Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.13

Valiokunnan mietintö LiVM 26/2018 vp HE 186/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Juhani Ruutu 
  Poliisihallitus
 • yksikönpäällikkö Simo Karppinen 
  Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
 • osastopäällikkö Kimmo Pylväs 
  Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
 • päällikkö Jukka-Pekka Juutinen 
  Viestintävirasto
 • johtava asiantuntija Ari Herrala 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
 • Autoliitto ry
 • Suomen Autokoululiitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • F-Secure Oyj
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi niin, että ajo-oikeus voitaisiin liikennevalvonnassa osoittaa myös sähköisesti. Ajokortin haltija voisi ladata tiedot Liikenteen turvallisuusviraston ajokorttisovelluksesta. Sähköisellä sovelluksella ei voisi korvata varsinaista ajokorttia. 

Lisäksi ehdotetaan, että Färsaarilla ja Grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin täällä ajamiseen samoin edellytyksin kuin ne ajokortit, jotka on myönnetty muussa Suomen tunnustamassa valtiossa kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa, joka on osapuolena Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehdyssä kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa. Ajokortin kelpoisuudesta riippuen sillä voisi yhden vuoden ajan maahantulosta kuljettaa moottoripyörää ja B-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja. 

Ehdotetut muutokset koskisivat vain Manner-Suomea. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Mobiiliajokortti on vapaaehtoinen ajokortteihin liittyvä lisäpalvelu, joka on tarkoitettu käytettäväksi vastaavissa tilanteissa kuin perinteinenkin ajokortti, esimerkiksi ajo-oikeuden tai iän osoittamiseen. Valiokunta pitää kannatettavana, että esityksen mukaan jatkossa ajo-oikeus voidaan osoittaa myös ajokortin tiedot sisältävän sähköisen mobiiliajokorttisovelluksen avulla. Valiokunta pitää hyvänä, että esityksen mukaan poliisi voi sallia ajon jatkamisen tietyin edellytyksin, vaikka ajo-oikeuden osoittaminen ei jostain syystä onnistuisikaan sähköisesti.  

Esityksen tavoitteena on edistää digitalisaatiota liikenteen alalla. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että ajo-oikeuden haltija voi mobiiliajokortin käytössä määrittää käyttötilanteen mukaan mitä tietoja sovelluksessa on näkyvillä ja suojata näin halutessaan yksityisyyttään. Esityksen perustelujen mukaan mobiiliajokorttisovelluksen kehittämisessä pohditaan jatkossa myös uusia käyttökohteita sekä mahdollisuuksia liittää sovelluksen yhteyteen uusia palveluita. Esimerkiksi tieliikenteen lupiin liittyviä prosesseja tai ajo-oikeuden uusimiseen liittyvää viestintää voi jatkossa olla mahdollista toteuttaa sovelluksen kautta. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli tulevaisuudessa halutaan, että mobiiliajokorttia voitaisiin käyttää myös viralliseen henkilöllisyyden osoittamiseen passin tai virallisen henkilöllisyystodistuksen tavoin, tämä vaatii saadun selvityksen mukaan lisäarviointia ja mahdollisesti myös sovelluksen jatkokehittämistä. 

Valiokunta pitää mobiiliajokortin tietoturvallisuutta ja erityisesti tietojen eheyden säilymistä ensiarvoisen tärkeänä. Saadun selvityksen mukaan mobiiliajokorttisovellukseen sisältyy ajokortin aitouden ja voimassaolon tarkistamiseen liittyvät toiminnallisuudet. Visuaalisten turvatekijöiden lisäksi mobiiliajokortin turvallisuutta lisää QR-koodi, jonka lukemalla tiedot voi tarkastaa suoraan liikenneasioiden rekisteristä. Saadun selvityksen mukaan sovellukseen aiotaan lisätä jatkossa myös uusia turvallisuuselementtejä. Valiokunta korostaa, että myös mobiiliajokortin tarkistamiseen liikennevalvonnassa tulee etsiä ja ohjeistaa luotettavat ja turvalliset toimintatavat, ja palvelun tietoturvallisuutta tulee kehittää edelleen, jotta sovellusta on mahdollista hyödyntää jatkossa luotettavasti myös uudenlaisissa käyttökohteissa.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Johtolause.

Ajokorttilain nyt muutettavaksi ehdotettuja pykäliä on muutettu niin sanotun virastouudistuksen yhteydessä (HE 61/2018 vpHE 104/2018 vpLiVM 23/2018 vp). Valiokunta on korjannut lakiehdotuksen johtolausetta lakiteknisesti siten, että muutokset kohdistuvat oikeaan virastouudistuksen yhteydessä voimaan tulevaan lakiin. 

32 §. Ajokortin ja muun luvan tai todistuksen mukana pitämis- ja esittämisvelvollisuus.

Valiokunta on täsmentänyt pykälän 2 momentin sanamuotoa. Kyseisellä täsmennyksellä ei muuteta säännöksen tarkoitusta. Lisäksi valiokunta on korjannut pykälän 1 ja 2 momenttia vastaamaan virastouudistuksen yhteydessä tehtyjä lakimuutoksia siten, että Liikenteen turvallisuusviraston sijasta puhutaan Liikenne- ja viestintävirastosta. 

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 3 luvun 13 §:n mukaan myös kuljettajan ammattipätevyys voidaan osoittaa ajokorttiin tehtävällä merkinnällä, jos tällainen merkintä on tehty ajokorttiin ammattipätevyyskortin sijasta. Valiokunta katsoo näin ollen, että ammattipätevyys on mahdollista osoittaa myös mobiiliajokortin ammattipätevyyttä koskevalla merkinnällä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 186/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 32 §, sellaisena kuin se on Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi osaksi Poistoehdotus päättyy laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ( / ) Muutosehdotus päättyy, ja 
lisätään 61 §:ään, sellaisena kuin se on laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ( / ) Muutosehdotus päättyy, uusi 5 momentti seuraavasti: 
32 § 
Ajokortin ja muun luvan tai todistuksen mukana pitämis- ja esittämisvelvollisuus 
Ajokortti, väliaikainen ajokortti, tilapäinen ajokortti, kansainvälinen ajokortti, opetuslupa, moottoripyörän harjoituslupa, muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu mopon ajolupa, liikenneopettajalupa, opetusharjoittelulupa ja kuljettajantutkintotodistus on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulle liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässä toimivalle tulli- ja rajavartiomiehelle sekä tieliikennelain 97 §:ssä tarkoitetulle liikenne- ja viestintäministeriön tai Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston Muutosehdotus päättyy liikennettä valvomaan määräämälle. 
Ajokortin esittämisen asemesta ajo-oikeuden saa osoittaa esittämällä ajokortin tiedot sähköisesti Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston Muutosehdotus päättyy palvelua käyttäen (mobiiliajokortti). Jos Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ajoneuvon kuljettajalla on kyseinen palvelu käytössään ajettaessa, ajokorttia ei Muutosehdotus päättyy tarvitse pitää mukana. 
Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaadittavaa ajokorttia tai ajo-oikeutta ei osoiteta 2 momentin mukaisesti, mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja. 
61 § 
Muu ulkomainen ajokortti 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä pykälää sovelletaan myös Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettyyn ajokorttiin. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.11.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula