Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

LiVM 25/2018 vp

Viimeksi julkaistu 2.11.2018 13.42

Valiokunnan mietintö LiVM 25/2018 vp HE 156/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesTuomasKaivola
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • tulliylitarkastajaJarkkoFagerström
  Tulli
 • tieliikennejohtajaMarkoSillanpää
  Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
 • lakimiesEveliinaHokkanen
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • Poliisihallitus
 • Logistiikkayritysten Liitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä saatettaisiin voimaan sähköistä rahtikirjaa koskeva lisäpöytäkirja yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta. Lisäpöytäkirja tehtiin vuonna 2008. Sen myötä sähköisen rahtikirjan käyttäminen olisi sallittu sopimusosapuolten välillä kansainvälisissä kuljetuksissa. Voimaansaattaminen tehtäisiin asiasisältöisellä lailla muuttamalla tiekuljetussopimuslakia. 

Tiekuljetussopimuslakia sovelletaan kansainvälisten kuljetusten lisäksi kotimaisiin kuljetuksiin. Jotta kotimaisten ja kansainvälisten kuljetusten sääntely olisi lain tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman yhdenmukaista, muutokset koskisivat lähtökohtaisesti myös kotimaisia kuljetuksia. Tästä lähtökohdasta olisi kuitenkin poikkeuksena velvoite sopia erikseen sähköistä rahtikirjaa koskevista menettelykysymyksistä. Se koskisi vain kansainvälisiä kuljetuksia, jotta kotimaisten kuljetusten hallinnolliset velvoitteet pysyisivät mahdollisimman kevyinä.  

Esityksellä toteutettaisiin pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihankkeella luodaan innovaatioita ja palveluiden syntymistä tukeva säädös- ja muu toimintaympäristö. Kärkihankkeen yhtenä hallitusohjelman loppukauden toimenpiteenä on edistää logistiikan digitalisaatiota. 

Esitykseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti lisäpöytäkirjaan liittymisen kanssa. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta on jo aiemmin korostanut sähköisen rahtikirjan kehittämisen ja käyttöönoton merkitystä ja pitää näin ollen erittäin hyvänä, että esityksellä ehdotetaan hyväksyttäväksi tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen sähköistä rahtikirjaa koskeva lisäpöytäkirja. Esityksen myötä sähköisen rahtikirjan käyttäminen on sallittua sopimusosapuolten välillä sekä kansainvälisissä että kotimaisissa kuljetuksissa ja sähköisellä rahtikirjalla on samat oikeusvaikutukset kuin paperisella rahtikirjalla. 

Sähköisen rahtikirjan käytöllä voi olla edullisia vaikutuksia kuljetusten taloudellisuuden, päällekkäisten tietojen kirjaamisen välttämisen, kuljetusten valvonnan ja liikenneturvallisuuden kannalta. Saadun selvityksen mukaan sähköinen rahtikirja voi helpottaa myös kabotaasin valvontaa ja nopeuttaa asioimista viranomaisten luona. Järjestelmän käytön myötä kuljetuksia koskevat tiedot ovat aiempaa helpommin viranomaisten hyödynnettävissä esimerkiksi riskiperusteisessa valvonnassa ja tietoja voidaan lähtökohtaisesti pitää myös luotettavampina. Valiokunta korostaa, että järjestelmän käyttöönotossa tulee kiinnittää erityistä huomiota tietoturvallisuuteen ja erityisesti rahtikirjan tietojen eheyden säilymiseen. 

Esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi viranomaisten toiminnasta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että täyden hyödyn saaminen sähköisen rahtikirjan käytöstä vaatii eri viranomaisten järjestelmien yhteentoimivuutta ja sähköisten rahtikirjojen hyödyntämistä koko kuljetusketjussa. Tämä vaatii jatkossa aktiivista kehittämistyötä sekä kuljetusyritysten että viranomaisten taholta. 

Valiokunta korostaa, että sähköisen rahtikirjan hyödyntämistä tulee jatkossa edistää aktiivisesti myös Euroopan unionin tasolla. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Voimaantulosäännös.

Valiokunta on tehnyt voimaantulosäännöksen 2 momenttiin lakiteknisiä korjauksia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 156/2018 vp tarkoitetun lisäpöytäkirjan. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 156/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset)  

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tiekuljetussopimuslain (345/1979) 9 §:n 1 momentin 11 kohta sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, uusi 6 a §, 7 a §, 7 b § ja 9 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti: 
6 § 
Rahtikirjan tekeminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Rahtikirja tai sen sisältöä vastaavat koneluettavassa muodossa olevat tiedot voidaan toimittaa sähköisesti (sähköinen rahtikirja) samoin kuin muu kuljetussopimuksen täytäntöönpanemiseen liittyvä viestintä. 
6 a § 
Sähköistä rahtikirjaa täydentävät tiedot 
Rahdinkuljettajan on lähettäjän vaatimuksesta toimitettava tavarasta kuitti ja kaikki tarpeelliset tiedot, jotta lähetys voidaan yksilöidä ja sähköinen rahtikirja on käytettävissä. 
Lähettäjä voi toimittaa rahdinkuljettajalle 9 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaisen luettelon ja 16 §:n mukaiset tiedot sähköisessä muodossa, mikäli ne ovat näin saatavilla ja kansainvälisissä kuljetuksissa sopimuspuolet ovat sopineet toimintavoista, joilla nämä tiedot ja sähköinen rahtikirja voidaan yhdistää toisiinsa siten, että niiden eheys on turvattu. 
7 a § 
Sähköisen rahtikirjan luominen ja todentaminen 
Edellä 7 §:ssä säädettyä ei sovelleta sähköisiin rahtikirjoihin.  
Sähköinen rahtikirja on luotava tavalla, joka varmistaa tietojen eheyden. Siihen tehtävät muutokset on pystyttävä havaitsemaan jälkikäteen ja muutokset on tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä. Siinä olevien tietojen on oltava saatavissa jokaiselle, jolla on oikeus päästä näihin tietoihin. 
Kuljetussopimuksen osapuolet todentavat sähköisen rahtikirjan luotettavalla sähköisellä allekirjoituksella tai muulla sähköisellä todentamismenetelmällä. 
7 b § 
Sähköisen rahtikirjan käyttöönotto kansainvälisissä kuljetuksissa 
Jos kansainvälisessä kuljetuksessa käytetään sähköistä rahtikirjaa, kuljetussopimuksen osapuolten on sovittava tavasta, jolla: 
1) sähköinen rahtikirja laaditaan ja toimitetaan valtuutuksen saaneelle taholle; 
2) vahvistetaan sähköisen rahtikirjan eheys; 
3) sähköisestä rahtikirjasta johtuviin oikeuksiin valtuutuksen saanut sopimuspuoli voi osoittaa valtuutuksensa;  
4) vahvistetaan, että tavara on toimitettu vastaanottajalle;  
5) sähköistä rahtikirjaa täydennetään ja muutetaan; sekä 
6) sähköinen rahtikirja voidaan korvata muulla menetelmällä laaditulla rahtikirjalla. 
9 § 
Rahtikirjan sisältö kansainvälisessä kuljetuksessa 
Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirjasta tulee ilmetä: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11) maininta, että kuljetukseen sovelletaan 1 §:n 1 momentissa mainittua yleissopimusta taikka sen mukaista lakia, vaikka toisin olisi sovittu; 
12) edellä 7 b §:ssä säädetyissä tilanteissa maininta sovituista toimintatavoista. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tällä lailla saatetaan voimaan Muutosehdotus päättyy tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta vuonna 19Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 56 Muutosehdotus päättyy tehdyn yleissopimuksen Genevessä 20 päivänä helmikuuta 2008 tehty lisäpöytäkirja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sellaisena Muutosehdotus päättyy kuin Suomi on siihen sitoutunut. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26.10.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AriJalonensin
varapuheenjohtaja
MarkkuPakkanenkesk
jäsen
OlaviAla-Nissiläkesk
jäsen
MikkoAlatalokesk
jäsen
JukkaKoprakok
jäsen
SunaKymäläinensd
jäsen
MatsLöfströmr
jäsen
Eeva-MariaMaijalakesk
jäsen
JariMyllykoskivas
jäsen
JaniMäkeläps
jäsen
JariRonkainenps
jäsen
KatjaTaimelasd
varajäsen
KaukoJuhantalokesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
JuhaPerttula