Viimeksi julkaistu 8.5.2021 15.59

Valiokunnan mietintö LiVM 14/2015 vp HE 84/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 84/2015 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Eija Maunu 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • poliisitarkastaja Kari Onninen 
  Poliisihallitus
 • johtava asiantuntija Ari Herrala 
  Liikenteen turvallisuusvirasto
 • tieliikennejohtaja Marko Sillanpää 
  Liikenteen turvallisuusvirasto
 • liikenneturvallisuustutkija Ilkka Nummelin 
  Liikennevakuutuskeskus
 • toimitusjohtaja Matti Peltola 
  Koneyrittäjien liitto ry
 • tutkimuspäällikkö Juha Valtonen 
  Liikenneturva
 • kehitysjohtaja Markus Lassheikki 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • puheenjohtaja Jarmo Jokilampi 
  Suomen Autokoululiitto ry
 • asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • lakimies Suvi Huotari 
  Suomen Taksiliitto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Poliisihallitus
 • toimitusjohtaja Matti Peltola 
  Koneyrittäjien liitto ry
 • Paliskuntain yhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajokorttilakia, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua lakia ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annettua lakia. Esitys sisältää ehdotukset traktorin kuljettamista koskeviksi ajokortti- ja ammattipätevyyssäännöksiksi nykyistä nopeampien traktoreiden markkinoille tulon ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta. Säännösehdotukset mahdollistavat nopeiden traktoreiden hyödyntämisen samalla, kun nykyisten traktorikorttien haltijoille ei asetettaisi uusia velvoitteita vaan niitä osin kevennettäisiin. Esitys toteuttaa tältä osin hallitusohjelman kirjauksia norminperkuusta ja sääntelyn keventämisestä. Esitys liittyy maa- ja metsätaloustraktoreiden hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevaan Euroopan unionin asetukseen ja sen toimeenpanon edellyttämiin ajoneuvolain muutoksiin.  

Esityksessä ehdotetaan, että traktorin kuljettamisen ajokorttivaatimukset määritellään jatkossa traktorin suurimman rakenteellisen nopeuden perusteella. Traktorit ja niihin kytketyt perävaunut kuuluisivat edelleen T-luokkaan nykyisin ajokortin suorittamisvaatimuksin, jos traktorin suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa. Liikennetraktoreista luopumista koskevasta ajoneuvolain muutosehdotuksesta riippumatta LT-luokkaan kuuluisivat traktorit ja niihin kytketyt perävaunut, jos traktorin suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä mutta ei ole suurempi kuin 60 kilometriä tunnissa. LT-luokassa vähimmäisiäksi ehdotetaan 16 vuotta ja ajokortin suoritusvaatimuksiksi teoriakoe ja käsittelykoe. Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, edellyttäisivät kuljettajalta auton ajokorttia. Ajokortin luokka määräytyisi traktorin kokonaismassan perusteella vastaavasti kuin autoilla. Jos traktoriin olisi kytketty hinattava ajoneuvo, kuljettajalla olisi oltava lisäksi E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus. Jos traktorin kokonaismassa ylittää 3 500 kiloa, vaatimuksena olisi kuorma-auton ajokortti. Tätä kevyempien traktoreiden kuljettamiseen oikeuttaisi henkilö- ja pakettiauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.  

Traktorin kuljettajalta vaadittaisiin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettu kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys, jos traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma-auton ajokorttia.  

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset väliaikaiseen ajokieltoon määräämistä koskevan ajokorttilain säännöksen muuttamisesta ja ajokortin luokan muuttamista koskevan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain säännöksen muuttamisesta. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Liikenne- ja viestintävaliokunta kannattaa hallituksen esityksen tavoitteita sääntelyn keventämisestä, selkeyttämisestä ja tarpeettoman sääntelyn purkamisesta. Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että esityksellä sisällytetään tässä vaiheessa EU-sääntelyn vaatimat nykyistä nopeampien traktorien hyödyntämiseksi tarvittavat säännökset ajokorttilakiin. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriössä on tulossa vireille mittavia ajokortteja ja ammattipätevyysvaatimuksia koskevia säädöshankkeita. Valmisteilla on parhaillaan muun muassa tieliikennelain kokonaisuudistus ja ehdotus siirtymisestä ajokortin suoritusjärjestelmässä tutkintopainotteisuuteen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuljettajakoulutuksen muutostarpeiden selvittämisen yhteydessä arvioidaan myös ajokortin suoritusvaatimukset kaikissa luokissa ja lisäksi ajokorttisäädösten kehittämistä toteutetaan osin myös tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Valiokunta korostaa näiden lakihankkeiden merkitystä ajokortti- ja mm. ammattipätevyyssääntelyn kehittämisessä. Nyt käsittelyssä olevan esityksen valiokuntakäsittelyn yhteydessä on tullut esille useita sääntelyn kehittämistarpeita ja puutteita. Valiokunta katsoo, että näiden kysymysten monitahoiset vaikutukset on välttämätöntä arvioida yhtenä johdonmukaisena kokonaisuutena edellä mainittujen vireille tulevien hankkeiden yhteydessä.  

Valiokunta korostaa liikennemarkkinoiden kehittymisen ja tapahtuvien muutosten jatkuvan seurannan tarvetta. Käyttötottumusten osalta on hyvin tärkeää seurata, mitä ajoneuvoja jatkossa käytetään ja mihin tarkoituksiin, ja arvioida tältä pohjalta, miten tiellä liikkuvien tarpeet kehittyvät myös ajokorttilainsäädännön ja sääntelyn tasapuolisuuden näkökulmasta. Asiantuntijakuulemisissa on kiinnitetty huomiota ensisijaisesti muuhun kuin tieliikennekäyttöön suunniteltujen ajoneuvojen, kuten esimerkiksi traktoreiksi rekisteröitävien mönkijöiden, lukumäärän kasvamiseen tieliikenteessä. Valiokunta katsoo, että tämänkaltaisiin ajoneuvoihin liittyvät erityiskysymykset tulee arvioida edellä mainituissa säädöshankkeissa. Lainsäädännön on välttämätöntä pysyä ajan tasalla ja kyetä vastaamaan myös uudenlaisten ajoneuvojen ja käyttötapojen tuomiin, mm. kuljetusalan kilpailuun ja liikenneturvallisuuteen liittyviin, haasteisiin. 

Valiokunta pitää nyt käsittelyssä olevaa esitystä eräänlaisena välivaiheen ratkaisuna, jolla toteutetaan joitakin välttämättömiä, muun muassa ajoneuvoluokkien muutoksista aiheutuvia muutoksia, ja muutoin pyritään löytämään tässä vaiheessa toteuttamiskelpoisin kompromissiratkaisu. Valiokunta on arvioinut mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja selkeyttää esityksessä ehdotettua sääntelyä muun muassa ajokorttiluokkia yhdistämällä. Käsittelyssä olevan esityksen aikataulussa tämän mittaluokan muutoksista olisi kuitenkin todennäköisesti aiheutunut erilaisia käytännön ongelmia. Seuraavana vaiheena valiokunta näkee yhden yhtenäisen, kaikkia rakenteelliselta nopeudeltaan alle 60 km/h olevia traktoreita koskevan, traktorikortin. Yhtenä askeleena tähän suuntaan valiokunta ehdottaa tässä vaiheessa T- ja LT-luokan ikävaatimusten yhtenäistämistä 15 vuoden vähimmäisikärajaksi. Valiokunta myös katsoo, että oikeus liikennetraktorin kuljettamiseen ennen lain voimaantuloa saadulla T-luokan tai B-luokan ajokortilla tulee tässä vaiheessa säilyä ennallaan maa- ja metsätalouden kuljetuksissa, ennen lain voimaantuloa liikennetraktoreiksi rekisteröidyillä traktoreilla.  

Valiokunta pitää tarpeellisena, että T- ja LT-luokan teoriakokeita kehitetään lähitulevaisuudessa siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin liikenneturvallisuutta ja kuljettajien liikennetaitoja koskeviin vaatimuksiin. Vastaavasti käsittelykokeita tulisi mahdollisuuksien mukaan kehittää siten, että ne antaisivat nykyistä enemmän valmiuksia tiellä liikkumiseen. Valiokunta pitää erityisen hyvänä, että sen saaman selvityksen mukaan esityksen voimaantulon myötä ollaan lisäämässä LT-luokan teoriakokeen vaativuutta kiinnittämällä nykyistä enemmän huomiota turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että sen saaman selvityksen mukaan LT-luokan käsittelykokeen osalta saattaa osoittautua käytännössä ongelmalliseksi, että autokouluilla ei ole saatavilla ainakaan kaikilla seuduilla riittävästi käsittelykokeessa tarvittavaa kalustoa. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös tähän kysymykseen pyritään löytämään toimivia ratkaisuja. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan traktoreita koskevien EU-säädösmuutosten johdosta niiden käytön erilaisissa tieliikenteen tavarankuljetuksissa odotetaan lisääntyvän. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että erityisesti jatkossa markkinoille tulevien rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 km/h ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg olevien traktoreiden käyttö tavarankuljetuksissa tulee kasvamaan. Valiokunta pitää hyvänä esityksen lähtökohtaa, jonka mukaan näitä uusia nopeita traktoreita koskisi vaatimus kuorma-autokortista ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä. Sen sijaan valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotusta, jonka mukaan LT-luokassa traktoreita saisi jatkossa käyttää tavarankuljetuksiin ilman ammattipätevyyttä, tulee seurata erittäin tiiviisti. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille perusteltu huoli siitä, että näille rakenteelliselta nopeudeltaan 40—60 km/h olevilla traktoreilla saattaa ammattipätevyysvaatimuksen puuttumisesta johtuen syntyä selkeä kilpailuetu, mikäli traktoreita käytetään kilpailussa tavarankuljetuksista esimerkiksi kuorma-autokuljetusten kanssa. Valiokunta edellyttää, että mahdollisiin markkinoiden epätasapuolisiin ilmiöihin kiinnitetään tehokkaasti huomiota ja tarvittaessa valmistellaan säädösmuutokset ripeässäkin aikataulussa mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Valiokunta pitää markkinoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja kuljetusyritysten tasapuolista kohtelua erittäin tärkeänä ja korostaa myös liikennevalvonnan ja harmaan talouden torjunnan merkitystä näiden tavoitteiden toteuttamisen kannalta. 

Valiokunta toteaa, että nopeiden rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 km/h ja yli 3 500 kg painoisten traktorien osalta tulisi jatkossa selvittää, onko vaadittava C-kortti mahdollista suorittaa kuorma-auton sijasta sillä ajoneuvolla, jonka ajo-oikeus on tarkoitus saada. Valiokunta peräänkuuluttaa myös sääntelyn ja sen käytännön soveltamisen osalta joustavuutta siten, että esimerkiksi pieniä työmaakuljetussiirtoja voitaisiin tehdä ilman tarpeettoman tiukkoja vaatimuksia.  

Valiokunta ei pidä esitystä täysin ongelmattomana. Valiokunta edellyttää, että hallituksen esityksen sääntelyn vaikutuksia ja sääntelystä saatavia käytännön kokemuksia tulee seurata ja arvioida kattavasti ja tulee myös ottaa esityksen käsittelyn yhteydessä esille tulleet kehittämistarpeet huomioon lähiaikoina vireille tulevissa säädöshankkeissa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1.  lakiehdotus

5 §. Ikävaatimukset.

Hallituksen esityksen mukaan vähimmäisikä T -luokassa olisi 15 vuotta ja LT-luokassa 16 vuotta. Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että 15 vuoden vähimmäisikä on riittävä sekä T- että LT-luokassa. Saadun selvityksen mukaan traktoreita ei ole koettu liikenteessä erityisenä liikenneturvallisuusongelmana, ja LT-luokan teoria- ja käsittelykokeita kehittämällä voidaan jatkossa pyrkiä vahvistamaan kuljettajien osaamista ja edistämään liikenteen turvallisuutta. Ikärajan laskemisella voidaan muun muassa mahdollistaa nuorille kesätyöpaikkoja ja turvata liikkumistarvetta harvaan asutummilla seuduilla. Ikärajojen yhtenäistäminen antaa myös lisää valinnanmahdollisuuksia ja joustavuutta traktorikorttien hankkimisessa. Valiokunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että nuorten kuljettajien kohdalla tulee noudattaa myös voimassa olevia työturvallisuutta koskevia säännöksiä. Valiokunta katsoo, että muutoksen vaikutuksia tulee seurata tiiviisti ja arvioida myös ajokorttiluokkia koskevan sääntelyn tulevaa jatkovalmistelua silmällä pitäen, kummalle luokalle, T- vai LT-luokalle, syntyy jatkossa enemmän kysyntää markkinoilla.  

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa siirtymäsäännöstä, jonka mukaan oikeus liikennetraktorin kuljettamiseen ennen lain voimaantuloa saadulla T-luokan tai B-luokan ajokortilla säilyy tässä vaiheessa ennallaan maa- ja metsätalouden kuljetuksissa ennen lain voimaantuloa liikennetraktoreiksi rekisteröidyillä traktoreilla. Kaikkien uusien lain voimaantulon jälkeen rekisteröitävien LT-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen tarvittaisiin jatkossa LT-luokan ajokortti, myös maa- ja metsätalouden kuljetuksissa. Valiokunta edellyttää, että edellä mainituissa ajokorttisääntelyn kokonaisarvioinneissa tulee arvioida näidenkin säännösten tarkoituksenmukaisuus ja tasapuolisuus pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa pitää myös harkita mahdollisuutta kytkeä siirtymäsäännöksen ajo-oikeudet nykyisiin ajo-oikeuden omaaviin ikäluokkiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 84/2015 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 84/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 10 kohta, 40 §:n 5 kohta ja 70 §:n 1 momentin 3 kohta, 
sellaisena kuin niistä on 40 §:n 5 kohta laissa 941/2013, sekä 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1081/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
4 § 
Ajokorttiluokat 
Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
7) T, johon kuuluvat traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen; 
8) LT, traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä tunnissa ja enintään 60 kilometriä tunnissa, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Traktorin, jonka suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 kilometriä tunnissa, kuljettamiseen vaaditaan sen kokonaismassan mukainen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ryhmään 1 kuuluvan luokan ajo-oikeus tai 2 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu ryhmään 2 kuuluvan luokan ajo-oikeus. Jos tässä momentissa tarkoitettuun traktoriin on kytketty hinattava ajoneuvo, sen kuljettajalla on oltava 1 momentin 6 kohdassa taikka 2 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus. 
5 § 
Ikävaatimukset 
Vähimmäisikä ajokortin saamiseksi on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10) T-Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  ja LT- Muutosehdotus päättyyluokassa 15 vuottaValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  ja LT-luokassa 16 vuotta Poistoehdotus päättyy. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
40 § 
Opetuslupaperusteet muuhun kuin B-luokan opetukseen 
Muun kuin B-luokan opetusluvan myöntämiseen sovelletaan 39 §:n säännöksiä seuraavin poikkeuksin: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) A1-, A2- tai A-luokan opetuslupaa 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun opetuksen antamiseksi hakevalla on oltava liikenneopettajalupa ja moottoripyörällä ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä muu kouluttajakoulutuksella tai sitä vastaavalla kokemuksella saavutettu kelpoisuus moottoripyöräkoulutuksen antamiseen; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
70 § 
Väliaikaiseen ajokieltoon määrääminen 
Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin tai, jos ajokorttia ei ole vielä luovutettu, kuljettajantutkintotodistuksen haltuunsa: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) jos on todennäköistä, että edellytykset ajokiellon määräämiselle ovat olemassa 64 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 16 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen ehdon rikkomisen vuoksi taikka 64 §:n 2 momentin 3—5 kohdan tai 65 §:n nojalla; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ennen tämän lain voimaantuloa saatu T- tai B-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan myös ennen 1.1.2016 käyttöön otettua liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi/maataloustraktoriksi rekisterissä merkittyä traktoria ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain ( /2015) voimaantulosäännöksen 8 momentissa tarkoitetuissa kuljetuksissa. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 389/2011, ja 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 389/2011, seuraavasti: 
2 § 
Soveltamisala 
Tämä laki koskee kuorma- ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä. Tämän lain säännöksiä kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä sovelletaan myös traktorin kuljettamiseen, jos kuljettajalta vaaditaan kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Vaarallisten aineiden kuljettajien pätevyydestä säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008) 4 §, sellaisena kuin se on laissa 1085/2012, seuraavasti: 
4 § 
Valvotun ajo-oikeuden määrääminen ja alkaminen 
Valvotun ajo-oikeuden määräämisestä säädetään ajokorttilain (386/2011) 69 §:ssä. Ajokorttilain 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetun ajokortin luokan muuttamisen edellytyksenä on, että valvottava toimittaa poliisille todistuksen alkolukon asentamisesta, rekisteröintitodistuksen I osan, josta ilmenee, että ajoneuvo on alkolukon asentamisen jälkeen muutoskatsastettu, sekä todistuksen tämän lain 6 §:ssä tarkoitetusta päihteiden käyttöä koskevasta keskustelusta. 
Valvotun ajo-oikeuden alkamisesta ja päättymisestä sekä siihen liittyvästä menettelystä säädetään ajokorttilain 15 a §:ssä. 
Valvottavan on täytettävä valvottuun ajo-oikeuteen kuuluvat velvollisuudet. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Marisanna Jarva kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula