Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.50

Valiokunnan mietintö LiVM 22/2017 vp HE 156/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta (HE 156/2017 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen: 

Toimenpidealoite
 TPA 2/2016 vp  
Kari Kulmala ps 
 
Toimenpidealoite autojen romutuspalk-kiokokeilun jatkamisesta

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

 • ympäristövaliokunta 
  YmVL 26/2017 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Eleonoora Eilittä 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Heini Färkkilä 
  oikeusministeriö
 • yksikönpäällikkö Tuovi Tervasmäki 
  Liikenteen turvallisuusvirasto
 • erikoistutkija Jussi Pääkkönen 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • toimitusjohtaja Arto Silvennoinen 
  Suomen Autokierrätys Oy
 • erikoistutkija Hanna Kalenoja 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • erikoistutkija Hanna Kalenoja 
  Autotuojat ja -teollisuus ry
 • toiminnanjohtaja Matti Koistinen 
  Pyöräliitto
 • toimitusjohtaja Helena Vänskä 
  Öljy- ja biopolttoaineala ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • valtiovarainministeriö
 • Gasum Oy
 • Autoliitto ry
 • Suomen Kaasuyhdistys ry
 • Öljy- ja biopolttoaineala ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Liikennevirasto

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuodelle 2018 ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta vuosille 2018—2021. Laissa säädettäisiin uuden henkilöauton hankkivalle maksettavasta vanhan auton romutuspalkkiosta, uuden sähkökäyttöisen henkilöauton ostajalle tai pitkäaikaisvuokraajalle maksettavasta hankintatuesta sekä henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntavalle maksettavasta tuesta. Valtio maksaisi romutuspalkkiota auton käyttövoimasta riippuen 2 000 tai 1 000 euroa kustakin laissa säädettävät edellytykset täyttävästä autosta. Lisäksi tarkoitus on, että autoala osallistuisi vapaaehtoisesti romutuspalkkion maksamiseen. Romutuspalkkion maksamisen edellytyksenä olisi se, että uuden vähäpäästöisen henkilöauton ostaja veisi samalla vähintään 10 vuotta vanhan omistuksessaan olevan auton romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatukea maksettaisiin 2 000 euroa vuosina 2018—2021 kustakin laissa säädettävät edellytykset täyttävästä autosta. Hankintatuen maksamisen edellytyksenä olisi, että ostettavan tai pitkäaikaisvuokrattavan henkilöauton hankintahinta olisi korkeintaan 50 000 euroa ja käyttövoimana olisi ainoastaan sähkö. Muuntotukea myönnettäisiin 1 000 euroa henkilöauton muuttamiseksi kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa muuttamiseksi etanolikäyttöiseksi. Valtionavustusta maksettaisiin ainoastaan luonnolliselle henkilölle. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti lailla edistettäisiin hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevan hankkeen tavoitteiden toteutumista edistämällä uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian käytön yleistymistä liikenteen toimialalla. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. Romutuspalkkio olisi kuitenkin käytössä vain 31 päivään elokuuta 2018.  

Lakiehdotuksessa mainitut romutuspalkkio, henkilöautojen hankinta- ja muuntotuet on notifioitava Euroopan komissiolle ennen niiden käyttöönottoa. 

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa TPA 2/2016 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin autojen romutuspalkkiokokeilun jatkamiseksi. Vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilu on ollut menestys. Vanhoja autoja poistettiin esimerkiksi vuoden 2015 heinäkuussa yli 22 prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoden heinäkuuhun. 

Romutuspalkkion turvin on Suomen teille saatu jo noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa. Tällä hetkellä on silti vielä noin puolet Suomen autokannasta yli kymmenen vuotta vanhaa. Tavoitteena tulee jatkossakin olla autokannan muuttaminen nuoremmaksi, ympäristöystävällisemmäksi sekä liikenneturvallisemmaksi. Romutuspalkkiokokeilun jatkaminen olisi myös valtion verotulojen ja työllistämismahdollisuuksien näkökulmasta jatkamisen arvoinen. Romutuspalkkiokokeilun jatkaminen olisi hyvää jatkoa hallituksen päätökselle alentaa autoveroa portaittain vuosina 2016—2019.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta pitää esityksen tavoitteita hyvinä useasta syystä. Hallitusohjelman mukaisesti esityksellä edistetään hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevan hankkeen tavoitteiden toteutumista. Valiokunta toteaa, että autokannan uusiutuminen edistää tämän lisäksi liikenneturvallisuutta.  

Esitys on yksi monista käytettävistä keinoista Suomen liikenteelle asettamien ympäristötavoitteiden ja päästövähennysten saavuttamiseksi. Valiokunta pitää hyvinä esityksessä olevia rajoitteita, kuten uudelle ajoneuvolle asetettua 50 000 euron enimmäisrajaa. Rajoitteilla pyritään myös hillitsemään avustusten väärinkäyttöä samalla kuitenkin hallinnollista taakkaa minimoiden. Nyt romutuspalkkioon, hankintatukeen ja muuntotukeen varattavin määrärahoin pyritään lisäämään vähäpäästöisiä ainakin osittain sähkö-, kaasu- ja etanolikäyttöisiä autoja. Esitys nopeuttaa myös näiden autojen lataus- ja tankkausverkoston kehittymistä. Ympäristövaliokunnan tavoin (YmVL 26/2017 vp) valiokunta pitää liikenteen sähköistymisen kannalta olennaisena, että sähköautojen latausverkosto on riittävän kattava ja kuluttajalle käyttäjäystävällinen.  

Nyt ehdotettu laki on määräaikainen ja oikeansuuntainen. Valiokunta katsoo, että on olemassa muitakin hyviä keinoja, joilla voitaisiin edistää liikenteen päästövähennysten ja liikenteelle asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumista. Saadun selvityksen mukaan ei ole ollut mahdollista selvittää niiden toteuttamismahdollisuuksia esitykselle asetetussa aikataulussa. Ympäristövaliokunta on lausunnossaan todennut, että romutuspalkkiota tulee voida jatkossa käyttää myös käytettyjen ehdotetut päästörajat täyttävien autojen hankintaan. Tämän lisäksi liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että sähköpolkupyörien hankkimisen tulisi myös oikeuttaa romutuspalkkioon, mikäli jossain vaiheessa päädytään uuteen vastaavanlaiseen sääntelyyn. Liikenteen kokonaissuoritetta vähentävinä vaihtoehtoina tulisi harkita myös jakamistalouden vaihtoehtoja, uusia liikenteen palveluja (MaaS) sekä esimerkiksi joukkoliikenteen kausikorttien tukia. 

Valiokunta korostaa, että lainsäädännön menestyksellinen toteuttaminen vaatii hyvää ja kattavaa tiedottamista romutuspalkkiosta, hankintatuesta ja muuntotuesta. Tulee myös tiedottaa selkeästi ja kattavasti näiden myöntämiskriteereistä sekä menettelyistä. 

Toimenpidealoite

Hallituksen esityksellä on jo toteutettu toimenpidealoitteessa ehdotut toimenpiteet. Tämän vuoksi toimenpidealoite on tarpeeton. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

2 §. Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tärkeänä, että romutuspalkkion saaminen on mahdollisimman helppoa, mutta että samalla estetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla väärinkäytökset. 

Valiokunta katsoo, että romutettavan henkilöauton tulee olla ollut liikennekäytössä edellisen kalenterivuoden aikana. Tämä ehkäisee tarkoituksen mukaisella tavalla väärinkäytöksiä, koska vaatimuksena on edelleen liikennekäyttö vuonna 2017, mutta samalla tämä mahdollistaa hetkittäiset liikennekäytöstä poistot vuoden 2017 aikana. Näin ollen on myös mahdotonta hyödyntää romutuspalkkiota siten, että ottaa esimerkiksi juuri ennen romutusajankohtaa liikennekäyttöön auton, joka on seissyt vuosikausia käyttämättä. Valiokunta korostaa, että romutuspalkkion edellytyksenä on ajoneuvoliikennerekisterimerkintä eikä romutuspalkkio ole sidoksissa katsastukseen. Näin ollen on myös selkeästi tiedotettava, että katsastaminen ei ole romutuspalkkion saamisen edellytys. 

Lisäksi valiokunta katsoo, että romutettavan ajoneuvon tulee olla liikennekäytössä romutusajankohtana. Tämän lisäksi vaatimuksena on, että palkkiota myönnetään vain romutettavan ajoneuvon omistajalle, joka on omistanut romutettavan ajoneuvon yhtäjaksoisesti 12 kuukautta ennen romutuksen ajankohtaa.  

Valiokunta kantaa huolta siitä, että myöntämisen edellytykset eivät muodostuisi liian vaikeiksi täyttää. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, että auton iän tulee määräytyä ensirekisteröinnistä sen sijaan, että vaatimuksena olisi, että se on ollut määräajan ajoneuvoliikennerekisterissä. Tämän vuoksi valiokunta pitää parempana säännöstä, että ensirekisteröinti on tehty vuonna 2007 tai aikaisemmin. 

14 §. Voimaantulo.

Valiokunta on tehnyt 3 kohdan päivämäärään teknisen korjauksen. Tämän lisäksi valiokunta on korjannut tämän pykälän 1 kohdassa ja 9 §:ssä olleet painovirheet. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 156/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hylkää toimenpidealoitteen TPA 2/2016 vp. 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin 
Valtion varoista myönnetään avustusta uuden henkilöauton hankintaan romutettavan henkilöauton tilalle (romutuspalkkio), täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten (hankintatuki) sekä henkilöauton muuntamiseksi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi (muuntotuki) valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2018—2021 siten kuin tässä laissa säädetään. Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001). 
2 § 
Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset 
Romutuspalkkio voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka hankkii uuden aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, jos hän on toimittanut Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi viimeisen kalenterivuoden aikana sekä välittömästi Muutosehdotus päättyy ennen romutusta liikennekäytössä olleen henkilöauton, jonka Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi omistajaksi hän on ollut merkittynä ajoneuvoliikennerekisteriin yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ennen romutusta ja joka on ensirekisteröity vuonna 2007 tai aikaisemmin Muutosehdotus päättyy, romutettavaksi jätelain (646/2011) 58 §:ssä edellytetyllä tavalla. 
Avustus myönnetään, jos: 
1) hankittavan auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine; tai 
2) hankittavan auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa kilometriltä määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että: 
1) avustuksen kohteena olevan uuden auton myynyt jälleenmyyjä on saanut avustuksen saajan romutettavaksi toimittamasta autosta jätelain 59 §:ssä tarkoitetun romutustodistuksen, josta ilmenee romutustodistuksen antopäivämäärä, romutettavan auton rekisteritunnus ja sen ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty omistaja sekä romutettavan auton ajoneuvoluokka; 
2) romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on päivätty aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2018; ja 
3) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
Avustusta voidaan maksaa samasta henkilöautosta ainoastaan kerran. 
3 § 
Hankintatuen myöntämisen edellytykset 
Hankintatuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka vuosina 2018—2021 ostaa tai sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi vuokraamaan yksinomaan omaan käyttöönsä uuden kokonaishinnaltaan enintään 50 000 euroa maksavan aiemmin ensirekisteröimättömän sähkökäyttöisen henkilöauton. 
Avustus myönnetään, jos hankittavan tai pitkäaikaisvuokrattavan henkilöauton ainoa käyttövoima on sähkö ja valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
Hankintatukea ei makseta, jos saman sähköauton hankintaa varten on maksettu romutuspalkkio. 
4 § 
Muuntotuen myöntämisen edellytykset 
Muuntotuki voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka vuosina 2018—2021 muuntaa henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. 
Avustus myönnetään, jos: 
1) muunto kaasu- tai etanolikäyttöiseksi on suoritettu Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvolain (1090/2002) 7 §:n nojalla antaman auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevan määräyksen mukaisesti; 
2) ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään henkilöauton joko toiseksi tai ainoaksi käyttövoimaksi kaasu; tai  
3) muutoskatsastuksessa bensiinikäyttöisen henkilöauton tietoihin lisätään merkintä siitä, että myös korkeaseosetanoli soveltuu tauton käyttövoimaksi; ja 
4) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
Muuntotukea voidaan maksaa vain yhden kerran samasta henkilöautosta. Samalle henkilölle muuntotukea voidaan myöntää enintään kerran kalenterivuodessa 
5 § 
Avustuksen määrä 
Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 2 000 euroa henkilöauton hankintaa varten, jonka käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine. 
Romutuspalkkiota myönnetään valtion varoista 1 000 euroa uuden henkilöauton hankintaa varten, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa kilometriltä. 
Hankintatukea myönnetään valtion varoista 2 000 euroa uuden sähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. 
Muuntotukea myönnetään valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi. 
6 § 
Avustuksen saaja 
Romutuspalkkion saaja on 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöauton omistajana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö, joka on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin romutettavan auton omistajaksi. Avustuksen saajan on tullut olla merkittynä romutettavan auton omistajaksi, kun auto poistetaan lopullisesti rekisteristä. 
Hankintatuen saaja on 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden sähkökäyttöisen henkilöauton omistajana tai haltijana oleva luonnollinen henkilö, joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa sähkökäyttöisen auton yksinomaan käyttöönsä.  
Muuntotuen saaja on 4 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän muunnettavan henkilöauton omistaja tai haltija. Muuntotuen saajan tulee olla luonnollinen henkilö ja hän voi saada avustuksen vain kerran kalenterivuodessa. 
7 § 
Romutuspalkkion maksaminen 
Romutuspalkkio maksetaan siten, että autojen myyntiä harjoittava jälleenmyyjä, joka myy 2 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden henkilöauton, antaa ostajalle auton myyntihinnasta 5 §:ssä säädetyn summan suuruisen alennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Maahantuoja maksaa ostajalle annetun alennuksen suuruisen summan jälleenmyyjälle. 
Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa maahantuojalle jälleenmyyjälle maksetun hyvityksen suuruisen summan. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä myydystä autosta, jonka hankintaa varten valtionavustus on maksettu, ja jäljennös 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta romutustodistuksesta. 
8 § 
Hankintatuen maksaminen sähkökäyttöisen auton ostajalle 
Hankintatuki sähkökäyttöisen auton ostajalle maksetaan siten, että autojen myyntiä harjoittava jälleenmyyjä, joka myy 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden sähkökäyttöisen henkilöauton, antaa auton ostajalle auton myyntihinnasta hankintatuen suuruisen alennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Maahantuoja maksaa jälleenmyyjälle ostajalle annetun alennuksen suuruisen summan. 
Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa maahantuojalle jälleenmyyjälle maksetun hyvityksen suuruisen summan. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä myydystä autosta, jonka hankintaa varten valtionavustus on maksettu. 
9 § 
Hankintatuen maksaminen auton pitkäaikaisvuokraajalle 
Hankintatuki sähkökäyttöisen auton pitkäaikaisvuokraajalle maksetaan siten, että autojen pitkäaikaisvuokrausta harjoittava palveluntarjoaja, joka vuokraa 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän uuden sähkökäyttöisen henkilöauton, antaa pitkäaikaisvuokraajalle hankintatuen suuruisen vuokranalennuksen, jos tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Liikenteen turvallisuusvirasto maksaa palveluntarjoajalle vuokranalennuksen suuruisen summan. Palveluntarjoajan tulee hakea hyvitystä Liikenteen turvallisuusvirastolta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sähkökäyttöinen henkilöauto on luovutettu Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi vuokraajalle Muutosehdotus päättyy. Hakemukseen on liitettävä yksilöity selvitys siitä vuokratusta henkilöautosta, jonka vuokrausta varten valtionavustus on maksettu.  
Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, jos pitkäaikaisvuokrasopimus päättyy ennen kolmen vuoden määräaikaa. 
10 § 
Muuntotuen maksaminen 
Muuntotuen kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muunnetun auton omistajalle tai haltijalle maksaa Liikenteen turvallisuusvirasto. Hakemuksessa on ilmoitettava käytetty muutossarja, muutoksen tekijä ja hyväksytyn muutoskatsastuksen tiedot. 
11 § 
Valvonta ja takaisinperintä 
Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa tässä laissa tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja valvonnasta. Valvontatehtävästä, siihen liittyvästä tarkastusoikeudesta ja tarkastuksen suorittamisesta sekä virka-avusta säädetään valtionavustuslaissa. 
Jos tässä laissa säädetyt valtionavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet, Liikenteen turvallisuusvirasto voi periä maksamansa valtionavustuksen avustuksen saajalta takaisin kokonaan tai osittain. Ennen kuin virasto tekee päätöksen takaisinperinnästä, sen on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi. 
12 § 
Muutoksenhaku 
Asianosainen, jolla on tämän lain nojalla oikeus saada valtionavustusta, saa hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään, jos hänelle ei ole maksettu tämän lain mukaisesti valtionavustusta. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos valtion talousarvioon avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa ei ole enää käytettävissä. 
13 § 
Tarkemmat säännökset 
Tarkemmat säännökset avustusten hakemisesta ja maksamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
14 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuutta 2021. Romutuspalkkiota varten lakia sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2018. 
Tätä lakia sovelletaan: 
1) romutuspalkkioihin, joita Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi maahantuoja Muutosehdotus päättyy hakee viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019; 
2) hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2021; 
3) muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee viimeistään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 30 Muutosehdotus päättyy päivänä marraskuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.11.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker