Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.28

Valiokunnan mietintö LiVM 13/2015 vp HE 117/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 117/2015 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 
  oikeusministeriö
 • hallitusneuvos Jorma Hörkkö 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • poliisitarkastaja Kari Onninen 
  Poliisihallitus
 • toiminnanjohtaja Kari Palojärvi 
  Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
 • neuvontalakimies Kaisa Huupponen 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta annetun maksun määrä kolminkertaistettaisiin. Ylikuormamaksu määrättäisiin ajoneuvon sallitun kokonaismassan ylittävästä massasta niin, että maksu on jokaiselta ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu olisi kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää hyvänä, että ylikuormamaksua tarkistetaan vastaamaan kuljetuskustannusten kehitystä. Maksun korottamisella on ennalta ehkäiseviä vaikutuksia, ja se on omiaan torjumaan harmaata taloutta. Asiantuntijakuulemisessa on esitetty, että ylikuormamaksulakiin liittyvää prosessia tulisi edellen kehittää ja yksinkertaistaa, erityisesti kustannus- ja tehokkuusnäkökulmasta arvioiden. 

Kuljetusten valvonta on tärkeää ylikuormien vähentämiseksi. Valiokunta pitää liikennevalvontaa yleisestikin erittäin tärkeänä ja edellyttää, että valvontaan tulee olla käytettävissä riittävät henkilöstöresurssit ja muut resurssit. Ylikuormamaksun toleranssiraja eli raja, jonka ylittämisestä maksu määrätään, on nykyään 5 % kokonaispainosta, ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan toleranssirajaa jouduttaneen tarkastelemaan uudelleen myöhemmin kuljetusten suurimpien sallittujen kokonaispainojen huomattavan kasvamisen vuoksi. On kuitenkin hyvä, että ylikuormavalvonta ei ole liian joustamatonta ja tiukkaa, sillä sää- tai muut olosuhteet, kuten lumi,voivat vaikuttaa kuorman lopulliseen painoon ja vaikeuttaa kuorman tarkan painon arviointia. Ylikuormasta aiheutuvat seuraukset ajokieltoineen voivat myös koitua raskaiksi erityisesti kuljettajalle. Onkin tärkeää, että järjestelmää sovelletaan ja kehitetään siten, että ylikuormasta hyödyn saava eli ajoneuvon omistaja tai haltija taikka jossain tapauksessa kuljetuksen tilaaja tulee seuraamusten kohteeksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 117/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker