Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.31

Valiokunnan mietintö LiVM 24/2016 vp HE 146/2016 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 146/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Tanja Müller 
    liikenne- ja viestintäministeriö
  • apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela 
    Viestintävirasto
  • toimitusjohtaja Lauri Kivinen 
    Yleisradio

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuosille 2017 ja 2018 tehtäisi indeksin mukaisia vuotuisia korotuksia.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi olevan määrärahan suuruutta tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti. Yleisradio Oy:n tehtäviä ja rahoitusta arvioineen parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vuosien 2017 ja 2018 osalta luovutaan tarkistuksesta.  

Valiokunta korostaa asetetun parlamentaarisen työryhmän linjauksia Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja riippumatonta toimintaa sekä rahoitusta arvioitaessa. Työryhmä on mediakentän voimakkaassa muutoksessa ehdottanut toimia media-alan yhteistyön lisäämiseksi. Tämän lisäksi se esitti muutoksia muun muassa Yleisradio Oy:n rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan ja riippumattomilta tuottajilta tehtäviin ohjelmaostoihin. Yleisradio Oy:n rahoitusjärjestelmään sellaisenaan ei esitetty muutoksia. Sen sijaan esitettiin, että Yleisradio Oy:n rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 valtion talousarvion yhteydessä. 

Valiokunta toteaa, että nyt esitetty leikkaus on nykytilanteen vuoksi välttämätön ratkaisu, ja korostaa, että Yleisradio Oy:n mahdollisuuksia toteuttaa julkisen palvelun tehtävää tulee seurata demokratian, sananvapauden sekä viestinnän monipuolisuuden ja riippumattomuuden kannalta sekä myös ottaen huomioon molemmat kansalliskielet ja erityisryhmät. Valiokunta toistaa aikaisemmin mietinnössään LiVM 5/2015 vpK 8/2015 vp korostamaansa Yleisradio Oy:n alueellisen toiminnan merkitystä ja Yleisradio Oy:n keskeistä roolia kotimaisen ohjelmasisällön hankkijana ja tuottajana.  

Valiokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 146/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.10.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker