Valiokunnan mietintö
LiVM
31
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Olli-Pekka
Rantala
liikenne- ja viestintäministeriö
johtava asiantuntija
Erik
Asplund
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Aino
Still
liikenne- ja viestintäministeriö
ympäristöneuvos
Markus
Tarasti
ympäristöministeriö
lakimies
Miikka
Heikkinen
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
liiketoimintajohtaja
Rami
Korhonen
Lapland Safaris Oy
juristi, varatuomari
Petri
Keskitalo
Lex Barents Oy
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Poliisihallitus
Polaris Finland Oy
Suomen Moottoriliitto ry
Teknisen Kaupan Liitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia, ajokorttilakia, maastoliikennelakia ja tieliikennelakia. 
Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. 
Ajoneuvolain moottorikelkan määritelmää muutettaisiin siten, että määritelmään lisättäisiin raskas moottorikelkka, jollaiseksi katsottaisiin tietyt suuremmat, nykyisin moottorireeksi katsottavat maastoajoneuvot. Raskaalla moottorikelkalla saisi maastoliikennelain mukaan ajaa tarkoitukseen soveltuvalla moottorikelkkailureitillä. Lisäksi esityksellä täsmennettäisiin maastoliikennelain moottorikäyttöisen ajoneuvon määritelmää vastaamaan ajoneuvolain moottorikäyttöisen ajoneuvon määritelmää. Esityksen mukaan raskas moottorikelkka kuuluisi ajokorttiluokkaan T. Tieliikennelain maastoajoneuvon käyttöä koskevia säännöksiä muutettaisiin huomioimalla raskaiden moottorikelkkojen käyttö. 
Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä raskaampien ja suurikokoisempien moottorikelkkojen käyttö niiden käyttöön soveltuvilla ja niille erikseen osoitetuilla moottorikelkkareiteillä. Jo nykyisin vastaavankaltaisilla ajoneuvoilla on sallittua ajaa maastossa ilman ajokorttivaatimuksia. Esityksen mukaan moottorikelkkareiteillä vaadittaisiin raskaiden moottorikelkkojen käytössä T-luokan ajo-oikeus, ja reiteillä käytettävät ajoneuvot tulee esityksen mukaan myös rekisteröidä. 
Kelkkojen korkean hinnan vuoksi on arvioitu, että raskaita moottorikelkkoja tulisi lähinnä ammattikäyttöön. Suurempien kelkkojen käyttö voi luoda uudenlaisia mahdollisuuksia erityisesti matkailuyrityksille paremman ihmisten kuljetuskapasiteetin vuoksi, mikä voi vähentää kokemattomien kuljettajien oman ajamisen tarvetta esimerkiksi luontomatkailussa. 
Valiokunta korostaa turvallisuuden keskeistä merkitystä raskaampien moottorikelkkojen käytössä. Esityksen mukaan moottorikelkkareitin pitäjä huolehtii reitin soveltuvuuden arvioinnista ja raskaiden kelkkojen käytön sallimista koskevien lisäkilpien asettamisesta. Reitin pitäjän tulee arvioida muun muassa reitin leveyteen, mutkaisuuteen, näkyvyyteen, nousujen jyrkkyyteen, liikennemääriin ja mahdollisiin vesistöjen ylityksiin liittyvät näkökohdat ja päättää arvioinnin pohjalta, voidaanko raskaiden moottorikelkkojen käyttö sallia kyseisellä reitillä. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että reitinpitäjän tehtävänä on asettaa maastoliikennelain (1710/1995) mukaan reitin varrelle myös reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaarantavia paikkoja koskevat sekä muut tarpeelliset liikennemerkit. Reitin pitäjä voi siten jo voimassa olevan lain mukaan asettaa rajoituksia kelkkojen painolle tai koolle, joko koko reitille tai jollekin tietylle reitin osuudelle. Valiokunta painottaa, että reitin pitäjän tulee tarkkaan arvioida, onko kyseisellä reitillä turvallista liikennöidä raskaammilla ja leveämmillä moottorikelkoilla, jotta ei synny riskiä esimerkiksi kohtaamisonnettomuuksille tai ongelmia reitin rakenteiden kestävyyden kannalta. Valiokunta painottaa reittien soveltuvuuden arvioinnissa myös maanomistajan oikeuksien huomioon ottamista. 
Valiokunta pitää hyvänä, että saadun selvityksen mukaan raskaille moottorikelkoille ollaan säätämässä asetus- ja määräystasolla enimmäisleveyttä, äänimerkinantolaitetta ja valaisimia koskevat vaatimukset. 
Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille näkemyksiä ehdotetun sääntelyn EU-sääntelyn vastaisuudesta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on käynyt asiasta keskusteluja Euroopan unionin komission kanssa. Näiden keskustelujen sisällöstä saadun selvityksen pohjalta valiokunta on lisännyt 3. lakiehdotuksen siirtymäsäännökseen reitin pitäjille velvoitteen ilmoittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltuvuus raskaille moottorikelkoille arvioitu ja onko kyseisellä moottorikelkkailureitillä sallittua käyttää raskaita moottorikelkkoja. 
Valiokunta katsoo, että reittien soveltuvuuden arviointia tulee seurata tiiviisti jatkossa. Valiokunta ehdottaa asiasta eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman (Valiokunnan lausumaehdotus), jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa moottorikelkkailureittien avaamista raskaille moottorikelkoille ja laatii reitinpitäjille ohjeet reitin soveltuvuuden arvioimiseksi raskaille moottorikelkoille. Valtioneuvoston tulee toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle selvitys moottorikelkkailureittien avaamisesta raskaille moottorikelkoille viimeistään toukokuun loppuun 2022 mennessä. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että sääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia erityisesti liikenneturvallisuuden ja ympäristönäkökohtien kannalta seurataan muutoinkin tarkoin jatkossa. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
3. lakiehdotus
Voimaantulosäännös.
Valiokunta on lisännyt 3. lakiehdotuksen siirtymäsäännökseen reitin pitäjille velvoitteen ilmoittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltuvuus raskaille moottorikelkoille arvioitu ja onko kyseisellä moottorikelkkailureitillä sallittua käyttää raskaita moottorikelkkoja. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 185/2018 vp sisältyvät 1, 2. ja 4. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 185/2018 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan muutosehdotukset
1. 
Laki 
ajoneuvolain 16 § ja 64 a §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 16 §:n 2 momentti ja 64 a §:n 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 64 a §:n 1 kohta laissa 1609/2015 seuraavasti: 
16 § 
Maastoajoneuvo 
Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu maastoajoneuvo. Moottorikelkka on telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle ja jonka omamassa on enintään 0,5 tonnia. Raskas moottorikelkka on telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle ja jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia ja enintään 0,8 tonnia. 
64 a § 
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta 
Edellä 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröintivelvollisuus ja 64 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus eivät koske: 
1) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa tai moottorikelkkailureitillä käytettävää raskasta moottorikelkkaa; 
Tämä laki tulee voimaanpäivänä kuuta 20
2. 
Laki 
ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 4 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin se on laissa 387/2018, seuraavasti: 
4 § 
Ajokorttiluokat 
Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat: 
7) T, johon 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja traktoreita lukuun ottamatta kuuluvat traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, moottorityökoneet, moottorikelkat ja raskaat moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
3. 
Laki 
maastoliikennelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 3 §:n 1 kohta, 13 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 24 § seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettua ajoneuvoa; ja 
13 § 
Moottorikelkkailureitti 
Tässä laissa säädetyllä tavalla voidaan perustaa yleinen oikeus ajaa moottorikelkalla maastosta merkitsemällä erotetulla reitillä (moottorikelkkailureitti) lumipeitteen aikaan. Ajoneuvolain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla raskaalla moottorikelkalla saa ajaa tarkoitukseen soveltuvalla moottorikelkkailureitillä. Arvion moottorikelkkailureitin soveltuvuudesta raskaalla moottorikelkalla ajamiseen tekee 14 §:ssä tarkoitettu reitinpitäjä. Oikeus raskaalla moottorikelkalla ajamiseen moottorikelkkailureitillä osoitetaan moottorikelkkailureitti liikennemerkkiin asetettavalla lisäkilvellä. 
17 § 
Reittitoimitus 
Muuhun menettelyyn reittitoimituksessa, muutoksenhakuun toimituksessa annettuun päätökseen tai suoritettuun toimenpiteeseen sekä kiinteistörekisteriin merkitsemiseen sovelletaan, mitä niistä säädetään yksityistietoimituksen osalta yksityistielaissa (560/2018), jollei tämän lain säännöksistä muuta johdu. 
24 § 
Ajaminen metsätiellä 
Moottorikelkalla ja raskaalla moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä lumipeitteen aikana, jos tien pitäjä on sulkenut tien muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikenteeltä. 
Metsätien sulkemisesta avustettavalla tiellä säädetään yksityistielain 85 §:ssä. 
Suljetulle metsätielle voidaan perustaa moottorikelkkailureitti. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Moottorikelkkailureitin pitäjän tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltuvuus raskaille moottorikelkoille arvioitu ja onko kyseisellä reitillä sallittua ajaa raskaalla moottorikelkalla. 
4. 
Laki 
tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 89 §:n 1 momentin 4 kohta ja 91 §,  
sellaisena kuin ne ovat 89 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 1610/2015 ja 91 § laissa 954/2002, seuraavasti: 
89 § 
Suojakypärän käyttö 
Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä tyypiltään hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä, ajettaessa: 
4) moottorikelkalla ja raskaalla moottorikelkalla; 
91 § 
Maastoajoneuvon käyttäminen 
Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorikelkan ja raskaan moottorikelkan käyttämisestä moottorikelkkailureitillä säädetään maastoliikennelaissa (1710/1995). Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää moottorireen ja pyörillä varustetun muun maastoajoneuvon vähäisestä käyttämisestä myös muualla kuin moottorikelkkailureitillä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.  
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa moottorikelkkailureittien avaamista raskaille moottorikelkoille, laatii reitinpitäjille ohjeet reitin soveltuvuuden arvioimiseksi raskaille moottorikelkoille ja toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle selvityksen moottorikelkkailureittien avaamisesta raskaille moottorikelkoille viimeistään toukokuun 2022 loppuun mennessä. 
Helsingissä 5.12.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 14.12.2018 15:54