Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.32

Valiokunnan mietintö LiVM 12/2016 vp HE 67/2016 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 67/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Piia Nyström 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Sini Wirén 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
  tietosuojavaltuutetun toimisto
 • johtaja Jarkko Saarimäki 
  Viestintävirasto
 • erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki 
  Viestintävirasto
 • lakimies Miina Ojajärvi 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • lakimies Lotta Kuusisto 
  Finnet-liitto ry
 • toimitusjohtaja Stefan Möller 
  RadioMedia
 • lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • DNA Oy
 • Elisa Oyj
 • TeliaSonera Finland Oyj
 • Electronic Frontier Finland ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisia tavoitteita kilpailukyvyn edistämiseksi sekä digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Esitys liittyy myös hallituksen kärkihankkeisiin muun muassa sujuvoittamalla säädöksiä ja mahdollistamalla kokeilukulttuurin syntymistä. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tietoyhteiskuntakaarta. Esityksen tarkoituksena on muun ohessa panna voimaan radiolaitedirektiivi. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin alueella käyttöön otettavat ja markkinoille saatettavat radiolaitteet ovat turvallisia, käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti ja tukevat radiotaajuuksien tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi.  

Esityksessä ehdotetaan verkon neutraliteettia koskevan Euroopan unionin asetuksen säännösten kanssa päällekkäisten tietoyhteiskuntakaaren säännösten kumoamista. Samalla lakiin lisättäisiin tarvittavat kansalliset säännökset asetuksen valvonnasta ja seuraamuksista. Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevaa sääntelyä muutettaisiin väliaikaisesti siten, että oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja laajennettaisiin nykyisestä. Samalla välitystiedon määritelmää muutettaisiin radioviestinnän osalta. Muutokset toteutettaisiin rajattuna kokeiluna, joka olisi voimassa viisi vuotta. Tietoyhteiskuntakaareen lisättäisiin julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua koskevat säännökset. Lakiin tehtäisiin myös eräitä pienempiä muutoksia, jotka liittyvät tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon jälkeen havaittuihin muutostarpeisiin. Nämä muutokset koskevat erityisesti televisio- ja radiotoiminnan sääntelyä.  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annettua lakia soveltamisalan, suhteen muuhun lainsäädäntöön ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten osalta.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2016.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Verkon neutraliteetti

Verkkoneutraliteetissa on kyse kaikkien viestintäverkon sisältöjen ja palvelujen tasapuolisesta kohtelusta ja käyttäjien kannalta ennen kaikkea verkkojen ja palvelujen käytön rajoittamattomuudesta ja valinnanvapaudesta. Erilaisten internetin sisältöjen ja palvelujen tarjoajien kannalta kyse on syrjimättömyydestä ja tasapuolisista toimintamahdollisuuksista. 

Valiokunta korostaa, että internetyhteyspalveluissa tulee olla selkeänä lähtökohtana verkkoneutraliteetti ja laissa säädetyt mahdollisuudet asettaa rajoituksia ovat aina poikkeuksia tähän pääsääntöön. Muun muassa verkon toimivuuden, palvelun laadun ja ruuhkan sietokyvyn takia on kuitenkin käytännössä välttämätöntä, että teleyritys saa toteuttaa muun muassa sellaiset liikenteenhallintaan ja tietoturvan toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat palvelun toimivuuden varmistamiseksi ja toisaalta laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi välttämättömiä. 

Perustuslakivaliokunta piti tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) verkkoneutraliteettia koskevassa lausunnossaan PeVL 18/2014 vp verkkoneutraliteettia nykyisessä sähköiseen viestintään pitkälti perustuvassa yhteiskunnassa perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden mahdollisimman laajan toteutumisen kannalta tärkeänä periaatteena. Perustuslakivaliokunnan mukaan internetin palveluihin ja sovelluksiin pääsyn turvaamisella voi olla välillistä merkitystä myös useiden muiden perusoikeuksien turvaamiselle. Tästä syystä perustuslakivaliokunta edellytti, että liikenne- ja viestintävaliokunnan on syytä varmistua tietoyhteiskuntakaaren säätämisessä siitä, että pääsäännölle asetettavat rajoitukset ovat välttämättömiä, täsmällisesti rajattuja ja syrjimättömiä. 

Valiokunta katsoo, että suoraan kansallisesti sovellettavan EU-asetuksen myötä tietoyhteiskuntakaaren verkkoneutraliteettia koskevat kansalliset säännökset tulee kumota esityksessä ehdotetulla tavalla. Samalla lakiin ehdotetaan esityksessä lisättäviksi säännökset asetuksen noudattamisen valvonnasta ja seuraamuksista. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan verkkoneutraliteetti on ollut Suomessa tähän asti yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Valiokunta korostaa, että verkkoneutraliteetin tietoyhteiskuntakaaressa alun perin säädetty taso ei saa jatkossakaan laskea EU-asetuksen soveltamisen myötä. Valiokunta painottaa viranomaisvalvonnan ja sen resurssien riittävyyden sekä tarkempien määräysten ja sääntelyn vaikutusten seuraamisen merkitystä verkkoneutraliteetin turvaamiseksi. Valvonnassa ja tarkempien määräysten antamisessa tulee kuitenkin huolehtia myös siitä, etteivät innovointi- ja palvelukehitysmahdollisuudet heikkene eivätkä alan toimijoiden velvoitteet tai kustannukset olennaisesti lisäänny nykyisestä. 

Valiokunta pitää erittäin valitettavana, että asetuksen verkkoneutraliteettia koskevan sääntelyn soveltamisen ja vaikutusten arvioinnin kannalta keskeisten BEREC:n (Body of European Regulators for Electronic Communications) soveltamisohjeiden valmistelu on vielä kesken. Valiokunta korostaa, että Suomen tulee osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti näiden soveltamisohjeiden valmisteluun edellä mainitun tavoitetilan toteutumiseksi. 

Radioviestinnän luottamuksellisuus

Esityksessä ehdotetaan, että viestinnän luottamuksellisuutta koskevaa tietoyhteiskuntakaaren sääntelyä muutettaisiin radioviestinnän osalta viiden vuoden kokeiluajaksi. Tarkoituksena on mahdollistaa automaattisesti anonymisoitujen välitystietojen avulla esimerkiksi asiakasvirtojen liikkumisen seuraaminen. Valiokunta pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että uudenlaisen palvelukehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi pyritään säätämään viestintäpalvelujen käyttäjien henkilöllisyyteen yhdistämättömän massadatan hyödyntämistä koskevia kokeilulakeja.  

Valiokunta kuitenkin korostaa, että kokeilussa on ensisijaisen tärkeää huolehtia siitä, että tietojen anonymisointi ja järjestelmien tietoturvallisuus toteutuvat myös käytännössä. Sääntelyn soveltamisessa ei saa loukata käyttäjien yksityisyyden ja luottamuksellisen viestin suojaa esimerkiksi yhdistelemällä tätä tietoa henkilötietoja koskevan sääntelyn vastaisesti. Valiokunta korostaa, että kokeilulain vaikutuksia on syytä seurata ja arvioida tiiviisti ja avoimesti. Erityisesti tulisi jatkossa arvioida, mitä lainsäädännöllisiä vaatimuksia esimerkiksi robottiautot ja muut autonomisesti ilman kauko-ohjausta liikkuvat ilma- ja maaliikenteen ajoneuvot asettavat sääntelylle, jotta sääntelyllä ei haitata tarvittavaa ja hyödyllistä yhteiskuntakehitystä. 

Viestintäviraston tiedonsaantioikeudet

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huoli siitä, että Viestintäviraston toimivaltuudet ovat lisääntyneet olennaisesti viime vuosina. Lisäksi on tuotu esille, että esitys ei kaikilta osin toteuta hallitusohjelman hanketta normien purkamisesta. Valiokunta pitää telealan raskaan sääntelyn osalta tarpeettomien normien purkamista ja sääntelyn sujuvoittamista erittäin tärkeänä tavoitteena, johon tulisi pyrkiä myös EU-sääntelyn valmistelussa. Valiokunta kuitenkin toteaa, että nyt käsittelyssä olevassa esityksessä toteutetaan keskeisiltä osin EU-sääntelystä johtuvia vaatimuksia eikä muutoinkaan normien purkamistavoite voi olla esteenä selkeästi käytännössä tarpeelliseksi osoittautuneiden uusien säännösten säätämiselle. 

Viestintävirasto kerää valvontatehtäväänsä varten teleyrityksiltä säännöllisesti palvelujen saatavuutta, nopeutta ja laatua koskevia tietoja. Esityksessä ehdotetaan, että virasto voisi antaa määräyksiä säännöllisesti kerättävistä tiedoista. Valiokunta katsoo, että määräyksellä voidaan lisätä ennakoitavuutta ja kerättävien tietojen yhteismitallisuutta. Asiantuntijakuulemisessa on kritisoitu erityisesti sitä, että määräyksenantovaltuus koskisi myös tietoja, joita Viestintävirasto käyttää tietoyhteiskuntakaaren 304 §:n 6 kohdassa tarkoitetun tiedon keräämistä ja tiedottamista koskevan tehtävänsä hoitamiseksi. Valiokunta pitää Viestintäviraston tiedottamistehtävää tärkeänä ja pitää siten ehdotettuja määräyksenantovaltuuksia asianmukaisina ja tarpeellisina. Valiokunta kuitenkin korostaa, että tiedottamistehtävää varten kerättäviä tietoja koskevissa määräyksissä tulee rajoittua vain tämän tehtävän kannalta välttämättömiin tietoihin siten, että tietojen pyytämisestä syntyvät hyödyt ja teleyrityksille aiheutuvat kustannukset ovat tasapainossa ja että teleyrityksille ei aiheudu tästä kohtuuttomia kustannuksia. 

Lyhytaikaisten radio-ohjelmistotoimilupien ketjuttaminen

Valiokunta pitää hyvänä, että esityksessä pyritään ehkäisemään lyhytaikaisten radiolupien ketjuttamisessa jo pitkään ilmenneitä ongelmia. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan jo useammalla lakimuutoksella. Valiokunta pitää joustavuuden kannalta kuitenkin tärkeänä, että lupaviranomaisella on esityksessä ehdotetulla tavalla hieman joustonvaraa lupien myöntämisessä selkeästi tilapäisen toiminnan osalta. Valiokunta korostaa, että jatkuvaluonteisen toiminnan perustaminen pidempiaikaisen ohjelmistotoimiluvan pohjalle on kuitenkin ainoa oikea ja kokonaisuutena myös alan toimijoiden näkökulmasta edullisin ja tasapuolisin toimintamalli. Lupaviranomaiselle annettavalla joustonvaralla ei tule loukata tätä jo tietoyhteiskuntakaaren säätämisen yhteydessä tärkeänä pidettyä lähtökohtaa ja periaatetta. 

Eräitä muita näkökohtia

Valiokunta pitää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU voimaan saattamiseksi ehdotettuja säännöksiä tarpeellisina ja asianmukaisina. Kyseisten säännösten tavoitteena on, että unionin alueella käyttöön otettavat ja markkinoille saatettavat radiolaitteet ovat turvallisia, käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti ja tukevat radiotaajuuksien tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi. 

Valiokunta pitää esityksessä ehdotettua Viestintäviraston estopalveluihin liittyvää määräyksenantovaltuutta koskevaa muutosehdotusta asianmukaisena. Säännös on tarpeen kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi esimerkiksi mobiilimaksamisessa, jossa erilaisia datapalvelujen kautta käytettäviä palveluja laskutetaan matkapuhelinliittymän laskulla. 

Valiokunta pitää myös hyvänä, että tietoyhteiskuntakaareen lisätään julkisesti säänneltyjä satelliittipalveluja koskevat säännökset. Satelliittipalvelujen ja niin sanotun yläilmatilan hyödynnettävyyden merkitys tulee valiokunnan käsityksen mukaan kasvamaan, ja tästä syystä valiokunta pitää ehdotuksia toimintatapojen ennustettavuuden ja viranomaisten toimivaltuuksien kannalta hyvinä ja tarpeellisina. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutettuina. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotus

28 §. Lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa.

Valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään selkeästi siitä vahingossa pois jääneet sanat, ja ehdottaa samalla, että pykälän sanamuotoa yhtenäistetään 40 §:n 5 momentin kanssa. Ehdotus vastaa esityksen tarkoitusta ja sen perusteluja, ja sillä ei muuteta säännöksen sisältöä. 

251 §. Radiolaitteen olennaiset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuusolettama.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että pykälään tehdään lakitekninen korjaus. Muutos vastaa esityksen tarkoitusta. 

253 b §. Radiolaitteen maahantuojan velvollisuudet.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että pykälään tehdään lakitekninen korjaus. Muutos vastaa esityksen tarkoitusta. 

253 c §. Radiolaitteen jakelijan velvollisuudet.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että pykälään tehdään lakitekninen korjaus. Muutos vastaa esityksen tarkoitusta. 

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että voimaantulosäännöstä korjataan siten, että se täyttää voimaan saatettavan direktiivin vaatimukset. Muutos vastaa esityksen tarkoitusta. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että voimaantulosäännöksen 2 momentti poistetaan, jolloin kaikki esityksen säännökset tulevat voimaan yhtä aikaa. Momentin poistamisen myötä voimaantulosäännöksen 3 momentti siirtyy 2 momentiksi. 

2. Lakiehdotus

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa saamansa selvityksen perusteella, että voimaantulosäännöksen 2 momentti poistetaan lakiteknisistä syistä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 67/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 3 §:n 1 momentin 17 kohta ja väliaikaisesti 40 kohta, 28 §:n 1 ja 2 momentti, 29 §, 32 §:n 1 momentti, 33 §, 36 §:n 1 momentti, 40 §:n 5 momentti, 48 §:n 2 momentti, 108 §:n 2 momentin 2 kohta, 110 §, 135 §:n 2 momentti, 30 luku, 294 §:n 1 momentin 6 kohta, 303 §:n 3 momentti, 304 §:n 1 momentin 11 kohta ja 2 momentti, 308 §:n 1 momentti, 318 §:n 1 momentti, 325 §, 326 §:n otsikko ja 1 momentin 2 ja 4 kohta, 327 §, 329 §:n 1 ja 3 momentti, 342 §, 344 §:n 1 ja 2 momentti, 348 § ja 352 §:n 6 momentti sekä  
lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 2 a ja 14 a kohta, 108 §:ään uusi 4 momentti, 136 §:ään väliaikaisesti uusi 5 ja 6 momentti, 243 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 32 a luku, 304 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta, 305 §:ään uusi 3 momentti ja 315 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 a) haitallisella häiriöllä häiriötä, joka vaarantaa radionavigoinnin tai turvallisuusradioviestinnän toiminnan tai joka muutoin vakavasti heikentää sellaista radioviestintää tai radiomääritystä, joka toimii sovellettavien säännösten mukaisesti, tai estää tai toistuvasti keskeyttää tällaisen toiminnan; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
14 a) radiorajapinnalla radiotaajuuksien säännellyn käytön tarkkaa määrittelyä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17) radioviestinnällä viestintää radioaaltojen avulla ja radiomäärityksellä esineen sijainnin, nopeuden tai muun luonteenomaisen piirteen määrittämistä radiomäärityksellä taikka näihin parametreihin liittyvien tietojen hankkimista radioaaltojen etenemisominaisuuksien avulla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
40) välitystiedolla oikeus- tai luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota käsitellään viestin välittämiseksi sekä tietoa radioaseman tunnisteesta ja radiolähettimen käyttäjästä sekä tietoa radiolähetyksen alkamisajankohdasta, kestosta ja lähetyspaikasta; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
28 § 
Lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa  
Viestintäviraston on myönnettävä ohjelmistotoimilupa lyhytaikaiseen televisio- ja radiotoimintaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa ilman 23 ja 25 §:ssä säädettyä menettelyä, jos ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan tämän lain säännöksiä ja toiminnan: 
1) kesto on enintään kolme kuukautta; tai  
2) viikoittainen kesto on enintään kaksitoista tuntia.  
Ohjelmistotoimilupa, joka myönnetään 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, voidaan myöntää uudelleen samalle toiminnanharjoittajalle tai pääosin saman ohjelmiston tarjoamiseen aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen ohjelmistotoimiluvan päättymisestä. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske toimintaa, joka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi on tilapäistä tai  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ei ole muusta syystä  Muutosehdotus päättyyjatkuvaa tai säännöllistä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
29 § 
Ohjelmistotoimiluvan muuttaminen 
Toimilupaviranomainen voi muuttaa toimilupaa sen voimassaoloaikana toimiluvanhaltijan hakemuksesta tai suostumuksella taikka muutoinkin, jos se on välttämätöntä teknisestä kehityksestä tai kansainvälisistä sopimusvelvoitteista johtuvan taikka luvanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksissä tai markkinaolosuhteissa tapahtuvan muutoksen tai muun vastaavan olennaisen muutoksen takia. 
32 § 
Ohjelmistotoimiluvan peruuttaminen 
Toimilupaviranomainen voi peruuttaa toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos: 
1) ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut tämän lain säännöksiä tai 27 tai 37 §:ssä tarkoitettuja toimilupaehtoja taikka syyllistynyt rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 tai 10 a §:ssä rangaistavaksi säädettyyn tekoon; 
2) toimiluvanhaltijalla ei enää ole toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäviä taloudellisia voimavaroja huolehtia velvollisuuksistaan. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
33 § 
Ohjelmistotoimiluvasta luopuminen 
Ohjelmistotoimiluvan haltija voi luopua toimiluvasta kokonaan tai osittain ilmoittamalla asiasta Viestintävirastolle ennen toimilupakauden päättymistä. 
36 § 
Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogiseen radiotoimintaan  
Viestintävirasto myöntää 34 §:ssä tarkoitetun ohjelmistotoimiluvan sitä hakeneelle, jos: 
1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn hakemusmaksun; 
2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan; 
3) hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan tämän lain säännöksiä; 
4) ohjelmistotoimiluvan myöntäminen ei estä taajuuksien tehokasta käyttöä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
40 § 
Radioluvan myöntäminen  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Radiolupa, joka myönnetään 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään toimintaan, voidaan myöntää uudelleen samalle tai osittain samalle taajuusalueelle ja samalle toiminnanharjoittajalle tai pääosin saman ohjelmiston tarjoamiseen aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen radioluvan päättymisestä. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske toimintaa, joka on tilapäistä tai ei ole muusta syystä jatkuvaa tai säännöllistä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
48 § 
Radioluvan siirtäminen ja vuokraaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Siirrosta on viipymättä ilmoitettava Viestintävirastolle. Viestintävirasto voi kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta hylätä radioluvan siirron, jos on ilmeistä, että 40 §:n 5 momentissa tai 41 §:n 1 momentissa säädetyt radioluvan myöntämisen edellytykset eivät täyty taikka radiolupahakemus hylätään 41 §:n 2 tai 3 momentin perusteella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
108 § 
Viestintäpalvelusopimus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sopimuksessa on yksilöitävä teleyrityksen nimi ja yhteystiedot. Sopimuksessa on mainittava ainakin: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) tarjottavien palvelujen laatu, ominaisuudet sekä ylläpitopalvelutyypit.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Internetyhteyspalvelun tiedonsiirtonopeuden ja eräiden muiden internetyhteyspalvelua koskevien tietojen ilmoittamisesta viestintäpalvelusopimuksessa säädetään avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2120, jäljempänä EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetus
110 § 
Verkon neutraliteetti 
Verkon neutraliteetista säädetään EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetuksessa. 
Viestintävirasto voi antaa 1 momentissa mainitun asetuksen noudattamisen valvonnan ja täytäntöönpanon kannalta tarpeellisia määräyksiä asetuksen: 
1) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja internetyhteyspalvelun teknisiä ominaisuuksia, palvelun laadun vähimmäisvaatimuksia ja muita asianmukaisia ja tarpeellisia toimenpiteitä koskevista vaatimuksista; 
2) 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen dokumentoinnista ja tilastoinnista sekä näihin liittyvien asiakirjojen muodosta ja tietojen säilyttämisestä.  
Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa mainitun asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun internetyhteyspalvelun laadun todentamiseen käytettävän palvelun hyväksymisestä. 
135 § 
Oikeus rajoittaa liittymän käyttöä muun kuin viestintäpalvelun vastaanottamiseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä niistä estopalveluista, joita tilaajalle on vähintään tarjottava, estopalvelujen teknisestä toteuttamisesta sekä puheluiden hintatiedotuksista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
136 § 
Viestin ja välitystietojen luottamuksellisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, radioviestintää tai sen välitystietoja voi käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollisesti, jos kyseessä on:  
1) pienoismallin tai miehittämättömän aluksen kauko-ohjaukseen liittyvä radioviestintä;  
2) päätelaitteen ja langattoman lähiverkon tai matkaviestinverkon välinen radioviestintä yhteyden muodostamista tai ylläpitoa varten. 
Edellä 5 momentissa tarkoitettua radioviestintää tai sen välitystietoja voi käsitellä vain, jos käsittelyssä tai käsittelyn tuloksesta ei voida tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä. 
243 § 
Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Teleyrityksen on julkaistava ajan tasalla olevat tekniset eritelmät niistä yleisen viestintäverkon rajapinnoista, joihin telepäätelaitteet voidaan liittää. Eritelmistä on käytävä ilmi riittävällä tarkkuudella tiedot, joiden perusteella voidaan valmistaa telepäätelaitteita ja joiden avulla voidaan käyttää rajapinnan kautta käytettäviä palveluita. 
30 luku 
Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus ja markkinavalvonta 
251 § 
Radiolaitteen olennaiset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuusolettama 
Radiolaite on rakennettava siten, että se täyttää seuraavat olennaiset vaatimukset: 
1) ihmisten ja kotieläinten terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden suojeluun liittyvät vaatimukset; 
2) olennaiset sähköturvallisuusvaatimukset Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi jännitealuerajoista riippumatta Muutosehdotus päättyy; 
3) riittävää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat suojavaatimukset;  
4) radiotaajuuksien tehokasta käyttöä koskeva vaatimus; 
5) radiotaajuuksien tehokkaan käytön tukemista haitallisten häiriöiden välttämiseksi koskeva vaatimus. 
Radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2014/53/EU jäljempänä radiolaitedirektiivi 44 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä määriteltyihin radiolaiteluokkiin kuuluvien radiolaitteiden erityisistä vaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Radiolaitetta, joka on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on pidettävä niiden 1 momentissa vahvistettujen olennaisten vaatimusten mukaisena, jotka kyseiset standardit tai niiden osat kattavat. Yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua standardia.  
252 § 
Radiolaitteen ja ohjelmiston yhdistelmän vaatimustenmukaisuutta koskevien tietojen toimittaminen ja eräiden radiolaitteiden rekisteröinti 
Radiolaitedirektiivin 44 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä erikseen määriteltyjen radiolaitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmien valmistajien on toimitettava Viestintävirastolle ja komissiolle lausunto yhdistelmien 251 §:ssä säädettyjen olennaisten vaatimusten täyttymisestä. Lausunnossa ilmoitettujen tietojen on perustuttava 255 §:ssä säädettyyn vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. Ilmoituksessa on yksilöitävä ilmoitettava radiolaite ja ohjelmisto, joka mahdollistaa radiolaitteen käyttötarkoituksen mukaisen käytön. Tiedot on pidettävä ajan tasalla. 
Radiolaitedirektiivin 44 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä erikseen määriteltyjen tiettyihin radiolaiteluokkiin kuuluvien laitteiden rekisteröinti- ja merkintävelvoitteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
253 § 
Radiolaitteen valmistajan velvollisuudet 
Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön, joka valmistaa tai valmistuttaa radiolaitetta tai jolle radiolaite suunnitellaan ja joka markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään varustettuna (radiolaitteen valmistaja), on: 
1) varmistettava, että radiolaite on suunniteltu ja valmistettu 251 §:ssä säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisesti; 
2) varmistettava, että radiolaitetta voidaan käyttää vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa radiotaajuuksien käyttöä koskevien vaatimusten mukaisesti; 
3) huolehdittava siitä, että radiolaitteen mukana toimitettavissa ohjeissa ilmoitetaan ne jäsenvaltiot tai jäsenvaltion sisäiset maantieteelliset alueet, joissa on asetettu laitteen käyttöön ottamista koskevia rajoituksia tai vaatimuksia hankkia lupa laitteen käyttöön;  
4) laadittava 258 §:ssä tarkoitetut tekniset asiakirjat ja suoritettava tai teetettävä 255 §:ssä tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely; 
5) laadittava 256 §:ssä tarkoitettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä 257 §:ssä tarkoitettu CE-merkintä sen jälkeen, kun radiolaitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä; [jne.] 
6) säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun radiolaite on saatettu markkinoille;  
7) varmistettava radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden noudattaminen sarjatuotannossa, ottaen huomioon muutokset radiolaitteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa sekä yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä;  
8) suoritettava tarvittaessa loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille radiolaitteille sekä tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset radiolaitteet ja radiolaitteiden palautukset ja pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta;  
9) varmistettava, että radiolaitteeseen on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jolla se voidaan tunnistaa, tai, jos se ei radiolaitteen koon tai muun vastaavan syyn vuoksi ole mahdollista, että vaadittu tieto on annettu pakkauksessa tai radiolaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa;  
10) ilmoitettava loppukäyttäjien ja Viestintäviraston helposti ymmärtämällä kielellä nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä postiosoite yhteyspisteineen, josta valmistajaan saa yhteyden; tiedot on ilmoitettava radiolaitteessa tai, jos se ei radiolaitteen koon tai muun vastaavan syyn vuoksi ole mahdollista, radiolaitteen pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa asiakirjassa;  
11) varmistettava, että radiolaitteen mukana toimitetaan selkeät, ymmärrettävät ja helppotajuiset ohjeet ja turvallisuustiedot vähintään suomen ja ruotsin kielellä; ohjeissa on oltava tiedot, joita tarvitaan radiolaitteen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön ja tietoihin on sisällytettävä kuvaus mahdollisista lisälaitteista ja osista, myös ohjelmistoista, jotka mahdollistavat radiolaitteen käyttötarkoituksen mukaisen käytön;  
12) varmistettava, että radiolähettimien mukana ilmoitetaan tieto radiotaajuuksista, joilla laite toimii, sekä laitteen suurin mahdollinen lähetysteho;  
13) varmistettava, että jokaisen radiolaitteen mukana on 256 §:n mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.  
253 a § 
Valtuutettu edustaja 
Radiolaitteen valmistaja voi nimetä kirjallisella toimeksiannolla unioniin sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hoitamaan valmistajan puolesta toimeksiannossa erikseen määritellyt tehtävät (valtuutettu edustaja). Edellä 253 §:n 1 ja 4 kohdassa säädetyt valmistajan velvollisuudet eivät kuitenkaan saa kuulua valtuutetun edustajan toimeksiantoon. Nimetyn valtuutetun edustajan on:  
1) pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Viestintäviraston saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun radiolaite on saatettu markkinoille;  
2) annettava Viestintävirastolle sen perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;  
3) tehtävä Viestintäviraston kanssa yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien radiolaitteiden aiheuttamat riskit. 
253 b § 
Radiolaitteen maahantuojan velvollisuudet 
Unioniin sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun radiolaitteen unionin markkinoille (radiolaitteen maahantuoja), on:  
1) varmistettava ennen radiolaitteen markkinoille saattamista, että radiolaitteen valmistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja laatinut tekniset asiakirjat;  
2) varmistettava, että radiolaitteessa on CE-merkintä; 
3) varmistettava, että radiolaitteen mukana toimitetaan 253 §:n 10—Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 Muutosehdotus päättyy kohdassa tarkoitetut ohjeet, tiedot ja asiakirjat; 
4) varmistettava, että valmistaja on noudattanut 253 §:n 8 ja 9 kohdassa säädettyjä vaatimuksia; 
5) ilmoitettava loppukäyttäjien ja Viestintäviraston helposti ymmärtämällä kielellä nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa radiolaitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, radiolaitteen pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa asiakirjassa;  
6) varmistettava, että radiolaitteen ollessa maahantuojan vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna radiolaitteen 251 §:ssä säädettyä vaatimustenmukaisuutta; 
7) suoritettava tarvittaessa loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille radiolaitteille, tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset radiolaitteet ja radiolaitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta; 
8) pidettävä kymmenen vuoden ajan siitä, kun radiolaite on saatettu markkinoille, laitteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös Viestintäviraston saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä Viestintävirastolle. 
253 c § 
Radiolaitteen jakelijan velvollisuudet 
Muun toimitusketjuun kuuluvan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kuin valmistajan tai maahantuojan, joka asettaa radiolaitteen saataville markkinoilla (radiolaitteen jakelija), on ennen radiolaitteen asettamista saataville markkinoilla:  
1) varmistettava, että radiolaitteessa on CE-merkintä;  
2) varmistettava, että radiolaitteen mukana toimitetaan tässä laissa vaaditut asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot vähintään suomen ja ruotsin kielellä; 
3) varmistettava, että radiolaitteen valmistaja ja radiolaitteen maahantuoja ovat noudattaneet niille 253 §:n 2 ja 8—Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 Muutosehdotus päättyy kohdassa sekä 253 b §:n 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia; 
4) varmistettava, että radiolaitteen ollessa radiolaitteen jakelijan vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna radiolaitteen 251 §:ssä säädettyä vaatimustenmukaisuutta. 
253 d § 
Talouden toimijan velvollisuudet 
Radiolaitteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan ja jakelijan (talouden toimija) on varmistettava, että asetettaessa radiolaite ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla (markkinoille saattaminen) tai toimitettaessa radiolaite markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten maksua vastaan tai veloituksetta (asettaminen markkinoilla saataville) radiolaite täyttää tämän lain mukaiset vaatimukset. 
Talouden toimijan on: 
1) Viestintäviraston perustellusta pyynnöstä annettava kirjallisessa muodossa Viestintäviraston helposti ymmärtämällä kielellä, kaikki radiolaitetta koskevat tiedot ja asiakirjat;  
2) tehtävä Viestintäviraston kanssa yhteistyötä markkinoilla olevien radiolaitteiden aiheuttamien riskien poistamiseksi; 
3) pyynnöstä esitettävä Viestintävirastolle tunnistetiedot kaikista muista talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tai joille se on toimittanut radiolaitteen; 
4) säilytettävä 3 kohdassa tarkoitetut tunnistetiedot 10 vuoden ajan radiolaitteen toimituksesta. 
Jos talouden toimijalla on syytä epäillä, että radiolaite, jonka se on saattanut markkinoille tai asettanut saataville markkinoilla, ei ole tämän lain vaatimusten mukainen, sen on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.  
Jos Suomessa markkinoille saataville asetettu radiolaite aiheuttaa riskin, siitä vastuussa olevan talouden toimijan on lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta sille talouden toimijalle, joka on toimittanut sille radiolaitteen, sekä Viestintävirastolle ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä ja niiden tuloksista. 
253 e § 
Radiolaitteen valmistajan velvollisuuksien soveltaminen radiolaitteen maahantuojaan ja jakelijaan 
Radiolaitteen maahantuoja ja jakelijaa koskevat samat velvollisuudet kuin radiolaitteen valmistajaa, jos ne saattavat radiolaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttavat jo markkinoille saatettua radiolaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa tässä luvussa säädettyjen vaatimusten noudattamiseen. 
254 § 
Radiolaitteen näytteillepano ja esittely 
Muun kuin tässä luvussa säädetyt vaatimukset täyttävän radiolaitteen saa asettaa näytteille messuilla, näyttelyissä tai vastaavissa tilaisuuksissa, jos samalla selvästi ilmoitetaan, että radiolaitetta ei saa asettaa saataville markkinoilla tai ottaa käyttöön, ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi. 
255 § 
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt 
Radiolaitteen valmistajan on ennen radiolaitteen saattamista markkinoille selvitettävä, ovatko radiolaitteeseen liittyvät tässä laissa säädetyt olennaiset vaatimukset täyttyneet (vaatimustenmukaisuuden arviointi) käyttäen valitsemiaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä. Jos laitteelle on määritelty eri kokoonpanoja tai versioita, niiden kaikkien vaatimustenmukaisuus on varmistettava erikseen. 
Vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehtävä siten, että siinä otetaan huomioon kaikki radiolaitteen käyttötarkoituksen mukaiset toimintaolosuhteet. Ihmisten ja kotieläinten terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden suojeluun liittyviä vaatimuksenmukaisuuksia arvioitaessa huomioon on otettava myös kohtuudella ennakoitavissa olevat käyttöolosuhteet. 
Radiolaitteen valmistajan on osoitettava radiolaitteen vaatimustenmukaisuus noudattaen radiolaitedirektiiviä, liitteissä II, III ja IV tarkoitetuista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. 
256 § 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Radiolaitteen mukana on toimitettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jonka on sisällettävä täsmällinen internetosoite, josta täysimittaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimalla valmistaja ottaa vastuun siitä, että radiolaite on tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että 251 § 1 momentin mukaisten olennaisten vaatimusten täyttyminen on osoitettu. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen sovelletaan radiolaitedirektiivin liitteessä VI ja yksinkertaistetun vaatimustenmukaisuusvakuutukseen sovelletaan radiolaitedirektiivin liitteessä VII olevia säännöksiä. 
257 § 
CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 
Radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi laitteeseen tai sen tyyppikilpeen on ennen radiolaitteen markkinoille saattamista kiinnitettävä CE-merkintä. Merkintä on kiinnitettävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla. CE-merkinnän korkeuden tulee olla vähintään viisi millimetriä. Näistä vaatimuksista voidaan poiketa vain, jos niiden noudattaminen ei ole radiolaitteen omaisuuksien vuoksi mahdollista tai perusteltua. CE-merkintä on lisäksi kiinnitettävä näkyvästi ja helposti luettavalla tavalla radiolaitteen pakkaukseen. 
Ilmoitetun laitoksen tai radiolaitteen valmistajan taikka valmistajan valtuutetun edustajan on merkittävä CE-merkinnän jälkeen sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jossa 255 §:ssä tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on suoritettu. Tunnusnumeron korkeuden on oltava sama kuin CE-merkinnän. 
258 § 
Radiolaitteen tekniset asiakirjat 
Radiolaitteelle on ennen sen markkinoille saattamista laadittava tekniset asiakirjat, jotka sisältävät kaikki asiaankuuluvat tiedot tai yksityiskohdat tavoista, joilla valmistaja on pyrkinyt varmistamaan, että radiolaite täyttää 251 §:n mukaiset olennaiset vaatimukset. Tekniset asiakirjat on pidettävä ajan tasalla. Asiakirjoissa on oltava vähintään radiolaitedirektiivin liitteessä V säädetyt tiedot. 
EU-tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät tekniset asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla laitoksen hyväksymällä kielellä. 
Jos tekniset asiakirjat eivät ole 1 momentissa säädetyn mukaiset, Viestintävirasto voi kehottaa radiolaitteen valmistajaa tai radiolaitteen maahantuojaa teettämään kustannuksellaan erikseen asetetussa määräajassa viranomaisen hyväksymällä laitoksella testin, jolla selvitetään, täyttääkö radiolaite sille asetetut olennaiset vaatimukset. 
259 § 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksyminen, valvonta ja erityiset tehtävät 
Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä hoitavan ilmoitetun laitoksen on noudatettava EU-tyyppitarkastuksessa radiolaitedirektiivin liitteessä III säädettyä menettelyä ja täydelliseen laadunvarmistukseen perustuvassa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa radiolaitedirektiivin liitteessä IV säädettyä menettelyä.  
Ilmoitetun laitoksen tulee vaatia valmistajaa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin silloin, kun ilmoitettu laitos katsoo, ettei valmistaja ole täyttänyt vahvistettuja olennaisia vaatimuksia. Tällöin EU-tyyppitarkastustodistusta tai laatujärjestelmän hyväksyntää ei saa antaa. Ilmoitetun laitoksen on vaadittava valmistajalta korjaavia toimenpiteitä myös, jos se havaitsee radiolaitedirektiivin liitteiden III tai IV mukaisesti todistuksen tai hyväksynnän antamisen jälkeen, ettei radiolaite ole enää vaatimusten mukainen. Tällöin ilmoitetun laitoksen on myös tarvittaessa peruutettava EU-tyyppitarkastustodistus tai laatujärjestelmän hyväksyntä. Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava todistuksia tai hyväksymisiä, taikka peruutettava todistus tai hyväksyntä toistaiseksi tai kokonaan.  
Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä hoitavia ilmoitettuja laitoksia koskevista vaatimuksista sekä niiden tehtävistä säädetään muilta osin eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetussa laissa (xx/2016).  
260 § 
Riskin aiheuttavan radiolaitteen käsittely 
Jos Viestintävirasto perustellusta syystä katsoo, että radiolaite aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville tässä luvussa säädetyille vaatimuksille, sen on suoritettava radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden kattava arviointi.  
Jos Viestintävirasto arvioinnin yhteydessä havaitsee, että radiolaite ei täytä sille tämän lain mukaisesti asetettuja vaatimuksia eikä muita toimenpiteitä ei pidetä riittävinä, virasto voi vaatia asianomaista talouden toimijaa ryhtymään viipymättä kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin radiolaitteen saattamiseksi vastaamaan vaatimuksia tai radiolaitteen poistamiseksi markkinoilta taikka sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi viraston asettamassa kohtuullisessa ajassa. Markkinoilta poistamisella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan radiolaitteen asettaminen saataville markkinoilla. Palautusmenettelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ottaa loppukäyttäjillä jo olevat tuotteet takaisin sekä antamaan tilalle vaatimustenmukainen tuote tai purkamaan kauppa. 
Asetettavan määräajan tulee olla oikeassa suhteessa vaatimustenvastaisuudesta aiheutuvaan riskiin.  
Viestintäviraston on tehtävä ilmoitus vaatimuksia vastaamattomasta radiolaitteesta asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.  
Jos Viestintävirasto katsoo, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu Suomen alueelle, sen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, joita se on vaatinut asianomaisilta talouden toimijoilta. 
Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki yhdessä jäsenvaltiossa edellytetyt asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien niiden radiolaitteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla unionin alueella. 
Jos talouden toimija ei toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä 2 momentin mukaisesti asetetussa määräajassa, Viestintävirasto voi ryhtyä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään talouden toimijaa saattamasta markkinoille, asettamasta saataville kansallisilla markkinoilla tai luovuttamasta vaatimustenvastaiseksi todettua radiolaitetta, taikka vaatimustenvastaisen radiolaitteen poistamiseksi markkinoilta. Viestintävirasto voi määrätä muista tuotteen markkinoille saataville asettamisen rajoittamiseksi tarvittavista liitännäisistä toimenpiteistä. Lisäksi talouden toimija voidaan velvoittaa järjestämään radiolaitetta koskeva palautusmenettely ottamalla loppukäyttäjiltä takaisin radiolaite, joka aiheuttaa riskin, ja antamaan tilalle vaatimustenmukainen tuote tai purkamaan kauppa, jos toimenpiteet markkinoilta poistamiseksi eivät ole riittäviä. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan 261 §:ssä tarkoitetun menettelyn jälkeen. 
Viestintävirasto voi määrätä talouden toimijan antamaan virastolle tämän määräämässä kohtuullisessa ajassa selvityksen siitä, miten 2 momentin mukainen viranomaisen määräys ja 7 momentin mukainen kielto on pantu täytäntöön. 
261 § 
Rajoittavia toimenpiteitä koskeva kuuleminen 
Viestintäviraston on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille riskin aiheuttavaa radiolaitetta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä. Ilmoituksessa on oltava yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen radiolaitteen tunnistamista varten, radiolaitteen alkuperä, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonne, toteutetut kansalliset toimenpiteet ja niiden kesto, asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut sekä kaikki muut saatavilla olevat asiaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot. 
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, johtuuko vaatimustenvastaisuus siitä, että: 
1) radiolaite ei täytä 251 §:n mukaisia olennaisia vaatimuksia; tai 
2) 251 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita. 
Jos toinen jäsenvaltio tai komissio ei ole kolmen kuukauden kuluessa esittänyt vastalausetta ilmoitetusta väliaikaisesta toimenpiteestä, Viestintävirasto voi antaa asiassa lopullisen päätöksen, jossa määrätään radiolaitteen poistamisesta markkinoilta ja muista asianmukaisista rajoittavista toimenpiteistä. 
Viestintäviraston on peruutettava 260 §:n 7 momentissa tarkoitettu toimenpide tai muutettava sitä, jos komissio ilmoittaa pitävänsä toimenpidettä Euroopan unionin oikeuden vastaisena. 
Jos toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimenpide katsotaan kuulemismenettelyn jälkeen oikeutetuksi, Viestintäviraston on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseinen vaatimustenvastainen radiolaite poistetaan myös Suomen markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely, sekä ilmoitettava asiasta komissiolle. 
262 § 
Riskin aiheuttavia vaatimustenmukaisia radiolaitteita koskeva menettely 
Jos Viestintävirasto havaitsee 260 §:ssä tarkoitetun arvioinnin jälkeen, että vaatimustenmukaisuudesta huolimatta radiolaite aiheuttaa riskin tämän lain nojalla yleisen edun vuoksi suojelluille vaatimuksille, virasto voi vaatia asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että radiolaite ei aiheuta riskiä. Vaihtoehtoisesti virasto voi vaatia talouden toimijalta riskin aiheuttavan radiolaitteen poistamista markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämistä viraston asettamassa kohtuullisessa ajassa. Määräajan tulee olla oikeassa suhteessa riskiin. 
Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien niiden radiolaitteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla unionin alueella. 
Viestintäviraston on välittömästi ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoituksessa on oltava yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat tarpeen radiolaitteen tunnistamista varten, radiolaitteen alkuperä ja toimitusketju, siihen liittyvän riskin luonne, toteutetut kansalliset toimenpiteet ja niiden kesto sekä kaikki muut saatavilla olevat asiaa koskevat yksityiskohtaiset tiedot. 
263 § 
Muodollisen vaatimustenvastaisuuden korjaaminen 
Viestintäviraston on vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan viraston asettamassa kohtuullisessa ajassa ja viraston määräämällä tavalla vaatimustenvastaisuus, joka koskee: 
1) CE-merkinnän puuttumista tai kiinnittämistä tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän lain määräysten vastaisesti; 
2) ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron puuttumista tai vaatimustenvastaisuutta; 
3) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen puuttumista tai vaatimustenvastaisuutta; 
4) teknisten asiakirjojen puuttumista tai puutteellisuutta; 
5) radiolaitteen tunnistetietojen tai valmistajan tai maahantuojan yhteystietojen virheellisyyttä tai puutteellisuutta; 
6) radiolaitteen mukana toimitettavien ohjeiden ja turvallisuustietojen tai käyttörajoituksia koskevien ohjeiden ja tietojen puutteellisuutta; 
7) muita talouden toimijoita koskevien tietojen toimittamista Viestintävirastolle 253 d §:n 2 momentin mukaisesti; 
8) erityisiin luokkiin kuuluvien radiolaitteiden rekisteröintiä 252 §:n 2 momentin mukaisesti. 
Jos talouden toimija ei korjaa puutteita asetetussa kohtuullisessa määräajassa, Viestintävirasto voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin 260 §:n 7 momentin mukaisiin toimenpiteisiin radiolaitteen markkinoille saattamisen tai markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai, jos puute on olennainen, sen varmistamiseksi, että radiolaitetta koskeva palautusmenettely järjestetään tai se poistetaan markkinoilta. 
264 § 
Erityistarkoituksiin käytettävät radiolaitteet 
Mitä 251—263 §:ssä säädetään, ei koske: 
1) yksinomaan radioamatöörien käytössä olevia radiolaitteita, joita ei ole asetettu saataville markkinoilla; 
2) laivavarustelaissa (1503/2011) tarkoitettuja laivanvarusteita; 
3) ilma-alusten ilmailuradioviestinnässä käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita, osia ja laitteita;  
4) ammattikäyttöön tarkoitettuja yksilöllisesti suunniteltuja laitesarjoja, joita käytetään ainoastaan tutkimus- tai kehityslaitoksissa näiden toimintaan liittyviin käyttötarkoituksiin;  
5) radiolaitteita, joita käytetään yksinomaan yleisen turvallisuuden varmistamiseen, maanpuolustukseen, valtion muissa turvallisuusasioissa tai valtion toiminnassa rikosoikeuden alalla.  
32 a luku 
Julkisesti säännelty satelliittipalvelu  
271 a § 
Julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoaminen 
Julkisesti säännellyllä satelliittipalvelulla tarkoitetaan korkean tietoturvan suojattua palvelua, joka toteutetaan Galileo-ohjelman mukaisesti satelliittipaikannusjärjestelmällä. Palvelua voidaan tarjota 250 §:n 1 ja 2 momentissa mainituille käyttäjäryhmille sekä muille yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisille toimijoille. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää niistä käyttäjäryhmistä, joilla on oikeus käyttää palvelua. Viestintävirasto voi antaa satelliittipalveluteknologian valmistusta, hankintaa, avaintenhallintaa ja käyttöä koskevia tarkempia määräyksiä.  
271 b § 
Satelliittipalveluteknologian valmistus 
Edellä 271 a §:ssä tarkoitetun satelliittipalvelun toteuttamiseen tarvittavaa teknologiaa saa valmistaa eurooppalaisten satelliittipaikannusjärjestelmien turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan (hyväksyntälautakunta) luvalla. Lupaa haetaan kirjallisesti Viestintäviraston kautta.  
271 c § 
Vientivalvonta 
Satelliittipalvelun käyttöön, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvän teknologian kuljetus Euroopan Unionin ulkopuolelle on sallittua ainoastaan sellaisiin maihin, jotka on asianmukaisesti valtuutettu käyttämään satelliittipalvelua Euroopan Unionin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, jollei muualla toisin säädetä. Edellä tarkoitetun viennin edellytyksenä on ulkoasiainministeriön myöntämä lupa. Ulkoasiainministeriön on kuultava Viestintävirastoa ennen luvan myöntämistä.  
Satelliittipalvelun käyttöön, kehittämiseen ja valmistukseen liittyvää teknologiaa saa siirtää Euroopan Unionin jäsenmaihin vain Euroopan komission päätöksessä säädetyillä ehdoilla. Edellä tarkoitetun siirron edellytyksenä on ulkoasiainministeriön myöntämä lupa. Ulkoasiainministeriön on kuultava Viestintävirastoa ennen luvan myöntämistä.  
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun teknologian vientiä, välitystä ja siirtoja valvoo Tulli. 
Vienneissä tavaranhaltijan tulee esittää 1 momentissa tarkoitettu ulkoasiainministeriön myöntämä lupa ilmoitettaessa tavaroita Tullille. Myös luvan mukaisten tavaroiden on tällöin oltava Tullin tarkastettavissa. Euroopan unionin sisäisissä siirroissa tavaranhaltijan tulee esittää 2 momentissa tarkoitettu ulkoasiainministeriön myöntämä lupa Tullille tavaroiden poistuessa maasta rajatullitoimipaikassa. Myös luvan mukaisten tavaroiden on tällöin oltava Tullin tarkastettavissa. 
294 § 
Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrä  
Televisio- ja radiotoiminnan vuosittaiset valvontamaksut ovat seuraavat: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6) vain televisioverkossa radiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 8 000 euroa kutakin toimiluvan mukaista radio-ohjelmistoa kohden lukuun ottamatta rinnakkaislähetyksiä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
303 § 
Viestintäviraston yleiset tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintävirasto ei valvo 251 § 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja ihmisten ja kotieläinten terveyden ja turvallisuuden suojeluun liittyviä vaatimuksia siltä osin kuin ne on säädetty muun viranomaisen valvottaviksi. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
304 § 
Viestintäviraston erityiset tehtävät 
Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, Viestintäviraston tehtävänä on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) ilmoittaa komissiolle sellaisesta yhteistyöstä Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa, jonka seurauksena yhdenmukaistetaan sellaiset jäsenvaltioiden rajojen yli tarjottavien viestintäpalvelujen tietoturvallisuuteen liittyvät valvontatoimenpiteet, joilla voi olla vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan;  
12) toimia julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU mukaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisena. 
Mitä 302, 303, 308, 309, 311—315, 325, 330—332, 336, 340, 344 ja 345 §:ssä säädetään, koskee myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 531/2012, jäljempänä EU:n verkkovierailuasetus, sekä EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetuksen noudattamisen valvontaa ja rikkomisen seuraamuksia sekä mainituista asetuksista johtuvien riitojen ratkaisemista. EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun liikenteenhallintatoimenpiteisiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn valvonta kuuluu kuitenkin tietosuojavaltuutetulle. Henkilötietojen käsittelyn ohjauksesta ja valvonnasta säädetään henkilötietolain (523/1999) 9 luvussa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
305 § 
Tietosuojavaltuutetun tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tietosuojavaltuutettu valvoo myös EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua liikenteenhallintatoimenpiteisiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä. 
308 § 
Yhteistyö eri viranomaisten kanssa 
Liikenne- ja viestintäministeriön, Viestintäviraston, tietosuojavaltuutetun, kilpailuviran-omaisten, kuluttajaviranomaisten sekä markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaisten on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
315 § 
Viranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä sille säännöllisesti kerättävistä ja luovutettavista tiedoista sekä tietojen digitaalisesta muodosta ja toimittamisesta. Määräykset voivat koskea tietoja, jotka ovat tarpeellisia:  
1) 16 §:ssä tarkoitettujen verkkotoimiluvan ehtojen valvomiseksi; 
2) 52 §:ssä tarkoitetun markkina-analyysin tai huomattavan markkinavoiman päätöksen valmistelemiseksi taikka päätöksessä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi; 
3) 85 §:ssä tarkoitetun yleispalveluyrityksen nimeämistä koskevan päätöksen valmistelemiseksi tai päätöksessä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi; 
4) 304 §:n 6 kohdassa tarkoitetun tiedon keräämistä tai tiedottamista koskevan tehtävän hoitamiseksi.  
318 § 
Tietojen luovuttaminen viranomaisesta 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Viestintävirastolla, tietosuojavaltuutetulla, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla sekä markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaisilla on salassapitosäännösten tai muiden tietojen luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto toisilleen, jos se on näille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
325 § 
Viestintäviraston tarkastusoikeus  
Viestintävirastolla on oikeus tehdä teleyrityksessä tekninen turvallisuus- tai toimivuustarkastus taikka taloudellinen tarkastus tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä, määräyksissä ja päätöksissä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi. Viestintävirastolla on oikeus tehdä 271 b §:ssä tarkoitettua satelliittipalveluteknologiaa valmistavassa tai käyttävässä yrityksessä tarkastus sen selvittämiseksi, noudattaako se hyväksyntälautakunnan päätöksiä ja julkisesti säänneltyä satelliittipalvelua koskevaa sääntelyä. Tarkastuksesta säädetään hallintolain 39 §:ssä.  
Teknisen turvallisuus- ja toimivuustarkastuksen kohteena voi olla myös viranomaisverkko.  
Viestintävirastolla on oikeus teettää tekninen turvallisuus- ja toimivuustarkastus sekä satelliittipalveluteknologiaa koskeva tarkastus riippumattomalla asiantuntijalla. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa. 
Viestintävirastolla ja sen lukuun toimivalla on teknisen turvallisuus- tai toimivuustarkastuksen taikka taloudellisen tarkastuksen yhteydessä oikeus päästä teleyrityksen laitetiloihin ja muihin tiloihin sekä saada tutkittavakseen, sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, valvontatehtävän kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot.  
Viestintävirastolla ja sen lukuun toimivalla on satelliittipalveluteknologiaa koskevan tarkastuksen yhteydessä oikeus päästä satelliittipalveluteknologiaa valmistavan tai käyttävän organisaation tiloihin sekä saada tutkittavakseen, sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, valvontatehtävän kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot.  
Tarkastusta ei saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa. 
326 § 
Radiolaitteeseen liittyvä tarkastus 
Viestintävirastolla on oikeus tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus paikassa, jossa on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) radiolaite, jonka on todettu tai jonka todennäköisin syin epäillään toimineen tai toimivan säännösten tai määräysten vastaisesti tai aiheuttavan häiriön; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) radiolaite, jota pidetään kaupan tai joka on tarkoitettu markkinoille saatettavaksi; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
327 § 
Laitteen tutkittavaksi ottaminen 
Radiolaitemarkkinoiden valvomiseksi tai jos on syytä epäillä, että 30 luvussa säädettyjä vaatimuksia markkinoille saatetuille tai saataville asetetuille radiolaitteille ei ole noudatettu tai 269 §:ssä säädetty sähköisen viestin suojaus on oikeudettomasti purettu, Viestintäviraston tarkastajalla on oikeus ottaa radiolaite ja sen asiakirjat tutkittaviksi sekä kieltää laitteen käyttö ja sen pitäminen saatavilla markkinoilla tutkimuksen ajaksi. Tutkimus on tehtävä viivytyksettä. Sille, jolta laite on otettu tutkittavaksi, on annettava todistus, josta ilmenevät tutkittavaksi otettu laite ja tutkittavaksi ottamisen syy. 
Jos tutkittavaksi otettu radiolaite täyttää tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset ja sen arvo on alentunut tutkimuksen vuoksi, omistajalle on vaatimuksesta maksettava laitteesta käypää hintaa vastaava korvaus. 
Jos radiolaite on olennaisella tavalla tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastainen, Viestintävirasto voi velvoittaa laitteen valmistajan tai maahantuojan korvaamaan tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.  
329 § 
Radiohäiriöiden estäminen 
Viestintävirastolla on oikeus kieltää radiolaitteen markkinoille saattaminen, asettaminen saataville markkinoilla ja käyttö sekä 97 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisen sähkölaitteen käyttö, jos se on aiheuttanut haitallisen häiriön tai sen voidaan todennäköisin syin olettaa aiheuttavan haitallisen häiriön. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintävirastolla on oikeus tarkastaa ja ottaa tutkittavaksi radiolaite, jos laitteen tai sen käytön epäillään todennäköisin syin olevan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisia, taikka se on aiheuttanut tai todennäköisesti voi aiheuttaa haitallisen häiriön. Viestintävirasto voi tässä tapauksessa myös tehdä radiolaitteen tilapäisesti toimintakyvyttömäksi, jos siitä ei aiheudu radiolaitteen haltijalle olosuhteisiin nähden kohtuutonta haittaa tai vahinkoa. Radiolaitteen tutkittavaksi ottamiseen sovelletaan muilta osin 327 §:ää. 
342 § 
Oikaisuvaatimus  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintäviraston päätökseen, joka koskee 39 §:ssä tarkoitettua radiolupaa, 44 §:ssä tarkoitettua radiotaajuuksien varausta koskevaa päätöstä, 100 §:ssä tarkoitettua numerointipäätöstä, 288 §:ssä tarkoitettua markkinaehtoista taajuusmaksua, 289 §:ssä tarkoitettua tietoyhteiskuntamaksua ja 293 §:ssä tarkoitettua televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua saa vaatia oikaisua.  
Ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuustodistusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Pätevyystutkintosuorituksen hylkäävään päätökseen, jonka on tehnyt 265 §:n 3 momentissa tarkoitettu Viestintäviraston määräämä ulkopuolinen tutkinnon vastaanottaja, saa vaatia oikaisua Viestintävirastolta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
344 § 
Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen 
Liikenne- ja viestintäministeriön, tietosuojavaltuutetun ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätökseen, Viestintäviraston muuhun kuin 342 §:ssä tarkoitettuun hallintopäätökseen sekä Viestintäviraston, sisäministeriön ja ilmoitetun laitoksen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Päätöksen tehnyt viranomainen tai ilmoitettu laitos voi muussa kuin 233 ja 235 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
348 § 
Radiolaiterikkomus  
Joka oikeudettomasti 
1) ottaa käyttöön radiolähettimen tai käyttää sitä ilman 39 §:ssä säädettyä radiolupaa taikka käyttää radiolähetintä ilman 265 §:ssä säädettyä pätevyyttä tai 266 §:ssä säädettyä kelpoisuutta, 
2) rikkoo häiriön estämiseksi tai rajoittamiseksi 329 §:n nojalla asetettua kieltoa tai 330 §:n nojalla annettua valvontapäätöstä, 
3) rikkoo 260 §:n 7 momentin tai 262 §:n 1 momentin nojalla radiolaitteisiin liittyvän riskin vuoksi asetettua velvoitetta tai laitteiden tutkittavaksi ottamisen yhteydessä 327 §:n nojalla annettua kieltoa, tai 
4) rikkoo 263 §:n 2 momentin nojalla radiolaitteiden muodollisen vaatimustenvastaisuuden vuoksi asetettua velvoitetta, 
on tuomittava, jollei teosta muussa laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, radiolaiterikkomuksesta sakkoon.  
Sitä, joka rikkoo 332 §:n nojalla määrättyä uhkasakolla tai toiminnan keskeyttämisen uhalla tehostettua kieltoa tai velvoitetta ei voida tuomita 1 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta. 
Rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus on vähäinen. 
352 § 
Siirtymäsäännökset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 3 kohtaan perustuva velvollisuus siirtää verkossa ilman korvausta vapaasti vastaanotettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävät televisio-ohjelmistot, joita ovat MTV Oy:n MTV3 ja Sanoma Media Finland Oy:n Nelonen, ovat voimassa siihen saakka, kunnes tämän lain 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat voimaan.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 3 §:n 40 kohta ja 136 § ovat voimassa 5 vuotta lain voimaantulosta. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Lain 108 §:n 2 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 110 §, 304 §:n 2 momentti ja 305 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan jo 24 päivänä toukokuuta 2016. Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyy 
Tämän lain säännökset eivät estä sellaisen radiolaitteen asettamista saataville markkinoilla tai käyttöön ottamista, joka: 
1) kuuluu tämän lain soveltamisalaan; 
2) on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ennen 13 päivää kesäkuuta 2016 sovellettavien säännösten mukainen Muutosehdotus päättyy; ja 
3) on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi saatettu markkinoille ennen 13 päivää kesäkuuta 2017 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain (xx/xxxx) 1, 2 ja 5 § seuraavasti:  
1 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään mittauslaitelain (707/2011), painelaitelain (869/1999), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), sähköturvallisuuslain (410/1996), vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 luvun soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi ja näiden laitosten toimintaa koskevista velvollisuuksista. 
2 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kansallisesta akkreditointijärjestelmästä säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetussa laissa 
(920/2005). 
Radiolaitteiden markkinavalvonnasta säädetään Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 luvussa.  
5 § 
Toimivaltainen viranomainen 
Työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltainen viranomainen, kun hakemus koskee mittauslaitelain, painelaitelain, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain, sähköturvallisuuslain ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö valvoo hyväksymiään ilmoitettuja laitoksia. 
Viestintävirasto on toimivaltainen viranomainen, kun hakemus koskee tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi. Toimivaltaiset viranomaiset valvovat hyväksymiään ilmoitettuja laitoksia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain säännöksiä sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) soveltamisalaan kuuluviin radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymiseen ilmoitetuiksi laitoksiksi ja näiden laitosten toimintaa koskeviin velvollisuuksiin 13 päivästä kesäkuuta 2016. Poistoehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.5.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula