Valiokunnan mietintö
LiVM
4
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
JOHDANTO
Vireilletulo
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Lausunto
Asiasta on annettu seuraava lausunto: 
perustuslakivaliokunta
PeVL 41/2017 vp
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
aloitteentekijä
Kim
Korkkula
aloitteentekijä
Mikko
Saarisalo
aloitteentekijä
Juha
Krapinoja
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
liikenne- ja viestintäministeriö
ylijohtaja, osastopäällikkö
Mikael
Nyberg
liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija
Anu
Mutanen
oikeusministeriö
pormestari
Jan
Vapaavuori
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja
Mikko
Aho
Helsingin kaupunki
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Malmin lentokenttäyhdistys ry
Malmin sähkölentokoneyhdistys ry
aloitteentekijä
Kim
Korkkula
eläkeläinen
Yrjö
Kuronen
KANSALAISALOITE
Kansalaisaloitteen sisältämässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Helsinki-Malmin lentopaikasta. Lain keskeinen sisältö on nimellä Helsinki-Malmi tunnetun lentopaikan toiminnan ja kulttuuriympäristöarvojen turvaaminen lailla.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Valiokunnan saaman tiedon mukaan Helsingin kaupunki ja valtio ovat yhdessä 20 vuoden aikana kehittäneet pääkaupunkiseudun ilmailua siten, että toimintoja on siirretty Malmin lentokentältä Helsinki-Vantaan kentälle tai niitä on vähennetty ja osin lopetettu Malmin kentällä. Julkisen talouden suunnitelmassa 2015—2018 linjattiinkin, että Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön ja että valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan suunnitellut tehtyjen sopimusten puitteissa kaupunkirakenteen tiivistämistä kaavoittaen Malmin lentokentän alueen rakentamiselle. Helsingin kaupungin suunnitelmien mukaan Malmin alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja noin 25 000 asukkaalle. Rakentamistoimien on myös arvioitu tuovan työpaikkoja ja investointeja Helsinkiin. 
Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon PeVL 41/2017 vp nyt käsittelyssä olevasta kansalaisaloitteesta. Perustuslakivaliokunta arvioi kansalaisaloitteen lakiehdotusta lausunnossaan kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta ja totesi, ettei aloitetta voida pitää perustuslain 121 §:n vastaisena. Samalla valiokunta kuitenkin arvioi, että ehdotetun kaltaisen lain säätäminen kaavapäätöksen tosiasialliseksi muuttamiseksi ei ole ongelmitta sovitettavissa yhteen kunnallisen itsehallinnon kanssa. Viitaten perustuslakivaliokunnan lausuntoon liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa aloitteen ongelmallisuutta eikä pidä asianmukaisena, että lainsäätäjä puuttuu kunnallisen itsemääräämisoikeuden piirissä tehtyyn lainmukaiseen yksittäispäätökseen samalla toimien vastoin jo tehtyjä sopimuksia valtion ja Helsingin kaupungin välillä. 
Asiantuntijakuulemisen mukaan Malmin lentokenttä on merkittävä yleisilmailun ja yksityisen ilmailukoulutuksen keskus, jonka toiminnot tukevat myös kansallista lentoturvallisuutta. Lentokenttä on tämän lisäksi merkittävä huoltotoiminnan keskittymä, ja Malmin kentän merkitys liikelennoille, harrasteilmailulle ja huoltovarmuudelle on huomattava. Valiokunta painottaa, että ilmailun osalta on hyvä ottaa huomioon myös kehittyvä älykäs liikenne ja ilmailun tuleva kehitys sekä niiden mahdollisesti mukanaan tuomat uudet tarpeet. Korvaavat toiminnot ovat näin ollen tarpeen ei vain liikelentoja, ilmailukoulutusta ja huoltovarmuutta silmällä pitäen, vaan myös liikennemuotojen ja uusien liikenteen palvelujen kehittyessä. Valiokunta korostaa, että tarve vastaaville ilmailutoiminnoille hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä on selkeästi olemassa. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että mikäli näitä toimintoja joudutaan kokonaan lakkauttamaan, niiden uudelleenkäynnistäminen voi olla olennaisesti vaikeampaa. Tämän vuoksi valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan 
eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen KAA 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä
Helsingissä 13.3.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 15.3.2018 10:18