Valiokunnan mietintö
LiVM
18
2017 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 119/2017 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunta-aloitteet
Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavat aloitteet: 
Lakialoite
LA
22
2015 vp
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta
Lakialoite
LA
28
2015 vp
Sirpa
Paatero
sd
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yksikön johtaja, hallitusneuvos
Sanna
Ruuskanen
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö
VR-Yhtymä Oy
Suomen Varustamot ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Liikennevirasto
HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä puolitettiin vuosiksi 2015—2017. Puolitus ehdotetaan säilytettäväksi vielä vuonna 2018. Sähkö- ja dieselvetoista tavaraliikennettä koskeva ratavero poistettiin määräaikaisesti niin ikään vuosiksi 2015—2017. Esityksessä ehdotetaan, että tavaraliikenteen rataveron poisto pysyisi voimassa vielä vuoden 2018.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.  
Lakialoitteet
Lakialoitteessa LA 22/2015 vp sekä lakialoitteessa LA 28/2015 vp ehdotetaan väylämaksulain kumoamista.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Esityksen perustelujen ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena. 
Molempien lakiehdotusten tarkoituksena on parantaa Suomen kilpailukykyä. Valiokunta on vuoden 2018 talousarviosta antamassaan lausunnossa (LiVL 20/2017 vpHE 106/2017 vp) kiinnittänyt huomiota siihen, että valtion taloutta arvioitaessa on tärkeää pitää mielessä maan kilpailukykyä parantavat toimet. Tavaraliikenteen rataveron poisto parantaa rautatiekuljetusten kansainvälistä kilpailukykyä. Väylämaksun yksikköhinnan ja väylämaksun enimmäismäärän puolittaminen aluskäynniltä taas omalta osaltaan parantaa merenkulun kilpailukykyä. Näillä toimilla on myös laajemmalti myönteinen merkitys koko elinkeinoelämälle ja siten kansantaloudelle. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että näitä nyt ehdotettuja toimenpiteitä voidaan jatkaa vuoden 2018 jälkeen. Tästä tulee kuitenkin päättää hyvissä ajoin jo kuluvan vuoden aikana, jotta toimialan toimintaedellytykset ovat etukäteen hyvin tiedossa. Toimintaehtojen pitkäjänteinen määrittäminen on tärkeää toimialojen tulevaisuuden suunnittelulle. Tulevaisuuden ratkaisuja tehtäessä on hyvä miettiä eri ratkaisuvaihtoehtoja. Valiokuntakuulemisessa jääluokat on mainittu uudelleen eräänä kriteerinä väylämaksujen poistamiselle tai pienentämiselle. Valiokunta katsoo, että myös eri ympäristönäkökohtia tulisi tulevaisuudessa pitää vähennettyihin maksuihin tai veron kevennyksiin oikeuttavina kriteereinä. Varsinkin raideliikennettä lisääviä toimia voidaan pitää vuoden 2030 päästövähennystavoitteita tukevina. 
Lakialoitteet
Valiokunta ei pidä lakialoitteita kannatettavina ja ehdottaa, että ne hylätään. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 119/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotukset. 
Eduskunta hylkää lakialoitteisiin LA 22/2015 vp ja LA 28/2015 vp sisältyvät lakiehdotukset. 
Helsingissä 6.10.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Antti
Rantakangas
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 9.10.2017 15:36