Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LiVM 15/2018 vp

Viimeksi julkaistu 4.7.2018 9.51

Valiokunnan mietintö LiVM 15/2018 vp HE 45/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen: 

Toimenpidealoite
 TPA 63/2017 vp  
MatsNylundrym.
Toimenpidealoite teiden talvikunnossapidon laatuvaatimusten uudistamisesta

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • johtaja, liikenneneuvosSabinaLindström
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • lainsäädäntöjohtajaSiljaRuokola
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • hallitussihteeriEevaOvaska
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • liikenneneuvosMerviKarhula
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • finanssineuvosTeemuEriksson
  valtiovarainministeriö
 • ympäristöneuvosPetteriKatajisto
  ympäristöministeriö
 • johtajaLauraKuistio
  Liikennevirasto
 • tieliikennejohtajaMarkoSillanpää
  Liikenteen turvallisuusvirasto
 • yksikön päällikköPekkaRajala
  Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • ylijohtajaJaakkoYlinampa
  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • maakuntajohtajaMattiViialainen
  Etelä-Karjalan liitto
 • ryhmäpäällikköAarnoKononen
  Helsingin seudun liikenne
 • vt. maakuntajohtajaAskoAro-Heinilä
  Satakuntaliitto
 • liikenneasiantuntijaJohannaVilkuna
  Suomen Kuntaliitto
 • johtava asiantuntijaTiinaHaapasalo
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • toimitusjohtajaPaavoSyrjö
  Infra ry
 • toimitusjohtajaMikaMäkilä
  Linja-autoliitto
 • toimitusjohtajaPekkaAaltonen
  Logistiikkayritysten Liitto ry
 • elinkeinojohtajaMarkoMäki-Hakola
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • logistiikkapäällikköOutiNietola
  Metsäteollisuus ry
 • johtajaPetriMurto
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • toimitusjohtajaNinaRaitanen
  Suomen Tieyhdistys

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Etelä-Karjalan liitto
 • Suomen Kuntaliitto
 • Energiateollisuus ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Suomen Taksiliitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi maantielakia (503/2005) sekä eräitä muita liikennealan lakeja.  

Esitys liittyy eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat vuoden 2019 lopussa ja maakunnat aloittavat vuoden 2020 alussa. Pääosa keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Esitykseen sisältyvissä liitelaeissa toteutetaan tästä johtuvat toimivallan siirrot, erityisesti tienpito, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä julkisen henkilöliikenteen järjestäminen. Ehdotetuilla laeilla siirrettäisiin lisäksi eräitä tehtäviä Liikennevirastoon, ja täsmennettäisiin Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviä. Esitykseen sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuoden 2020 alusta. Myös ehdotetut valtionhallinnon organisaatiomuutokset koskien Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista toteutettaisiin vuoden 2020 alusta. 

Maakunnat hoitaisivat jatkossa tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Liikennevirasto toimisi edelleen tienpitäjänä, ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä. Maakunnissa hoidettavien tienpidon tehtävien rahoitus järjestettäisiin erillisrahoituksena.  

Maantielain nimike ehdotetaan muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä soveltamisalaa vastaavasti laajennettavaksi. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi valtakunnallista ja maakunnissa tapahtuvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevat uudet säännökset.  

Maanteiden luokittelua koskevaa päätöksenteon muotoa selkeytettäisiin. Maantielakiin lisättäisiin matkojen ja kuljetusten palvelutasoa ja kunnossapidon tasoa koskevat säännökset. Maanteitä ja liikennejärjestelmää koskevia vaatimuksia ja tavoitteita täydennettäisiin. Varautumisesta ja maanteiden tienpidon turvallisuusjohtamisjärjestelmästä otettaisiin säännökset lakiin. Liikenteen turvallisuusvirastolle säädettäisiin valvontarooli. 

Laissa säädettäisiin maanteiden suunnitteluun kuuluvista nykykäytäntöä vastaavista hankearvioinnista sekä yleis- ja tiesuunnittelua koskevista suunnitteluperusteista. 

Esityksen tavoitteena on myös lisätä maanteihin ja liikennejärjestelmään liittyvän tiedon hyödyntämistä, mikä edistää uusien digitaalisten palveluiden kehittymistä ja liikenteen automaatiota. 

Esitys tukee hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta. Lupavaatimuksia koskien puutavaran lyhytaikaista säilyttämistä ja postilaatikoita tiealueilla kevennettäisiin.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Eräät maantielakia ja ratalakia koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa esitetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin teiden talvikunnossapidon kriteerien uudistamiseksi sekä laaduntarkastuksen ja seurannan parhaan mahdollisen tekniikan käyttöönottamiseksi. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esitykseen tehtävät merkittävät muutokset

Maantielain muuttamista koskeva hallituksen esitys liittyy keskeisesti maakuntauudistukseen. Koska esitykseen sisältyy tähän uudistuksen liittymättömiä aikataulullisesti kiireellisiä ehdotuksia, liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut valiokunnalle, että esityksestä poistetaan tässä vaiheessa kaikki maakuntauudistukseen liittyvät säännökset. Esitettyjen muutosten myötä maanteiden luokittelua ja runkoverkkoa, tienpidon yleisiä vaatimuksia, palvelutasoa, kunnossapitoa sekä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevat säännökset sekä eräät lakia sujuvoittavat muutokset ja lain nimikkeen muutos voisivat tulla voimaan mahdollisimman pian. Samoin ratalain rautateiden luokittelua ja radanpidon yleisiä vaatimuksia koskevat säännökset voitaisiin saattaa tässä vaiheessa voimaan. Valiokunta pitää hyvänä, että liikenneverkon rahoitusta pohtineen parlamentaarisen työryhmän ehdotuksia pitkäjänteisestä liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja rahoituksesta saadaan tätä kautta eteenpäin.  

Ministeriön antaman selvityksen mukaan maakuntauudistukseen liittyvät ehdotukset tuotaisiin uudelleen valiokunnan käsittelyyn erillisellä hallituksen esityksellä syksyllä 2018.  

Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että on poikkeuksellista, että näin suurimittaisia muutoksia toteutetaan hallituksen esitykseen ilman täydentävän hallituksen esityksen tekemistä. Lukumääräisesti huomattavan suurten muutosten tekeminen hallituksen esitykseen tiukassa aikataulussa aiheuttaa tarpeettomia virhemahdollisuuksia ja tekee vaikutusten arvioinnin haastavaksi. Aikataulusyistä ja ottaen lisäksi huomioon, että nyt poistettavaksi ehdotettu sääntely on tarkoitus tuoda syksyllä 2018 erillisellä esityksellä valiokunnan käsittelyyn, valiokunta on poikkeuksellisesti tehnyt esitykseen edellä mainitut ministeriön valiokuntakäsittelyn aikana ehdottamat muutokset. 

Yleistä esityksestä

Maakuntia koskevien säännösten poistamisesta johtuen valiokunta ei käsittele tässä mietinnössään hallituksen esityksen maakuntauudistukseen liittyviä kysymyksiä. 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on tienpidon laadun varmistaminen, johon pyritään muun muassa suunnittelua tehostamalla, maanteiden palvelutason ja kunnossapidon tason määrittelyllä sekä valvontaa tehostamalla.  

Valiokunta pitää hyvänä, että laissa ehdotetaan säädettäväksi maanteiden laatu- ja palvelutasovaatimuksista sekä pitkäjänteisestä liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Ehdotetun sääntelyn kautta valtion maantieomaisuudesta huolehtimisesta voidaan saada pitkäjänteisempää ja resursseja voidaan ohjata tehokkaammin sinne, missä niistä saadaan kokonaisuuden kannalta eniten hyötyä.  

Palvelutaso- ja laatutasomäärittelyt

Esityksellä määritellään maanteihin kohdistuvia yleisiä laatuvaatimuksia ja tavoitteita muun muassa valtakunnallisen yhtenäisyyden turvaamiseksi maanteiden luokitteluun perustuen. 

Esityksen maanteiden palvelutasoa ja kunnossapitoa koskevassa sääntelyssä tasomäärittelyiden keskeisenä lähtökohtana on tien liikenteellinen merkitys, millä tarkoitetaan liikenteen luonnetta, joka muodostuu matkojen ja kuljetusten pituuden, suuntautumisen ja tarkoituksen perusteella. Valiokunta toteaa, että liikenteellisen merkityksen arvioinnissa tulee huomioida liikenteen määrän lisäksi myös yleisemmin tien taloudellinen merkitys ja sen vaikutukset elinkeinoelämän toimintaan.  

Runkoverkon määrittely

Valiokunta pitää hyvänä, että esityksen perusteella valtioneuvoston päätöksellä määriteltäisiin valtakunnallisesti merkittävä liikenteen runkoverkko. Asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille huolia runkoverkkoon kuulumattomien teiden asemasta jatkossa. Huolena on ollut, että kaikille muun muassa maa- ja metsätalouden kuljetusten kannalta tärkeille reiteille ei löydy jatkossa riittävästi rahoitusta, jos keskitytään liiaksi runkoverkon palvelutason ylläpitoon. Valiokunta toteaa, että runkoverkon määrittely ei saa johtaa siihen, että muiden väylien rahoitustaso jää liian matalaksi niille säädetyn palvelutason toteuttamiseksi. 

Esityksen mukaan tavoitteena on, että korjausvelka ei kasva runkoverkolla tai muilla valta- tai kantateillä ja että se pysyy hallinnassa myös seutu- ja yhdysteillä. Valiokunta toteaa, että selkeänä tavoitteena tulee olla, että korjausvelkaa saadaan pidemmällä aikavälillä pienennettyä. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että runkoverkon määrittelyssä on tärkeää ottaa huomioon myös länsi- ja itäsuuntaisen liikenteen tarpeet. 

Rahoitus

Lain toimeenpanon ja tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä tulee olemaan rahoituksen riittävyys. Valiokunta pitää parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän esitystä vähimmäistasona, josta rahoitusta tulee kehittää tulevaisuudessa ylöspäin.  

Nyt säädettävät palvelutasoa ja kunnossapitoa koskevat vaatimukset tulee ottaa huomioon jatkossa tienpidon rahoituksesta päätettäessä. Saadun selvityksen mukaan esityksessä asetettava palvelutaso ja kunnossapidon taso vaativat jatkossa lisärahoitusta vähintään tällä hallituskaudella perusväylänpitoon osoitettujen lisäpanostusten verran. Lisäksi tarvitaan lisärahoitusta muun muassa ilmastonmuutoksesta aiheutuvan teiden talvihoidon tason nostamista varten sekä välttämättömiin paikallisiin pieniin investointeihin, joilla voidaan vähentää kokonaan uusien maanteiden rakentamisen tarvetta. Saadun selvityksen mukaan esityksestä johtuva lisärahoitustarve vastaa parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän yksimielisesti loppuraportissaan esittämää 300 miljoonan euron lisärahoitustarvetta perusväylänpidolle. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Valiokunta pitää hyvänä ehdotusta valtakunnallisen ja pitkäjänteisen 12 vuoden aikajänteen kaikki liikennemuodot kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Alueellisten toimijoiden ja yritysten omien suunnitelmien ja investointien kannalta on tärkeää tietää, millä linjauksilla ja periaatteilla liikennejärjestelmää kehitetään pidemmällä aikavälillä. Suunnittelun ja rahoituksen pitkäjänteisyydellä voidaan myös saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Valiokunta katsoo, että valtakunnallinen suunnitelma tulee laatia tiiviissä vuoropuhelussa alueellisten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tulee siten olla molemminsuuntainen prosessi, jossa valtakunnallisessa suunnitelmassa otetaan keskeisesti huomioon myös alueelliset suunnitelmat ja tarpeet. Merkittävänä valtakunnallisesti ohjattavana asiana valiokunta näkee päästöjen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja suunnitelmissa otetaan huomioon myös yksityistiet keskeisenä osana liikennejärjestelmää. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulee arvioida pitkäjänteisesti myös rahoituksen riittävyyttä ja tarvetta. 

Eräitä muita kysymyksiä

Valiokunta pitää hyvänä, että lailla kehitetään valvontaa muun muassa säätämällä ELY-keskuksia ja Liikennevirastoa tienpitäjänä koskevasta omavalvonnasta ja Liikenteen turvallisuusviraston toteuttamasta viranomaisvalvonnasta. 

Esityksessä ei ehdoteta muutosta siihen periaatteeseen, että maanteiden käyttö on Suomessa maksutonta. Valiokunta toteaa, että liikenteen hinnoittelun tai esimerkiksi raskaan liikenteen vinjettimaksun käyttöönottoa mahdollisesti jatkossa pohdittaessa on mahdollista arvioida, onko kyseistä sääntelyä tuossa vaiheessa tarpeen muuttaa. 

Seurannan tarve

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että esityksen kanssa samanaikaisesti on vireillä useita liikenteeseen vaikuttavia laajamittaisia uudistuksia. Valiokunta pitää välttämättömänä, että sääntelyn toimeenpanoa ja sen vaikutuksia seurataan tiiviisti jatkossa ja varmistetaan kaikilta osin, että kokonaisuus toimii saumattomasti yhteen. 

Toimenpidealoite TPA 63/2017 vp

Valiokunta on käsitellyt teiden talvikunnossapitoa koskevaa toimenpidealoitetta nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen yhteydessä. Valiokunta pitää talvikunnassapitoa muun muassa liikenteen ja ihmisten turvallisuuden kannalta keskeisenä asiana. Saadun selvityksen mukaan valtakunnallinen laajempi tarkastelu hoitoluokkien osalta on parhaillaan käynnissä, samalla kun teiden talvihoidon toimintalinjoja päivitetään. Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen ja nopeat säävaihtelut edellyttävät hoitoluokituksen ja toimenpideaikojen sekä talvihoitokriteerien uudelleentarkastelua. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan on tunnistettu, että ilmasto-olosuhteiden muutos, nopeamman reagoinnin tarve, teknologinen kehitys, sidosryhmiltä saatu palaute sekä toimijakentässä tapahtuneet muutokset edellyttävät toimenpiteitä talvihoidon osalta. Teiden hoitoon kehitetään myös uudenlainen urakkamalli seuraavaan, syksyllä 2018 käynnistyvään kilpailutukseen. Liikennevirasto ja ELY-keskukset tulevat tehostamaan kunnossapidon valvontaa hyödyntämällä nykyistä laajemmin digitalisaatiota, tietojärjestelmiä ja uutta tekniikkaa. Näin ollen valiokunta ehdottaa, että toimenpidealoite hylätään. Valiokunta painottaa, että teiden talvikunnossapitoa ja sen toteutuksen seurantaa tulee kehittää olennaisesti jatkossa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Yleistä valiokunnan tekemistä muutoksista

Valiokunta on poistanut esityksestä liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksesta kaikki maakuntauudistukseen liittyvät säännökset. Ministeriön ehdotuksen mukaisesti valiokunta ehdottaa 1. ja 13. lakiehdotukseen tehtäväksi lukuisia muutoksia ja ehdottaa lakiehdotukset 2.—12. ja 14.—21. kokonaan hylättäviksi. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sääntely ei valiokunnan tekemien muutosten jälkeen sisällä toimivallan tai tehtävien siirtoja organisaatiolta toiselle. 

1. lakiehdotus

Valiokunta on poistanut 1. lakiehdotuksesta (laki maantielain muuttamisesta) kaikki tienpidon järjestämiseen maakuntauudistuksessa liittyvät säännökset. Lakiehdotuksen luku 1 b on poistettu kokonaan. Myös maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua koskeva sääntely on poistettu. Laissa viitataan alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta yleisesti voimassa olevaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettuun lakiin (7/2014). Valiokunta on korvannut esittelevän ministeriön ehdotuksen mukaisesti kaikki esityksen 1. lakiehdotuksen maakuntaa koskevat maininnat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta koskevalla maininnalla. Lisäksi valiokunta on korvannut kaikki 1. lakiehdotuksen tienpitäjää koskevat maininnat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.  

Johtolause.

Valiokunta on korjannut lain johtolausetta lakiehdotuksen pykäliin tehtävistä muutoksista johtuen. 

2 §. Soveltamisala.

Valiokunta on poistanut pykälän 1 momentista maininnan maakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja 2 momentista maakuntauudistukseen liittyvät tienpidon järjestämistä koskevat maininnat.  

3 §. Määritelmät.

Valiokunta on poistanut pykälän 6 ja 7 kohdan maakuntauudistukseen liittyvinä. 

6 §. Maantielautat.

Valiokunta on tehnyt pykälän 1 momenttiin lakiteknisen korjauksen. 

11 §. Tienpidosta vastaavat viranomaiset.

Valiokunta on poistanut maakuntauudistukseen liittyvät kirjaukset pykälän 1 ja 2 momentista. 

15 b §. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Valiokunta on poistanut pykälän 2 momentista viittauksen maakuntiin. 

15 c §. Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Valiokunta on korvannut pykälän maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevan sisällön viittauksella alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 17 §:n 1 momentin 6 kohtaan, jossa säädetään maakunnan liiton tehtävästä koskien maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelua. Lisäksi valiokunta on muuttanut pykälän otsikon vastaamaan pykälän sisältöä. 

15 d §. Menettely suunnitelmia valmisteltaessa.

Valiokunta on poistanut pykälän 1 ja 3 momentista maininnat maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja poistanut pykälän 2 momentin kokonaan. Momentin poistamisen myötä esityksen 3 ja 4 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi. Lisäksi valiokunta on lisännyt maakunnan liitot niiden toimijoiden joukkoon, joilta tulee pyytää lausunto suunnitelmaluonnoksesta. 

15 e §. Asetuksenantovaltuus.

Valiokunta on poistanut pykälän asetuksenantovaltuudesta maininnan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.  

1 b luku. Tienpidon järjestäminen.

Valiokunta on poistanut esityksen tienpidon järjestämistä koskevan 1 b luvun kokonaan maakuntauudistukseen liittyvänä.  

15 q §. Maantien suunnittelun tehtävät.

Valiokunta on muuttanut pykälän numeron 15 f §:ksi esityksen 1 b luvun poistamisesta johtuen. Lisäksi valiokunta on poistanut pykälän 2 momentista tienpitoaluetta koskevaa yhteistyöaluetta koskevan maininnan ja muuttanut pykälän 4 momentin maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevan maininnan viittaukseksi alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. 

15 r §. Hankearviointi.

Valiokunta on muuttanut pykälän numeron 15 g §:ksi esityksen 1 b luvun poistamisesta johtuen.  

15 s §. Yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koskevat suunnitteluperiaatteet.

Valiokunta on muuttanut pykälän numeron 15 h §:ksi esityksen 1 b luvun poistamisesta johtuen. 

16 § Tutkimusoikeus.

Valiokunta on poistanut pykälän 2 momentista viittauksen maakuntalakiin ja maakunnan ilmoitusten julkaisemiseen.  

17 §. Tien suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu.

Valiokunta on poistanut muutosten myötä tarpeettomaksi jäävän sanan tarvittaessa sekä muuttanut maakuntaa koskevan maininnan viittaukseksi maakunnan liittoon. 

19 §. Yleissuunnitelman sisältö.

Valiokunta on muuttanut pykälän 2 momentissa viittauksen maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. Lisäksi valiokunta on korjannut mainitun momentin pykäläviittaukset. 

22 §. Tiesuunnitelman sisältö.

Valiokunta on muuttanut pykälän 4 momentissa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. 

27 §. Vuorovaikutus.

Valiokunta on lisännyt pykälän 2 momenttiin sääntelyn nykytilaa vastaavan kuulutusmenettelyn (kunnalliset ilmoitukset). Lisäksi valiokunta on poistanut pykälän 4 momentista lausunnonantajatahona olevan Valtion lupa- ja valvontaviraston maakuntauudistukseen liittyvänä ja muuttanut selkeyden vuoksi pykälän 2 momentin tienpitoviranomaista koskevan maininnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi. Lisäksi valiokunta on tehnyt pykälän 3 momenttiin kieliasullisen korjauksen.  

27 b §. Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys.

Valiokunta on muuttanut pykälän 2 ja 3 momentin viittaukset 15 q ja 15 r §:ään viittauksiksi 15 g ja 15 h §:ään.  

31 §. Suunnitelmien voimassaoloaika.

Valiokunta on poistanut pykälän 1 ja 3 momentista maininnat maakunnan hakemuksesta maakuntauudistukseen liittyvinä.  

32 §. Seuranta ja jälkiarviointi.

Valiokunta on korjannut 2 momentin pykäläviittauksen. 

34 §. Rajoitettu kunnossapito.

Valiokunta on poistanut 1 momentista maininnan maakunnan esityksestä maakuntauudistukseen liittyvänä.  

37 §. Liittyminen maantiehen.

Valiokunta on muuttanut pykälän 4 momentin viittaukset runkoteihin viittauksiksi runkoverkkoon kuuluviin maanteihin.  

42 §. Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle.

Valiokunta on tehnyt pykälän 5 momentin 1 kohtaan lakiteknisen korjauksen. 

48 §. Poikkeukset rajoituksista.

Valiokunta on tehnyt pykälän 3 momenttiin lakiteknisen korjauksen. 

52 §. Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu.

Valiokunta on poistanut pykälän 4 momentista maakunnat niistä tahoista, joilta esityksen mukaan voidaan pyytää lausuntoa maakuntauudistukseen liittyvänä.  

Lisäksi valiokunta on lisännyt pykälän 4 momenttiin säännöksen siitä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen rajoittavan tai kieltävän päätöksen antamista tehtävä yhteistyötä ilmoituksen tekijän ja asianomaisen kunnan kanssa. Asianomaisella kunnalla tarkoitetaan säännöksessä sitä kuntaa, jonka alueella mainos tai ilmoitus sijaitsee. Valiokunta pitää tärkeänä, että yhteistyön kautta pyritään löytämään tienvarsimainontaan tai ilmoitteluun liittyvän toiminnan kannalta kussakin tilanteessa toimiva ratkaisu, liikenneturvallisuuden, tienpidon vaatimusten ja ympäristöarvojen asettamissa puitteissa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan käynnissä on parhaillaan erilaisten rakenteiden asettamista tiealueille koskeva hanke, jossa arvioidaan myös tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevan sääntelyn muutostarpeita. Liikenneviraston määräyksessä asetetaan jo tällä hetkellä perusteet mm. mainosten sijoittamisen arvioinnille, mutta saadun tiedon mukaan käytännössä on tullut esille ongelmallisia tilanteita. Valiokunta pitää välttämättömänä, että sääntelyä pyritään uudistamaan nykyisten ongelmien välttämiseksi siten, että monenlaiselle paikalliselle toiminnalle käytännössä elintärkeää tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua voidaan hyödyntää asianmukaisesti ja valtakunnallisesti yhtenäisesti.  

Pykälän 4 momenttiin tehtävästä muutoksesta johtuen valiokunta on lisäksi siirtänyt 4 momentin kunnan kuulemista koskevan säännöksen pykälän 2 momenttiin siten, että säännöksestä on poistettu maakunnat maakuntauudistukseen liittyvänä ja lausunnon pyytäjänä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

57 §. Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja omistusoikeuden syntyminen tiealueeseen.

Valiokunta on tehnyt pykälän 1 momenttiin lakiteknisen korjauksen. 

75 §. Maantietoimitus erityisissä tapauksissa.

Valiokunta on tehnyt pykälän 3 momenttiin kieliasullisen korjauksen. 

79 §. Korvausten maksaminen ja korko.

Valiokunta on lisännyt pykälään uuden 4 momentin, joka vastaa sisällöltään voimassa olevaa lakia. 

91 §. Entisen tiealueen siirtyminen.

Valiokunta on tehnyt pykälän 1 momenttiin lakiteknisen korjauksen. 

99 §. Maksut.

Valiokunta on korvannut pykälän maakuntaa koskevat maininnat viittauksilla maakunnan liittoon ja Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan maininnan viittauksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. 

99 b §. Avustavien tehtävien siirtäminen.

Valiokunta on korvannut pykälän 1 momentissa Liikennevirastoa koskevan maininnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. 

100  b §. Tienpidon omavalvonta.

Valiokunta on muuttanut pykälää siten, että se vastaa sisällöllisesti esityksestä 1 b luvun poistamisen myötä poistuvaa 15 o §:ää muilta osin paitsi että toimijana on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisäksi valiokunta on muuttanut pykälän otsikkoa. 

100 c §. Tienpidon viranomaisvalvonta.

Valiokunta on lisännyt uuden viranomaisvalvontaa koskevan 100 c §:n, joka vastaa sisällöltään esityksen 100 b §:ää.  

101 a §. Oikeus saada tietoja.

Valiokunta on lisännyt uuden 101 a §:n, joka vastaa sisällöllisesti esityksen 15 p §:ää muilta osin paitsi että toimijana on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

102 §. Kustannusten periminen.

Valiokunta on tehnyt pykälään lakiteknisen korjauksen.  

103 §. Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti.

Valiokunta on lisännyt pykälään voimassa olevan lain mukaisen tiedoksiantomenettelyn (kunnalliset ilmoitukset).  

104 §. Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille.

Valiokunta on korvannut pykälän Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan maininnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla. 

105 §. Muutoksenhaku.

Valiokunta on poistanut pykälän 3 momentin maakuntauudistukseen liittyvänä. Lisäksi valiokunta on korvannut pykälän 6 momentissa Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan maininnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla. 

108 §. Maantierekisteri.

Valiokunta on lisännyt saamansa selvityksen perusteella pykälään voimassa olevan lain mukaisen menettelyn (kunnalliset ilmoitukset). Toimijana säännöksessä on toimivaltainen viranomainen. 

Voimaantulosäännös.

Valiokunta on muuttanut saamansa selvityksen perusteella voimaantulosäännöstä siten, ettei lain voimaantulosta säädettäisi erillisellä lailla. Lisäksi valiokunta on poistanut maakuntauudistukseen liittyvät siirtymäsäännökset ja tehnyt eräitä lakiteknisiä muutoksia pykäläviittauksiin.  

13. lakiehdotus

Valiokunta on esittelevän ministeriön ehdotuksen mukaisesti poistanut 13. lakiehdotuksesta (laki ratalain muuttamisesta) kaikki maakuntauudistukseen liittyvät säännökset. Lakiehdotuksessa säilytettäisiin muun muassa radanpidon yleisiin vaatimuksiin ja rautateiden runkoverkkoon liittyvät ehdotukset. Valiokunta on poistanut lakiehdotuksesta 9, 10, 28, 69, 79, 91, 92 ja 95 §:ää koskevat muutosehdotukset sekä 25 a, 43 a ja 89 a §:n kumoamista koskevat ehdotukset. Kyseiset ehdotukset liittyivät maakuntauudistukseen. 

8 §. Yleistä rautatien suunnittelusta.

Valiokunta on korvannut pykälän 2 momentin viittaukset maakuntiin maakunnan liitoilla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Lisäksi valiokunta on muuttanut maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. 

12 §. Yleissuunnitelman sisältö.

Valiokunta on muuttanut pykälän maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevan maininnan alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. 

15 §. Ratasuunnitelman sisältö.

(Rautatiealueen suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu.) Valiokunta on korjannut pykälän otsikon vastaamaan sen sisältöä ja nykylain muotoilua. Lisäksi valiokunta on muuttanut 4 momentin maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevan maininnan alueelliseksi liikennejärjestelmäsuunnitteluksi. 

22 §. Vuorovaikutukset.

Valiokunta on lisännyt pykälän 2 momenttiin voimassa olevaa sääntelyä vastaavan kuulutusmenettelyn (kunnalliset ilmoitukset). Lisäksi valiokunta on muuttanut pykälän 4 momentin lausunnonantajatahoiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja maakunnan liitot Valtion lupa- ja valvontaviraston sijaan.  

25 a §. Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat.

Esityksessä lain 25 a § ehdotetaan kumottavaksi. Valiokunta on muuttanut lakiehdotusta siten, että mainittua pykälää ei kumota, vaan sen sisältöä muutetaan siten, että ELY-keskuksen toimivalta ei sulje pois Liikenneviraston toimivaltaa pykälissä tarkoitetuissa asioissa. 

43 a §. Puhevallasta ratatoimituksessa.

Esityksessä lain 43 a § ehdotetaan kumottavaksi. Valiokunta on muuttanut lakiehdotusta siten, että mainittua pykälää ei kumota, vaan sen sisältöä muutetaan siten, että ELY-keskuksen toimivalta ei sulje pois Liikenneviraston toimivaltaa pykälissä tarkoitetuissa asioissa. 

Voimaantulosäännös.

Valiokunta on muuttanut voimaantulosäännöstä siten, ettei lain voimaantulosta säädetä erikseen lailla. Lisäksi valiokunta on poistanut maakuntauudistukseen liittyvät siirtymäsäännökset.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 45/2018 vp sisältyvät 1. ja 13. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hylkää hallituksen esitykseen HE 45/2018 vp sisältyvät 2.—12. ja 14.—21. lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää toimenpidealoitteen TPA 63/2017 vp. 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki maantielain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maantielain (503/2005) 9 §, 
muutetaan lain nimike, 14, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30—32, 32 a, 33—40, 42, 42 a, 42 b, 4345, 47—49, 51, 52, 52 b, 53 a, 54, 56, 56 a, 57, 62, 69, 74, 75, 79—81, 83, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 95 a, 99, 99 a, 101—105, 107 ja 108 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 4, 6, 27 ja 104 osaksi laissa 1242/2009, 10, 11, 17, 24, 31, 32, 32 a, 34, 36—38, 40, 42, 42 a, 42 b, 44, 52, 52 b, 53 a, 56, 56 a, 74, 80, 83, 90, 91, 95, 95 a, 99 a, 101, 103, 105, 107 ja 108 § laissa 566/2016, 22 ja 45 § osaksi laissa 566/2016Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , 41 Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  79 § laissa 1628/2015  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy 99 § laissa 1242/2009 Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja 79 § laissa 1628/2015 Poistoehdotus päättyy, sekä 
lisätään lakiin uusi 13 a §, 1 a Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja 1 b  Poistoehdotus päättyyluku, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15 f—15 h Muutosehdotus päättyy, 27 a, 27 b Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy 99 b §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy siitä lailla 566/2016 kumotun 100 §:n tilalle uusi 100 § sekä uusi 100 a—Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 100 c, 101 a,  Muutosehdotus päättyy108 a ja 109 a § seuraavasti: 
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
 
1 § 
Lain tarkoitus 
Tämän lain tarkoituksena on järjestää liikennejärjestelmäsuunnittelu siten, että siinä sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet ja luodaan edellytykset toimivalle liikennejärjestelmälle ja sen kehittämiselle. 
Lain tarkoituksena on myös ylläpitää ja kehittää liikkumis- ja kuljetustarpeiden vaatimia toimivia, turvallisia ja kestävää kehitystä edistäviä maantieyhteyksiä osana liikennejärjestelmää, sekä varmistaa maantieverkon valtakunnallinen yhtenäisyys ja palvelutaso. Lain tarkoituksena on lisäksi turvata osallistumismahdollisuudet valtion omistamien maanteiden suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oikeusturvaa maanteitä koskevissa asioissa. 
2 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään kaikki liikennemuodot ja kulkutavat kattavasta valtakunnallisesta Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja maakunnallisesta Poistoehdotus päättyy liikennejärjestelmäsuunnittelusta. 
Tässä laissa säädetään myös maanteistä ja niiden palvelutasosta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyy tienpidosta Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja sen järjestämiseen liittyvästä tehtävien järjestämisestä ja siihen liittyvistä sopimuksista, ohjauksesta ja muista järjestelyistä Poistoehdotus päättyy sekä valtiolleValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , maakunnille Poistoehdotus päättyy ja muille viranomaisille kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista samoin kuin kiinteistön omistajien ja muiden asianosaisten oikeusasemasta. 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) liikennejärjestelmällä kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitetuista palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä muodostuvaa kokonaisuutta;  
2) tienpidolla maantien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja liikenteen hallintaa sekä näihin tehtäviin liittyvän tiedon tuottamista ja ylläpitoa;  
3) rakentamisella uuden tien tekemistä ja tien parantamista;  
4) kunnossapidolla tien hoitoa ja korjausta;  
5) tienpitäjällä LiikennevirastoaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi . Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 6)  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tienpitoalueella Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  maakuntien välisellä yhteistyösopimuksella muodostettavaa aluetta, jolla hoidetaan alueen maakuntien vastuulla olevat tienpidon tehtävät yhteistyösopimuksen mukaisesti; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 7)  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tienpidon sopimuksella Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  tienpitäjän ja maakuntien välillä tienpidon järjestämiseksi laadittavaa sopimusta. Poistoehdotus päättyy 
4 § 
Maantiet 
Maantie on valtion omistama tai tieoikeudella hallinnoima tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja on Liikenneviraston hallinnassa. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä.  
Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Muut maantiet ovat yhdysteitä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään maanteiden luokittelusta valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin.  
Valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon kuuluvat maantiet yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat ja palvelevat erityisesti pitkänmatkaista liikennettä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarkemmin siitä, miltä osin maantiet kuuluvat runkoverkkoon. 
Maantie voi olla moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie. Moottori- ja moottoriliikenneteiden teknisistä ominaisuuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Maantie voi olla myös tarkoitettu käytettäväksi vain talvella (erityinen talvitie).  
6 § 
Maantielautat 
Maantiehen kuuluu myös lautta väylineen ja laituri. Lautta voi olla ohjausköyden tai sitä korvaavan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän muun laitteiston ohjaama lautta (lossi) taikka vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus). Lautta-alukseen sovelletaan, mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annetun Muutosehdotus päättyy lain (1686/2009) 2 §:ssä tarkoitetusta ro-ro-matkustaja-aluksesta säädetään ja määrätäänValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi .  Muutosehdotus päättyy 
Lautoista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään. Lauttaliikenteen palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on 18 vuotta täyttänyt ja tehtävään kykenevä. Lisäksi lauttaliikenteen palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lossin kuljettaja on perehtynyt lossin koneistoon, rakenteeseen ja käyttöön sekä kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 30/1977) ja yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä annetussa asetuksessa (Sisävesisäännöt 1978) (252/1978) annettuihin sääntöihin ja tuntee 4 momentin nojalla annettujen säännösten sisällön. Lossin kuljettajalla on oltava riittävä terveys lossin kuljettamiseksi. Hänellä on myös oltava riittävä kielitaito, jotta hän voi antaa hätätilanneohjeet matkustajille. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä lossien katsastuksesta ja varusteista ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy lossin miehityksestä. 
Lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Liikenteellisistä syistä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi taikka maakunnan, kunnan, muun viranomaisen tai muun toimijan hakemuksesta Poistoehdotus päättyy voi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. Päätöksen tulee samalla sisältää aikataulun määräämisen perusteet. Ennen asian ratkaisemista on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy varattava niille, joita lauttaliikenne välittömästi koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä asiassa sekä hankittava asianomaisen kunnan ja tarvittaessa muunkin viranomaisen lausunto. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy tulee kuuluttaa päätöksestä, ja aikataulu on asetettava nähtäville lauttapaikan välittömään läheisyyteen. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarkemmin lauttojen valvonnasta, kulkujärjestyksestä lautalle, etuoikeutetuista kuljetuksista ja muusta tieliikenteestä, lossin kuljettamisesta ohjausköydestä irrotettuna, lauttaväylän ja yleisen kulkuväylän risteämisen aiheuttamista toimenpiteistä, lossin kuljettajalta vaadittavasta lääkärintodistuksesta ja lauttalaiturin varusteista. 
8 § 
Maantiehen kuuluvat palvelualueet 
Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuille pysäköintialueille saadaan sijoittaa laitteita, rakennelmia ja rakennuksia kioskimyymälää varten sekä levähdysalueille myös kahvilaa, ravintolaa, polttoaineenjakelua, moottoriajoneuvojen huoltoa ja muuta tienkäyttäjien palvelua varten. Sen lisäksi, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään, vaaditaan laitteiden, rakennelmien ja rakennusten sijoittamiseen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy suostumus. 
Maantiehen kuuluville palvelualueille tulevien laitteiden, rakennelmien ja rakennusten sijoittamiseksi on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy tehtävä tarvittaessa sopimus alueen käyttämisestä, rakentamisesta, tiedon tuottamisesta, liiketoiminnan harjoittamisesta ja valtiolle mahdollisesti tulevasta korvauksesta. Sopimuksen tekemiseksi on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy pyydettävä tarjouksia luotettavilta, vakavaraisilta ja ammattitaitoisilta yrittäjiltä. Sopimus on tehtävä sen yrittäjän kanssa, joka asetetussa määräajassa on antanut liikenteen ja matkailun vaatimukset sekä alueen käyttötarkoituksen edellyttämän palvelutason huomioon ottaen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Sopimusta ei saa siirtää toiselle ilman Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy suostumusta. 
10 § 
Tienpitäjä ja tienpidon kustannukset 
Liikennevirasto on maantieverkon tienpitäjä ja se käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia. Valtio vastaa tienpidon kustannuksista. 
Erityisestä syystä, kuten jos tienpidosta huolehditaan laadultaan tai laajuudeltaan korkeampiluokkaisena kuin yleisen liikenteen tai tien ympäristöön sovittamisen tarve edellyttää taikka jos jokin taho erityisesti hyötyy tehtävistä toimenpiteistä, tienpitäjän lisäksi muutkin tahot voivat sopimuksen mukaisesti osallistua tienpidon kustannuksiin tai ottaa huolehtiakseen jostakin tienpitoon liittyvästä toimenpiteestä. 
Liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi ja lain tavoitteiden toteuttamiseksi tienpitäjä voi erityisestä syystä ja sopimuksen mukaisesti osallistua tienpitäjän tehtäviin liittyvän muun toimenpiteen kuin maantien rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksiin. 
11 § 
Tienpidosta vastaavat viranomaiset 
Liikennevirasto vastaa maantieverkon omistajan tehtävistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja muista Muutosehdotus päättyy tienpidon Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi valtakunnallisista Poistoehdotus päättyy tehtävistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi siten kuin tässä laissa erikseen säädetään Muutosehdotus päättyy. Liikennevirasto myös ohjaa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia Muutosehdotus päättyy tienpidon tehtävien hoitamisessa. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Muutosehdotus päättyy vastaavat alueensa tienpidon tehtävien hoitamisesta Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tienpidon sopimuksen ja  Poistoehdotus päättyyLiikenneviraston ohjauksen mukaisestiValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  enintään yhdeksällä tienpitoalueella Poistoehdotus päättyy. Liikennevirasto vastaa kuitenkin merkittävien hankkeiden rakentamisesta. 
Liikennevirasto on tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/96/EY 2 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen organisaatio ja Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/54/EY 4 artiklassa tarkoitettu hallintoviranomainen. 
13 § 
Tienpitoa koskevat yleiset vaatimukset 
Maantieverkkoa on kehitettävä ja kunnossapidettävä ja siihen investoitava siten, että edistetään:  
1) valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita;  
2) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, alueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta;  
3) liikenteen päästöjen vähentämistä; sekä 
4) tiedon ja digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuuksia, liikenteen automaatiota ja liikenteen palveluiden kehittämisen edellytyksiä.  
Maantiet on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa niiden liikenteellinen merkitys huomioon ottaen siten, että: 
1) maantiet tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen koko maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon erilaiset kulkutavat, eri väestöryhmien liikkumistarpeet ja eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet;  
2) maantieverkon ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi;  
3) tienpito ei tuota kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii;  
4) maantiet ovat liikenteellisesti ja teknisesti mahdollisimman toimivia ja turvallisia ja niiden tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti;  
5) maanteitä ja tienpitoa koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja käytettävissä; sekä 
6) maantiet ja niihin liittyvä digitaalinen infrastruktuuri ovat yhteentoimivia muun liikenneverkon sekä siihen liittyvän digitaalisen infrastruktuurin kanssa.  
Maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa taikka liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka maankäytön sitä edellyttäessä. Uusi maantie tehdään, jos olemassa oleva maantieverkko ei täytä enää yleisen liikenteen tai maankäytön tarpeita eikä liikennejärjestelmää kehittämällä tai tietä parantamalla voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. Maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 2 momentissa tarkoitettujen vaatimusten turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka koskevat tien rakennetta, varusteita, liikenneteknisiä ratkaisuja sekä maantien käyttöä ja siihen liittyviä rajoituksia.  
13 a § 
Matkojen ja kuljetusten palvelutaso maanteillä 
Tienpitäjän on huolehdittava maanteiden riittävän palvelutason ylläpitämisestä 13 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaatimusten ja kunkin maantien liikenteellisen merkityksen kannalta. Palvelutason ylläpitämisessä on otettava huomioon matkojen ja kuljetusten keskeiset palvelutasotekijät, kuten matka-aika, matka-ajan ennakoitavuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. 
Valtakunnallisesti merkittävällä runkoverkolla on oltava korkea pitkämatkaisen liikenteen palvelutaso. Tienpitäjän on varmistettava runkoverkolla reaaliaikaisen liikenne- ja olosuhdetiedon kattavuus ja ajantasaisuus.  
Muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla valta- ja kantateillä on oltava liikennemäärään, liikkumisympäristöön ja alueellisiin tarpeisiin sovitettu hyvä matkojen ja kuljetusten palvelutaso. Erityisesti vilkasliikenteisillä valta- ja kantateillä tienpitäjän on varmistettava ajantasaisten liikenne- ja olosuhdetietojen saatavuus. 
Muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla seutu- ja yhdysteillä on oltava alueellisen tarpeen edellyttämä ja tien liikenteellistä merkitystä vastaava palvelutaso. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä matkojen ja kuljetusten palvelutasosta maanteillä. 
1 a luku 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 
15 a § 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja sen tavoitteet 
Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottamalla erityisesti huomioon:  
1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve; 
2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus; 
3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus; 
4) liikenteen turvallisuus; 
5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;  
6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus; 
7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet; 
8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut; 
9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä 
10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus. 
15 b § 
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta, ja sen hyväksyy valtioneuvosto. 
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on sisällytettävä 12 vuodeksi laadittava ohjelma, joka sisältää valtionValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , maakuntien Poistoehdotus päättyy ja kuntien toimenpiteitä. Ohjelman tulee lisäksi sisältää liikennejärjestelmää koskeva valtion rahoitusohjelma. Ohjelma voidaan tarkistaa tarvittaessa. 
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on sisällytettävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristövaikutusten arviointi. 
Kunkin hallituskauden alussa liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkistetaan ja sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa sekä tarvittaessa tarkistetaan julkisen talouden suunnitelman muuttuessa. Liikenne- ja viestintäministeriön on varmistettava valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteensovittaminen muihin valtakunnallisiin suunnitelmiin. 
15 c § 
Maakunnan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikennejärjestelmäsuunnittelu Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 17 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään maakunnan liiton tehtävästä koskien maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelua. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään maakunnan alueen liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio sekä tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tulee esittää arvio suunnitelman toteutettavuudesta käytössä olevien taloudellisten resurssien puitteissa, toteutusaikataulusta sekä suunnitelman muista vaikutuksista. Maakunnan on arvioitava liikennejärjestelmäsuunnitelmansa toteutumista ja vaikuttavuutta vähintään kerran valtuustokaudessa sekä tarvittaessa tarkistettava suunnitelma. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on yhteensovitettava maakunnan muun suunnittelun, maakuntakaavan sekä sen alueeseen rajoittuvien muiden maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien kanssa. Maakunta voi laatia liikennejärjestelmäsuunnitelman myös yhdessä toisen tai useamman maakunnan kanssa. Suunnitelmassa on myös kiinnitettävä huomiota maakunnan alueella olevien kuntien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää koskevaan suunnitteluun. Suunnitelma voidaan laatia osana muuta maakunnan strategista suunnittelua. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnan alueella toimivien viranomaisten on toiminnassaan kiinnitettävä huomiota maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.  Poistoehdotus päättyy 
15 d § 
Menettely suunnitelmia valmisteltaessa 
Liikenne- ja viestintäministeriön on valmisteltava valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kaikkien maakuntien sekä  Poistoehdotus päättyysuunnitelman kannalta keskeisten ministeriöiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta on pyydettävä lausunto niiltä ministeriöiltä, viranomaisilta, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maakunnan liitoilta Muutosehdotus päättyy ja muilta toimijoilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnan on valmisteltava maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä valtion liikennehallinnon, alueen kuntien, muiden maakuntien sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa, joiden toimialaan liikennejärjestelmäsuunnitelma voi olennaisesti liittyä. Maakunnan on pyydettävä suunnitelmaluonnoksesta lausunto alueen kunnilta ja niiltä ministeriöiltä, viranomaisilta, muilta maakunnilta sekä muilta tahoilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy.  Poistoehdotus päättyy 
Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston on osallistuttava valtakunnalliseen Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja maakunnalliseen Poistoehdotus päättyy liikennejärjestelmäsuunnitteluun.  
Suunnitelman valmistelusta vastaavan on varattava muillekin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille tahoille mahdollisuus tutustua mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan julkaisemalla kuulutus 108 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Vastaavalla tavalla on julkaistava kuulutus hyväksytystä suunnitelmasta perusteluineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon.  
15 e § 
Asetuksenantovaltuus 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman Poistoehdotus päättyy laadintamenettelyistä ja seurannasta. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1 b luku Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon järjestäminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 f § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitoalueet Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakuntien on sovittava niille tämän lain mukaan kuuluvien tienpidon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa enintään yhdeksällä tienpitoalueella maakuntalain ( / ) 8 luvussa säädetyllä tavalla. Yhteistyösopimuksessa on sovittava tienpidon tehtävien järjestämisestä sekä tienpitoalueen maakuntien toimivallan ja vastuiden jakautumisesta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yhteistyösopimuksella on varmistettava: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) kustannustehokas, yhtenäinen, asiantunteva ja pitkäjänteinen tienpito; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) tämän lain mukaisen palvelutason toteutuminen ja työssäkäyntialueiden asiakastarpeiden huomioon ottaminen; sekä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) maantieteellisesti, kooltaan ja muutoinkin tarkoituksenmukaisten tienpitoalueiden muodostuminen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos maakunta kykenee yksin järjestämään tienpitotehtävät 2 momentin vaatimukset täyttävällä tavalla, se voi muodostaa tienpitoalueen yksin edellyttäen, että tienpitoalueiden yhteismäärä ei ylitä yhdeksää. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 g § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitoalueista sopiminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitoaluetta koskeva yhteistyösopimus on laadittava toistaiseksi voimassa olevana. Yhteistyösopimus tulee voimaan sen laatimista seuraavan kalenterivuoden alusta.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnat valmistelevat ja hyväksyvät yhteistyösopimuksen siten, että hyväksytty sopimus voidaan toimittaa tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriölle ja tienpitäjälle viimeistään 30 päivänä elokuuta yhteistyösopimuksen voimaantuloa edeltävänä vuonna. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnat varaavat liikenne- ja viestintäministeriölle ja tienpitäjälle tilaisuuden lausua maakuntien välisestä yhteistyösopimuksesta viimeistään kahdeksan viikkoa ennen yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Jos liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että yhteistyösopimus ei täytä 15 f §:n 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia, ministeriön ja maakuntien tulee neuvotella asiasta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 h § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakuntien yhteistyösopimuksen korvaaminen valtioneuvoston päätöksellä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos maakunnat eivät pääse 15 f §:ssä tarkoitettuun sopimukseen tai 15 g §:n 3 momentissa tarkoitetuissa neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, valtioneuvosto tekee liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä päätöksen tienpidon tehtävien hoitamisesta maakuntien yhteistoiminnassa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtioneuvosto voi määrätä: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) tienpitoalueista; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) tehtävien hoitamisesta maakuntalain 48 §:ssä tarkoitetun yhteisen toimielimen avulla; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) maakunnasta, joka toimii maakuntalain 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vastuumaakuntana sekä mainitun lain 49 §:n 1 Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3 kohdassa tarkoitetuista yhteistä toimielintä koskevista seikoista; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) muista yhteistoiminnan järjestämistä koskevista seikoista, jotka ovat tarpeen 15 f §:n 2 momentissa tarkoitettujen vaatimusten täyttämiseksi. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtioneuvoston on samalla määrättävä menettelystä, jolla sen päätös voidaan korvata maakuntien 15 f §:n mukaisella yhteistyösopimuksella. Valtioneuvoston päätös on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana maakunnat pääsevät yhteistyösopimukseen. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtioneuvoston tässä pykälässä tarkoitettu päätös valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Ministeriön on valmistelussa kuultava niitä maakuntia, joita päätös koskee, sekä muita ministeriöitä ja viranomaisia. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 i § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitoalueita koskevat muutokset Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitoaluetta koskevaa yhteistyösopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan irtisanoa uuden sopimuksen laatimiseksi enintään kerran maakunnan valtuustokaudessa, jos toimintaympäristössä on tapahtunut tienpitoalueen toimintaan vaikuttava olennainen muutos tai jos muutoksella tai irtisanomisella ja uuden sopimuksen laatimisella voidaan parantaa 15 f §:n 2 momentissa tarkoitettujen vaatimusten toteutumista.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yhteistyösopimuksen muuttamiseen ja uuden yhteistyösopimuksen laatimiseen sovelletaan, mitä 15 g ja 15 h §:ssä säädetään yhteistyösopimuksesta ja sen korvaamisesta valtioneuvoston päätöksellä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 j § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon rahoitus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakuntien tienpidon rahoitus eritellään maakunnittain tieverkon ja liikenteen ominaisuuksiin sekä muihin olosuhteisiin perustuen niin, että varmistetaan maantieverkon ja sen kunnon yhtenäisyys sekä 13, 13 a ja 33 §:ssä säädettyjen vaatimusten toteutuminen. Tienpitäjä kohdentaa rahoituksen jokaiselle maakunnalle ja tekee rahoitusvaraukset tienpitoalueen maakuntien käyttöön tienpidon sopimuksen perusteella. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjä varaa osan perusväylänpidon tienpidon talousarviomäärärahasta kohdistettavaksi tienpidon valtakunnallisiin tehtäviin, teemaohjelmiin ja äkillisiin tai ennakoimattomiin korjaustarpeisiin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 k § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jokaiselle maakunnalle on laadittava valtuustokausittain vuosittain tarkistettava tienpidon ja liikenteen suunnitelma, jossa käsitellään asiakastarpeita, teiden kunnossapitoa, alueellisia investointeja ja niiden rahoitusta, suunnitelman vaikutuksia sekä muita maakunnan tienpitoon liittyviä kysymyksiä. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää myös muita maakunnan vastuulla olevia liikennetehtäviä koskevia asioita. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon ja liikenteen suunnitelman valmistelee maakunta tai se valmistellaan tienpitoalueella maakuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Alueen kunnille on varattava mahdollisuus antaa lausunto suunnitelmaluonnoksesta. Suunnitelman hyväksymisestä päättää se maakunta, jota suunnitelma koskee. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 l § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon sopimus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjä ja tienpitoalueen maakunnat valmistelevat tienpitotehtävistä nelivuotisen tienpidon sopimuksen, joka tarkistetaan vuosittain. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon sopimuksessa on sovittava tämän lain mukaan tienpitoalueen maakunnille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta rahoituksesta ja sen suuntaamisesta, maanteiden kuulumisesta kunnossapitoluokkiin, tienpitoa koskevista tavoitteista ja toimintatavoista, varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä, tienpidon omavalvonnan järjestämisestä, toimintaa ja taloutta koskevista tavoitteista sekä raportoinnista ja muista tarpeellisista maakunnan tienpitoa koskevista asioista. Sopimuksessa on sovittava tienpitoalueen maakuntien käyttöön tulevista rahoitusvarauksista. Sopimus voi sisältää jokaista tienpitoalueen maakuntaa koskevan erillisen osan. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 m § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon sopimusta koskeva menettely Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitoalueella on laadittava tienpidon ja liikenteen suunnitelmat tai suunnitelmaluonnokset ennen tienpitäjän kanssa käytäviä tienpidon sopimusta koskevia neuvotteluita. Tienpitoalueen maakuntien tienpidon ja liikenteen suunnitelmat toimivat neuvotteluiden lähtökohtana. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sopimusneuvottelut käydään vuosittain syksyllä. Sopimuksessa sovitaan 15 l §:n 2 momentissa tarkoitetuista asioista ensimmäisen vuoden osalta täsmällisesti ja seuraavien vuosien osalta väljemmin. Sopimus tarkistetaan neuvotteluissa vuosittain ja tarvittaessa toimintaympäristön muuttuessa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Neuvotteluissa on oltava läsnä tienpitäjän ja tienpitoalueen edustajat tienpitoalueen maakuntien välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen allekirjoittavat tienpitäjän edustaja ja tienpitoalueen maakuntien edustajat. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos tienpitäjän ja tienpitoalueen välisissä sopimusneuvotteluissa ei päästä sopimukseen, liikenne- ja viestintäministeriön, tienpitäjän ja tienpitoalueen edustajien tulee neuvotella asiasta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 n § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon sopimuksen korvaaminen valtioneuvoston päätöksellä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos tienpitäjä ja tienpitoalueeseen kuuluvat maakunnat eivät pääse 15 l §:ssä tarkoitettuun sopimukseen tai 15 m §:ssä tarkoitetuissa neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, valtioneuvosto tekee liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä päätöksen tienpidon sopimuksella 15 l §:n 2 momentissa ratkaistavaksi säädetyistä asioista. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtioneuvoston on samalla määrättävä menettelystä, jolla valtioneuvoston päätös voidaan korvata tienpitäjän ja tiepitoalueeseen kuuluvien maakuntien 15 l §:n mukaisesti tekemällä tienpidon sopimuksella. Valtioneuvoston päätös on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana tienpitäjä ja tienpitoalue pääsevät sopimukseen.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtioneuvoston tässä pykälässä tarkoitettu päätös valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Ministeriön on valmistelussa kuultava niitä maakuntia, joita päätös koskee, tienpitäjää sekä muita ministeriöitä ja viranomaisia, joiden toimialaan tienpito voi olennaisesti liittyä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 o § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpidon omavalvonta  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjän ja maakunnan on laadittava hoidettavinaan olevista tienpidon tehtävistä omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten laissa säädetyt tienpidon yleiset vaatimukset, matkojen ja kuljetusten palvelutaso maanteillä ja kunnossapidon tason toteutuminen varmistetaan. Omavalvontaohjelmassa on määrättävä, miten vaatimusten toteutumista seurataan ja miten havaitut puutteet korjataan.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnan on huolehdittava siitä, että palvelun tuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa on riittävät määräykset palvelun tuottajan valvonnasta sekä laatupoikkeamien käsittelystä maakunnan omavalvonnan toteuttamiseksi. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä omavalvontaohjelman sisällöstä ja laatimisesta sekä ohjelman sisältyvästä suunnitelmasta tienpidon laadunhallinnan edistämiseksi.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 p § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Oikeus saada tietoja Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjällä ja maakunnalla on oikeus saada toisiltaan, muulta viranomaiselta sekä niiden puolesta sopimuksella määriteltyä tehtävää hoitavalta yksityiseltä palveluntarjoajalta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä tienpitäjälle ja maakunnalle tässä laissa säädettyjen tienpito-, omavalvonta- ja lupatehtävien hoitamiseksi.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjällä ja maakunnalla on oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja toimijalle, joka hoitaa sen puolesta sopimuksella määriteltyä tehtävää, jos tiedon saaminen on välttämätöntä tehtävän hoitamiseksi. Poistoehdotus päättyy 
2 luku 
Maantien suunnittelu  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15 f § Muutosehdotus päättyy 
Maantien suunnittelun tehtävät 
Maantien suunnitteluun kuuluvat yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma sekä näitä koskevat 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy §:ssä tarkoitettu hankearviointi ja 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy §:ssä tarkoitetut suunnitteluperusteet. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy vastaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisestaValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  tienpitoaluetta koskevassa yhteistyösopimuksessa sovitun mukaisesti Poistoehdotus päättyy.  
Tienpitäjä voi kuitenkin ottaa vastattavakseen merkittävää hanketta koskevan yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman laatimisen siihen kuuluvine tehtävineen. Se, mitä tässä laissa säädetään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Muutosehdotus päättyy yleissuunnitelman, tiesuunnitelman, hankearvioinnin, suunnitteluperusteiden ja jälkiarvioinnin laatijana, koskee myös tienpitäjää sen vastatessa mainituista tehtävistä. 
Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy toimii yhteistyössä alueen kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun on perustuttava maantien kehittämisen tarpeisiin, valtakunnalliseen Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja maakunnalliseen Poistoehdotus päättyy liikennejärjestelmäsuunnitelmaanValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  ja alueelliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun Muutosehdotus päättyy, yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koskeviin suunnitteluperusteisiin sekä alueiden käytön suunnitteluun. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15 g Muutosehdotus päättyy § 
Hankearviointi 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on laadittava merkittävää tiehanketta koskevasta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hankearviointi. Hankearviointi on laadittava myös merkittävää tiehanketta koskevista tiesuunnitelman vaiheittain toteutettavista ratkaisuista. 
Hankearvioinnissa on esitettävä hankkeen lähtökohtien, tavoitteiden ja vaikutusten kuvaus, vaikuttavuuden arviointi, kannattavuuslaskelma sekä toteutettavuuden arviointi ja päätelmät. Lisäksi hankearvioinnin osana on esitettävä suunnitelma hankkeen seurannan ja jälkiarvioinnin toteutuksesta ja sisällöstä.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15 h Muutosehdotus päättyy § 
Yleissuunnittelua ja tiesuunnittelua koskevat suunnitteluperusteet 
Ennen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisen aloittamista voidaan laatia suunnitelman kohteena olevan tiehankkeen palvelutasoa, maantien teknisiä ominaisuuksia sekä maantien rakentamisen ja liikenteen haitallisten vaikutusten poistamista tai vähentämistä koskevat yleiset tavoitteet (suunnitteluperusteet). Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on otettava suunnitteluperusteet huomioon ja edistettävä niiden toteutumista. 
Valtatietä, kantatietä tai vilkasliikenteistä seututietä koskevaa yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa koskevien suunnitteluperusteiden laatimisesta päättää tienpitäjä. Muuta maantietä koskevien suunnitteluperusteiden laatimisesta päättää Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy
Suunnitteluperusteiden valmistelusta vastaa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy yhteistyössä tienpitäjän sekä muiden viranomaisten kanssa, joita asia koskee.  
Tienpitäjä hyväksyy valtatietä, kantatietä sekä vilkasliikenteistä seututietä koskevat suunnitteluperusteet. Muuta maantietä koskevat suunnitteluperusteet hyväksyy Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy
16 § 
Tutkimusoikeus 
Kun Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy on päättänyt aloittaa yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman laatimisen, on kiinteistöllä sallittava tutkimustöiden suorittaminen. Tässä tarkoituksessa saadaan kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon merkitseminen, kartoitus, maaperän tutkimus ja muu valmistava toimenpide. Tutkimustyössä ei toisen oikeuteen saa puuttua enempää kuin tutkimuksen tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä eikä omistajalle tai oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on ilmoitettava yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisen sekä näihin liittyvien tutkimusten aloittamisesta kunnalle ja tienpitäjälle sekä kuuluttamalla Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi asiasta niin kuin maakunnan ilmoitukset maakuntalain mukaan julkaistaan  Poistoehdotus päättyytai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 27 §:n 1 momentissa mainituille henkilöille, ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa. 
17 § 
Tien suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu 
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman laatimiseksi. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Yleissuunnitelmaa tai tiesuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta sitä puoltaa. Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat.  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan maantie suunnitella, jos tien luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan ilman kaavaakin riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan ja Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tarvittaessa Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maakunnan liiton Muutosehdotus päättyy kanssa.  
Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään. 
19 § 
Yleissuunnitelman sisältö 
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa tulee esittää myös mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio. 
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi alueellisen  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikennejärjestelmäsuunnittelun Muutosehdotus päättyy tavoitteet. Yleissuunnitelman tulee sisältää myös 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyy§:ssä tarkoitettu hankearviointi sekä 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy §:ssä tarkoitetut suunnitteluperusteet. 
22 § 
Tiesuunnitelman sisältö 
Maantien rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista ja suunnitelmassa on esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien rakentamisen tai liikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistusolot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien 44 §:n 1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien rakentamisen kustannuksista. 
Jos maantie sitä parannettaessa saa uuden suunnan ja tie vanhan suunnan osalta jää edelleen maantieksi taikka käytettäväksi muihin tietarkoituksiin, on siitä määrättävä tiesuunnitelmassa. Jos tie on tarkoitettu moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muutoin vain tietynlaista liikennettä varten taikka jos liikennettä muuten pysyvästi rajoitetaan, on siitä määrättävä tiesuunnitelmassa. 
Tiesuunnitelmassa voidaan 45 §:n 1 momentissa tarkoitettu näkemäalue osoittaa tiealueeksi, jos liikenneturvallisuuden katsotaan sitä merkittävästi vaativan. 
Tiesuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon valtakunnallisen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun Muutosehdotus päättyy tavoitteet. Selvitys ei kuitenkaan ole tarpeen, jos tiesuunnitelma perustuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, jossa valtakunnallisen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikennejärjestelmäsuunnitelman Muutosehdotus päättyy ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi alueellisen  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikennejärjestelmäsuunnittelun Muutosehdotus päättyy tavoitteiden huomioon ottamista koskeva selvitys on riittävällä tavalla tehty. Tiesuunnitelman tulee sisältää myös 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy §:ssä tarkoitettu hankearviointi sekä 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy §:ssä tarkoitetut suunnitteluperusteet. 
24 § 
Yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä laskuojat tiesuunnitelmassa 
Maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittämisestä maantiehen sekä sille johtavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yksinomaan maa- tai metsätalousajoon (maatalousliittymä). 
Jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityisen tien liittymää tai maatalousliittymää, on uuden kulkuyhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuunnitelmassa, jolloin voidaan määrätä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy kustannuksella tehtäväksi tarpeen mukaan yksityinen tie tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityiseen tiehen taikka maantienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan. 
Jos tie- tai liitännäisalueen kuivattamiseksi on tarpeen perustaa oikeus laskuojan pitämiseen toisen maalla tai oikeus johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, on tästä määrättävä tiesuunnitelmassa, jossa on osoitettava laskuojaksi tarvittava alue. Laskuojaan sovelletaan muutoin, mitä vesilaissa (587/2011) säädetään ojituksesta. 
27 § 
Vuorovaikutus 
Yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on varattava kunnalle, kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 
Ennen suunnitelman hyväksymistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on varattava 1 momentissa tarkoitetuille tahoille tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa tulee Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnan Muutosehdotus päättyy pitää yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma yleisesti nähtävänä yhtäjaksoisesti 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on toimitettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnalle Muutosehdotus päättyy ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kunnan tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutosehdotus päättyy Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja ‑ajasta on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnan Muutosehdotus päättyy kuulutettava niin kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnalliset Muutosehdotus päättyy ilmoitukset Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi asianomaisessa kunnassa Muutosehdotus päättyy julkaistaan. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa maakunnassa ja on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä muistutuksista. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille sekä niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy perusteltu kannanotto ilmoitetaan tienpitäjän suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on pyydettävä suunnitelmasta lausunto niiltä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maakunnan liitoilta Muutosehdotus päättyy ja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu tai joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevätValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , sekä Valtion lupa- ja valvontavirastolta Poistoehdotus päättyy. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on pyydettävä lausunto muultakin viranomaiselta, jos se on päätösharkinnassa tarpeen. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on esitettävä perusteltu kannanottonsa suunnitelmasta annettuihin lausuntoihin. 
Jos yleisesti nähtävillä ollutta tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2—4 momentissa säädetään. 
Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
27 a § 
Ennakkoneuvottelu 
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman laatimisen aikana ennen suunnitelman toimittamista hyväksyttäväksi tienpitäjä voi suunnitelman hyväksyvänä viranomaisena omasta aloitteestaan taikka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy tai muun viranomaisen pyynnöstä järjestää ennakkoneuvottelun. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää suunnitelman vaatimien selvitys- ja arviointimenettelyjen hallintaa sekä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy, tienpitäjän ja muiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 
27 b § 
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesitys 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy tekee yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta hyväksymisesityksen tienpitäjälle. 
Yleissuunnitelmaa koskevassa hyväksymisesityksessä on esitettävä suunnitelman hyväksymistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy, 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy, 16, 17, 19, 27, 29 ja 43 b §:ssä tarkoitetut tiedot, selvitykset ja asiakirjat. 
Tiesuunnitelmaa koskevassa hyväksymisesityksessä on esitettävä suunnitelman hyväksymistä koskevan harkinnan kannalta tarvittavat 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy, 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 43 b, 44 ja 45 §:ssä tarkoitetut tiedot ja selvitykset. 
Hyväksymisesitys ja sen perusteena oleva suunnitelma-aineisto on toimitettava tienpitäjälle kirjallisesti sekä mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. 
Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymisesityksen tarkemmasta sisällöstä ja toimittamisesta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. 
30 § 
Suunnitelmien muuttaminen ja vähäinen poikkeaminen 
Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa tai tiesuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään uudesta yleissuunnitelmasta ja tiesuunnitelmasta. 
Hyväksytystä tiesuunnitelmasta voidaan poiketa sitä muuttamatta, jos poikkeus on vaikutuksiltaan vähäinen ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy harkitsee poikkeamisen suunnitelman toteuttamisen yhteydessä tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. 
31 § 
Suunnitelmien voimassaoloaika 
Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona hankkeesta laadittu yleissuunnitelma on saanut lainvoiman. Muuten yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa. Tienpitäjä voi Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi maakunnan hakemuksesta Poistoehdotus päättyy pidentää yleissuunnitelman voimassaoloaikaa enintään neljällä vuodella, jos 17 ja 19 §:ssä säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät. Tiesuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu 16 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 
Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa myös siltä osin kuin sen perusteella laadittu tiesuunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. 
Päätös tiesuunnitelman hyväksymisestä raukeaa, jos tietyötä ei ole osaksikaan aloitettu ennen kuin neljä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona tiesuunnitelma on saanut lainvoiman. Tienpitäjä voi Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi maakunnan hakemuksesta Poistoehdotus päättyy pidentää määräaikaa enintään neljällä vuodella ja erityisistä syistä sen lisäksi yhdellä enintään neljän vuoden ajanjaksolla. Määräaikaa voidaan pidentää vain, jos tiesuunnitelma edelleen täyttää 17 ja 22 §:ssä säädetyt edellytykset. Tietyö katsotaan alkaneeksi, kun tietarkoituksiin tarvittava alue on otettu tienpitäjän haltuun 56 §:n mukaisesti. 
32 § 
Seuranta ja jälkiarviointi 
Tienpitäjän tulee järjestelmällisesti seurata, miten tiehankkeen arvioidut ja muut vaikutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa. 
Tienpitäjä voi erityisestä syystä päättää, että 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi g Muutosehdotus päättyy §:n 1 momentissa tarkoitetuista tiehankkeista, joista on tehty hankearviointi, on tehtävä myös jälkiarviointi. Jälkiarvioinnin laatimisesta vastaa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy yhteistyössä tienpitäjän kanssa. Jälkiarvioinnissa on esitettävä selvitys tiehankkeen toteutuksen aikana tiesuunnitelmasta tehdyistä teknistaloudellisista poikkeuksista, liikenteen kehittymisestä sekä tiehankkeen kannattavuuden ja vaikuttavuuden kannalta merkittävien vaikutusten toteutumisesta. 
32 a § 
Radat tien suunnittelussa 
Maantien rakentamisesta aiheutuvat muutokset rautatiehen voidaan osoittaa maantien rakentamista koskevassa suunnitelmassa. 
Rautatietä koskevat muutokset esitetään maantien rakentamista koskevassa suunnitelmassa erikseen siten kuin ratalaissa (110/2007) säädetään rautatietä koskevasta yleissuunnitelmasta ja ratasuunnitelmasta. 
33 § 
Maantien kunnossapito 
Maantie on pidettävä yleisen liikenteen tarvetta ja väylän liikenteellistä merkitystä vastaavassa kunnossa. Maantien kunnossapidossa ja kunnossapidon tason määräytymisessä on otettava huomioon: 
1) 13 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset ja 13 a §:ssä säädetty palvelutaso;  
2) liikkumisympäristö, alueelliset tarpeet sekä keliolosuhteet; 
3) liikenteen toimivuus ja liikenneturvallisuus; 
4) elinkaarivaikutukset ja kustannustehokkuus;  
5) tieomaisuuden säilyminen;  
6) ympäristönäkökohdat. 
Runkoverkolla maanteiden kunnossapidon on oltava korkeatasoista, mutta se saa ajallisesti tai paikallisesti vaihdella kohtuullisessa määrin liikenteelliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden. Huonokuntoisia tiejaksoja ja painorajoituksia saa olla vähän tai ei lainkaan.  
Muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla valta- ja kantateillä kunnossapidon on oltava hyvätasoista, mutta se saa ajallisesti tai paikallisesti vaihdella liikenteelliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden. Huonokuntoisia tiejaksoja saa olla enemmän kuin runkoverkkoon kuuluvilla valta- ja kantateillä.  
Muilla kuin runkoverkkoon kuuluvilla seutu- ja yhdysteillä kunnossapito on sovitettava alueellisen liikenteen tarpeisiin. Teiden kunnossapidon taso saa olla muuta tieverkkoa matalampi, ja se saa ajallisesti tai paikallisesti vaihdella liikenteelliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden. Huonokuntoisia tiejaksoja saa olla enemmän kuin muulla maantieverkolla, mutta niiden määrän kasvua on pyrittävä hillitsemään. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset maanteiden kunnossapidon tasosta ja kunnossapitoluokista. 
34 § 
Rajoitettu kunnossapito 
Erityisestä syystä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi maakunnan esityksestä  Poistoehdotus päättyypäättää, että jotain maantietä tai maantienosaa ei pidetä 33 §:ssä tarkoitetussa kunnossa. Tällainen tie tai tienosa on suljettava yleiseltä liikenteeltä. Tien tai tien osan sulkeminen on osoitettava liikennemerkillä ja tallettamalla siitä tieto tienpitäjän osoittamaan rekisteriin tai tietojärjestelmään. Tien tai tien osan sulkemisesta on ilmoitettava poliisille ja pelastusviranomaisille, jos sulkemisella voi olla merkitystä niiden kiireellisten tehtävien hoitamisen kannalta, eikä tieto ole saatavissa ajantasaisena tienpitäjän osoittamasta rekisteristä tai tietojärjestelmästä. Tarvittaessa tien tai tienosan sulkemisesta on ilmoitettava kuuluttamalla. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi päättää, että osa määrätystä maantiehen kuuluvasta jalkakäytävästä tai pyörätiestä taikka yhdistetystä tai rinnakkaisesta pyörätiestä ja jalkakäytävästä pidetään kunnossa ilman liukkauden torjuntaa. 
35 § 
Liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen 
Jos ajoneuvoliikenne saattaa vaurioittaa maantietä, joka roudan sulamisen tai sateen takia taikka muusta tällaisesta syystä on rakenteeltaan heikentynyt, voi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy kieltää toistaiseksi tai määräajaksi liikenteen tiellä tai sen osalla taikka rajoittaa liikennettä. 
Erityisistä syistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi myöntää tilapäisen poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetuista kielloista tai rajoituksesta, jos se harkitsee, että liikenneturvallisuus ei vaarannu eikä maantie vaurioidu. Poikkeuslupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät kuljetukset eivät tarvitse poikkeuslupaa.  
Tieto 1 momentissa tarkoitetusta kiellosta ja rajoituksesta on osoitettava liikennemerkillä ja tallettamalla tieto tienpitäjän osoittamaan rekisteriin tai tietojärjestelmään. 
36 § 
Tilapäinen kulkutie 
Jos maantien tai siihen kuuluvan rakennelman sortumisen tai sortumisen vaaran vuoksi taikka poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden johdosta liikenne tiellä estyy tai sitä joudutaan rajoittamaan taikka jos tietyö sitä erityisestä syystä edellyttää, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus järjestää toisen maalle tilapäinen kulkutie esteen tai rajoituksen poistamisen ajaksi. Ennen kulkutien järjestämistä on asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jos mahdollista, varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitetulle tiekunnalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos mahdollista, jos yksityinen tie sijaitsee kyseisellä kiinteistöllä tai rajoittuu siihen. Tässä momentissa tarkoitetun kulkutien kunnossapitoon sovelletaan, mitä 33 §:ssä säädetään.  
Liikenneonnettomuuden tai muun vastaavan syyn estäessä maantien liikenteen voi tieliikennelain (267/1981) 49 §:ssä tarkoitettu liikenteen ohjaaja järjestää toisen maalle tilapäisen kulkutien esteen poistamisen ajaksi. 
Tieto tilapäisestä kiellosta ja rajoituksesta on osoitettava liikennemerkillä ja tallettamalla siitä tieto tienpitäjän osoittamaan rekisteriin tai tietojärjestelmään. 
37 § 
Liittyminen maantiehen 
Edellä 24 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen estämättä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi antaa luvan yksityisen tien liittämiseen kiellon alaiseen maantiehen taikka kielletyn liittymän käyttämiseen tai liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen, jos kiinteistön tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii eikä liittymästä eikä sen käyttämisestä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jos kiinteistölle on tarpeen maatalousliittymä, on lupa sen tekemiseksi tässä momentissa tarkoitettuun tiehen myönnettävä, jos liittymä ja sen sijainti ovat sellaiset, ettei liikenneturvallisuus sen takia vaarannu. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja.  
Lupa yksityisen tien liittämiseksi muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun maantiehen on myönnettävä, jos liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi ja liittymä sekä sen sijainti ovat sellaiset, ettei liikenneturvallisuus liittymän eikä sen käyttämisen takia vaarannu. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. Tässä momentissa tarkoitettuun tiehen saa tehdä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy ohjeiden mukaan maatalousliittymän, jollei siitä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Tällaisen maatalousliittymän tekemisestä on hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ilmoitettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy
Jos maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoitetun moottorikelkkailureitin tai muun sitä vastaavan kulkuyhteyden perustamiseksi on maantien ylittämistä varten järjestettävä tiealueelle ylityskohta, voi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy myöntää luvan toimenpiteen suorittamiseen, jos ylityskohdasta ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä haittaa tienpidolle. Lupaan voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 
Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei koske moottori- eikä moottoriliikenneteitä eikä 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi runkoverkkoon kuuluvia maanteitä Muutosehdotus päättyy, joille pääsystä voidaan määrätä vain tiesuunnitelmassa. Erityisistä syistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi myöntää Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi runkoverkkoon kuuluvaan maantiehen Muutosehdotus päättyy 1 momentin mukaisen liittymäluvan tai 3 momentin mukaisen luvan ylityskohdan järjestämiseksi. 
38 § 
Liittymän ja ylityskohdan tekeminen, kunnossapito ja muuttaminen 
Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä ja pitämään sen kunnossa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy ohjeiden mukaan sillä tavoin, ettei niistä ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy vastaa kuitenkin yksityistien liittymän ja maatalousliittymän rumpujen kunnossapidosta. 
Jos ennestään olevan yksityisen tien liittymän tai maatalousliittymän muuttuneen tai merkittävästi lisääntyneen käytön johdosta aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa maantien kunnossapidolle, yksityisen tien pitäjä tai maatalousliittymän haltija on velvollinen kustannuksellaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy ohjeiden mukaan tekemään liittymään tai poikkeuksellisesti myös liittymäalueelle sellaiset muutokset, että liittymästä aiheutuva vaara tai haitta poistuu taikka vähenee, sekä hakemaan tarpeen vaatiessa uutta liittymälupaa. 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös moottorikelkkailureitin tai muun sitä vastaavan kulkuyhteyden pitäjää maantien ylityskohdan osalta. 
Jos 1—3 momentin nojalla velvoitettu laiminlyö velvollisuutensa, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi teettää vaaditut toimenpiteet laiminlyöjän kustannuksella tai keskeyttää rakennustyön. Teettämis- ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
39 § 
Yksityisen tien, kadun ja moottorikelkkailureitin katkaiseminen 
Jos maantie rakennetaan siten, että se katkaisee ennestään olevan yksityisen tien tai että pääsy ennestään olevalta yksityiseltä tieltä tai maatalousliittymästä maantielle huomattavasti vaikeutuu, on hankkeesta vastaavan tehtävä kustannuksellaan ne työt tarvittavine laitteineen, jotka ovat tarpeen yksityisen tien johtamiseksi maantien poikki taikka yksityisen tien tai maatalousliittymän liittämiseksi maantiehen. 
Mitä 1 momentissa säädetään yksityisestä tiestä, koskee myös katua ja moottorikelkkailureittiä. 
40 §  
Liittymän poistaminen 
Maantien rakentamisen yhteydessä hankkeesta vastaava voi poistaa kustannuksellaan tiesuunnitelmassa kielletyn liittymän tai estää sen käytön, kun hyväksyttävä korvaava kulkuyhteys on järjestetty. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi poistaa kustannuksellaan asemakaavan vastaisen liittymän tai estää sen käytön, jos hyväksyttävä korvaava kulkuyhteys on järjestetty. Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on asianomaiselle kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja kyseisen yksityisen tien tiekunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluiksi ja, jos liittymää käytetään yleisesti liikenteeseen, tulee asiasta kuuluttaa. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on päivitettävä tieto liittymän poistamisesta tienpitäjän osoittamaan rekisteriin tai tietojärjestelmään viimeistään, kun liittymä poistetaan käytöstä. 
42 § 
Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle 
Tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle on oltava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy lupa. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien tai laitteiden sijoittamista koskeva lupa on kuitenkin myönnettävä, jos sijoittamisesta ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. 
Luvan saaja on velvollinen suorittamaan 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet ja pitämään rakenteen, rakennelman ja laitteen kunnossa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy määräysten mukaisesti. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan tekemään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy vaatimat muutokset taikka siirtämään tai poistamaan rakenteen, rakennelman tai laitteen, jos sen käyttämisestä aiheutuu 1 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. 
Jos muussa laissa säädetystä johtuen lupa ei ole tarpeen, on toimenpiteestä, hyvissä ajoin ennen siihen ryhtymistä, ilmoitettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy
Jollei 1 tai 3 momentista, 8 §:n 1 momentista tai 42 a §:n 1 momentista muuta johdu, edellyttää tiealueen ja sillä olevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden käyttäminen muihin kuin maantietarkoituksiin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy lupaa. 
Lupaa ei kuitenkaan vaadita:  
1) yhdystiellä ja seututeillä, joita ei ole merkitty liikennemerkillä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyyetuajo-oikeutettu tieValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyy, maantien tiealueen ojan ulkoluiskan ulkopuolisen alueen lyhytaikaiseen käyttämiseen silloin, kun kysymys on metsänhakkuusta johtuvan puutavaran lyhytaikaisesta, enintään kuusi kuukautta kestävästä säilyttämisestä tieliikennelain säännökset huomioon ottaen, eikä mainitulla tavalla säilytetyn puutavaran kuormaamiseen tiealueella; 
2) 52 a §:ssä tarkoitetun tilapäisen ilmoituksen sijoittamiseen tiealueelle; eikä  
3) postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden tai vähäisten rakennelmien sijoittamiseen tiealueelle postilain (415/2011) 45 §:n 3 momentin nojalla. 
Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä lupahakemuksen ja ilmoituksen sisällöstä, sijoittamistiedon ilmoittamisesta, rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta sekä työn aikaisista järjestelyistä. Sähkö- ja telekaapeleiden osalta Liikenneviraston määräys voi koskea vain kaapeleiden ulkoisia suojarakenteita, sijoittamista sekä työnaikaisia järjestelyitä. 
42 a § 
Tiettyjen kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle 
Poiketen 42 §:n 1 momentissa säädetystä riittää, että sähkö- ja telekaapeleiden sekä niihin liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen sijoittamisesta tiealueelle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tehdään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy ilmoitus edellyttäen, että kyse on: 
1) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien alituksesta; 
2) tien pituussuuntaiseen kaapeliin tehtävästä jatkoksesta tai siihen liittyvästä poikittaissuuntaisesta kaapelista tiealueen ulkopuolelle tai maantien alitse; 
3) maantien tai siihen kuuluvan jalkakäytävän ja pyörätien ylityksestä ilmajohdoilla; 
4) maantien varressa tiealueen ulkopuolelle asennettavasta tien pituussuuntaisesta ilmajohdosta, jonka johtoalue ulottuu tiealueelle; 
5) laajakaistahankkeiden uusista asiakasliittymistä, jos ne on hankittu vasta rakennustyön aikana; 
6) tien pituussuuntaisesta kaapeloinnista, jos kaapelia asennetaan tien pituussuuntaisesti yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen. 
Ilmoitukseen on liitettävä selvitys kaapelin omistajasta, sijoittamispaikasta, sijoittamispaikan olosuhteista ja perustiedoista, työn toteuttamistavasta ja toteuttajasta, työn aikaisista liikennejärjestelyistä sekä toimenpiteen suunnitellusta aloituspäivästä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi ilmoituksen saatuaan, ennen ilmoitettua aloituspäivää kieltää toimenpiteen toteuttamisen, jos se harkitsee, että kaapelin sijoittaminen aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Suunniteltua toimenpidettä ei saa aloittaa ennen ilmoitettua aloituspäivää. 
Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, 1 momentissa tarkoitettujen sähkö- ja telekaapeleiden ulkoisista suojarakenteista ja sijoittamisesta sekä työn aikaisista järjestelyistä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kaapeleiden sijoittamiseen tarvitaan kuitenkin 42 §:n 1 momentin mukainen lupa, jos: 
1) toimenpide kohdistuu moottori- tai moottoriliikennetien tiealueeseen; 
2) toimenpide kohdistuu alueeseen, jossa on pohjavesisuojaus; 
3) toimenpide edellyttää louhirakenteen käsittelyä; tai 
4) tiealueen alituksen etäisyys alikulkusillan, putkisillan tai rummun rakenteesta on vähemmän kuin viisi metriä tai muun sillan rakenteesta vähemmän kuin 25 metriä. 
Verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetussa laissa (276/2016) säädetään Viestintävirastolle tehtävästä kaapeleiden sijoittamista koskevasta ilmoituksesta. 
42 b § 
Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite 
Jos Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy katsoo, että tien siirtäminen, parantaminen tai muu tienpito edellyttää tiealueelle tämän lain nojalla sijoitetun rakenteen, rakennelman tai laitteen suojaamista, siirtämistä tai poistamista, rakenteen, laitteen tai rakennelman omistaja vastaa toimenpiteen kustannuksista. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide on tehtävä sähkö- ja telekaapeleiden enintään kolmen asiakkaan asiakasliittymien osalta kolmen kuukauden kuluessa ja muiden tiealueella sijaitsevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden osalta kuuden kuukauden kuluessa tienpitäjän ilmoituksesta. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi määrätä määräajan myös tätä pidemmäksi tai jatkaa määräaikaa, jos se on tarpeen toimenpiteen suorittamiseksi roudattoman kauden aikana tai muusta vastaavasta syystä. 
Hankkeesta vastaava vastaa kuitenkin siirto-, suojaamis- ja poistamiskustannuksista, kun kohde on alun perin sijoitettu tiealueen ulkopuolelle tai Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy ei ole ilmoittanut luvan saajalle, että kohteeseen on tulossa asian käsittelyvuonna tai viiden vuoden kuluessa muu kuin pistemäinen tienpitotyö, joka edellyttää rakenteen, rakennelman tai laitteen siirtämistä tai poistamista. Siirtokustannusten korvaamisessa otetaan huomioon siirrettävän kohteen ikä ja korvaavan kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys. 
Liikennevirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamistavasta ja toteuttamisen määräajoista sekä muista toimenpiteitä koskevista teknisistä seikoista. Liikennevirasto tienpitäjänä voi antaa tarkempia määräyksiä myös siitä, miten 3 momentissa tarkoitettujen siirtokustannusten korvaamisessa otetaan huomioon siirrettävän kohteen ikä ja korvaavan kaapelin tuoma kapasiteetin lisäys. 
43 § 
Erityisen talvitien ja kulkuväylän risteäminen  
Jos laivaliikennettä talven aikana harjoitettaessa yleisessä kulkuväylässä jään avaamisen johdosta katkaistaan väylän poikki kulkeva erityinen talvitie, on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy mahdollisuuksien mukaan asetettava paikalle silta tai lautta taikka muulla tavoin huolehdittava niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen liikenteen turvaamiseksi ja johtamiseksi väylän yli. 
Ilman Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy suostumusta ei yksityistä kulkuväylää saa avata siten, että se katkaisee erityisen talvitien. Tarvittavan ylikulkulaitteen asettaminen ja kunnossapito ovat sen velvollisuutena, joka on väylän avannut tai joka sitä käyttää. 
44 § 
Maantien suoja-alue 
Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta. Erityisestä syystä voidaan tiesuunnitelmassa määrätyllä tiellä tai tienosalla osoittaa etäisyys 20 metriä lyhyemmäksi taikka pidentää etäisyyttä enintään 50 metriksi sekä enintään 300 metriksi tiehen kuuluvan varalaskupaikan kohdalla ja pituussuunnassa sen kummastakin päästä 750 metrin etäisyydelle ulottuvalla jatkeella. 
Rakennusta ei saa pitää suoja-alueella. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on liikenneturvallisuuden sitä vaatiessa ja varalaskupaikan osalta myös lentoturvallisuuden vuoksi oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta. 
45 § 
Maantien näkemäalue 
Maantien kaarrekohdassa taikka missä tiehen liittyy toinen maantie tai merkittävä yksityinen tie taikka maantien poikki kulkee rautatie, on rakennusten pitäminen kielletty suoja-alueen ulkopuolellakin sellaisella alueella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen sitä rajoittavista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuuden vuoksi (näkemäalue)
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus poistaa näkemäalueelta sellainen kasvillisuus ja sellaiset luonnonesteet, jotka tarpeellista näkemäalaa rajoittamalla tuottavat vaaraa liikenneturvallisuudelle. 
47 § 
Poikkeamisvalta 
Erityisistä syistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi myöntää poikkeuksen 44—46 §:ssä tarkoitetuista kielloista, jos se harkitsee, että liikenneturvallisuus ei vaarannu eikä tienpidolle aiheutuisi muuta kuin enintään vähäistä haittaa. Poikkeamispäätökseen voidaan liittää tarpeellisia ehtoja. 
48 § 
Poikkeukset rajoituksista 
Edellä 44—47 §:ssä olevia säännöksiä ei sovelleta, jos kasvillisuus on istutettu tai otettu erityiseen hoitoon taikka rakennus, varasto, aita tai muu rakennelma tai laite on tehty ennen kuin alueen käyttöoikeus oli joutunut mainituissa pykälissä säädettyjen tai vastaavien aikaisemmassa laissa tarkoitettujen rajoitusten piiriin. 
Jos 1 momentissa tarkoitettu kasvillisuus taikka rakennus, rakennelma tai laite aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle, voi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy määrätä sen poistettavaksi tai siirrettäväksi taikka määrätä siihen tehtäväksi tarvittavan muutoksen. Jollei omistaja suorita toimenpidettä sitä varten määrätyssä kohtuullisessa ajassa, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus suorittaa se kustannuksellaan. 
Mitä 44—47 §:ssä sekä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tämän pykälän Muutosehdotus päättyy 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske rakennuksen pitämistä asemakaava-alueella eikä sellaisen kasvillisuuden poistamista, jolla on ympäristön kannalta erityinen merkitys. 
49 § 
Kasvillisuuden ja luonnonesteiden poistamista koskeva menettely 
Ennen kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy ryhtyy poistamaan 44 §:n 2 momentissa tai 45 §:n 2 momentissa tarkoitettua kasvillisuutta tai jälkimmäisessä lainkohdassa tarkoitettuja luonnonesteitä, tulee siitä ilmoittaa asianomaisen kiinteistön omistajalle tai haltijalle taikka siitä kuuluttaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Kiinteistön omistaja voi halutessaan itse huolehtia toimenpiteistä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy osoituksen mukaan. 
51 § 
Lumiaita ja lumen sijoittaminen 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus pystyttää tiealueen ulkopuolelle tilapäinen tai kiinteä lumiaita, jos se lumen tielle kerääntymisen estämiseksi on tarpeen. Kiinteä lumiaita saadaan asutulla alueella kuitenkin pystyttää vain kiinteistön omistajan tai haltijan suostumuksella tai, jos suostumusta ei saada, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antamalla luvalla. Lupa voidaan myöntää, jos lumiaita on tarpeen maantien pitämiseksi yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa eikä aidasta tai sen pitämisestä aiheudu kiinteistölle merkittävää haittaa. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus maantien kunnossapidon yhteydessä sijoittaa maantiealueelta lunta tiealueen ulkopuolellekin. 
52 § 
Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu 
Maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus, joka asetetaan asemakaava-alueen ulkopuolelle tai asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulle liikennealueelle, on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta on ilmoitettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy, jollei jäljempänä toisin säädetä. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijoittamispaikasta sekä selvitys kiinteistönomistajan tai -haltijan suostumuksesta sen pystyttämiseen. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pyytää ilmoituksen johdosta kunnalta lausunnon. Muutosehdotus päättyy 
Jos mainoksen tai ilmoituksen asettaminen ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta tehtävä päätös, jossa se voi kieltää mainoksen tai ilmoituksen asettamisen tai määrätä asettamiselle tarpeellisia ehtoja. Mainosta tai ilmoitusta ei saa asettaa ennen tämän määräajan umpeutumista. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia mainoksen tai ilmoituksen asettamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Aika, jonka mainos tai ilmoitus saa olla ilmoitetussa paikassaan, on 10 vuotta, jollei Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy määrää tätä lyhyempää aikaa.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen rajoittavan tai kieltävän päätöksen antamista tehtävä yhteistyötä ilmoituksen tekijän ja asianomaisen kunnan kanssa. Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tienpitäjä voi pyytää ilmoituksen johdosta maakunnalta ja kunnalta lausunnon. Poistoehdotus päättyy 
52 b § 
Määräystenantovaltuus 
Liikennevirasto voi antaa tarpeellisia määräyksiä 52 §:ssä tarkoitetun Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy tehtävän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä. Lisäksi Liikennevirasto voi antaa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tarkempia määräyksiä 52 ja 52 a §:ssä tarkoitettujen mainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta. 
53 a § 
Radat maantietoimituksessa 
Edellä 32 a §:n mukaisessa tiesuunnitelmassa osoitetut muutokset rautatiehen käsitellään ja ratkaistaan maantietoimituksessa. Maantie- ja rautatietarkoituksiin lunastetut alueet muodostetaan eri lunastusyksiköiksi. Rautatietä koskevasta lunastamisesta ja korvauksista säädetään muutoin ratalain 5 luvussa.  
54 § 
Maantietoimituksen vireilletulo 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus 26 §:n 1 momentin perusteella hakea maantietoimitusta, kun hyväksytty tiesuunnitelma on saanut lainvoiman tai on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta, taikka 21 §:ssä tarkoitetun kirjallisen suostumuksen perusteella. 
56 § 
Haltuunotto 
Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän haltuun maantietoimituksessa pidettävässä haltuunottokatselmuksessa määrättynä ajankohtana. Tiesuunnitelmassa osoitettu yksityistä tietä tai liittymää varten tarvittava alue otetaan tienpitäjän haltuun siksi ajaksi, kunnes tie tai liittymä on tehty. Haltuun otettaessa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oikeuden estämättä. Tässä momentissa tarkoitettu haltuunotto voi tapahtua myös vaiheittain Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy osoituksen mukaan. 
Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 57 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi lunastustoimikunta asianomaisen vaatimuksesta määrätä, että haltuunotto siltä osin saa tapahtua aikaisintaan toimikunnan määräämän enintään kolmen kuukauden pituisen ajan kuluttua siitä, kun asianomaiselle määrätty ennakkokorvaus tai 62 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ensimmäisessä toimituksessa määrätty korvaus on maksettu. 
Edellä 21 §:ssä tarkoitetuissa vaikutuksiltaan vähäisiksi arvioiduissa tien parantamisissa voi haltuunotto tapahtua sopimuksen perusteella. Haltuunoton jälkeen tulee Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy kuitenkin viipymättä hakea maantietoimitusta. 
Jos haltuun otetulla alueella olevan omaisuuden poistamisesta tai siirtämisestä ei päästä sopimukseen, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on asetettava poistettavan omaisuuden omistajalle tai haltijalle kohtuullinen ja tietyön kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy poistaa omaisuuden. Tällöin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on ennen omaisuuden poistamista, mikäli mahdollista, ilmoitettava siitä poistettavan omaisuuden omistajalle tai haltijalle. 
Jos tietarkoituksiin luovutettavalta tai luovutetulta alueelta joudutaan poistamaan tai siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta kasvillisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai haitan lisäksi korvattava asianomaiselle aiheutuneet poistamis- tai siirtämiskustannukset. 
56 a § 
Yksityisen tien luovuttaminen 
Edellä 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksityinen tie luovutetaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy määräämänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omistajalle sen jälkeen, kun tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken on maantietoimituksessa päätetty ja toimitusta koskevan muutoksenhaun estämättä. Tien luovuttamiseksi voidaan tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken määrätä maantietoimituksen kestäessä väliaikaisesti. 
57 § 
Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja omistusoikeuden syntyminen tiealueeseen 
Lunastuspäätöksessä vahvistetaan lunastuksen kohde tiesuunnitelman tai 21 §:ssä tarkoitetun kirjallisen suostumuksen perusteella, tarvittaessa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy osoituksen mukaan. Tiesuunnitelmasta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos siihen on erityinen syy. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämän lain Muutosehdotus päättyy 75 §:n 2 momentin mukaisessa maantietoimituksessa lunastuksen kohde vahvistetaan 5 §:n 3 momentin mukaan, tarvittaessa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy osoituksen mukaan. 
Tiealueeksi vahvistettu alue siirtyy lunastuspäätöksen saatua lainvoiman tienpitäjän omistukseen, jollei tämä jo ennestään omista aluetta. 
62 § 
Lunastuksen käsitteleminen kahtena toimituksena 
Sen lisäksi, mitä lunastuslain 20 §:ssä säädetään, toimitusinsinööri voi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy esityksestä jakaa toimitusmääräyksen tarkoittamaa lunastusta koskevat asiat käsiteltäviksi kahdessa eri maantietoimituksessa, jos se ratkaistavien asioiden määrän tai laadun vuoksi taikka muusta syystä on tarkoituksenmukaista. 
Jos lunastus 1 momentin mukaisesti käsitellään kahdessa eri toimituksessa, toimitusinsinöörin tulee ensimmäisen toimituksen lopettamisen jälkeen ilman eri hakemusta jatkaa lunastusta uudella toimituksella sitten, kun se on asioiden käsittelemiseksi tarpeen. Ratkaisemattomien lunastusasioiden lisäksi tässä toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös asiat, jotka koskevat aikaisemman toimituksen lopettamisen jälkeen lunastuksen kohteeseen tehtäviä muutoksia. 
69 § 
Yksityistiejärjestelyt 
Maantietoimituksessa on tehtävä sellaiset yksityisiä teitä ja tieoikeuksia koskevat järjestelyt, jotka ovat tarpeen maantien rakentamisen taikka 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määräysten ja kieltojen vuoksi. Toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös muut yksityisistä teistä annetun lain mukaisessa tietoimituksessa käsiteltäviksi säädetyt asiat. 
Yksityistieyhteydet ja tieoikeudet voidaan järjestellä yksityisistä teistä annetun lain 38 c §:ssä tarkoitetussa alueellisessa tietoimituksessa, joka voidaan suorittaa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy pyynnöstä ilman erillistä hakemusta. Tällöin 72 §:ssä tarkoitettua korvausta koskeva kysymys ratkaistaan tässä toimituksessa, johon lisäksi sovelletaan, mitä lunastuslain 82 §:ssä säädetään. 
74 § 
Muut korvaukset ja korvauksia koskeva maantietoimitus 
Jos maantiestä aiheutuu kiinteistölle muuta kuin tässä luvussa tarkoitettua vahinkoa tai haittaa, on kiinteistön omistajalla oikeus saada siitä korvaus tienpitäjältä. Vahingon tai haitan ollessa huomattava kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia, jos tämä ei halua saada korvausta menetyksestään, että tienpitäjä lunastaa kiinteistön tai sen osan. Jollei korvauksesta tai lunastuksesta sovita, asia on ratkaistava maantietoimituksessa. 
Jos tästä laista johtuva korvaus- tai lunastuskysymys tulee esille muutoin kuin maantietoimituksen yhteydessä tai jos korvaus voidaan määrätä vasta maantietoimituksen päätyttyä eikä korvauksista sovita, on korvausasia ratkaistava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy tai korvausta vaativan hakemuksesta pidettävässä maantietoimituksessa. 
75 § 
Maantietoimitus erityisissä tapauksissa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on haettava viipymättä maantietoimitusta, kun yksityinen tie tai katu on muutettu maantieksi taikka kun maantie tai liitännäisalue on lakkautettu. 
Ennestään olevan maantien tiealueen tai liitännäisalueen taikka suoja- tai näkemäalueen rajan määräämiseksi voidaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy tai kiinteistön omistajan hakemuksesta pitää maantietoimitus. Tällaisessa toimituksessa voidaan määrätä korvaus tien tai liitännäisalueen leventymisen aiheuttamista menetyksistä ja ratkaista 71 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvausasia. 
Jos ennestään oleva Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tie Muutosehdotus päättyy käsittää tienpitäjän omistuksessa olevan kiinteistön tai sen osan, tällainen alue voidaan siirtää maantietoimituksessa lunastusyksikkönä olevaan maantiehen. Siirtämiseen sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään lohkomisesta. 
79 § 
Korvausten maksaminen ja korko 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy suoritettavaksi määrätyt ennakko- ja lopulliset korvaukset niille maksettavine kuuden prosentin vuotuisine korkoineen tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvollinen maksamaan saamastaan alueesta korvauksen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy siltä osin kuin korvausta ei voida vähentää Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja alueen luovuttaja saa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Muutosehdotus päättyy korvauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä momentissa tarkoitettuihin korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momentissa koron laskemisesta ja korvausten maksamisesta säädetään. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kuuden prosentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 56 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta, jollei 56 §:n 3 momentin mukaisen haltuunoton osalta ole toisin sovittu, sekä 74 ja 75 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen maantietoimituksen loppukokouksen ajankohdasta. Tilusjärjestelyn johdosta määrätylle korvaukselle korko lasketaan toimituksessa määrätystä alueiden haltuunottoajankohdasta lukien. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Maantietoimituksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksettavaksi määrätyt korvaukset ja edellä 2 momentissa tarkoitetut tilusjärjestelykorvaukset alueen luovuttajalle suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Muutosehdotus päättyy (Uusi 4 mom.) 
80 § 
Riidanalaisen korvauksen tallettaminen 
Jos Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy valittaa maantietoimituksessa määrätyistä korvauksista, voidaan riidanalainen osa korvauksista tallettaa. Tallettamiseen sovelletaan, mitä lunastuslain 52 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 70 §:ssä säädetään. 
81 § 
Pakkotäytäntöönpano erityisissä tapauksissa 
Maantietoimituksessa määrättyyn korvaukseen, joka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi asianosaisen Muutosehdotus päättyy on maksettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy, ja omaisuuteen, jonka omistus on tilusjärjestelyn vuoksi vaihtunut, sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislain 288 §:ssä säädetään. 
83 § 
Vähäiset korvaukset 
Jos lunastustoimikunta on määrännyt Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy maksamaan samalle asianosaiselle korvauksia, joiden kokonaissumma ei ylitä 20 euroa, niitä ei tarvitse maksaa eikä tallettaa. 
85 § 
Maantietoimituksen kustannukset 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy vastaa maantietoimituksen toimituskustannuksista. Edellä 74 §:n mukaisessa maantietoimituksessa toimituskustannukset on määrättävä osaksi tai kokonaan vaatimuksen esittäjän maksettavaksi, jos vaatimus on tehty ilmeisen aiheettomasti. 
88 § 
Maantien lakkaaminen 
Jos maantietä parannettaessa tie on siirretty uuteen paikkaan eikä tiesuunnitelmassa ole määrätty, että tie entisellä paikallaan edelleen jää maantieksi, se tältä osin lakkaa olemasta maantie. Tämän estämättä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saa Muutosehdotus päättyy käyttää entistä tiealuetta muihin tietarkoituksiin sen mukaan kuin siitä tiesuunnitelmassa määrätään. Tällöin maantietoimituksessa tulee määrätä, että tiealue jää tienpitäjän omistukseen tai tieoikeus siihen jätetään voimaan. Jollei tällaista määräystä tiesuunnitelmassa ole annettu, alueen käyttö maantietarkoituksiin ja siihen kohdistuva oikeus lakkaa parannetun maantien tultua luovutetuksi yleiseen liikenteeseen. 
Kun lakanneen maantien tiealuetta ei enää tarvita 1 momentissa tarkoitettuihin muihin tietarkoituksiin, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy lakkauttaa alueen käytön ja siihen kohdistuvan tienpitäjän oikeuden. Tällaiseen alueeseen sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään entisestä tiealueesta. 
90 § 
Entisen tiealueen rakenteet ja laitteet 
Mitä entiselle tiealueelle on tienpitoa varten rakennettu tai sijoitettu, siirtyy alueen omistajalle, jollei hankkeesta vastaava vie sitä pois vuoden kuluessa tien lakkaamisesta tai luovuta sitä muulle taholle. Tiesuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluetta yksityiseksi tieksi tai kaduksi ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita ja laitteita. Alue on jätettävä sellaiseksi, ettei sen käyttö sanottuun tarkoitukseen vaikeudu. Vastuu mainituista rakenteista ja laitteista siirtyy yksityisen tien tai kadun pitäjälle maantien lakatessa.  
