Valiokunnan mietintö
LiVM
23
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 143/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylitarkastaja
Vilja
Klemola
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Metsäteollisuus ry
Suomen Varustamot ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksellä lisättäisiin merenkulun ympäristönsuojelulakiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn merellisen ympäristön suojelukomitean antaman päätöslauselman MEPC.278(70) edellyttämät alusten ja hallinnon toimintaa koskevat kansalliset säännökset. Päätöslauselma kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, ja siitä on annettu liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus. 
Päätöslauselmalla muutetaan MARPOL 73/78-yleissopimuksen VI liitettä lisäämällä siihen määräykset IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä. Tiedonkeruujärjestelmän tarkoituksena on antaa IMOlle sekä sen jäsenmaille ja sidosryhmille nykyistä tarkempaa tietoa merenkulun vuosittain kuluttamasta polttoainemäärästä ja alusten kasvihuonekaasupäästöistä. Päätöslauselmalla tehdyistä muutoksista seuraa hallinnolle ja aluksille uusia velvoitteita, joihin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista on säädettävä tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan osaksi 1 päivänä joulukuuta 2018 ja osaksi 1 päivänä tammikuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena merenkulun ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Tiedonkeruujärjestelmästä saatu ja analysoitu tieto tukee Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n päätöksentekoa merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.  
Kilpailuneutraliteetin näkökohdasta on erityisen tärkeää, että merenkulun ympäristösääntely on globaalia ja toteutuu Kansainvälisen merenkulkuorganisaation, IMO:n, puitteissa. EU-tasolla asiaa sääntelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/757 meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta, jäljempänä MRV-asetus. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan komission on tarkoitus yhdenmukaistaa MRV-asetus IMO:n kansainvälisen alusten polttoainekulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että alustavan tiedon mukaan asetusehdotus on tarkoitus antaa loka-marraskuussa 2018. 
Valiokunta kantaa huolta siitä, että samanaikaisesti on rinnan kaksi järjestelmää, ja korostaa, että MRV-asetus tulee uudistaa siten, että tietoja ei tarvitse toimittaa kahteen järjestelmään. Tämän vuoksi valiokunta painottaa, että Suomen tulee asian jatkokäsittelyssä toimia aktiivisesti päällekkäisyyksien poistamiseksi. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 143/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 22.10.2018 10:33