Viimeksi julkaistu 14.12.2021 9.21

Valiokunnan mietintö LiVM 25/2021 vp HE 196/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta (HE 196/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylitarkastaja Katja Peltola 
  liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Liikenne- ja viestintävirasto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Merimieseläkekassa

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland
 • Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia. Muutoksella pantaisiin täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi. Esityksen mukaan vaatimus miehistöluetteloa koskevien tietojen toimittamisesta maihin ulotettaisiin koskemaan kaiken kokoisia kalastusaluksia. Soveltamisalan ulkopuolelle jätettäisiin itsenäisesti kalastusta harjoittavat sekä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kalastavat ammatinharjoittajat. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita tietojenluovuttamista koskevia täsmennyksiä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.12.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Muutosehdotus liittyy kalastusalan työtä koskevaan direktiiviin (EU) 2017/159, jolla pyritään parantamaan merikalastusalan työoloja ja lisäämään toiminnan turvallisuutta muun muassa edistämällä meripelastustoiminnan toimintaedellytyksiä. 

(2) Esityksen myötä kaupallisessa tarkoituksessa tai työsopimuksen perusteella kalastusta harjoittavien kalastusalusten on niiden koosta riippumatta toimitettava maihin tiedot aluksen miehityksestä. Esitys laajentaa nykyisen vastaavan vaatimuksen koskemaan kaiken kokoisia kalastusaluksia. 

(3) Asiantuntijakuulemisessa esitystä on kannatettu meriturvallisuutta edistävänä. Miehitystä koskevien tietojen maihin toimittamisen myötä meripelastusta suorittavilla viranomaisilla on esimerkiksi merihädän sattuessa saatavilla tieto siitä, montako miehistön jäsentä aluksella on mukana. 

(4) Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena, tarkoituksenmukaisena ja hyvin valmisteltuna.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 196/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula