Valiokunnan mietintö
LiVM
22
2016 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (HE 145/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Tanja
Müller
liikenne- ja viestintäministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että tukiohjelma laajennettaisiin koskemaan merenmittausaluksia. Muutoksen tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenmittausalusten kilpailukykyä Euroopan komission hyväksyttyä vastaavia tukiohjelman laajennuksia eräiden kilpailijamaiden osalta. Tukiohjelman laajentaminen erityisaluksiin koskisi vain merenmittausaluksia, jotka ovat toiminnassaan kansainväliselle kilpailulle alttiita ja joiden osalta kansainvälinen kilpailu on huomattavasti tiukentunut muiden maiden, erityisesti Ruotsin, otettua käyttöön merenmittausalusten miehistötuen.  
Lakiin tehtäisiin lisäksi muutokset, jotka ovat tarpeen eräiden verolainsäädäntöön tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. Näitä ovat vuoden 2017 alusta voimaan tuleva laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (HE 29/2016 vp) sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin (627/1978) hiljattain tehdyt muutokset (887/2013). Lakiin tehtäisiin myös eräitä muutoksia ja täsmennyksiä, joilla poistetaan lain soveltamisessa sen kahdeksan vuoden voimassaoloaikana havaitut erilaiset epäkohdat. Kauppa-alusluetteloon merkitsemisen vaikutusta tuen myöntämiseen muun muassa selvennettäisiin, meriliikenteen ja toiminta-ajan määrittelyä täsmennettäisiin ja takaisinperittävän tuen koron määräytymistä muutettaisiin.  
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että merimieseläkelakia muutettaisiin siten, että lain soveltamisalaan lisätään merenmittausaluksissa työskentelevät työntekijät. Tämä mahdollistaisi tuen maksamisen myös työnantajan merimieseläkelain mukaista eläkevakuutusmaksua vastaavan määrän osalta.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana, sen jälkeen kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukiohjelman muutoksen.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää suomalaisten alusten kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista erittäin tärkeänä. Esityksessä tarkoitetun miehistötukiohjelman soveltamisalan laajentaminen merenmittausaluksiin palvelee osaltaan tätä tavoitetta. Saadun selvityksen mukaan esitys vaikuttaa positiivisesti myös suomalaisen merenmittaushenkilöstön asemaan. Valiokunta painottaa, että Suomelle ensisijaisen tärkeän merenkulun kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja erityisesti merikuljetusten kustannusten alentamiseksi tulee pyrkiä löytämään jatkossakin uusia ja tehokkaita keinoja. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 145/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
ps
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 3.11.2016 15.36