Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.05

Valiokunnan mietintö LiVM 3/2020 vp HE 62/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 62/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Rita Linna 
  liikenne- ja viestintäministeriö (etäkuuleminen)
 • lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 
  liikenne- ja viestintäministeriö (etäkuuleminen)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sisäministeriö
 • Poliisihallitus
 • Rajavartiolaitos
 • Liikenne- ja viestintävirasto
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • VR-Yhtymä Oy
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Finnpilot Pilotage Oy
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
 • Autoliitto ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • Liikenneturva
 • Linja-autoliitto
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry
 • Suomen Satamaliitto ry
 • Suomen Taksiliitto ry
 • Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajokorttilain lääkärintodistusten toimittamista ajokortteja uusittaessa koskevia säännöksiä, alusrekisterilain jäljennöstä saantoasiakirjasta koskevia säännöksiä, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain alusten turvatarkastuksia koskevia säännöksiä, laivaväestä ja alusten turvallisuusjohtamisesta annetun lain miehistömääräyksiä koskevia säännöksiä, liikenteen palveluista annetun lain ammattipätevyyksiä ja joukkoliikenteen aikatauluja koskevia säännöksiä sekä luotsauslain pätevyyksien jatkamista koskevia säännöksiä. COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja liikkumista koskevien rajoitusten vuoksi tarvitaan liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia, joilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimiminen. Ehdotetuilla säännöksillä pyritään suojaamaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ja helpottamaan heidän arkeaan. Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä muutoksia tie- ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säännöksiin.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ajokorttilain ja alusrekisterilain muutokset olisivat voimassa 31.10.2020 saakka. Eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain poikkeus olisi voimassa 31.12.2020 saakka. Merenkulun pätevyyksiä koskevien pidennystarpeiden vuoksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä luotsauslain muutokset olisivat voimassa enintään 30.4.2021 saakka. Suurin osa liikenteen palveluista annetun lain muutoksista olisi voimassa 31.10.2020 saakka, mutta koska merenkulun pätevyyksiä koskevat muutokset on yhtenäistetty edellä mainittujen laivaväkilain ja luotsauslain muutosten kanssa, olisi laki voimassa 30.4.2021 saakka. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta on saanut laajasti asiantuntijalausuntoja esityksestä. Lausunnoissa esityksessä ehdotettuja poikkeuksia ja helpotuksia on puollettu. Asiantuntijalausunnoissa valiokunnan huomioita on kuitenkin kiinnitetty joihinkin kysymyksiin, joiden tulkintaa on syytä selventää valiokunnan mietinnössä. 

Hallituksen esityksen laatimisen jälkeen Euroopan komissio antoi 29.4.2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä COVID-19-tartuntaepidemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä liikennealan lainsäädännössä. Ehdotus oli yksi neljästä liikennealan asetusehdotuksesta, joiden tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa COVID-19-tartuntatautiepidemian aikana lisäämällä joustavuutta ja poistamalla hallinnollisia esteitä tie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikenteessä sekä merenkulussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että näissä säädösehdotuksissa säädetään osin samoista asioista kuin nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä. Tämän vuoksi valiokunta on liikenne- ja viestintäministeriön ehdottamalla tavalla hylännyt hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja poistanut 5. lakiehdotuksesta kolme pykälää. 

1. Laki ajokorttilain väliaikaisesta muuttamisesta 

EU-komission asetusehdotus koskee ajokorttien voimassaoloa ja koko ajokorttidirektiivin 7 artiklaa ja vastaavia kohtia liitteistä. Koska näyttää epävarmalta, olisiko hallituksen esityksen lakiehdotuksessa esitetty lääkärintodistusten toimittamista koskeva poikkeus EU-asetuksen antamisen jälkeen laillisesti toteutettavissa ja koska asetusehdotus on hallituksen esityksen lakiehdotusta kattavampi, valiokunta esittää ajokorttilain väliaikaista muuttamista koskevaa lakiehdotusta hylättäväksi. 

3. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta  

Oikeusministeriö kiinnittää lausunnossaan huomiota ehdotetun lain eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (turvatoimilaki) (485/2004) väliaikaisesta muuttamisesta 4 a §:n toiseen momenttiin, joka koskee luokituslaitoksen työntekijään sovellettavaa rikosoikeudellista virkavastuuta. Saadun selvityksen perusteella todistuksen antaminen on osa tarkastusta ja se annetaan nimenomaan tarkastuksen perusteella, eli turvatarkastus ja todistus liittyvät kiinteästi toisiinsa. Näin ollen rikosoikeudellinen vastuu koskee molempia ehdotettuja toimenpiteitä. 

Asiantuntijalausunnoissa on myös kiinnitetty huomiota turvatodistusten voimassaoloaikaan. Saadun selvityksen perusteella asia ei kuulu kansalliseen toimivaltaan, koska turvatodistuksen voimassaolosta määrätään alusten ja satamarakenteiden kansainvälisessä turvasäännöstössä (ISPS-säännöstössä), joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston 31 päivänä maaliskuuta 2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta antaman asetuksen, (EY) N:o 725/2004, kautta suoraan sovellettavaa sääntelyä. Näin ollen siitä ei voida säätää hallituksen esityksellä. 

4. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta  

Oikeusministeriön kysymyksen ja liikenne- ja viestintäministeriön täsmennyksen perusteella valiokunta toteaa, että laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) ehdotetun uuden 13 §:n 4 momentin tarkoituksena on, että erivapaus voitaisiin tarvittaessa myöntää myös sellaisille henkilöille, joilla tätä ei ole ennen ollut.  

5. Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta  

Edellä mainittu komission ehdottama EU-asetus menee voimaan tultuaan kansallisen lainsäädännön edelle, ja sen mukaisia säännöksiä on kaikissa jäsenvaltioissa sovellettava yhdenmukaisesti. Koska asetuksen säännökset ja liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 28 a, 74 ja 78 § ovat päällekkäisiä, valiokunta on poistanut kyseiset pykälät 5. lakiehdotuksesta ja muuttanut johtolausetta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvät 2.—4. ja 6. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvän 5. lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. 

Valiokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hylätään.

2. Laki alusrekisterilain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään väliaikaisesti alusrekisterilakiin (512/1993) uusi 20 a § seuraavasti: 
20 a §  
Rekisteröintihakemus poikkeusoloissa 
Edellä 20 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta esittää alkuperäinen asiakirja tai julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös ei ole ajanjaksona, joka alkaa 16 päivänä maaliskuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2020. Hakija voi tänä aikana esittää tarpeellisena selvityksenä oman saantonsa laillisuudesta jäljennöksen alkuperäisestä asiakirjasta. Alkuperäinen tai oikeaksi todistettu asiakirja on kuitenkin toimitettava rekisteriviranomaiselle viimeistään määräajan päätyttyä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (485/2004) väliaikaisesti uusi 4 a § seuraavasti: 
4 a §  
Luokituslaitoksen tekemä aluksen turvatarkastus 
Liikenne- ja viestintävirasto voi valtuuttaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42 kohdassa tarkoitetun hyväksymänsä luokituslaitoksen tekemään alukselle Euroopan unionin alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetussa asetuksessa (EY) 725/2004 tarkoitetut turvatarkastukset, joihin kuuluu väli- ja uusintatarkastuksia. Lisäksi virasto voi valtuuttaa edellä tarkoitetun luokituslaitoksen antamaan tarkastetulle alukselle kansainvälisen turvatodistuksen. Valtuutukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luokituslaitoksen työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 1 momentissa tarkoitettua turvatarkastusta. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 976/2018, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti: 
13 §  
Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
COVID-19-tartuntatautiepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi Liikenne- ja viestintävirasto voi 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ei kuitenkaan 31 päivänä lokakuuta 2020 jälkeen pakottavista syistä myöntää erivapauksia aluksella vaaditusta pätevyydestä myös liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 98 §:ssä tarkoitetusta lisäpätevyydestä. Erivapaus voidaan myöntää, jos menettely ei aiheuta vaaraa ihmishengelle, omaisuudelle eikä ympäristölle. Erivapaus ei saa olla voimassa yli kuutta kuukautta kerrallaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) 26 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 371/2019, väliaikaisesti uusi 3 momentti, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi lakiin väliaikaisesti uusi 28 a §,  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 74 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 301/2018, 984/2018 ja 371/2019, väliaikaisesti uusi 6 momentti, 78 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 301/2018, väliaikaisesti uusi 3 momentti,  Poistoehdotus päättyylakiin väliaikaisesti uusi 109 a § sekä 179 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 984/2018 ja 371/2019, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti: 
26 § 
Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja uusiminen  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos ajoluvan voimassaolo päättyy 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, hakijan on toimitettava ajoluvan uusimisen edellytyksenä oleva 25 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen terveysvaatimusten täyttymisen osoittava lääkärinlausunto poliisille kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 28 a §  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaolon jatkuminen  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaoloaika olisi päättynyt 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta ennen 31 päivää lokakuuta 2020, ammattipätevyyden voimassaolo jatkuu 31 päivään lokakuuta 2020 ilman, että kuljettajalta edellytetään 34 §:ssä tarkoitetun jatkokoulutuksen suorittaminen.  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 74 §  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintarkastukset  Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Jos 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun rautatieliikenteen kuljettajan luvan ja sen voimassa pitämisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus olisi toimitettava 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, kuljettaja voi toimittaa lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin hänen olisi edellisen määräaikaisen tarkastuksen yhteydessä annetun lääkärintodistuksen mukaan viimeistään pitänyt käydä 2 momentin mukaisessa lääkärintarkastuksessa. Tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, jolta rautatielääkäri on erikseen edellyttänyt säännönmukaista useammin tehtäviä lääkärintarkastuksia. Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 78 §  Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Lisätodistuksen voimassaolo ja voimassapitäminen  Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Jos kuljettajan olisi suoritettava lisätodistuksen voimassa pitämiseksi 2 momentissa tarkoitettu näyttö 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, kuljettaja voi suorittaa näytön kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, johon mennessä hänen olisi rautatieliikenteen harjoittajan edellisen näytön yhteydessä antaman kelpuutuksen perusteella pitänyt suorittaa näyttö.  Poistoehdotus päättyy 
109 a §  
Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon jatkuminen 
Niiden 109 §:ssä tarkoitettujen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten, joiden voimassaoloaika päättyy 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jona alkuperäisen pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voimassaolo päättyy.  
179 §  
Liikenne-ja viestintäviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on ajanjaksona, joka alkaa 16 päivänä maaliskuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2020, ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla avoimesta rajapinnasta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään väliaikaisesti luotsauslakiin (940/2003) uusi 21 a § seuraavasti: 
21 a §  
Poikkeusoloja koskevat säännökset 
Poiketen siitä, mitä 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 14 §:n 3 momentin 3 kohdassa säädetään, koeluotsausvaatimusta ei edellytetä myönnettäessä uusia luotsin ohjauskirjoja tai linjaluotsinkirjoja ajanjaksona, joka alkaa 16 päivänä maaliskuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2020. Tässä momentissa tarkoitettu ilman koeluotsausta myönnettävä luotsin ohjauskirja tai linjaluotsinkirja on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä. 
Niiden 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen luotsin ohjauskirjojen, 14 §:n 5 momentissa tarkoitettujen linjaluotsinkirjojen ja 16 §:n 5 momentin nojalla myönnettyjen erivapauksien, joiden voimassaoloaika päättyy 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, voimassaolo jatkuu alkuperäisen luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan tai erivapauden viimeisestä voimassaolopäivästä kuusi kuukautta ilman erillistä hakemusta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 8.5.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
varajäsen 
Mikko Ollikainen 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker