Viimeksi julkaistu 8.5.2021 19.34

Valiokunnan mietintö LiVM 23/2018 vp HE 143/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 143/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • ylitarkastaja Vilja Klemola 
    liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Metsäteollisuus ry
  • Suomen Varustamot ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä lisättäisiin merenkulun ympäristönsuojelulakiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn merellisen ympäristön suojelukomitean antaman päätöslauselman MEPC.278(70) edellyttämät alusten ja hallinnon toimintaa koskevat kansalliset säännökset. Päätöslauselma kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, ja siitä on annettu liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus. 

Päätöslauselmalla muutetaan MARPOL 73/78-yleissopimuksen VI liitettä lisäämällä siihen määräykset IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä. Tiedonkeruujärjestelmän tarkoituksena on antaa IMOlle sekä sen jäsenmaille ja sidosryhmille nykyistä tarkempaa tietoa merenkulun vuosittain kuluttamasta polttoainemäärästä ja alusten kasvihuonekaasupäästöistä. Päätöslauselmalla tehdyistä muutoksista seuraa hallinnolle ja aluksille uusia velvoitteita, joihin liittyvistä teknisistä yksityiskohdista on säädettävä tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan osaksi 1 päivänä joulukuuta 2018 ja osaksi 1 päivänä tammikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena merenkulun ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Tiedonkeruujärjestelmästä saatu ja analysoitu tieto tukee Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n päätöksentekoa merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.  

Kilpailuneutraliteetin näkökohdasta on erityisen tärkeää, että merenkulun ympäristösääntely on globaalia ja toteutuu Kansainvälisen merenkulkuorganisaation, IMO:n, puitteissa. EU-tasolla asiaa sääntelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/757 meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta, jäljempänä MRV-asetus. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan komission on tarkoitus yhdenmukaistaa MRV-asetus IMO:n kansainvälisen alusten polttoainekulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että alustavan tiedon mukaan asetusehdotus on tarkoitus antaa loka-marraskuussa 2018. 

Valiokunta kantaa huolta siitä, että samanaikaisesti on rinnan kaksi järjestelmää, ja korostaa, että MRV-asetus tulee uudistaa siten, että tietoja ei tarvitse toimittaa kahteen järjestelmään. Tämän vuoksi valiokunta painottaa, että Suomen tulee asian jatkokäsittelyssä toimia aktiivisesti päällekkäisyyksien poistamiseksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 143/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.10.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 
varajäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker