Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö LiVM 22/2016 vp HE 145/2016 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 145/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Tanja Müller 
    liikenne- ja viestintäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia eräiden kilpailijamaiden osalta. Tukiohjelman laajentaminen erityisaluksiin koskisi vain merenmittausaluksia, jotka ovat toiminnassaan kansainväliselle kilpailulle alttiita ja joiden osalta kansainvälinen kilpailu on huomattavasti tiukentunut muiden maiden, erityisesti Ruotsin, otettua käyttöön merenmittausalusten miehistötuen.  

Lakiin tehtäisiin lisäksi muutokset, jotka ovat tarpeen eräiden verolainsäädäntöön tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Näitä ovat vuoden 2017 alusta voimaan tuleva laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (HE 29/2016 vp) sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin (627/1978) hiljattain tehdyt muutokset (887/2013). Lakiin tehtäisiin myös eräitä muutoksia ja täsmennyksiä, joilla poistetaan lain soveltamisessa sen kahdeksan vuoden voimassaoloaikana havaitut erilaiset epäkohdat. Kauppa-alusluetteloon merkitsemisen vaikutusta tuen myöntämiseen muun muassa selvennettäisiin, meriliikenteen ja toiminta-ajan määrittelyä täsmennettäisiin ja takaisinperittävän tuen koron määräytymistä muutettaisiin.  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että merimieseläkelakia muutettaisiin siten, että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksissa työskentelevät työntekijät. Tämä mahdollistaisi tuen maksamisen myös työnantajan merimieseläkelain mukaista eläkevakuutusmaksua vastaavan määrän osalta.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana, sen jälkeen kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman muutoksen.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää suomalaisten alusten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista erittäin tärkeänä. Esityksessä tarkoitetun miehistötukiohjelman soveltamisalan laajentaminen merenmittausaluksiin palvelee osaltaan tätä tavoitetta. Saadun selvityksen mukaan esitys vaikuttaa positiivisesti myös suomalaisen merenmittaushenkilöstön asemaan. Valiokunta painottaa, että Suomelle ensisijaisen tärkeän merenkulun kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja erityisesti merikuljetusten kustannusten alentamiseksi tulee pyrkiä löytämään jatkossakin uusia ja tehokkaita keinoja. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.10.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula