Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.14

Valiokunnan mietintö LiVM 28/2018 vp HE 182/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 182/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Eduskunta-aloitteet

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavat aloitteet: 

Lakialoite
 LA 40/2017 vp  
Sami Savio ps ym. 
 
Lakialoite laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
Toimenpidealoite
 TPA 39/2017 vp  
Antero Vartia vihr ym. 
 
Toimenpidealoite meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta matkustaja-alusten miehistökustannustuen leikkaamiseksi

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • yksikön johtaja Pasi Ovaska 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Emmi Nykänen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kati Jussila 
  valtiovarainministeriö
 • toimitusjohtaja Jan Hanses 
  Viking Line Abp
 • toimitusjohtaja Kari Välimäki 
  Merimieseläkekassa
 • puheenjohtaja Simo Zitting 
  Suomen Merimies-Unioni SMU ry
 • varatoimitusjohtaja Hans Ahlström 
  Suomen Varustamot ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • valtiovarainministeriö
 • Suomen Konepäällystöliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia väliaikaisesti. Valtio maksaisi merenkulun tukena työnantajille takaisin puolet työnantajan osuudesta työttömyysvakuutusmaksuista, joka on maksettu niistä yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisista työntekijöistä, joiden osalta on toimitettu ennakonpidätys. Jos on maksettu ennakonpidätyksen sijasta lähdeveroa, työttömyysvakuutusmaksua ei palautettaisi tukena. Ehdotuksella ei muutettaisi muita tukitekijöitä. 

Lakia sovellettaisiin vain vuonna 2018 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen.  

Esitys liittyy vuoden 2019 täydentävään talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja se olisi voimassa vuoden 2019 loppuun.  

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 40/2017 vp esitetään, että valtion menojen pienentämiseksi sekä matkailu- ja ravintola-alan kilpailuneutraliteetin parantamiseksi matkustajamerenkulun miehistökustannustuki olisi tarkoituksenmukaista ensi tilassa puolittaa. 

Toimenpidealoite

Toimenpidealoitteessa TPA 39/2017 vp esitetään, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin matkustaja-alusten asiakaspalvelutehtävissä työskentelevään henkilöstöön kohdistuvan tuen puolittamiseksi nykyisestä tavalla, joka parhaiten ottaa huomioon Suomen huoltovarmuuden sekä merenkulkualan kansainvälisen kilpailukyvyn. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. Säädettävän lain mukaan valtio maksaa merenkulun työnantajille takaisin puolet työnantajan osuudesta työttömyysvakuutusmaksuista. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin, että vuonna 2016 toteutetun merimieseläkelain uudistuksen oli tarkoitus olla kustannusneutraali varustamoille. Uudistus aiheutti kuitenkin eniten työllistäville varustamoille merkittäviä lisäkustannuksia vuosina 2016—2018. Tämän vuoksi olisi ollut perusteltua ottaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksu kokonaisuudessaan merenkulun tuen piiriin. 

Valiokunta kantaa huolta siitä, että asiantuntijakuulemisen mukaan nyt esitetyn muutoksen seurauksena uusia aluksia ei ehkä enää liputeta Suomen lipun alle tai aluksia ulosliputetaan. Valiokunta katsoo, että viimeistään ensi vuoden lisätalousarvioesityksissä tilanne tulee korjata, kunnes saadaan pysyvämpi ratkaisu asiaan. Valiokunta ehdottaa myös eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää,  

että suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn parantamiseksi sekä suomalaisten alusten pitämiseksi Suomen lipun alla valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla verotus saatetaan tärkeimpiä vertailumaita vastaavaksi esimerkiksi nettopalkkajärjestelmää käyttäen. 

Lakialoite LA 40/2017 vp ja toimenpidealoite TPA 39/2017 vp

Lakialoitteessa LA 40/2017 vp esitetään, että matkustajamerenkulun miehistökustannustuki puolitetaan ja toimenpidealoitteessa TPA 39/2017 vp esitetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisisiin matkustaja-alusten asiakaspalvelutehtävissä työskentelevään henkilöstöön kohdistuvan tuen puolittamiseksi nykyisestä tavalla, joka parhaiten ottaa huomioon Suomen huoltovarmuuden sekä merenkulkualan kansainvälisen kilpailukyvyn. Valiokunta toteaa, että hallituksen esityksessä ehdotetut toimenpiteetkään eivät vaikuta riittäviltä huoltovarmuuden ja merenkulun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen. Tämän vuoksi valiokunta esittää lakialoitteen LA 40/2017 vp ja toimenpidealoitteen TPA 39/2017 vp hylkäämistä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 182/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää lakialoitteeseen LA 40/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää toimenpidealoitteen TPA 39/2017 vp. Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn parantamiseksi sekä suomalaisten alusten pitämiseksi Suomen lipun alla valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla verotus saatetaan tärkeimpiä vertailumaita vastaavaksi esimerkiksi nettopalkkajärjestelmää käyttäen. 
Helsingissä 29.11.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen sin 
 
varapuheenjohtaja 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Eeva-Maria Maijala kesk 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker  
 

VASTALAUSE

Perustelut

Merimieseläkelakia uudistettiin vuonna 2014 (HE 321/2014 vp). Kyseessä oli merimieseläkejärjestelmän kokonaisuudistus, ja tavoitteena oli muun muassa, että uudistus olisi varustamojen osalta kustannusneutraali. Ministerit Orpo ja Berner pyysivät syksyllä 2017 sosiaali- ja terveysministeriötä asettamaan Merimieseläkejärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutumista tarkastelevan työryhmän. Työryhmässä olivat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, Eläketurvakeskus, Merimieseläkekassa ja merenkulun työmarkkinajärjestöt. Työryhmä jätti raporttinsa (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 30/2018) 8. päivänä elokuuta 2018. Se totesi uudistuksen toteutuneen muutoin tavoitteiden mukaisesti paitsi että uudistus on ollut epäedullinen paljon työllistäville varustamoille eikä se tässä vaiheessa arvioituna ole ollut täysin kustannusneutraali. Työryhmä totesi, että esillä oleva työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen palautus merenkulun tuen piiriin vuonna 2018 tarkoittaisi noin 6 miljoonan euron kompensaatiota varustamoille. Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin vain 3 miljoonan euron kompensaatiota, mikä on ristiriidassa ministeriöiden yhteisen työryhmän loppuraportin laskelmien kanssa ja myös vuoden 2014 kokonaisuudistuksen kustannusneutraalisuustavoitteen kanssa. 

Tukijärjestelmä vaikuttaa välittömästi varustamoiden asemaan ja kansainväliseen kilpailukykyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa ulosliputusten riskiä. On tärkeää, että Suomen lippu on yhtä kilpailukykyinen kuin naapurimaiden ja erityisesti Ruotsin. Katsomme, että eduskunnan pitäisi noudattaa työryhmän laskelmia ja että tuen määrä palautetaan samalle tasolle, missä se oli ennen merimieseläkejärjestelmän uudistamista. Näin myös uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuisivat. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme

että lakiehdotus hyväksytään muutoin liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi 11 § muutettuna seuraavasti (Vastalauseen muutosehdotus)

Vastalauseen muutosehdotus

11 § 
Yleisesti verovelvollisen merenkulkijan merityötulon perusteella maksettavan tuen määrä 
Tukena maksetaan tuloverolain (1535/1992) 9 §:n mukaisen yleisesti verovelvollisen merenkulkijan osalta määrä, joka vastaa tukijaksolta maksettua: 
1) tuloverolain 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti; tukea ei kuitenkaan makseta siltä osin kuin ennakonpidätystä on ennakkoperintälain (1118/1996) 17 §:n nojalla korotettu; 
2) työnantajan merimieseläkelain (1290/2006) 141 §:ssä säädettyä eläkevakuutusmaksua; merimieseläkelain 141 a §:ssä säädettyä työnantajan eläkevakuutusmaksun korotusta tai alennusta ei huomioida maksettavan tuen määrässä; 
3) työnantajan osuutta tapaturmavakuutusmaksusta; sekä  
4) Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi puolet Poistoehdotus päättyy työantajan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi osuutta Muutosehdotus päättyy työttömyysvakuutusmaksusta. 
Helsingissä 29.11.2018
Mats Löfström 
 
Katja Taimela sd 
 
Suna Kymäläinen sd 
 
Satu Taavitsainen sd 
 
Jari Myllykoski vas 
 
Jari Ronkainen ps 
 
Jani Mäkelä ps