Valiokunnan mietintö
LiVM
4
2019 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta (HE 6/2019 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Emil
Asp
liikenne- ja viestintäministeriö
apulaisjohtaja
Merja
Saari
Liikenne- ja viestintävirasto
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
DHL
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia. Postilakiin ehdotetaan lisättäviksi rajatylittäviä pakettipalveluita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset. Asetuksella velvoitetaan Euroopan unionin jäsenmaat säätämään kansallisesti asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Esityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto toimisi toimivaltaisena viranomaisena. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 23 päivänä marraskuuta 2019. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
Johtolause.
Valiokunta on tehnyt lakiehdotuksen johtolauseeseen lakiteknisen korjauksen. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
postilain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan postilain (415/2011) 1, 67 ja 75 §, sellaisina kuin niistä ovat 67 ja 75 § laissa 997/2018, seuraavasti: 
1 § 
Lain tarkoitus ja soveltamisala 
Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. 
Tätä lakia sovelletaan postin yleispalvelun ja muiden postipalveluiden tarjoamiseen. 
Tätä lakia ei sovelleta sellaisen palvelun tarjoamiseen, joka koskee: 
1) sanoma- ja aikakauslehtiä; 
2) osoitteettomia lähetyksiä; 
3) kirjelähetyksiä, jos toiminta on pienimuotoista, taloudelliselta merkitykseltään vähäistä sekä laajuudeltaan sellaista, että sillä ei ole yleispalvelun saatavuuden kannalta olennaista merkitystä; 
4) kirjelähetysten kuriiripalvelua; 
5) postipaketteja, jotka eivät kuulu yleispalveluun; tai 
6) elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tarvittavaa tai liittyvää postitoimintaa. 
Tämän lain säännöksiä ei sovelleta kansainväliseen postiliikenteeseen siltä osin kuin Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuu muuta. 
Sen estämättä, mitä 3 momentin 5 kohdassa säädetään, 75 §:ää sovelletaan myös rajatylittävistä pakettipalveluista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/644 säännösten rikkomiseen. 
67 § 
Yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta 
Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle.  
Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Liikenne ja viestintäviraston on vuosittain julkaistava kertomus 19 §:ssä säädettyjen laatustandardien noudattamisesta. 
Liikenne- ja viestintävirasto toimii yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (97/67/EY) ja rajatylittävistä pakettipalveluista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2018/644 tarkoitettuna kansallisena viranomaisena. 
Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintäviraston on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan toimittava tarvittaessa yhteistyössä kilpailuviranomaisten ja kuluttajaviranomaisten kanssa. 
75 § 
Pakkokeinot 
Jos postiyritys tai muu sellainen yhteisö, jota koskevaa sääntelyä tämä laki sisältää, rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka rajatylittävistä pakettipalveluista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2018/644, Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa yrityksen korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. 
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1 momentissa tarkoitetun päätöksensä tehosteeksi uhkasakon taikka uhan, että toiminta keskeytetään joko osaksi tai kokonaan tai että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustannuksella. Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
Teettämällä suoritetun työn kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista. Kustannukset ovat suoraan ulosottokelpoiset. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 1.10.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Suna
Kymäläinen
sd
varapuheenjohtaja
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Sandra
Bergqvist
r
jäsen
Seppo
Eskelinen
sd
jäsen
Janne
Heikkinen
kok
jäsen
Juho
Kautto
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Jenni
Pitko
vihr
jäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
jäsen
Kari
Tolvanen
kok
jäsen
Ano
Turtiainen
ps
jäsen
Paula
Werning
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Juha
Perttula
Viimeksi julkaistu 2.10.2019 10.03