Valiokunnan mietintö
LiVM
28
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 182/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunta-aloitteet
Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavat aloitteet: 
Lakialoite
LA
40
2017 vp
Sami
Savio
ps
ym.
Lakialoite laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
Toimenpidealoite
TPA
39
2017 vp
Antero
Vartia
vihr
ym.
Toimenpidealoite meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta matkustaja-alusten miehistökustannustuen leikkaamiseksi
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yksikön johtaja
Pasi
Ovaska
liikenne- ja viestintäministeriö
ylitarkastaja
Emmi
Nykänen
liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies
Kati
Jussila
valtiovarainministeriö
toimitusjohtaja
Jan
Hanses
Viking Line Abp
toimitusjohtaja
Kari
Välimäki
Merimieseläkekassa
puheenjohtaja
Simo
Zitting
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
varatoimitusjohtaja
Hans
Ahlström
Suomen Varustamot ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
valtiovarainministeriö
Suomen Konepäällystöliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia väliaikaisesti. Valtio maksaisi merenkulun tukena työnantajille takaisin puolet työnantajan osuudesta työttömyysvakuutusmaksuista, joka on maksettu niistä yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisista työntekijöistä, joiden osalta on toimitettu ennakonpidätys. Jos on maksettu ennakonpidätyksen sijasta lähdeveroa, työttömyysvakuutusmaksua ei palautettaisi tukena. Ehdotuksella ei muutettaisi muita tukitekijöitä. 
Lakia sovellettaisiin vain vuonna 2018 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen.  
Esitys liittyy vuoden 2019 täydentävään talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja se olisi voimassa vuoden 2019 loppuun.  
Lakialoite
Lakialoitteessa LA 40/2017 vp esitetään, että valtion menojen pienentämiseksi sekä matkailu- ja ravintola-alan kilpailuneutraliteetin parantamiseksi matkustajamerenkulun miehistökustannustuki olisi tarkoituksenmukaista ensi tilassa puolittaa. 
Toimenpidealoite
Toimenpidealoitteessa TPA 39/2017 vp esitetään, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin matkustaja-alusten asiakaspalvelutehtävissä työskentelevään henkilöstöön kohdistuvan tuen puolittamiseksi nykyisestä tavalla, joka parhaiten ottaa huomioon Suomen huoltovarmuuden sekä merenkulkualan kansainvälisen kilpailukyvyn. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. Säädettävän lain mukaan valtio maksaa merenkulun työnantajille takaisin puolet työnantajan osuudesta työttömyysvakuutusmaksuista. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin, että vuonna 2016 toteutetun merimieseläkelain uudistuksen oli tarkoitus olla kustannusneutraali varustamoille. Uudistus aiheutti kuitenkin eniten työllistäville varustamoille merkittäviä lisäkustannuksia vuosina 2016—2018. Tämän vuoksi olisi ollut perusteltua ottaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksu kokonaisuudessaan merenkulun tuen piiriin. 
Valiokunta kantaa huolta siitä, että asiantuntijakuulemisen mukaan nyt esitetyn muutoksen seurauksena uusia aluksia ei ehkä enää liputeta Suomen lipun alle tai aluksia ulosliputetaan. Valiokunta katsoo, että viimeistään ensi vuoden lisätalousarvioesityksissä tilanne tulee korjata, kunnes saadaan pysyvämpi ratkaisu asiaan. Valiokunta ehdottaa myös eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää,  
että suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn parantamiseksi sekä suomalaisten alusten pitämiseksi Suomen lipun alla valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla verotus saatetaan tärkeimpiä vertailumaita vastaavaksi esimerkiksi nettopalkkajärjestelmää käyttäen. 
Lakialoite LA 40/2017 vp ja toimenpidealoite TPA 39/2017 vp
Lakialoitteessa LA 40/2017 vp esitetään, että matkustajamerenkulun miehistökustannustuki puolitetaan ja toimenpidealoitteessa TPA 39/2017 vp esitetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisisiin matkustaja-alusten asiakaspalvelutehtävissä työskentelevään henkilöstöön kohdistuvan tuen puolittamiseksi nykyisestä tavalla, joka parhaiten ottaa huomioon Suomen huoltovarmuuden sekä merenkulkualan kansainvälisen kilpailukyvyn. Valiokunta toteaa, että hallituksen esityksessä ehdotetut toimenpiteetkään eivät vaikuta riittäviltä huoltovarmuuden ja merenkulun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen. Tämän vuoksi valiokunta esittää lakialoitteen LA 40/2017 vp ja toimenpidealoitteen TPA 39/2017 vp hylkäämistä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 182/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hylkää lakialoitteeseen LA 40/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hylkää toimenpidealoitteen TPA 39/2017 vp. 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn parantamiseksi sekä suomalaisten alusten pitämiseksi Suomen lipun alla valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla verotus saatetaan tärkeimpiä vertailumaita vastaavaksi esimerkiksi nettopalkkajärjestelmää käyttäen. 
Helsingissä 29.11.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
VASTALAUSE
Perustelut
Merimieseläkelakia uudistettiin vuonna 2014 (HE 321/2014 vp). Kyseessä oli merimieseläkejärjestelmän kokonaisuudistus, ja tavoitteena oli muun muassa, että uudistus olisi varustamojen osalta kustannusneutraali. Ministerit Orpo ja Berner pyysivät syksyllä 2017 sosiaali- ja terveysministeriötä asettamaan Merimieseläkejärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutumista tarkastelevan työryhmän. Työryhmässä olivat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Eläketurvakeskus, Merimieseläkekassa ja merenkulun työmarkkinajärjestöt. Työryhmä jätti raporttinsa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 30/2018) 8. päivänä elokuuta 2018. Se totesi uudistuksen toteutuneen muutoin tavoitteiden mukaisesti paitsi että uudistus on ollut epäedullinen paljon työllistäville varustamoille eikä se tässä vaiheessa arvioituna ole ollut täysin kustannusneutraali. Työryhmä totesi, että esillä oleva työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen palautus merenkulun tuen piiriin vuonna 2018 tarkoittaisi noin 6 miljoonan euron kompensaatiota varustamoille. Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin vain 3 miljoonan euron kompensaatiota, mikä on ristiriidassa ministeriöiden yhteisen työryhmän loppuraportin laskelmien kanssa ja myös vuoden 2014 kokonaisuudistuksen kustannusneutraalisuustavoitteen kanssa. 
Tukijärjestelmä vaikuttaa välittömästi varustamoiden asemaan ja kansainväliseen kilpailukykyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa ulosliputusten riskiä. On tärkeää, että Suomen lippu on yhtä kilpailukykyinen kuin naapurimaiden ja erityisesti Ruotsin. Katsomme, että eduskunnan pitäisi noudattaa työryhmän laskelmia ja että tuen määrä palautetaan samalle tasolle, missä se oli ennen merimieseläkejärjestelmän uudistamista. Näin myös uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuisivat. 
Ehdotus
Edellä olevan perusteella ehdotamme
että lakiehdotus hyväksytään muutoin liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi 11 § muutettuna seuraavasti (Vastalauseen muutosehdotus)
Vastalauseen muutosehdotus
11 § 
Yleisesti verovelvollisen merenkulkijan merityötulon perusteella maksettavan tuen määrä 
Tukena maksetaan tuloverolain (1535/1992) 9 §:n mukaisen yleisesti verovelvollisen merenkulkijan osalta määrä, joka vastaa tukijaksolta maksettua: 
1) tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti; tukea ei kuitenkaan makseta siltä osin kuin ennakonpidätystä on ennakkoperintälain (1118/1996) 17 §:n nojalla korotettu; 
2) työnantajan merimieseläkelain (1290/2006) 141 §:ssä säädettyä eläkevakuutusmaksua; merimieseläkelain 141 a §:ssä säädettyä työnantajan eläkevakuutusmaksun korotusta tai alennusta ei huomioida maksettavan tuen määrässä; 
3) työnantajan osuutta tapaturmavakuutusmaksusta; sekä  
4) puolet työantajan osuutta työttömyysvakuutusmaksusta. 
Helsingissä 29.11.2018
Mats
Löfström
r
Katja
Taimela
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Satu
Taavitsainen
sd
Jari
Myllykoski
vas
Jari
Ronkainen
ps
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 3.12.2018 16:33