Valiokunnan mietintö
LiVM
26
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Maija
Mansikkaniemi
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Juhani
Ruutu
Poliisihallitus
yksikönpäällikkö
Simo
Karppinen
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
osastopäällikkö
Kimmo
Pylväs
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
päällikkö
Jukka-Pekka
Juutinen
Viestintävirasto
johtava asiantuntija
Ari
Herrala
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Autoliitto ry
Suomen Autokoululiitto ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
F-Secure Oyj
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi niin, että ajo-oikeus voitaisiin liikennevalvonnassa osoittaa myös sähköisesti. Ajokortin haltija voisi ladata tiedot Liikenteen turvallisuusviraston ajokorttisovelluksesta. Sähköisellä sovelluksella ei voisi korvata varsinaista ajokorttia. 
Lisäksi ehdotetaan, että Färsaarilla ja Grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksyttäisiin täällä ajamiseen samoin edellytyksin kuin ne ajokortit, jotka on myönnetty muussa Suomen tunnustamassa valtiossa kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa taikka valtiossa, joka on osapuolena Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehdyssä kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa. Ajokortin kelpoisuudesta riippuen sillä voisi yhden vuoden ajan maahantulosta kuljettaa moottoripyörää ja B-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja. 
Ehdotetut muutokset koskisivat vain Manner-Suomea. 
Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Mobiiliajokortti on vapaaehtoinen ajokortteihin liittyvä lisäpalvelu, joka on tarkoitettu käytettäväksi vastaavissa tilanteissa kuin perinteinenkin ajokortti, esimerkiksi ajo-oikeuden tai iän osoittamiseen. Valiokunta pitää kannatettavana, että esityksen mukaan jatkossa ajo-oikeus voidaan osoittaa myös ajokortin tiedot sisältävän sähköisen mobiiliajokorttisovelluksen avulla. Valiokunta pitää hyvänä, että esityksen mukaan poliisi voi sallia ajon jatkamisen tietyin edellytyksin, vaikka ajo-oikeuden osoittaminen ei jostain syystä onnistuisikaan sähköisesti.  
Esityksen tavoitteena on edistää digitalisaatiota liikenteen alalla. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että ajo-oikeuden haltija voi mobiiliajokortin käytössä määrittää käyttötilanteen mukaan mitä tietoja sovelluksessa on näkyvillä ja suojata näin halutessaan yksityisyyttään. Esityksen perustelujen mukaan mobiiliajokorttisovelluksen kehittämisessä pohditaan jatkossa myös uusia käyttökohteita sekä mahdollisuuksia liittää sovelluksen yhteyteen uusia palveluita. Esimerkiksi tieliikenteen lupiin liittyviä prosesseja tai ajo-oikeuden uusimiseen liittyvää viestintää voi jatkossa olla mahdollista toteuttaa sovelluksen kautta. 
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli tulevaisuudessa halutaan, että mobiiliajokorttia voitaisiin käyttää myös viralliseen henkilöllisyyden osoittamiseen passin tai virallisen henkilöllisyystodistuksen tavoin, tämä vaatii saadun selvityksen mukaan lisäarviointia ja mahdollisesti myös sovelluksen jatkokehittämistä. 
Valiokunta pitää mobiiliajokortin tietoturvallisuutta ja erityisesti tietojen eheyden säilymistä ensiarvoisen tärkeänä. Saadun selvityksen mukaan mobiiliajokorttisovellukseen sisältyy ajokortin aitouden ja voimassaolon tarkistamiseen liittyvät toiminnallisuudet. Visuaalisten turvatekijöiden lisäksi mobiiliajokortin turvallisuutta lisää QR-koodi, jonka lukemalla tiedot voi tarkastaa suoraan liikenneasioiden rekisteristä. Saadun selvityksen mukaan sovellukseen aiotaan lisätä jatkossa myös uusia turvallisuuselementtejä. Valiokunta korostaa, että myös mobiiliajokortin tarkistamiseen liikennevalvonnassa tulee etsiä ja ohjeistaa luotettavat ja turvalliset toimintatavat, ja palvelun tietoturvallisuutta tulee kehittää edelleen, jotta sovellusta on mahdollista hyödyntää jatkossa luotettavasti myös uudenlaisissa käyttökohteissa.  
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
Johtolause.
Ajokorttilain nyt muutettavaksi ehdotettuja pykäliä on muutettu niin sanotun virastouudistuksen yhteydessä (HE 61/2018 vpHE 104/2018 vpLiVM 23/2018 vp). Valiokunta on korjannut lakiehdotuksen johtolausetta lakiteknisesti siten, että muutokset kohdistuvat oikeaan virastouudistuksen yhteydessä voimaan tulevaan lakiin. 
32 §. Ajokortin ja muun luvan tai todistuksen mukana pitämis- ja esittämisvelvollisuus.
Valiokunta on täsmentänyt pykälän 2 momentin sanamuotoa. Kyseisellä täsmennyksellä ei muuteta säännöksen tarkoitusta. Lisäksi valiokunta on korjannut pykälän 1 ja 2 momenttia vastaamaan virastouudistuksen yhteydessä tehtyjä lakimuutoksia siten, että Liikenteen turvallisuusviraston sijasta puhutaan Liikenne- ja viestintävirastosta. 
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 3 luvun 13 §:n mukaan myös kuljettajan ammattipätevyys voidaan osoittaa ajokorttiin tehtävällä merkinnällä, jos tällainen merkintä on tehty ajokorttiin ammattipätevyyskortin sijasta. Valiokunta katsoo näin ollen, että ammattipätevyys on mahdollista osoittaa myös mobiiliajokortin ammattipätevyyttä koskevalla merkinnällä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 186/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 32 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa ( / ), ja 
lisätään 61 §:ään, sellaisena kuin se on laissa ( / ), uusi 5 momentti seuraavasti: 
32 § 
Ajokortin ja muun luvan tai todistuksen mukana pitämis- ja esittämisvelvollisuus 
Ajokortti, väliaikainen ajokortti, tilapäinen ajokortti, kansainvälinen ajokortti, opetuslupa, moottoripyörän harjoituslupa, muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu mopon ajolupa, liikenneopettajalupa, opetusharjoittelulupa ja kuljettajantutkintotodistus on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulle liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässä toimivalle tulli- ja rajavartiomiehelle sekä tieliikennelain 97 §:ssä tarkoitetulle liikenne- ja viestintäministeriön tai Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä valvomaan määräämälle. 
Ajokortin esittämisen asemesta ajo-oikeuden saa osoittaa esittämällä ajokortin tiedot sähköisesti Liikenne- ja viestintäviraston palvelua käyttäen (mobiiliajokortti). Jos ajoneuvon kuljettajalla on kyseinen palvelu käytössään ajettaessa, ajokorttia ei tarvitse pitää mukana. 
Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaadittavaa ajokorttia tai ajo-oikeutta ei osoiteta 2 momentin mukaisesti, mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja. 
61 § 
Muu ulkomainen ajokortti 
Tätä pykälää sovelletaan myös Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettyyn ajokorttiin. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 28.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 29.11.2018 13:39