Viimeksi julkaistu 2.11.2021 11.18

Valiokunnan mietintö LiVM 22/2021 vp HE 157/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (HE 157/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Erica Karppinen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • vt. ylijohtaja Sauli Pahlman 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • Senior Director Arto Pussinen 
  Business Finland Oy
 • varapuheenjohtaja Aila Järveläinen 
  Ammattiliitto Pro ry
 • lakimies Asko Metsola 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia ja sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia siten, että niissä säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun EU-asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi. Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi kansallisena koordinointikeskuksena hoidettavaksi uusia mainitussa asetuksessa säädettyjä erityisesti kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentamiseen, koordinointiin ja osaamisyhteisön kansallisen tason yhteyspisteenä toimimiseen liittyviä tehtäviä. Osa tehtävistä olisi kokonaan uusia ja osa sellaisia, joita vastaavia tehtäviä Kyberturvallisuuskeskuksessa hoidetaan jo nykyisin.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021, mutta kuitenkin viimeistään 28.12.2021.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Valiokunta pitää kannatettavana Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämistä esityksessä tarkoitetuksi kansalliseksi kyberturvallisuuden koordinointikeskukseksi. 

(2) Esityksen myötä Kyberturvallisuuskeskukselle tulee kansallisena koordinointikeskuksena hoidettaviksi uusia kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentamiseen, koordinointiin ja osaamisyhteisön kansallisen tason yhteyspisteenä toimimiseen liittyviä tehtäviä. Valiokunta pitää tätä kansallisten julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen tehokasta järjestämistä ensiarvoisen tärkeänä kyberturvallisuuden ja sitä koskevan osaamisen kehittämisen kannalta. Tällä tavoin saadaan hyödynnettyä Suomesta löytyvä osaaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla myös uusien yritysten syntymisen tukemiseksi ja kyberturvallisuusklusterin rakentamiseksi. 

(3) Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto ei kuitenkaan kykene hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä optimaalisesti eikä tarvittavaa lisäosaamista pystytä hankkimaan, mikäli tehtävien hoitamiseksi ei osoiteta lisärahoitusta. Liikenne- ja viestintäviraston ja erityisesti Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet. Kyberturvallisuus on toimiala, jossa työmäärä ja resurssien tarve lisääntyy kaiken aikaa jo ilman uusia tehtäviäkin, ja valiokunta korostaa, että tämän tulee näkyä merkittävällä tavalla virastolle osoitettavassa rahoituksessa. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että myös tehtävään saatavissa oleva EU-tason rahoitus voidaan maksimoida tulevissa rahoitushauissa. Saadun selvityksen mukaan myös EU-tasolta saatavissa oleva rahoitus riippuu kuitenkin kansallisen rahoituksen määrästä. 

(4) Valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, että tehtävästä tietoyhteiskunnalle ja yrityksille sekä Suomen kyberosaamisen kehittämiselle saatavissa olevat selkeät hyödyt jäävät keskeisiltä osin saavuttamatta ilman lisärahoitusta. Valiokunta pitää näin ollen välttämättömänä, että Koordinointikeskus resursoidaan alusta lähtien riittävällä tavalla ja sen toiminta ja laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen turvataan pitkäjänteisellä kansallisella rahoituksella.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 157/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 20.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula