Valiokunnan mietintö
LiVM
24
2016 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 146/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Tanja
Müller
liikenne- ja viestintäministeriö
apulaisjohtaja
Riitta-Liisa
Vuorela
Viestintävirasto
toimitusjohtaja
Lauri
Kivinen
Yleisradio
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuosille 2017 ja 2018 tehtäisi indeksin mukaisia vuotuisia korotuksia.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi olevan määrärahan suuruutta tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti. Yleisradio Oy:n tehtäviä ja rahoitusta arvioineen parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vuosien 2017 ja 2018 osalta luovutaan tarkistuksesta.  
Valiokunta korostaa asetetun parlamentaarisen työryhmän linjauksia Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja riippumatonta toimintaa sekä rahoitusta arvioitaessa. Työryhmä on mediakentän voimakkaassa muutoksessa ehdottanut toimia media-alan yhteistyön lisäämiseksi. Tämän lisäksi se esitti muutoksia muun muassa Yleisradio Oy:n rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan ja riippumattomilta tuottajilta tehtäviin ohjelmaostoihin. Yleisradio Oy:n rahoitusjärjestelmään sellaisenaan ei esitetty muutoksia. Sen sijaan esitettiin, että Yleisradio Oy:n rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 valtion talousarvion yhteydessä. 
Valiokunta toteaa, että nyt esitetty leikkaus on nykytilanteen vuoksi välttämätön ratkaisu, ja korostaa, että Yleisradio Oy:n mahdollisuuksia toteuttaa julkisen palvelun tehtävää tulee seurata demokratian, sananvapauden sekä viestinnän monipuolisuuden ja riippumattomuuden kannalta sekä myös ottaen huomioon molemmat kansalliskielet ja erityisryhmät. Valiokunta toistaa aikaisemmin mietinnössään LiVM 5/2015 vpK 8/2015 vp korostamaansa Yleisradio Oy:n alueellisen toiminnan merkitystä ja Yleisradio Oy:n keskeistä roolia kotimaisen ohjelmasisällön hankkijana ja tuottajana.  
Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 146/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
ps
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 3.11.2016 15:50