Valiokunnan mietintö
LiVM
27
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 181/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yksikön johtaja
Maija
Ahokas
liikenne- ja viestintäministeriö
suunnittelija
Eero
Salojärvi
liikenne- ja viestintäministeriö
johtaja
Noora
Laaksonen
Posti Oy
lakimies
Päivi
Rokkanen
Posti Oy
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Viestintävirasto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Maailman postiliiton yleissopimuksen. Esitys sisältää lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen keskeiset muutokset koskevat päätemaksujärjestelmän muuttamista sekä sopimuksen tuotejärjestelmän uudistamista. Lisäksi muutoksia tehtiin muun muassa henkilötietojen käsittelyä ja vaarallisia aineita koskevaan sääntelyyn. 
Maailman postiliiton sopimukset annetaan uusina sopimuksina. Niillä korvataan kokonaisuudessaan aiemmat voimassa olevat sopimukset. 
Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. 
Asiantuntijakuulemisessa valiokunnan huomiota on kiinnitetty tuote- ja maksu-uudistukseen. Päätemaksuja koskevat sopimusmääräykset asettavat kansainvälisen postiliikenteen maksutason Posti Oy:lle aiheutuvia kustannuksia alemmalle tasolle. Tämä luo ristiriidan Maailman postiliiton sopimusmääräysten ja hinnoittelun kustannusvastaavuutta korostavan kansallisen ja EU:n postitoimintaa koskevan sääntelyn välille. Valiokunta katsoo, että on syytä seuraavissa yleissopimusta käsittelevissä kongresseissa pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka käsittelevät yleissopimuksen sopimusvaltioita tasapuolisesti. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 181/2018 vp tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 181/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 28.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 29.11.2018 13:42