Jos lakkaavaa tai lakkautettavaa maantietä ei tarvita 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen, on tiesuunnitelmassa osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen tiealueen palauttamiseksi ennalleen. Hankkeesta vastaavan tulee huolehtia näistä toimenpiteistä kustannuksellaan vuoden kuluessa tien lakkaamisesta. 
Oikeus pitää tiealueelle 42 tai 42 a §:n nojalla sijoitettuja rakenteita, rakennelmia ja laitteita pysyy voimassa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy myöntämän luvan tai Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy tehdyn ilmoituksen mukaisesti tiealueen siirtyessä uudelle omistajalle. 
91 § 
Entisen tiealueen siirtyminen 
Jollei Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tämän lain Muutosehdotus päättyy 88 §:n 1 momentista muuta johdu, siirtyy tienpitäjän omistama lakanneen maantien tiealue tien lakatessa tienpitäjältä korvauksetta viereiseen kiinteistöön. Asemakaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päättänyt laadittavaksi asemakaavan, tiealue siirtyy kunnan omistukseen. Tiealueen siirtymisestä kunnan omistukseen asemakaavan tullessa voimaan säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 93 §:ssä. 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 112 §:n 6 momentissa tarkoitettuja muihin tietarkoituksiin käytettyjä entisiä tiealueita Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy lakkautettua alueen käytön 88 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Milloin tieoikeudella hallittu 58 §:n 1 momentin ja 112 §:n 4 ja 5 momentin mukainen lakannut maantien tiealue on asemakaavassa osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi yleiseksi alueeksi, on asemakaavan toteutuksessa tällaisesta alueesta mahdollista korvausta määrättäessä otettava huomioon omistajan tai haltijan oikeutta rasittanut tieoikeus. 
Tiealue siirtyy siihen rajoittuviin kiinteistöihin tien ajoradan tai ajoratojen muodostaman alueen keskilinjaa myöten. Toisiinsa rajoittuvien kiinteistöjen välinen raja jatkuu tiealueella sen rajasta kohtisuoraan sanottua keskilinjaa vastaan. Edellä sanotun estämättä saadaan rajaa entisellä tiealueella käytäessä oikoa rajaa ja suorittaa muita kiinteistöjaotuksen kannalta tarkoituksenmukaisia rajansovituksia siten, että pinta-alaltaan ja arvoltaan vähäisiä alueita vaihtuu kiinteistöjen kesken tai, jollei sopivaa vastikemaata ole, siirtyy kiinteistöstä toiseen. 
93 § 
Entinen tiealue yksityisenä tienä 
Vaikka entisen maantien tiealue on siirtynyt viereisen kiinteistön omistajan tai kunnan omistukseen, saa muukin, joka tarvitsee aluetta yksityiseksi tieksi, käyttää sitä korvauksetta tienään, kunnes tieoikeutta koskevat kysymykset on käsitelty 69 §:ssä säädetyssä järjestyksessä tai 75 §:n 1 momentin mukaisessa maantietoimituksessa. 
Edellä 92 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen alueiden käyttämistä yksityisenä tienä koskevat kysymykset käsitellään ja ratkaistaan yksityisistä teistä annetun lain mukaan. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy vastaa 1 momentissa tarkoitetun entisen maantien kunnossapidosta maantien lakkaamista seuraavan kalenterivuoden lokakuun 1 päivään saakka. 
Ennen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy kunnossapitovelvollisuuden päättymistä on maantietoimituksessa päätettävä entisen maantien kunnossapidosta tieosakasten kesken. Tarvittaessa siitä voidaan määrätä väliaikaisesti. Tällainen määräys lakkaa olemasta voimassa, kun maantietoimitus on saanut lainvoiman, jollei kunnossapidosta päätettäessä ole sen voimassaolosta toisin määrätty. 
95 § 
Liitännäisalueen lakkauttaminen 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy lakkauttaa liitännäisalueen, kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten se on perustettu. Kun liitännäisalue lakkautetaan, lakkaa samalla siihen kohdistunut tieoikeus. 
Kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 §:n 2 momentin mukainen muuna rekisteriyksikkönä kiinteistörekisteriin merkitty lakkautettu liitännäisalue on maantietoimituksessa määrättävä kuulumaan siihen kiinteistöön, josta se on otettu tietarkoituksiin tai, jollei sitä kiinteistöä enää ole, siihen tai niihin kiinteistöihin, joihin se alueellisesti parhaiten soveltuu. 
Jos liitännäisalueen lakkauttamisesta aiheutuu jollekin hyötyä, jota ei ole pidettävä vähäisenä, on hyödynsaaja velvollinen korvaamaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy saamansa hyödyn. Jollei korvauksesta sovita, asia on ratkaistava maantietoimituksessa. 
95 a § 
Tiealueen osan lakkauttaminen ja luovuttaminen  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi lakkauttaa maantietarkoituksiin tarpeettomia tiealueen osia. Tienpitäjän oikeus lakkautettuun tiealueen osaan lakkaa, kun lakkautuspäätös on tehty. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on haettava viipymättä maantietoimituksen pitämistä, kun tiealueen osa on lakkautettu. Tiealueen osan lakkauttamiseksi voidaan tarvittaessa laatia ja hyväksyä tiesuunnitelma. 
Tienpitäjän omistama lakkautettu tiealueen osa siirretään maantietoimituksessa viereiseen kiinteistöön noudattaen, mitä kiinteistönmuodostamislaissa lohkomisesta säädetään. Jos tiealueen osan lakkauttaminen on tullut vireille muun kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy aloitteesta, vastaa vireillepanija maantietoimituksen toimituskustannuksista. Tienpitäjän omistaman tiealueen osan lakkauttamisesta saadun hyödyn korvaamiseen sovelletaan, mitä 95 §:n 3 momentissa säädetään. 
Lakkautetulle tiealueen osalle tienpitoa varten rakennettuun tai sijoitettuun sovelletaan, mitä 90 §:n 1 momentissa säädetään. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tienpitäjällä on oikeus luovuttaa tienpitoon tarpeettomia tiealueen osia. Luovuttamiseen sovelletaan, mitä oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetussa laissa (973/2002) säädetään. 
7 luku 
Erinäiset säännökset 
99 § 
Päätöksenteko 
Liikennevirasto tienpitäjänä hyväksyy yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat. Jos kunta, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maakunnan liitto Muutosehdotus päättyy tai Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy on suunnitelman olennaisista kohdista eri mieltä Liikenneviraston kanssa, asia on siirrettävä liikenne- ja viestintäministeriön ratkaistavaksi. Liikennevirasto voi erityisistä syistä muutenkin siirtää suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi. 
99 a § 
Maksut 
Tämän lain mukaisesta luvasta ja ilmoituksesta perittävästä maksusta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla. 
99 b § 
Avustavien tehtävien siirtäminen  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi siirtää sopimuksella yksityiselle tai julkiselle palvelutarjoajalle tienpidon lupatehtäviin liittyviä avustavia maasto- ja neuvontatehtäviä.  
Palveluntarjoajalla on oltava riittävät tekniset edellytykset sekä riittävä osaaminen 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen. Tehtävää hoitavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
100 § 
Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
Tienpitäjän ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Muutosehdotus päättyy on yhteistyössä varauduttava normaaliolojen häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuihin poikkeusoloihin valmiussuunnittelulla sekä valmistelemalla etukäteen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa. Varautumisessa on otettava huomioon maantien liikenteellinen merkitys ja keliolosuhteet ja sen ennakoitavissa olevat muutokset sekä muut olosuhteet. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tienpitäjältä ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta Muutosehdotus päättyy edellytettävästä valmiussuunnittelusta sen varmistamiseksi, että varautuminen olisi valtakunnallisesti yhtenäistä sekä maantiehen kohdistuvien poikkeusoloja ja normaaliolojen häiriötilanteita koskevien tarpeiden mukaista. 
100 a § 
Liikenneviraston tienpidon turvallisuusjohtamisjärjestelmä  
Liikenneviraston tienpidon turvallisuusjohtamisjärjestelmällä on varmistettava kaikkien valta- ja kantateiden sekä vilkasliikenteisten seututeiden tienpitoon kuuluvien riskien hallinta. 
Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on laadittava kirjallisesti. Siinä on oltava Liikenneviraston hyväksymä ja koko henkilökunnalle tiedoksi annettu turvallisuuspolitiikka, laadullisia ja määrällisiä tavoitteita turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä suunnitelmia ja toimintatapoja kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä on kiinnitettävä erityistä huomiota organisaation vastuunjakoon, organisaation kaikilla tasoilla tapahtuvaan valvontaan, henkilöstön osallistumiseen johtamisjärjestelmää koskevaan päätöksentekoon sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä turvallisuusjohtamisjärjestelmän sisällöstä. 
100 b § 
Tienpidon Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi oma Muutosehdotus päättyyvalvonta  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tienpitäjän ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava hoidettavinaan olevista tienpidon tehtävistä omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten laissa säädetyt tienpidon yleiset vaatimukset, matkojen ja kuljetusten palvelutaso maanteillä ja kunnossapidon tason toteutuminen varmistetaan. Omavalvontaohjelmassa on määrättävä, miten vaatimusten toteutumista seurataan ja miten havaitut puutteet korjataan.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on huolehdittava siitä, että palvelun tuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa on riittävät määräykset palvelun tuottajan valvonnasta sekä laatupoikkeamien käsittelystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen omavalvonnan toteuttamiseksi. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä omavalvontaohjelman sisällöstä ja laatimisesta sekä ohjelmaan sisältyvästä suunnitelmasta tienpidon laadunhallinnan edistämiseksi.  Muutosehdotus päättyy(Uusi 4 mom.) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 100 c § (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tienpidon viranomaisvalvonta Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo 13, 13 a, 33, 100 ja 100 a §:n sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenteen turvallisuusviraston on hoidettava valvontatehtävänsä tehokkaasti ja riskinarviointiin perustuen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan antaa huomautuksen sille, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sekä velvoittaa tämän korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä kohtuullisessa määräajassa. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko tai uhka siitä, että toiminta keskeytetään taikka että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenteen turvallisuusvirastolla on 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot niiltä, joiden oikeuksista ja velvollisuuksista tässä laissa säädetään tai jotka toimivat näiden lukuun. Muutosehdotus päättyy 
101 § 
Hallinnolliset pakkokeinot 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jatkamasta tai toistamasta lainvastaista menettelyä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi myös määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, täyttämään velvollisuutensa. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy voi tehostaa päätöstään uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide tehdään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään. Uhkasakkoon, teettämiseen ja keskeyttämiseen sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa säädetään. 
Jos liikennettä välittömästi uhkaavan vaaran poistamiseksi on tarpeen kiireellinen toimenpide taikka jos on kysymys tiealueeseen kohdistuvan luvattoman toimenpiteen oikaisemisesta, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus toimenpiteeseen tai luvattoman toimenpiteen oikaisemiseen siihen velvollisen kustannuksella. 
Jos Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta Muutosehdotus päättyy estetään toimittamasta 2 momentissa tarkoitettua virkatehtävää tai estetään 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun tutkimustyön suorittaminen, on poliisin annettava pyynnöstä virka-apua poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:n mukaisesti. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 101 a § Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Oikeus saada tietoja Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tienpitäjällä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus saada toisiltaan, muulta viranomaiselta sekä niiden puolesta sopimuksella määriteltyä tehtävää hoitavalta yksityiseltä palveluntarjoajalta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä tienpitäjälle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tässä laissa säädettyjen tienpito-, omavalvonta- ja lupatehtävien hoitamiseksi.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tienpitäjällä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja toimijalle, joka hoitaa sen puolesta sopimuksella määriteltyä tehtävää, jos tiedon saaminen on välttämätöntä tehtävän hoitamiseksi. Muutosehdotus päättyy 
102 § 
Kustannusten periminen 
Jos Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella Muutosehdotus päättyy on oikeus tässä laissa tarkoitetun toimenpiteen suorittamiseen toisen kustannuksella, kustannukset voidaan periä siten kuin verojen ja maksujen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi täytäntöönpanosta Muutosehdotus päättyy annetussa laissa (Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 706/2007 Muutosehdotus päättyy) säädetään. 
103 § 
Päätösten tiedoksi antaminen ja tiedoksisaanti 
Tienpitäjä toimittaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymistä sekä niiden voimassaoloajan pidentämistä koskevan päätöksen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Muutosehdotus päättyy. Päätöksen tiedoksi antamiseksi Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi toimitettava päätös Muutosehdotus päättyy ja sen perusteena Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi olevat asiakirjat asianomaiseen kuntaan, jonka on ilmoitettava niiden nähtäväksi asettamisesta siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa kuntalain (410/2015) mukaisesti julkaistaan Muutosehdotus päättyy. Päätös ja asiakirjat on pidettävä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnassa Muutosehdotus päättyy yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. 
Tiesuunnitelman hyväksymispäätös, joka on merkitykseltään vähäinen, voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätösten sähköisestä tiedoksi antamisesta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). 
104 § 
Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy tulee lähettää yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoitus niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa, samanaikaisesti kuin päätös 103 §:n mukaisesti annetaan yleisesti tiedoksi. 
Tienpitäjän on lähetettävä ilmoitus yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi maakunnalle,  Poistoehdotus päättyykunnalle, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle  Muutosehdotus päättyy sekä tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitelmasta. 
105 § 
Muutoksenhaku 
Edellä 43 f §:ssä tarkoitettua pätevyystodistusta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. 
Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muutoksenhausta maakunnan päätökseen säädetään maakuntalain 18 luvussa. Poistoehdotus päättyy 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Muutosehdotus päättyy päätöksestä 37 §:ssä, 38 §:n 2 momentissa, 42 §:n 1 momentissa, 42 a ja 47 §:ssä, 48 §:n 2 momentissa ja 52 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu liittymä, ylityskohta, tiealue, kiinteistö taikka mainos tai ilmoitus sijaitsee. 
Kunnalla,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä maakunnan liitolla  Muutosehdotus päättyyon oikeus hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan tai maakunnan alueelle taikka viranomaisen toimialueelle. 
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-alueelle. 
Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
Muutoksenhausta maantietoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 87 §:ssä. 
107 § 
Päätösten välitön täytäntöönpano 
Valtioneuvoston päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 
Yleissuunnitelman tai tiesuunnitelman hyväksymistä taikka niiden voimassaoloajan pidentämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 
Päätöksessä, jonka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutosehdotus päättyy antaa 48 §:n 2 momentin nojalla, voidaan määrätä, että päätös on pantavissa täytäntöön valituksesta huolimatta. 
108 § 
Kuuluttaminen 
Milloin tämän lain tai sen nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tulee toimivaltaisen viranomaisen tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta, mikä on kuulutuksessa ja ilmoituksessa todettava Muutosehdotus päättyy.  
108 a § 
Maantierekisteri  
Tienpitäjän on pidettävä rekisteriä maanteistä. Rekisteriin on merkittävä:  
1) onko maantie moottori- tai moottoriliikennetie taikka muu vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu tie;  
2) tien liikenteellistä merkitystä kuvaava 4 §:ssä tarkoitettu luokitus; sekä 
3) tien pituus kunnittain ja tien yleiseen liikenteeseen luovuttamispäivä sekä väyläomaisuuden hallinnan kannalta merkittävimmät tien tekniset ominaisuudet, varusteet ja laitteet. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Muutosehdotus päättyy on toimitettava 1 momentin 3 kohdan kannalta tarpeelliset tiedot tienpitäjälle. 
109 a § 
Poikkeuslupa 
Liikennevirasto voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa antamastaan määräyksestä. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos se vaarantaa liikenneturvallisuutta tai aiheuttaa vaaraa tien liikenteelliselle tai tekniselle toimivuudelle. 
Poikkeuslupaa on haettava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Poikkeusluvan hakijan on esitettävä selvitys poikkeamisesta aiheutuvista riskeistä ja niiden hallitsemiseksi tarpeellisista keinoista. Liikennevirasto voi asettaa päätöksessä ehtoja ja rajoituksia turvallisuuden ja tien liikenteellisen tai teknisen toimivuuden varmistamiseksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämä laki tulee voimaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta 20 Muutosehdotus päättyy
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain nimikkeen muutos, 1-4, 6, 8-10,13, 13 a §, 1 a luku, 15 q-15 s, 17, 19, 22, 32, 32 a, 33, 42, 53 a, 100, 100 a, 100 b ja 109 a § sekä 9 §:n kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan päivänä kuuta 20 .  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain 1 a luvussa maakunnille säädettyä toimivaltaa käyttää ennen 1 päivää tammikuuta 2020 ensin maakuntien väliaikainen valmistelutoimielin ja maakuntavaltuuston valitsemisen jälkeen maakuntavaltuusto ja sen asettama maakuntahallitus. Tämän lain 15 d §:n 4 momentissa säädetyn menettelyn sijaan mahdollisuus tutustua 15 d §:ssä tarkoitettuihin suunnitelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä varataan ennen 1 päivää tammikuuta 2019 tiedottamalla asiasta yleisessä tietoverkossa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain 6 §:n ja 42 §:n 1 Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4 momentin mukaan tienpitäjälle kuuluvaa toimivaltaa käyttää 31 päivään joulukuuta 2019 elinkeinoelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tämän lain 99 b §:n mukaan Liikennevirastolle kuuluvaa toimivaltaa käyttää 31 päivään joulukuuta 2019 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tämän lain 15 q Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 s, 32 ja 100 §:n mukaan maakunnalle kuuluvaa toimivaltaa käyttää 31 päivään joulukuuta 2019 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  Poistoehdotus päättyy 
Yleissuunnitelmaan, tiesuunnitelmaan ja tiehankkeeseen, joiden laatiminen on kesken tai rakentaminen on aloitettu tämän lain 13, 13 a, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 o,  Poistoehdotus päättyy15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi f Muutosehdotus päättyy15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy, 19, 22Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyy 33 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 100 b  Muutosehdotus päättyy§:n voimaan tullessa, sovelletaan mainittujen säännösten voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sopimuksiin, jotka Liikennevirasto ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on solminut ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa ennen tämän lain 13, 13 a, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 15 o, Poistoehdotus päättyy 15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi f Muutosehdotus päättyy15 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi h Muutosehdotus päättyy, 19, 22Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ,  Muutosehdotus päättyy33 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 100 b  Muutosehdotus päättyy§:n voimaan tuloa, sovelletaan mainittujen säännösten voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa, että 2.—12. lakiehdotus hylätään.

13. Laki ratalain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ratalain (110/2007) 6 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi § Muutosehdotus päättyy, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 25 a, 43 a ja 89 a §, sellaisina kuin niistä ovat 25 a, 43 a ja 89 a § laissa 567/2016, Poistoehdotus päättyy sekä 
muutetaan 35, 8Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 10 Poistoehdotus päättyy, 12, 15, 22, 25, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25 a,  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28, Poistoehdotus päättyy 28 a, 28 c Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 43 a Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Muutosehdotus päättyy §, sellaisina kuin niistä ovat 3, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 10, Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  25 a,  Muutosehdotus päättyy28 a, 28 cValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  ja  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 43 a §  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 92 ja 95 Poistoehdotus päättyy laissa 567/2016 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 8 sekä 22  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 79 ja 91 Poistoehdotus päättyy § osaksi laissa 1243/2009, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28 § laissa 1243/2009 ja 69 § laissa 1629/2015, Poistoehdotus päättyy seuraavasti: 
3 §  
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rautatiellä yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatiealuetta ja sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen hoitamiseksi ja turvaamiseksi sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten; 
2) rautatiealueella aluetta, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita sekä liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten, ja tarpeellisia rautatieliikenteen palvelualueita; 
3) rautatieliikenteen palvelualueella rautatieliikenteen palvelutoimintojen välittömästi tarvitsemia alueita; 
4) näkemäalueella tasoristeyksessä aluetta, jolta on esteetön näkyvyys radalle; 
5) liitännäisalueella radanpidossa tarvittavaa maa-aineksen otto- tai sijoittamispaikkaa tai radanpidossa tarpeelliselle laitteistolle varattua aluetta; 
6) suoja-alueella rautatiealueen ulkopuolista aluetta, joka tarvitaan edistämään radan turvallista käyttöä; 
7) radanpidolla rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelua, hankintaa, rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa sekä olemassa olevan rautatien parantamista; 
8) rakentamisella uuden rautatien rakentamista ja olemassa olevan rautatien parantamista; 
9) rataverkolla Liikenneviraston hallinnassa olevia valtion omistamia rautateitä ja TEN-verkolla niitä rautateitä, jotka kuuluvat unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 tarkoitettuihin ydinverkkoon tai kattavaan verkkoon; 
10) yksityisraiteella muuta kuin valtion omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa rautatietä, jolla on liityntä rataverkkoon; 
11) tiellä yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitettuja yksityisiä teitä sekä muita yksityisiä teitä, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitettuja maanteitä sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja katuja;  
12) tienpitäjällä yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuja tieosakkaita yhteisesti tai tiekuntaa, milloin sellainen on perustettu, tai kiinteistön omistajaa taikka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain Muutosehdotus päättyy 11 §:n 1 momentin mukaista tienpitoviranomaista tai kuntaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kadunpidon järjestämisestä vastaavana; 
13) liikenteenohjauslaitteella liikennevaloja, liikennemerkkejä, sulku- ja varoituslaitteita sekä tiemerkintöjä.  
Kiinteistöön rinnastetaan tätä lakia sovellettaessa määräala ja kiinteistöjen yhteinen alue. 
4 §  
Rautateiden luokitus 
Rautateiden runkoverkko koostuu nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen radoista, joilla on valtakunnallista merkitystä ja jotka palvelevat lisäksi maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Runkoverkon tulee tarjota mahdollisuus sekä nopean henkilöliikenteen että tehokkaan tavaraliikenteen harjoittamiseen. 
Muu rataverkko koostuu henkilö- ja tavaraliikenteen radoista, jotka täydentävät runkoverkkoa. 
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään siitä, mitkä radat kuuluvat rautateiden runkoverkkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset rautateiden runkoverkon palvelutasosta koskien välityskykyä, toimivuutta, nopeutta, akselipainoja sekä muita palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä.  
5 §  
Radanpitoa koskevat yleiset vaatimukset 
Rataverkkoa on kehitettävä ja kunnossapidettävä ja siihen investoitava siten, että edistetään:  
1) valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita;  
2) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja alueiden kehittämistä sekä maankäytön suunnittelussa yhdyskuntarakenteelle ja ympäristölle asetettavien tavoitteiden toteuttamista ja alue- ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta;  
3) liikenteen päästöjen vähentämistä; sekä  
4) tiedon ja digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuuksia, liikenteen automaatiota ja liikenteen palveluiden kehittämisen edellytyksiä.  
Rautatiet on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa rautatien liikenteellinen merkitys huomioiden siten, että:  
1) rataverkko tarjoaa yhteydet turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja kuljettamiseen maan eri alueiden välillä ottaen huomioon esteettömät yhteydet, eri väestöryhmien liikkumistarpeet sekä eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet;  
2) rataverkko luo edellytyksiä monitoimijaympäristön kehittämiselle niin, että rautatieliikenteen harjoittajilla on yhtäläiset edellytykset tarjota palveluita rataverkolla; 
3) rataverkon ja rautatieliikenteen ympäristölle aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja käytetään säästeliäästi;  
4) radanpito ei tuota kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii;  
5) rautatiet ovat liikenteellisesti ja teknisesti mahdollisimman toimivia, rautatieliikenteen ja muun liikenteen kannalta mahdollisimman turvallisia, ja niiden tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti;  
6) huomioidaan alueen nykyinen ja suunniteltu maankäyttö;  
7) rautateitä ja niiden kunnossapitoa koskevat tiedot ovat ajantasaiset ja käytettävissä; sekä 
8) rautatiet ja niihin liittyvä digitaalinen infrastruktuuri on yhteentoimiva muun liikenneverkon sekä siihen liittyvän digitaalisen infrastruktuurin kanssa.  
Rautateitä rakennetaan liikenteen tai turvallisuuden edellyttämän yleisen tarpeen vaatiessa taikka liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi tai maankäytön sitä edellyttäessä. Uusi rautatie voidaan rakentaa, jos olemassa oleva rataverkko ei täytä enää liikenteen tai alueidenkäytön tarpeita eikä rataosuuden parantamisella tai muutoin liikennejärjestelmää kehittämällä voida tarkoituksenmukaisesti tyydyttää näitä tarpeita taikka poistaa tai riittävästi vähentää liikenteestä aiheutuvia haittoja. Rautatietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 2 momentissa tarkoitettujen vaatimusten turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä, jotka koskevat radan rakennetta ja varusteita sekä tasoristeyksessä käytettävien liikenteenohjauslaitteiden käyttöä. 
8 § 
Yleistä rautatien suunnittelusta 
Yleissuunnitelmat ja ratasuunnitelmat koskevat rautateiden rakentamishankkeita siten kuin tässä luvussa säädetään. 
Suunnitelmia tehtäessä radanpitäjä toimii yhteistyössä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maakunnan liittojen, kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Muutosehdotus päättyy muiden viranomaisten kanssa. Suunnittelun on perustuttava rautatien kehittämisen tarpeisiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi alueelliseen Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  liikennejärjestelmäsuunnitteluun Muutosehdotus päättyy sekä muuhun alueiden käytön suunnitteluun.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 9 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tutkimusoikeus Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kun radanpitäjä on päättänyt aloittaa yleis- tai ratasuunnitelman laatimisen, sillä on oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä. Tässä tarkoituksessa saadaan tässä pykälässä tarkoitetulla kiinteistöllä suorittaa mittaus, maastoon merkitseminen, kartoitus tai maaperän tutkimus taikka muu valmistava toimenpide. Tutkimustyössä ei toisen oikeuteen saa puuttua enempää kuin tutkimuksen tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä eikä omistajalle tai oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tarpeetonta häiriötä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla asiasta niin kuin maakunnan ilmoitukset maakuntalain ( / ) mukaan julkaistaan tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla 22 §:n 1 momentissa mainituille henkilöille ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiasta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 10 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Rautatiealueen suunnittelu ja alueiden käytön suunnittelu Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan tavoitteisiin perustuvan yleis- tai ratasuunnitelman laatimiseksi. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava ja yleiskaava on otettava huomioon siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan olemassa olevan rautatien rakentamista koskeva yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma laatia, jos hankkeen luonne huomioon ottaen suunnitelman suhde muuhun alueiden käyttöön voidaan riittävästi selvittää yhteistyössä liikenneviranomaisten, maakunnan ja kunnan kanssa. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin maakuntakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta sitä puoltaa. Ratasuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään. Poistoehdotus päättyy 
12 § 
Yleissuunnitelman sisältö  
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, rautatiealueen likimääräinen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio.  
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisten valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi alueellisen Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  liikennejärjestelmäsuunnittelun Muutosehdotus päättyy tavoitteet. 
15 § 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ratasuunnitelman sisältö Muutosehdotus päättyy 
Rautatien rakentamista koskevassa ratasuunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rautatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunnitelmassa osoitetaan suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. 
Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistusolot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi radan 37 §:n 1 momentissa tarkoitetut suoja-alueet ja 38 §:n 1 momentissa tarkoitetut tasoristeysten näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta radan myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien rakentamisen kustannuksista. 
Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja vanha rautatie jää vanhan suunnan osalta edelleen radaksi taikka käytettäväksi muihin radanpitotarkoituksiin, on siitä määrättävä ratasuunnitelmassa.  
Ratasuunnitelmassa on esitettävä selvitys siitä, miten siinä on otettu huomioon liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi mukaisen Muutosehdotus päättyy valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  alueellisen Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  liikennejärjestelmäsuunnittelun Muutosehdotus päättyy tavoitteet. Selvitys ei kuitenkaan ole tarpeen, jos tiesuunnitelma perustuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan, jossa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi alueellisen Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  liikennejärjestelmäsuunnittelun Muutosehdotus päättyy tavoitteiden huomioon ottamista koskeva selvitys on riittävällä tavalla tehty. 
22 § 
Vuorovaikutus 
Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on kunnalle, kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. 
Ennen suunnitelman hyväksymistä on 1 momentissa tarkoitetuille tahoille varattava tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta. Tässä tarkoituksessa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnan Muutosehdotus päättyy tulee pitää yleis- ja ratasuunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on toimitettava Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnalle Muutosehdotus päättyy ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnan on varattava niille kunnille, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu, mahdollisuus lausua muistutuksista. Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Kunnan Muutosehdotus päättyy tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät radanpitäjälle. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnan Muutosehdotus päättyy kuulutettava niin kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kunnalliset Muutosehdotus päättyy ilmoitukset Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi asianomaisessa kunnassa Muutosehdotus päättyy julkaistaan. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Radanpitäjän on lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sellaisille suunnitelman vaikutusalueen kiinteistön omistajille ja haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja jotka on asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu. 
Radanpitäjän on ilmoitettava perusteltu kannanottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä muistutuksista. Radanpitäjän on ilmoitettava kannanottonsa alueen kunnille sekä niille muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Radanpitäjän perusteltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä. 
Radanpitäjän on pyydettävä yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunto Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Valtion lupa- ja valvontavirastolta sekä Poistoehdotus päättyy niiltä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta  Muutosehdotus päättyyja kunnilta, joiden alueelle suunnitelma sijoittuu ja joiden alueella suunnitelman vaikutukset muutoin ilmenevät. Radanpitäjän on pyydettävä lausunto muultakin viranomaiselta, jos se on päätösharkinnassa tarpeen.  
Jos yleisesti nähtävillä ollutta ratasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja muutoksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 2—4 momentissa säädetään. 
Tarkemmat säännökset vuorovaikutusmenettelystä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
25 §  
Suunnitelmien muuttaminen ja vähäinen poikkeaminen 
Jos hyväksyttyä yleissuunnitelmaa tai ratasuunnitelmaa on tarpeen muuttaa, se tehdään siten kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään uudesta yleissuunnitelmasta ja ratasuunnitelmasta.  
Hyväksytystä ratasuunnitelmasta voidaan poiketa sitä muuttamatta, jos poikkeus on vaikutuksiltaan vähäinen ja radanpitäjä rakentamisen yhteydessä harkitsee poikkeamisen tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25 a §  Muutosehdotus päättyy(Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tasoristeyksiä koskevat ratasuunnitelmat Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenneviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan ratasuunnitelman, ja siihen sovelletaan tällöin, mitä tässä luvussa säädetään radanpitäjästä. Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28 §  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Suunnitelmien hyväksyminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyy rautatien lakkauttamista koskevat rata-suunnitelmat, jotka koskevat rautatien lakkauttamista muulloin kuin rautatien rakentamisen yhteydessä. Muut ratasuunnitelmat ja yleissuunnitelmat hyväksyy Liikennevirasto. Jos kunta, maakunta tai Valtion lupa- ja valvontavirasto on suunnitelman olennaisista kohdista eri mieltä Liikenneviraston kanssa, on asia siirrettävä liikenne- ja viestintäministeriön ratkaistavaksi. Liikennevirasto voi erityisistä syistä muutoinkin siirtää suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi. Poistoehdotus päättyy 
28 a §  
Lupa tasoristeyksen rakentamiseen ja siirtämiseen 
Uuden tasoristeyksen saa rakentaa vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataverkolle. Erityisistä syistä saa uuden tasoristeyksen rakentaa runkoverkon ja TEN-verkon sellaiselle rataosalle, jolla radan suurin sallittu nopeus on pysyvästi enintään 50 kilometriä tunnissa. Runkoverkolla ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen paikkaa voidaan siirtää, jos siirrolla voidaan merkittävästi parantaa tasoristeyksen turvallisuutta taikka muusta erityisestä syystä. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun tasoristeyksen rakentamiseen tai siirtämiseen on oltava radanpitäjän lupa. Tarvittaessa lupa voi olla määräaikainen. Radanpitäjä voi antaa teknisiä määräyksiä lupahakemuksen sisällöstä. Lupa voidaan myöntää tienpitäjälle, jos se on tarpeen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan turvalaitteilla tai muilla järjestelyillä. Lupaa ei tarvita, jos tasoristeys sisältyy maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. 
Jos tasoristeyksen käyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, tienpitäjän on haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava radanpitäjän lupa. 
Työnaikaista tarvetta varten tai muusta erityisestä syystä radanpitäjä voi myöntää luvan tilapäisen tasoristeyksen rakentamiseen, jos siitä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Tilapäiseen tasoristeykseen sovelletaan, mitä jäljempänä 28 b ja 28 d §:ssä säädetään. 
Radanpitäjä voi liittää lupapäätökseen tasoristeyksen rakentamista, uudenlaista käyttöä, kunnossapitoa ja poistamista sekä tasoristeykseen liittyvää tietä koskevia ehtoja. 
Ennen tasoristeysluvan myöntämistä radanpitäjän on kuultava niitä rautatieliikenteen harjoittajia, jotka liikennöivät kyseisellä rataosuudella. 
28 c §  
Lupa rautatien ylittämiseen 
Radanpitäjä voi myöntää luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä moottorikelkalla tai muulla maastoajoneuvolla vain runkoverkon ja TEN-verkon ulkopuoliselle rataosalle. Erityisistä syistä voidaan ylityslupa myöntää runkoverkon ja TEN-verkolla olevan tasoristeyksen yhteyteen. 
Ylityslupa voidaan myöntää vain, jos lupaehdoin varmistetaan, että maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. Tarvittaessa ylityslupa voidaan myöntää määräaikaisena. 
Radanpitäjä voi myöntää poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle maastossa tapahtuvien valvontatehtävien vuoksi määräajaksi luvan ylittää rautatie tasoristeyksessä moottorikelkalla tai muulla maastoajoneuvolla myös muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla rataosalla luvassa tarkemmin määritellyin ehdoin. 
Tässä pykälässä tarkoitettuun tasoristeykseen ja ylityslupaan sovelletaan, mitä 18 §:n 4 momentissa, 28 a §:n 3, 5 ja 6 momentissa sekä 28 b §:ssä säädetään. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 43 a § Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Puhevallasta ratatoimituksessa Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Mitä tässä luvussa säädetään radanpitäjästä ratatoimituksen tai yksityistietoimituksen hakijana ja puhevallan käyttäjänä ratatoimituksessa, koskee myös toimivaltaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta rataverkkoa koskevissa asioissa.  Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 69 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Korvausten maksaminen ja korko Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Radanpitäjän suoritettavaksi määrätyt ennakko- ja lopulliset korvaukset niille maksettavine kuuden prosentin vuotuisine korkoineen tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä. Korvauksen maksamisen viivästyessä sille maksetaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvollinen maksamaan saamastaan alueesta korvauksen radanpitäjälle siltä osin kuin korvausta ei voida vähentää radanpitäjän maksettaviksi määrätyistä suorituksista, ja alueen luovuttaja saa radanpitäjältä korvauksen luovuttamastaan alueesta. Tässä momentissa tarkoitettuihin korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momentissa koron laskemisesta ja korvausten maksamisesta säädetään. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Edellä 1 momentin mukainen kuuden prosentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 46 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien, jollei 46 §:n 3 momentin mukaisen haltuunoton osalta ole toisin sovittu, sekä 65 §:ssä mainituissa tapauksissa kyseisen ratatoimituksen loppukokouksen ajankohdasta lukien. Tilusjärjestelyn johdosta määrätylle korvaukselle korko lasketaan toimituksessa määrätystä alueiden haltuunottoajankohdasta lukien. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Ratatoimituksessa ja 43 §:n 3 momentin mukaisessa yksityistietoimituksessa radanpitäjän maksettavaksi määrätyt korvaukset sekä edellä 2 momentissa tarkoitetut tilusjärjestelykorvaukset alueen luovuttajalle suorittaa radanpitäjä. Yksityisraidetta koskevat korvaukset maksaa rautatien omistaja tai haltija. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 79 §  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Rautatien lakkauttaminen muussa yhteydessä Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintäministeriö voi lakkauttaa rautatien Liikenneviraston valmisteleman ratasuunnitelman perusteella, jos: Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 1) rautatietä ei enää käytetä rautatieliikenteen harjoittamiseen, radanpitoon liittyvään liikennöintiin eikä muihin liikenteen tarpeisiin; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) rautatielle ei ole odotettavissa 1 kohdassa mainittua käyttöä; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 3) rautatiellä ei ole käyttöä yksityisraiteena; ja Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 4) alueen saavutettavuus sekä kuljetustarpeet on turvattu muulla tavoin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voi lakkauttaa rautatien Liikenneviraston valmisteleman ratasuunnitelman perusteella, jos rautatien liikenne on vähäistä eikä rautatietä ole taloudellisesti kannattavaa pitää valtion varoilla turvallisesti liikennöitävässä, 29 tai 30 §:ssä tarkoitetussa kunnossa ja jos alueen saavutettavuus sekä kuljetustarpeet on turvattu muulla tavoin. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenne- ja viestintäministeriön tulee ennen tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen tekemistä kuulla tarvittaessa asianomaisia ministeriöitä, maakuntia ja kuntia. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 91 §  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Päätösten ilmoittaminen muistutuksen tehneille ja viranomaisille Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Radanpitäjän tulee lähettää yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoitus niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa, samanaikaisesti, kun päätös annetaan 90 §:n mukaisesti yleisesti tiedoksi. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Radanpitäjän on lähetettävä yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoitus maakunnalle, kunnalle sekä tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitelmasta. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 92 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muutoksenhaku Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Radanpitäjän päätöksestä 18 §:n 4 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitetuissa tapauksissa valitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu tasoristeys sijaitsee, sekä 40 ja 41 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Maakunnalla, Valtion lupa- ja valvontavirastolla ja kunnalla on oikeus hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat maakunnan tai kunnan alueelle tai viranomaisen toimialueelle. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä tai säätiöllä on oikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa hakea valittamalla muutosta sellaiseen yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen, jonka vaikutukset ulottuvat yhteisön tai säätiön toiminta-alueelle. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöstä koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Muutoksenhausta ratatoimituksessa tehtyyn päätökseen säädetään 77 §:ssä.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 95 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuuluttaminen Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Milloin tämän lain nojalla on julkaistava kuulutus, määräys, kielto tai muu asia yleisesti tiedoksi eikä tiedoksi antamisen tavasta ole erikseen säädetty, toimivaltainen viranomainen saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten kuin hallintolain 62 a §:ssä säädetään.  Poistoehdotus päättyy 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tämä laki tulee voimaan  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päivänä  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kuuta 20 Muutosehdotus päättyy
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tämän lain 3—5, 8, 12, 25, 28 a ja 28 c § sekä 6, 25 a ja 43 a §:n kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan päivänä kuuta 20 Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Liikenneviraston lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi laatia 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun tasoristeyksiä koskevan ratasuunnitelman laadinnasta ja siihen sovelletaan tällöin, mitä 2 luvussa säädetään rataverkon haltijasta. Tämä toimivalta päättyy 31 päivänä joulukuuta 2019. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi käyttää lain 43 a §:ssä tarkoitettua puhevaltaa valtion rataverkkoa koskevissa asioissa 31 päivään joulukuuta 2019. Poistoehdotus päättyy 
Yleissuunnitelmaan, ratasuunnitelmaan ja ratahankkeeseen, joiden laatiminen on kesken tai rakentaminen on aloitettu tämän lain 5, 8, 12 ja 15 §:n voimaan tullessa, sovelletaan mainittujen säännösten voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sopimuksiin, jotka Liikennevirasto ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on solminut ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa ennen tämän lain 5, 8, 12 ja 15 §:n voimaan tuloa, sovelletaan mainittujen säännösten voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa, että 14.—21. lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 18.6.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AriJalonensin
varapuheenjohtaja
MarkkuPakkanenkesk
jäsen
MikkoAlatalokesk
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
MiaLaihokok
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JaniMäkeläps
jäsen
JariRonkainenps
jäsen
KatjaTaimelasd
jäsen
AriTorniainenkesk
jäsen
SofiaVikmankok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JuhaPerttula