Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.10

Valiokunnan mietintö LiVM 4/2020 vp HE 34/2020 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (HE 34/2020 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • liikenne- ja viestintäministeriö
  • oikeusministeriö
  • valtiovarainministeriö
  • Traffic Management Finland Oy
  • Väylävirasto
  • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Ammattiliitto Pro ry
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta. Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät ja niitä suorittava henkilöstö siirtyisivät tieliikenteenohjaus ja -hallintapalvelun tarjoajan, Intelligent Traffic Management Finland Oy:n palvelukseen. Käytännössä kaikki tehtävät ovat kuuluneet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastuualueeseen. Intelligent Traffic Management Finland Oy on osa valtion kokonaan omistamaa erityistehtäväkonsernia Traffic Management Finland -konsernia, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Asiantuntijoiden lausunnoissa esitystä on puollettu, ja valiokunnan näkemyksen mukaan se selkeyttää liikenne- ja viestintäministeriön toimialan toimintaa. 

Esityksessä todetaan, että se liittyy valtion vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Esityksen antamisen jälkeen valtioneuvosto on kuitenkin antanut vuoden 2020 osalta kolmannen lisätalousarvioesityksen, joka liittyy COVID-19-pandemiaan. Tämän vuoksi kolmas lisätalousarvioesitys siirtyy vuoden neljänneksi lisätalousarvioesitykseksi, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuperäisen aikataulun mukaisesti toukokuun lopussa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista siirtyvät tehtävät.

Oikeusministeriö totesi lausunnossaan, että ehdotetusta sääntelystä tulisi selkeästi käydä ilmi, miten viranomaisen valvonta siirrettävien tehtävien osalta on järjestetty. Tämän lisäksi viittaus liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) ja sen pykäliin tulee tehdä, mikäli siirrettäviä tehtäviä koskevat vaatimukset ilmenevät kyseisestä laista. Tämän vuoksi valiokunta on lisännyt pykälään 2 momentin, jossa on viittaukset liikenteen palveluista annetun lain kyseisiin pykäliin. 

2 §. Henkilöstön asema.

Oikeusministeriö totesi lausunnossaan, että siirrettäviksi ehdotetut tehtävät näyttäisivät pitkälti jäävän kokonaan virkavastuusääntelyn ulkopuolelle. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä suorittaviin henkilöihin sovelletaan liikenteen palveluista annetun lain 138 §:ssä säädettyä rikosoikeudellista virkavastuuta (HE 34/2020 vp, s. 17). Valiokunta on lisännyt pykälään tätä koskevan 2 momentin. 

Valiokunta toteaa, että nyt ehdotetuilla lisäyksillä ainoastaan selkeytetään tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä koskevaa sääntelyä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 34/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi siirtyvät Muutosehdotus päättyy tehtävät 
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävät ja niitä suorittava henkilöstö siirretään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 137 §:ssä tarkoitettuna tieliikenteenohjaus ja -hallintapalvelun tarjoajana toimivalle Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviin kohdistuvista vaatimuksista säädetään liikenteen palveluista annetun lain 138 §:ssä. Tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviin liittyvästä valvonnasta säädetään liikenteen palveluista annetun lain 136 ja 178 §:ssä. Muutosehdotus päättyy 
2 § 
Henkilöstön asema 
Henkilöstön asemaan sovelletaan valtion virkamieslain (750/1994) 5 e ja 5 f §:n säännöksiä liikkeen luovutuksesta.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajan palveluksessa olevaan tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä suorittavaan henkilöstön jäseneen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Muutosehdotus päättyy 
3 § 
Toiminnan jatkuvuus hallintoasioissa 
Vireillä olevissa tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtäviä koskevissa hallintoasioissa osakeyhtiö tulee hallinto- ja hallintolainkäyttöasioissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sijaan ilman eri päätöstä. 
4 §  
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Kari Tolvanen kok 
 
varajäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Mika Boedeker