018, joka tulee voimaan 1.6.2018. Tästä syystä valiokunta on muuttanut lakiehdotuksen nimikkeen ja korjannut lain johtolausetta. 

145 a §. Teleyrityksen oikeus käsitellä rikoksiin liittyviä henkilötietoja.

Pykälän 1 momentin mukaan teleyrityksellä on oikeus käsitellä teleyritykseen, sen asiakkaisiin tai muihin teleyrityksiin kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi välttämättömiä tietoja ”teleyritysten liiketoimintaan kohdistuneista rikoksista ja toisen henkilön identiteetin varastamisesta”. Oikeusministeriön mukaan selkeämpää olisi viitata ”toisen henkilön identiteetin varastamisen” sijaan ”identiteettivarkauteen” kuten on tehty pykälän 2 momentissa. Valiokunta on tehnyt selventävän muutoksen, jotta molemmissa momenteissa viitataan identiteettivarkauteen. 

Oikeusministeriö on edelleen pitänyt hyvänä, että täsmennetään, mihin henkilöpiiriin kohdistuneisiin identiteettivarkauksiin säännöksessä viitataan. Liikenne- ja viestintäministeriö on pitänyt henkilöpiirin rajaamista teleyritysten asiakkaisiin kohdistuneisiin identiteettivarkauksiin perusteltuna, sillä se rajaa esitettyä erityissääntelyä vain välttämättömään oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Valiokunta on tämän vuoksi täsmentänyt identiteettivarkauksien henkilöpiiriä koskemaan teleyritysten asiakkaita.  

Säännöksen 3 momentin 1 kohtaan valiokunta on lisännyt henkilön osoitteen tärkeänä henkilön tunnistamistietona tapauksissa, jolloin ei ole käytettävissä henkilötunnusta tai syntymäaikaa. 

Ehdotetun 145 a §:n 4 momenttia on selkeyden vuoksi tarkennettu siten, että tiedot tulisi poistaa viimeistään viiden vuoden kuluttua tietojen ensimmäisestä tallentamisesta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 44/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki  Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta Muutosehdotus päättyy 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain Muutosehdotus päättyy (917/2014) 17 luvun otsikko ja 351 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on viimeksi mainittu laissa 824/2015, ja 
lisätään lakiin uusi 145 a § seuraavasti:  
17 luku  
Sähköisen viestin, välitystietojen ja rikoksia koskevien tietojen käsittely 
145 a § 
Teleyrityksen oikeus käsitellä rikoksiin liittyviä henkilötietoja 
Kun teleyritys käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettujen etujensa toteuttamiseksi, teleyrityksellä on oikeus käsitellä teleyritykseen, sen asiakkaisiin tai muihin teleyrityksiin kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi välttämättömiä tietoja teleyritysten liiketoimintaan kohdistuneista rikoksista ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi teleyritysten asiakkaisiin kohdistuneista identiteettivarkauksista Muutosehdotus päättyy
Teleyritys saa tallentaa ja luovuttaa toiselle teleyritykselle 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin tietoja rikostuomiosta seuraavista rikoksista:  
1) petoksesta ja törkeästä petoksesta;  
2) maksuvälinepetoksesta;  
3) identiteettivarkaudesta;  
4) velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä; 
5) velallisen petoksesta ja törkeästä velallisen petoksesta.  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja välttämättömiä tietoja ovat: 
1) rikoksesta tuomitun henkilön nimi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja  Muutosehdotus päättyyhenkilötunnus Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi taikka Muutosehdotus päättyy, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai osoite Muutosehdotus päättyy; 
2) tuomioistuimen nimi, ratkaisun tekopäivä ja ratkaisun numero; 
3) syyksi luettu rikos ja rikoksen tekoaika. 
Tallennetut tiedot on poistettava viipymättä, jos rikostuomio kumotaan tai puretaan, tai oikaistava, jos rikostuomiota muutetaan. Tiedot on poistettava kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua tietojen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ensimmäisestä  Muutosehdotus päättyytallentamisesta. Lisäksi tietojen käsittelyssä on sovellettava tietosuojalain ( / ) 6 §:n 2 momentissa säädettyjä toimenpiteitä rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. 
351 § 
Voimaantulo 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain 201 § on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2021. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.5.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker