Valiokunnan mietintö
LiVM
25
2016 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta (HE 181/2016 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Hannu
Pennanen
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Liikenteen turvallisuusvirasto
VR-Yhtymä Oy
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta aiheutuvia eräitä täsmennyksiä ja muutoksia rautatielakiin. Sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Uuden sopimuksen tullessa voimaan kumoutuu Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehty sopimus liitännäissopimuksineen. Lain viittaukset kumoutuvaan rautatieyhdysliikennesopimukseen ja sen liitännäissopimuksiin muutettaisiin viittauksiksi uuteen rautatieliikennesopimukseen ja sen nojalla tehtävään liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön väliseen sopimukseen. Lisäksi täsmennettäisiin rautatieyritykseltä vaadittavaa turvallisuustodistusta koskevaa pykälää lisäämällä siihen säännös, jonka mukaisesti rautatieyritykseltä, joka liikennöi uudessa rautatieliikennesopimuksessa tarkoitetussa rautatierajaliikenteessä, ei edellytettäisi turvallisuustodistusta, jos rautatieyritys on rekisteröity muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen tultua voimaan.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
4 §. Turvallisuustodistus.
Valiokunta on muuttanut pykälässä olevaa viittausta sopimussarjaan, koska sopimuksen voimaantulon ajankohdasta ei ole varmuutta. 
57 §. Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävien kalustoyksiköiden käyttöönotto.
Valiokunta on tehnyt teknisen muutoksen viittauksessa Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen. 
Voimaantulo.
Valiokunta on jättänyt auki lain voimaantuloa koskevan määräyksen, koska ei ole varmuutta sopimuksen voimaantulon ajankohdasta. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 181/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Valiokunnan muutosehdotus
Laki 
rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan rautatielain (304/2011) 57 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 939/2013, ja 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 939/2013, uusi 2 momentti seuraavasti: 
4 § 
Turvallisuustodistus 
Turvallisuustodistusta ei vaadita rautatieyritykseltä, joka liikennöi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyssä sopimuksessa (SopS/20) tarkoitetussa rautatierajaliikenteessä ainoastaan valtakunnanrajan ja rautatieraja-aseman välillä ja rautatieraja-asemalla sijaitsevilla raiteilla, jos rautatieyritys on rekisteröity muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
57 §  
Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävien kalustoyksiköiden käyttöönotto  
Venäjän federaatiosta saapuvilla Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävillä kalustoyksiköillä on oltava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä käyttöönottolupa. Virasto myöntää käyttöönottoluvan sellaisille kalustoyksiköille ja kalustoyksikköjen tyypeille, joilla on Venäjän federaatiossa tai muussa rautateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD) kuuluvassa valtiossa voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa liikennöidä ainoastaan Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Kalustoyksikköjä koskevista vaatimuksista määrätään suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyssä sopimuksessa ja sen nojalla tehdyssä liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välisessä sopimuksessa ja sen liitteissä.  
Suomessa 1 momentissa tarkoitettua suoraa kansainvälistä liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen on haettava käyttöönottolupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta ennen kuin rautatieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen rataverkolla. Kalustoyksikön vaatimustenmukaisuus on osoitettava ilmoituksessa, jonka hakija toimittaa virastolle. Hakijan on ilmoitettava Venäjän federaatiossa tai muussa rautateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD) kuuluvassa valtiossa kalustoyksikölle tai kalustoyksikköjen tyypille myönnetystä käyttöönottoluvasta tai siihen rinnastettavasta luvasta. Virasto ratkaisee käyttöönottolupaa koskevan hakemuksen hakijan toimittaman ilmoituksen perusteella. Lupa voidaan myöntää sähköistä menettelyä käyttäen. 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20.  
Helsingissä 10.11.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
ps
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Susanna
Koski
kok
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 30.1.2017 11:34