Valiokunnan mietintö
LiVM
21
2016 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 129/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Kaisa
Männistö
liikenne- ja viestintäministeriö
yksikönpäällikkö
Nelly
Rontti
Liikenteen turvallisuusvirasto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia.  
Esityksen tarkoituksena on tehostaa ajoneuvojen sähköisiä rekisteröintimenettelyitä. Esityksen mukaan ajoneuvoliikennerekisteriin saisi tallentaa myös rekisteri-ilmoituksen tekijän valtuuttamaa henkilöä koskevia tietoja. Lailla edistettäisiin myös muutoin sähköisen tiedon hyödyntämistä. Ajoneuvoliikennerekisterin pitäjällä olisi ajokorttia ja muita kuljettajilta vaadittavia lupia myöntäessään oikeus saada poliisilta hakijan passivalokuva ja nimikirjoitusnäyte hakijan suostumuksella. Liikenteen turvallisuusvirasto saisi tallettaa ajoneuvoliikennerekisteriin tiedot erikoiskuljetusten liikenteenohjaajista. Lisäksi ajoneuvoliikennerekisteriin ei saisi enää hakea erillistä turvakieltoa eli kieltoa henkilötietojen luovuttamiseen, vaan väestötietojärjestelmään tehty turvakielto päivittyisi ajoneuvoliikennerekisteriin automaattisesti.  
Lailla edistettäisiin hallitusohjelman tavoitetta rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Sillä edistettäisiin myös hallitusohjelman tavoitetta tietojen sujuvasta siirtymisestä viranomaisten välillä.  
Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia siten, että Liikenteen turvallisuusvirasto saisi Rajavartiolaitokselta ja Tullilta opetusluvan, taksinkuljettajan ajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämiseen sekä autokoululupiin liittyvää soveltuvuusharkintaa varten tarvittavat rikostiedot.  
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksellä pyritään tehostamaan ja helpottamaan ajoneuvojen rekisteröintiä sekä ajokortti- ja lupamenettelyjä nykyaikaistamalla käytäntöjä ja kehittämällä viranomaisten digitaalisia palveluja. Saadun selvityksen mukaan esitys lisää viranomaistoiminnan kustannustehokkuutta ja parantaa rekisterien luotettavuutta mm. lisäämällä rekisteritietojen siirtämistä viranomaisten välillä. Valiokunnan käsityksen mukaan ehdotettu lakimuutos myös helpottaa ajokortin tai muun luvan hakemista tekemällä palveluista entistä käyttäjälähtöisempiä ja lisäämällä palvelujen tarjontaa yhden luukun periaatteella. 
Valiokunta pitää hallituksen esitystä saamansa selvityksen perusteella hyvänä ja tarpeellisena. Valiokunta pitää tärkeänä, että liikennesektorin viranomaistoimintaa ja palveluja tehostetaan ja kehitetään jatkossakin mm. purkamalla tarpeetonta sääntelyä ja edistämällä sähköisten menettelyjen ja palvelujen käyttöä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 129/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
ps
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 5.10.2016 11:10