Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.20

Valiokunnan mietintö LiVM 12/2020 vp HE 186/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 186/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • budjettineuvos Kati Jussila 
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Otto Lahti 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • toimitusjohtaja Juha Kenraali 
  Suomen Autokierrätys Oy
 • erityisasiantuntija Hanna Kalenoja 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • toimitusjohtaja Tero Kallio 
  Autotuojat ja -teollisuus ry
 • edunvalvontajohtaja Ari Herrala 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Suomen ilmastopaneeli
 • Gasum Oy
 • K Auto Oy
 • Autoliitto ry
 • Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Pyöräliitto
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että laissa säädettäisiin uudet edellytykset kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen myöntämisestä. Valtio maksaisi kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea vuosina 2020—2022. Hankintatukea myönnettäisiin luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka hankkii, pitkäaikaisvuokraa uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi jo päättyneen romutuspalkkion ehdot. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lailla edistettäisiin käyttövoimien asteittaista uudistumista ja kansallisen biokaasuohjelman tavoitteiden toteutumista.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Tukea varten siirretään 1 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan momentilta 32.20.47 liikenne- ja viestintäministeriön pääluokan momentille 31.20.51. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2020 ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että hankintatukea kohdistetaan ensimmäistä kertaa myös kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin vuosille 2020—2022. Liikennesektorin tavoitteena on, että sektorin päästöjä vähennetään vuoden 2005 päästötasoon verrattuna puoleen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää monipuolista keinovalikoimaa ja uusien ja fossiilisia polttoaineita korvaavien käyttövoimien hyödyntämistä myös päästövähennyspotentiaaliltaan keskeisessä raskaassa liikenteessä. 

Raskaassa liikenteessä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen on vielä toistaiseksi ollut varsin vähäistä, ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintahinta on korkea verrattuna dieselkäyttöiseen kalustoon. Valiokunta pitää esitystä hyvänä liikkeellelähtönä ja signaalina myös toimialalle vähähiilisen raskaan liikenteen edistämistarpeesta. Esitys edistää valiokunnan näkemyksen mukaan liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamista, raskaan kaluston uusiutumista sekä ympäristöystävällisempien käyttövoimien yleistymistä. 

Asiantuntijakuulemisessa esitystä pidettiin pääosin hyvänä, mutta kritiikkiä esitettiin muun muassa tuen verrattain heikoista ympäristövaikutuksista. Lisäksi tukea ehdotettiin kuulemisissa laajennettavaksi sähkökäyttöisiin kuorma- ja pakettiautoihin sekä traktoreihin ja esitettiin myös tukikauden pidentämistä. Valiokunta pitää esityksen suorien ympäristövaikutusten vähäisyydestä huolimatta hyvänä, että kaasun hyödyntämistä raskaassa liikenteessä tuetaan tässä vaiheessa ja ilmaistaan valtiovallan selkeä tahtotila asian edistämiseksi, koska kaasun käyttö on vielä tällä hetkellä hyvin vähäistä. Valiokunta pitää myös käytettävissä oleva rahamäärä huomioiden tarkoituksenmukaisena, että tuki on rajattu tässä vaiheessa vain kuorma-autoihin. Muiden ajoneuvojen mahdollisia tukimuotoja on tarpeen arvioida erikseen. 

Valiokunta on asian käsittelyn yhteydessä pohtinut hankittavan kuorma-auton massarajan alentamistarvetta, jotta hankintatuen piiriin saataisiin myös pienempiä jakelu- ynnä muita sellaisia ajoneuvoja. Saamansa selvityksen pohjalta ja määrärahan suuruus huomioiden valiokunta on kuitenkin päätynyt säilyttämään hallituksen esityksessä ehdotetun 16 tonnin vähimmäisrajan. 

Hankintatuki on osa kansallisen biokaasustrategian toimeenpanoa, ja sen yhtenä tarkoituksena onkin tukea biokaasun käytön edistämistä. Esitys mahdollistaa sekä maakaasun että biokaasun käyttämisen hankintatuella hankittavissa kuorma-autoissa. Saadun selvityksen mukaan pelkän biokaasun käyttöön rajattu hankintatuki olisi muun muassa tuen määrään suhteutettuna hallinnollisesti hyvin raskas toteuttaa. Jatkossa ja muun muassa valmisteilla olevassa fossiilittoman liikenteen tiekartassa on tarpeen arvioida lisää keinoja biokaasun käytön edistämiseen, ja sitä, miten nyt säädettävällä hankintatuellakin hankittujen kuorma-autojen maakaasua selkeästi ympäristöystävällisemmän biokaasun käyttöä voitaisiin edistää. 

Valiokunta painottaa, että kaasukäyttöisten kuorma-autojen tuleminen käyttöön markkinoilla on omiaan edistämään myös biokaasun jakeluinfrastruktuurin kehittymistä. Biokaasun lisäksi vaihtoehtoisten käyttövoimien ja ympäristöystävällisten polttoaineiden, kuten biodieselin, vedyn, synteettisten polttoaineiden ja muun muassa sähkön, hyödyntämistä tulee kuitenkin edistää laajemminkin. Jakeluinfrastruktuuriin ja vaihtoehtoisten käyttövoimien saatavuuteen tulee saada jatkossa merkittävää kehitystä, jotta raskaan liikenteen olisi mahdollista hyödyntää mahdollisimman laajamittaisesti ja tehokkaasti vähäpäästöisempää kalustoa. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että hankintatuen kohdentumista ja sen vaikutuksia seurataan jatkossa tarkkaan tukiohjelman vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Johtolause.

Valiokunta on tehnyt lain johtolauseeseen lakiteknisen korjauksen. 

5 §. Avustuksen määrä.

Valiokunta on tehnyt pykälän 2 momenttiin kieliasullisen korjauksen. 

6 §. Avustuksen saaja.

Valiokunta on muuttanut pykälän 1 momentin sanamuotoa siten, että sanat "yksinomaan käyttöönsä" korvataan sanoilla "henkilökohtaiseen käyttöönsä" sääntelyn selkeyttämiseksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan muutos vastaa esityksen tarkoitusta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 186/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain (971/2017) 2 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 961/2018, 
muutetaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lain Muutosehdotus päättyy nimike sekä 1, 5, 6, 12 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 § laissa 961/2018 ja 12 § laissa 1521/2019, sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 9 a § seuraavasti: 
Laki sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta  
1 § 
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin 
Tässä laissa säädetään valtion varoista myönnettävästä avustuksesta täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (hankintatuki), kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (kaasuhankintatuki) sekä henkilöauton muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi (muuntotuki) valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2018—2022. Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/ 2001). 
3 a § 
Kaasuhankintatuen myöntämisen edellytykset 
Kaasuhankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka vuosina 2020—2022 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraamaan uuden ensirekisteröimättömän kaasukäyttöisen kuorma-auton. 
Avustus myönnetään, jos: 
1) hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan raskaan ajoneuvon pääasiallisena käyttövoimana on kaasu; 
2) hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen; 
3) hankittava ajoneuvo pidetään rekisterissä vähintään 1 vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen; 
4) hankittavan ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 16 000 kiloa; ja 
5) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
5 § 
Avustuksen määrä 
Hankintatukea myönnetään valtion varoista 2 000 euroa uuden sähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. 
Kaasuhankintatukea myönnetään valtion varoista 5 000 euroa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi paineistettua Muutosehdotus päättyy kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. 
Kaasuhankintatukea myönnetään valtion varoista 12 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. 
Muuntotukea myönnetään valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi. 
6 § 
Avustuksen saaja 
Hankintatuki voidaan myöntää 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle uuden sähkökäyttöisen henkilöauton omistajana tai haltijana olevalle luonnolliselle henkilölle, joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa sähkökäyttöisen auton Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi henkilökohtaiseen  Muutosehdotus päättyykäyttöönsä. 
Kaasuhankintatuki voidaan myöntää 3 a §:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton omistajana tai haltijana olevalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa kaasukäyttöisen raskaan ajoneuvon. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi saada avustuksen enintään viiden kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa varten. 
Muuntotuki voidaan myöntää 4 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävälle muunnettavan henkilöauton omistajalle tai haltijalle. Muuntotuen saajan tulee olla luonnollinen henkilö ja hän voi saada avustuksen vain kerran kalenterivuodessa. 
9 a § 
Kaasuhankintatuen maksaminen  
Liikenne- ja viestintävirasto maksaa hakemuksesta kaasuhankintatuen avustuksen saajalle kaasuhankintatuen 3 a §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaa varten. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys hankitusta kaasukäyttöisestä ajoneuvosta. 
Avustuksen saajan tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, jos hankitun kaasukäyttöisen kuorma-auton pitkäaikaisvuokrasopimus päättyy ennen kolmen vuoden määräaikaa tai ajoneuvo poistetaan rekisteristä ennen kuin se on ollut rekisterissä säädetyn yhden vuoden ajan. 
12 §  
Muutoksenhaku 
Avustusta koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
14 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.  
Tätä lakia sovelletaan: 
1) hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2021; 
2) kaasuhankintatukeen, jota ajoneuvon omistaja tai haltija hakee viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2022; 
3) muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2021. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula  
 

VASTALAUSE

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että laissa säädettäisiin uudet edellytykset kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen myöntämisestä. Valtio maksaisi kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea vuosina 2020—2022. Hankintatukea myönnettäisiin luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka hankkii tai pitkäaikaisvuokraa uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton. 

Perussuomalaisten mielestä esitys on askel oikeaan suuntaan ja sen tarve on olemassa. Pidämme myös hyvänä sitä, että valtio huomioi kuljetusalan esittämällä hankintatukea kaasukäyttöisille kuorma-autoille. 

Pidämme tässä lakiesityksessä pienenä rajoittavana tekijänä sitä, että palkkiota ei voi soveltaa nyt kuin ainoastaan 16 000 kilon painorajan ylittäviin ajoneuvoihin taikka vähintään 16 000 kiloa painaviin kuorma-autoihin. Koska markkinoilla on myös 12 000 kilon kuorma-autoja, olisi hankintatuki tarkoituksenmukaista kohdistaa myös niihin. Jatkossa tukea voitaisiin harkita myös kevyempiin raskaisiin ajoneuvoihin, kuten vaikkapa traktoreihin. 

Toki on hyvä, että järjestelmän avulla pyritään saamaan ja nopeuttamaan kaasunjakeluverkoston laajentumista maassamme lisäämällä liikennekaasun kysyntää.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 3 a § muutettuna seuraavasti (Vastalauseen muutosehdotus)

Vastalauseen muutosehdotus

3 a § 
Kaasuhankintatuen myöntämisen edellytykset 
Kaasuhankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka vuosina 2020—2022 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraamaan uuden ensirekisteröimättömän kaasukäyttöisen kuorma-auton. 
Avustus myönnetään, jos: 
1) hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan raskaan ajoneuvon pääasiallisena käyttövoimana on kaasu; 
2) hankittava ajoneuvo ensirekisteröidään Suomeen; 
3) hankittava ajoneuvo pidetään rekisterissä vähintään 1 vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen; 
4) hankittavan ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12 000 kiloa Muutosehdotus päättyy; ja 
5) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
Helsingissä 12.11.2020
Sheikki Laakso ps 
 
Jari Ronkainen ps